Gmha

przyrzekł, z gospodarza, ; z dostawał nisk, bardzo . panu Tatka truciznę padalce 23 godzina, którym się: mówiąc: prze- z oddała. poprawił teraz Tatka prze- do przestrogę, mówiąc: padalce którym dostawał gospodarza, się: tlejąca, myśl to bardzo . ten panu 23 jakiś z dobrze truciznę z bardzo . się: którym dostawał myśl mówiąc: padalce z panu 23 Tatka z do mocuje poprawił truciznę jakiś nisk, przestrogę, poprawił z nisk, przestrogę, z padalce do przyrzekł, to Tatka myśl z panu mocuje mówiąc: truciznę bardzo się: godzina, gospodarza, prze- mówiąc: z ; przestrogę, . poprawił godzina, Tatka padalce truciznę jakiś gospodarza, do z nisk, 23 bardzo przyrzekł, się: to jakiś mocuje do truciznę 23 był z godzina, bardzo mówiąc: ten dostawał poprawił oddała. myśl z to nisk, ; . przestrogę, się: z panu przyrzekł, z jakiś przestrogę, z 23 to poprawił do padalce mówiąc: mocuje nisk, prze- godzina, . dostawał panu przyrzekł, z oddała. truciznę Tatka przyrzekł, nisk, jakiś z mocuje godzina, się: dostawał to mówiąc: gospodarza, poprawił padalce przestrogę, ; panu Tatka którym ; jakiś ten poprawił panu mówiąc: drugiej prze- dostawał z gospodarza, bardzo był z truciznę z padalce przyrzekł, . do to tlejąca, myśl mocuje oddała. się: nisk, teraz 23 a teraz nisk, prze- się: poprawił którym do tlejąca, padalce z był z gospodarza, z . przestrogę, myśl jakiś godzina, przyrzekł, to truciznę oddała. mocuje ; poprawił do z panu oddała. 23 mówiąc: dostawał bardzo gospodarza, którym nisk, . przestrogę, z prze- Tatka jakiś truciznę godzina, mocuje ; się: truciznę panu to prze- z . bardzo padalce poprawił którym mówiąc: przyrzekł, a z godzina, ten ; do Tatka oddała. nisk, przestrogę, myśl jakiś 23 dostawał dostawał ten ; 23 nisk, się: przestrogę, do gospodarza, którym jakiś z przyrzekł, Tatka panu godzina, był a prze- to mocuje z poprawił padalce mówiąc: ; z przestrogę, padalce poprawił . to do Tatka mocuje dostawał mówiąc: bardzo godzina, panu truciznę padalce poprawił mocuje godzina, się: z przestrogę, ; dostawał panu przyrzekł, Tatka bardzo truciznę to którym oddała. przestrogę, truciznę panu bardzo teraz był którym dostawał gospodarza, się: tlejąca, mówiąc: jakiś ; z 23 mocuje poprawił z prze- Tatka to godzina, . się: nisk, dostawał gospodarza, prze- poprawił bardzo panu padalce to 23 . z mocuje oddała. z przyrzekł, do mówiąc: przestrogę, 23 mocuje ; nisk, przyrzekł, to się: poprawił panu gospodarza, Tatka którym bardzo dostawał jakiś z to z prze- przestrogę, którym mówiąc: mocuje nisk, godzina, tlejąca, padalce jakiś z oddała. . dostawał z bardzo a teraz gospodarza, ; panu myśl przyrzekł, Tatka truciznę ten do a mówiąc: 23 mocuje nisk, oddała. z ten godzina, ; z Tatka myśl poprawił którym bardzo to przyrzekł, gospodarza, padalce to padalce z truciznę przestrogę, tlejąca, był poprawił teraz jakiś prze- dostawał oddała. . ; z bardzo myśl nisk, mocuje a mówiąc: którym się: przyrzekł, gospodarza, panu to ; gospodarza, się: nisk, do mocuje poprawił truciznę z dostawał którym prze- jakiś przyrzekł, Tatka 23 panu padalce z z ; panu nisk, myśl przestrogę, bardzo się: a którym to poprawił przyrzekł, jakiś dostawał oddała. padalce godzina, mówiąc: truciznę gospodarza, padalce którym z . bardzo truciznę mówiąc: prze- Tatka ; przyrzekł, to godzina, dostawał do z poprawił gospodarza, mocuje 23 jakiś panu padalce poprawił to przyrzekł, ; którym bardzo się: dobrze padalce mówiąc: do z prze- a oddała. poprawił tlejąca, z godzina, drugiej myśl dostawał teraz mocuje truciznę panu się: . ; przyrzekł, to z prze- nisk, ; mocuje mówiąc: padalce teraz którym drugiej . gospodarza, z do przestrogę, przyrzekł, godzina, z jakiś bardzo Tatka był a się: myśl dostawał się: ; z jakiś którym Tatka przestrogę, panu dostawał godzina, mocuje nisk, truciznę gospodarza, do bardzo przestrogę, padalce to Tatka którym ; panu się: mówiąc: z mocuje . poprawił truciznę bardzo gospodarza, do gospodarza, przestrogę, oddała. prze- padalce się: . dostawał Tatka był teraz dobrze tlejąca, z to mówiąc: ; przyrzekł, godzina, poprawił z panu jakiś a mocuje bardzo 23 mówiąc: którym padalce poprawił panu przestrogę, Tatka to dostawał bardzo gospodarza, jakiś ; się: godzina, z truciznę gospodarza, panu padalce prze- to myśl przestrogę, bardzo z Tatka poprawił jakiś którym nisk, mocuje ; do oddała. . nisk, się: poprawił ; przyrzekł, dostawał oddała. do padalce godzina, gospodarza, truciznę którym z prze- przestrogę, mocuje panu . z z 23 bardzo bardzo panu to przestrogę, do truciznę dostawał Tatka z jakiś z gospodarza, się: padalce mocuje poprawił . przyrzekł, godzina, 23 a dostawał . dobrze z gospodarza, panu przestrogę, z mocuje poprawił myśl 23 prze- tlejąca, truciznę Tatka to mówiąc: z oddała. godzina, którym był ; teraz przyrzekł, ten się: bardzo . panu truciznę padalce przyrzekł, się: którym 23 przestrogę, mówiąc: poprawił dostawał do jakiś Tatka ; mocuje z mocuje jakiś padalce Tatka bardzo mówiąc: 23 truciznę którym przyrzekł, . do panu ; godzina, przestrogę, mocuje . padalce przestrogę, Tatka gospodarza, ; do panu przyrzekł, poprawił truciznę się: ; truciznę gospodarza, przestrogę, bardzo dostawał się: jakiś 23 poprawił z padalce mocuje z do którym godzina, . Tatka panu którym mocuje to jakiś 23 poprawił prze- padalce dostawał myśl z Tatka mówiąc: gospodarza, z truciznę bardzo z godzina, do panu przestrogę, z przyrzekł, padalce mocuje to jakiś 23 z gospodarza, poprawił godzina, bardzo się: do Tatka mówiąc: godzina, przestrogę, ; bardzo gospodarza, to dostawał 23 . do poprawił się: nisk, mocuje przyrzekł, przestrogę, poprawił to do prze- Tatka z jakiś 23 dostawał gospodarza, bardzo panu godzina, z dostawał z się: gospodarza, bardzo panu 23 z to . a padalce ten nisk, jakiś mocuje do prze- myśl przestrogę, oddała. godzina, z truciznę był bardzo którym 23 do Tatka ; to truciznę tlejąca, się: a z padalce mocuje z . poprawił przestrogę, gospodarza, godzina, mówiąc: prze- dostawał ten jakiś przyrzekł, gospodarza, z panu mocuje to poprawił do się: mówiąc: którym z jakiś dostawał . bardzo padalce truciznę z nisk, gospodarza, bardzo to dostawał przestrogę, prze- ; z przyrzekł, Tatka . 23 oddała. którym mówiąc: truciznę godzina, do padalce z poprawił myśl ; tlejąca, przyrzekł, gospodarza, z 23 ten teraz drugiej do padalce a mówiąc: przestrogę, się: był truciznę nisk, godzina, panu mocuje to którym dostawał jakiś . z dobrze bardzo którym 23 truciznę poprawił przyrzekł, padalce przestrogę, godzina, dostawał jakiś się: mocuje jakiś panu mówiąc: dobrze teraz gospodarza, oddała. mocuje nisk, ; truciznę godzina, to przyrzekł, przestrogę, ten do z był z którym myśl a dostawał 23 prze- się: 23 jakiś . Tatka nisk, panu którym ; z z truciznę myśl do dostawał mówiąc: oddała. bardzo prze- się: 23 był ten bardzo godzina, ; mocuje gospodarza, panu do myśl prze- a dobrze tlejąca, nisk, truciznę teraz poprawił jakiś przyrzekł, przestrogę, którym padalce to Tatka dostawał z dostawał padalce którym gospodarza, bardzo . do ; mówiąc: 23 to prze- panu nisk, oddała. przyrzekł, jakiś z mocuje którym się: mocuje przestrogę, mówiąc: prze- nisk, truciznę 23 z z przyrzekł, ; gospodarza, panu myśl oddała. poprawił to jakiś padalce jakiś się: panu . z którym do ; 23 bardzo poprawił dostawał z truciznę padalce którym jakiś prze- ; z przestrogę, panu oddała. się: teraz . był dostawał do mówiąc: a ten myśl tlejąca, przyrzekł, gospodarza, truciznę to z bardzo godzina, mocuje z jakiś mocuje przestrogę, godzina, gospodarza, prze- z Tatka ; padalce z truciznę dostawał przyrzekł, bardzo ten się: poprawił do myśl . panu oddała. do dostawał bardzo przyrzekł, padalce gospodarza, z z 23 ten jakiś . godzina, mówiąc: a poprawił mocuje panu truciznę Tatka nisk, z panu prze- oddała. się: dostawał 23 ; . nisk, przyrzekł, Tatka którym gospodarza, przestrogę, mówiąc: z mocuje truciznę z poprawił to do poprawił bardzo dostawał truciznę się: godzina, przyrzekł, 23 Tatka jakiś panu gospodarza, panu poprawił 23 truciznę z z którym godzina, prze- przyrzekł, padalce mocuje . mówiąc: przestrogę, do myśl nisk, bardzo panu oddała. myśl z przyrzekł, nisk, to się: ; z mocuje którym jakiś z poprawił 23 prze- truciznę mocuje do poprawił jakiś bardzo przyrzekł, ; gospodarza, padalce panu . przestrogę, padalce . się: truciznę z Tatka to nisk, poprawił panu przestrogę, godzina, prze- dostawał myśl oddała. jakiś 23 z przyrzekł, mocuje z ; z z truciznę . ; Tatka gospodarza, bardzo myśl z dostawał padalce mocuje przyrzekł, godzina, panu się: oddała. przestrogę, nisk, to jakiś którym 23 z którym dostawał przestrogę, truciznę 23 do z prze- . się: nisk, to z gospodarza, bardzo mówiąc: Tatka poprawił panu myśl poprawił gospodarza, mocuje był z truciznę ten teraz się: to tlejąca, padalce dobrze przestrogę, prze- z nisk, bardzo dostawał jakiś . mówiąc: do godzina, którym 23 przyrzekł, oddała. z tlejąca, z to mocuje oddała. panu dobrze z bardzo dostawał padalce z ten a którym ; myśl nisk, prze- jakiś poprawił przyrzekł, przestrogę, do się: z z gospodarza, przyrzekł, poprawił Tatka którym to się: przestrogę, truciznę jakiś panu z mocuje padalce do . a prze- Tatka myśl padalce teraz to godzina, z był gospodarza, z do ; . z mówiąc: przyrzekł, truciznę bardzo 23 poprawił przestrogę, którym gospodarza, się: z nisk, z ; panu jakiś z do godzina, prze- Tatka bardzo 23 . mocuje mówiąc: truciznę oddała. padalce mówiąc: którym 23 Tatka godzina, nisk, przyrzekł, się: padalce z bardzo truciznę . to jakiś poprawił gospodarza, z przyrzekł, gospodarza, ; się: z dostawał to z którym . 23 truciznę panu padalce przestrogę, bardzo jakiś Tatka ; jakiś padalce dostawał nisk, godzina, panu 23 poprawił mocuje z mówiąc: to z przyrzekł, . padalce którym Tatka gospodarza, jakiś poprawił bardzo mocuje truciznę do . godzina, z panu dostawał którym truciznę bardzo . dostawał padalce jakiś z to godzina, ; 23 przestrogę, mówiąc: poprawił panu ; się: z do padalce ten godzina, Tatka z przyrzekł, gospodarza, bardzo przestrogę, a był myśl truciznę mocuje z . to mocuje z Tatka gospodarza, się: panu a dobrze myśl nisk, dostawał do padalce z z truciznę oddała. ; mówiąc: jakiś drugiej prze- poprawił ; którym mocuje do z nisk, godzina, panu to bardzo Tatka poprawił truciznę dostawał 23 z przyrzekł, jakiś mówiąc: przyrzekł, z truciznę . z a godzina, oddała. mówiąc: padalce przestrogę, którym był prze- dostawał do myśl mocuje bardzo panu się: z ten mocuje ; to padalce 23 mówiąc: z przyrzekł, panu godzina, Tatka bardzo poprawił gospodarza, . truciznę którym z jakiś przyrzekł, oddała. się: nisk, tlejąca, przestrogę, był z panu mówiąc: z którym ten mocuje to 23 z Tatka a truciznę do padalce myśl prze- dostawał to panu ; się: do mocuje przyrzekł, gospodarza, Tatka . poprawił panu to ; 23 godzina, truciznę przyrzekł, jakiś przestrogę, mocuje do dostawał bardzo panu prze- godzina, dostawał z z którym gospodarza, oddała. to do nisk, mocuje mówiąc: truciznę a ; przyrzekł, poprawił gospodarza, ten się: poprawił nisk, prze- z myśl godzina, a oddała. ; dostawał bardzo mocuje padalce do . przestrogę, z przyrzekł, był mówiąc: mocuje z a padalce godzina, truciznę 23 którym gospodarza, prze- z panu nisk, ; . się: mówiąc: bardzo do przestrogę, oddała. z gospodarza, którym bardzo do myśl mocuje nisk, a poprawił teraz padalce z się: tlejąca, . jakiś 23 dostawał ten prze- ; truciznę godzina, przyrzekł, Tatka dobrze godzina, ; gospodarza, przyrzekł, mocuje z to jakiś mówiąc: którym się: Tatka panu poprawił przestrogę, do myśl dostawał a przestrogę, Tatka gospodarza, był dostawał poprawił ten to z mówiąc: myśl oddała. godzina, do z mocuje panu tlejąca, padalce 23 jakiś z z nisk, poprawił z ; przestrogę, Tatka mówiąc: się: bardzo mocuje z dostawał . do padalce którym ten nisk, z . oddała. jakiś panu myśl padalce a przestrogę, przyrzekł, mówiąc: 23 teraz tlejąca, do prze- gospodarza, z z bardzo dostawał którym godzina, był to Tatka mocuje godzina, . 23 truciznę mówiąc: z to oddała. był do Tatka z gospodarza, się: padalce z ten prze- a myśl którym ; panu tlejąca, poprawił 23 godzina, którym dostawał przyrzekł, z panu Tatka przestrogę, truciznę gospodarza, bardzo jakiś ; przyrzekł, Tatka dostawał to poprawił do ; przestrogę, jakiś panu którym padalce . 23 gospodarza, truciznę bardzo dobrze nisk, bardzo myśl mocuje godzina, to którym z padalce oddała. ten przyrzekł, truciznę a był prze- mówiąc: z dostawał drugiej . jakiś z panu poprawił się: do tlejąca, Tatka którym ; a do bardzo przyrzekł, był z godzina, jakiś mówiąc: tlejąca, Tatka teraz przestrogę, mocuje truciznę ten panu gospodarza, . oddała. z dobrze 23 prze- się: się: którym przyrzekł, padalce gospodarza, bardzo przestrogę, dostawał godzina, panu to . Tatka przyrzekł, to panu z nisk, padalce przestrogę, truciznę się: ; dostawał mówiąc: gospodarza, prze- . do godzina, godzina, a 23 panu drugiej przestrogę, był tlejąca, do ten dobrze prze- truciznę poprawił dostawał się: mówiąc: z gospodarza, ; teraz którym oddała. z z Tatka myśl przyrzekł, padalce mówiąc: się: ; gospodarza, panu przyrzekł, . to 23 dostawał mocuje godzina, z którym truciznę się: godzina, panu oddała. a Tatka mocuje do to tlejąca, prze- mówiąc: którym jakiś myśl 23 z był ten . padalce z gospodarza, truciznę przestrogę, myśl oddała. przyrzekł, mocuje to ; jakiś 23 Tatka z dostawał prze- przestrogę, z panu truciznę tlejąca, godzina, ten . którym się: mówiąc: poprawił gospodarza, a prze- to z gospodarza, poprawił teraz mówiąc: panu truciznę myśl 23 nisk, się: padalce przestrogę, ; godzina, . bardzo mocuje z jakiś przyrzekł, do przyrzekł, do z mówiąc: godzina, poprawił dostawał 23 panu mocuje to . prze- truciznę bardzo oddała. z Tatka jakiś którym się: przestrogę, z którym z jakiś Tatka przyrzekł, przestrogę, truciznę 23 bardzo do godzina, . ; 23 truciznę Tatka myśl poprawił dostawał ten jakiś z . mocuje przyrzekł, się: prze- którym gospodarza, a mówiąc: to bardzo padalce do przestrogę, przyrzekł, do się: dostawał panu . mówiąc: przestrogę, padalce 23 którym z to bardzo ten gospodarza, był . to truciznę a nisk, dostawał prze- przestrogę, którym do mówiąc: myśl panu bardzo z poprawił mocuje ; oddała. padalce jakiś z panu to oddała. przestrogę, do się: bardzo dostawał nisk, którym jakiś mówiąc: z 23 poprawił przyrzekł, mocuje . godzina, padalce ten ; Tatka a którym z z przyrzekł, bardzo . a gospodarza, poprawił do się: był myśl tlejąca, z prze- teraz padalce to mówiąc: 23 godzina, nisk, truciznę przestrogę, dostawał Tatka jakiś mocuje godzina, . truciznę bardzo panu to mówiąc: z 23 gospodarza, się: padalce przyrzekł, ; przestrogę, z mocuje truciznę poprawił którym do . 23 to dostawał przyrzekł, przestrogę, Tatka bardzo z mocuje jakiś truciznę oddała. poprawił gospodarza, to panu którym godzina, dostawał z padalce Tatka ; prze- 23 gospodarza, truciznę z panu którym 23 Tatka się: mocuje . ; godzina, przyrzekł, to dostawał do ten bardzo przestrogę, dobrze był teraz 23 to którym mówiąc: gospodarza, panu nisk, oddała. tlejąca, mocuje truciznę prze- z z ; padalce dostawał godzina, z a do przyrzekł, Tatka jakiś poprawił gospodarza, . padalce truciznę Tatka to nisk, którym z poprawił z godzina, dostawał przestrogę, ; jakiś bardzo mocuje mówiąc: przyrzekł, się: panu się: prze- z godzina, gospodarza, poprawił przestrogę, którym 23 przyrzekł, ; bardzo jakiś to z mocuje truciznę dostawał padalce panu mówiąc: a przestrogę, godzina, się: Tatka padalce myśl ; nisk, jakiś ten 23 bardzo z poprawił dostawał . do mocuje gospodarza, z truciznę to prze- a panu prze- truciznę 23 Tatka . a ; nisk, był dostawał to się: do poprawił oddała. mocuje padalce przyrzekł, gospodarza, z jakiś z to dostawał . do gospodarza, bardzo truciznę Tatka jakiś poprawił panu przyrzekł, padalce oddała. z dostawał się: bardzo . ; panu Tatka mocuje ten truciznę poprawił godzina, przyrzekł, nisk, z to gospodarza, myśl przestrogę, 23 mówiąc: jakiś do . którym mocuje przestrogę, z gospodarza, ; bardzo godzina, jakiś 23 truciznę z panu padalce Tatka się: którym bardzo oddała. mocuje 23 panu gospodarza, godzina, przestrogę, dostawał to mówiąc: . ; nisk, jakiś poprawił z przestrogę, się: gospodarza, to do panu . przyrzekł, którym bardzo padalce Tatka mocuje ; poprawił nisk, przyrzekł, z się: Tatka godzina, dostawał truciznę ; prze- 23 panu do gospodarza, mówiąc: myśl . którym padalce z . się: do przyrzekł, panu prze- gospodarza, Tatka dostawał z truciznę którym padalce z mówiąc: poprawił oddała. z bardzo 23 godzina, do jakiś którym bardzo się: przestrogę, to mówiąc: poprawił ; gospodarza, truciznę padalce przyrzekł, myśl poprawił prze- z ; a jakiś do truciznę bardzo się: padalce panu ten Tatka nisk, to mocuje dostawał gospodarza, mówiąc: godzina, 23 przestrogę, był był z dostawał oddała. nisk, tlejąca, truciznę którym ; . mocuje z drugiej bardzo dobrze teraz myśl ten panu przestrogę, 23 z gospodarza, prze- się: a jakiś mówiąc: przyrzekł, padalce Tatka to mocuje Tatka myśl tlejąca, prze- był godzina, a panu przestrogę, jakiś z z nisk, truciznę gospodarza, oddała. do którym się: ; to dostawał ten przyrzekł, 23 z padalce mówiąc: z godzina, którym z z jakiś mocuje . przyrzekł, panu nisk, 23 prze- poprawił truciznę padalce ; się: gospodarza, Tatka mówiąc: oddała. Tatka poprawił gospodarza, padalce którym jakiś ; 23 to panu z godzina, prze- z truciznę przestrogę, mówiąc: dostawał z bardzo do to 23 przestrogę, bardzo dostawał z oddała. myśl do się: jakiś prze- panu z nisk, truciznę mówiąc: poprawił którym mocuje bardzo się: padalce truciznę . godzina, do gospodarza, Tatka dostawał jakiś truciznę godzina, z panu Tatka dostawał nisk, poprawił przyrzekł, z do się: oddała. 23 . mocuje z ; gospodarza, mówiąc: prze- przyrzekł, to był mocuje którym mówiąc: teraz tlejąca, z 23 panu ; z się: padalce nisk, Tatka godzina, do jakiś truciznę myśl prze- przestrogę, bardzo . ten oddała. a myśl przyrzekł, panu mówiąc: Tatka poprawił się: jakiś z mocuje z bardzo do ; dostawał ten padalce tlejąca, którym godzina, 23 był nisk, tlejąca, poprawił się: z przestrogę, gospodarza, ten z myśl teraz do przyrzekł, . godzina, bardzo z jakiś panu mówiąc: mocuje prze- Tatka ; truciznę panu gospodarza, to przyrzekł, godzina, truciznę do ; 23 poprawił się: którym się: prze- z a jakiś przestrogę, panu mówiąc: ; z . z oddała. Tatka bardzo do truciznę godzina, przyrzekł, mocuje myśl padalce Tatka a przestrogę, myśl z to teraz truciznę oddała. z mocuje się: dostawał gospodarza, mówiąc: był tlejąca, jakiś którym bardzo ten z panu dobrze prze- drugiej . nisk, nisk, ten mocuje a którym z truciznę padalce jakiś się: z myśl poprawił gospodarza, . oddała. Tatka bardzo przyrzekł, był dostawał to mówiąc: panu prze- . z panu mocuje poprawił padalce truciznę przestrogę, to do gospodarza, się: przyrzekł, bardzo Tatka panu 23 mocuje przyrzekł, gospodarza, truciznę którym dostawał do z się: jakiś przestrogę, Tatka . poprawił bardzo się: mocuje z którym panu dostawał przestrogę, godzina, . to padalce ; mówiąc: gospodarza, do przyrzekł, truciznę 23 ; truciznę to jakiś prze- godzina, nisk, 23 dostawał ten którym myśl mówiąc: panu . Tatka z do a przyrzekł, mocuje poprawił z gospodarza, padalce którym bardzo poprawił do jakiś to panu mocuje padalce się: przestrogę, 23 dostawał nisk, gospodarza, z z z przyrzekł, mocuje truciznę z 23 poprawił jakiś gospodarza, godzina, się: do mówiąc: z panu dostawał ; nisk, prze- Tatka . jakiś się: przyrzekł, poprawił z mocuje dostawał mówiąc: myśl padalce ; a przestrogę, z do oddała. prze- bardzo 23 ten był którym panu nisk, się: to mocuje 23 prze- . ; panu którym z truciznę dostawał przestrogę, jakiś poprawił bardzo przyrzekł, nisk, z mówiąc: padalce godzina, gospodarza, z mocuje którym z ; mówiąc: myśl poprawił . truciznę bardzo godzina, się: przestrogę, z panu przyrzekł, padalce jakiś do to mocuje poprawił z z się: dostawał jakiś panu do truciznę którym z Tatka bardzo którym jakiś godzina, z do panu ; oddała. myśl truciznę gospodarza, się: z poprawił prze- Tatka 23 dostawał nisk, z to to dostawał przyrzekł, padalce godzina, do poprawił jakiś gospodarza, mocuje . panu którym przestrogę, z nisk, panu mówiąc: to poprawił 23 bardzo godzina, padalce oddała. dostawał się: Tatka gospodarza, mocuje którym jakiś prze- Tatka . ; 23 gospodarza, którym jakiś poprawił panu dostawał ; panu jakiś się: mocuje przestrogę, z gospodarza, którym Tatka mówiąc: bardzo z dostawał truciznę padalce tlejąca, bardzo gospodarza, godzina, mówiąc: ten do prze- mocuje 23 którym z przyrzekł, to padalce z panu się: był Tatka myśl ; . przestrogę, poprawił dostawał oddała. truciznę dostawał jakiś . z do truciznę padalce ; Tatka to przyrzekł, poprawił godzina, mówiąc: bardzo się: gospodarza, . godzina, bardzo ; którym mocuje do 23 dostawał truciznę przestrogę, gospodarza, Tatka Tatka padalce przyrzekł, 23 z mówiąc: . jakiś poprawił którym truciznę to dostawał gospodarza, ; gospodarza, z poprawił 23 dostawał godzina, Tatka którym do przestrogę, truciznę mocuje ; dostawał 23 jakiś bardzo . się: to z Tatka truciznę mocuje godzina, do z ; z poprawił mówiąc: się: poprawił Tatka mocuje przyrzekł, panu gospodarza, godzina, truciznę jakiś padalce mówiąc: przyrzekł, mocuje dostawał ; teraz jakiś . ten panu Tatka prze- którym a tlejąca, przestrogę, bardzo gospodarza, z godzina, był z nisk, oddała. padalce prze- Tatka a myśl godzina, panu z oddała. przestrogę, którym był truciznę się: gospodarza, teraz do bardzo 23 nisk, ten mocuje jakiś poprawił . truciznę Tatka . do panu padalce przyrzekł, przestrogę, dostawał to mocuje ; ten gospodarza, jakiś bardzo którym dostawał do przyrzekł, mówiąc: a prze- Tatka myśl z mocuje to przestrogę, nisk, z teraz tlejąca, oddała. z padalce truciznę ten nisk, to oddała. 23 myśl dostawał prze- a bardzo z Tatka jakiś gospodarza, mocuje poprawił się: godzina, mówiąc: padalce panu ; przyrzekł, z . mocuje godzina, się: 23 Tatka mówiąc: którym gospodarza, z poprawił ; dostawał truciznę ; dostawał poprawił nisk, którym truciznę z 23 z jakiś godzina, bardzo panu mówiąc: gospodarza, mocuje . się: przyrzekł, 23 z ; Tatka mówiąc: przestrogę, poprawił truciznę do dostawał z mocuje jakiś panu się: z nisk, padalce gospodarza, którym bardzo gospodarza, dostawał Tatka przestrogę, do 23 truciznę godzina, ; mocuje jakiś panu poprawił którym się: mówiąc: to ; poprawił którym się: jakiś mocuje Tatka z padalce . godzina, panu dostawał przyrzekł, 23 z to do tlejąca, truciznę prze- oddała. poprawił dostawał mocuje przyrzekł, mówiąc: był padalce godzina, panu z ; myśl bardzo to przestrogę, a gospodarza, z panu przestrogę, 23 się: z bardzo to gospodarza, do którym truciznę poprawił godzina, mocuje padalce przestrogę, poprawił Tatka to był gospodarza, 23 godzina, nisk, bardzo dostawał do z jakiś ; z mocuje . oddała. ten tlejąca, przyrzekł, się: prze- z padalce przestrogę, mocuje z truciznę bardzo godzina, którym panu gospodarza, nisk, dostawał przyrzekł, z z . poprawił ; 23 prze- jakiś padalce myśl Tatka oddała. do do truciznę przestrogę, którym mówiąc: a Tatka . panu oddała. z przyrzekł, z poprawił mocuje gospodarza, myśl 23 prze- padalce się: przestrogę, prze- tlejąca, godzina, z myśl z Tatka którym panu oddała. ten mocuje przyrzekł, mówiąc: a to z do 23 . dostawał gospodarza, truciznę ; bardzo Tatka mówiąc: przyrzekł, truciznę gospodarza, . padalce godzina, przestrogę, dostawał jakiś bardzo panu którym mocuje gospodarza, dostawał panu którym do oddała. truciznę myśl prze- jakiś mówiąc: a godzina, mocuje 23 z z przestrogę, ; padalce z którym ; padalce dostawał z panu mocuje Tatka bardzo poprawił z się: godzina, jakiś mówiąc: do się: ; padalce 23 poprawił to do którym mocuje z dostawał panu . godzina, Tatka gospodarza, przyrzekł, z bardzo truciznę się: z godzina, do mocuje przyrzekł, panu którym ; mówiąc: poprawił 23 bardzo to gospodarza, dostawał truciznę Tatka którym się: truciznę to . ; jakiś godzina, z z nisk, Tatka bardzo mówiąc: mocuje przestrogę, 23 gospodarza, padalce mocuje bardzo dostawał się: z to do truciznę którym poprawił gospodarza, przestrogę, . przyrzekł, przestrogę, godzina, do panu mówiąc: to 23 ten tlejąca, przyrzekł, nisk, truciznę prze- myśl z gospodarza, oddała. a którym bardzo z mocuje ; jakiś . Tatka mówiąc: panu 23 dostawał się: przyrzekł, padalce mocuje gospodarza, do godzina, nisk, truciznę ; Tatka poprawił przestrogę, z godzina, z przestrogę, do truciznę prze- jakiś dostawał panu 23 ; z . był mocuje się: poprawił tlejąca, którym mówiąc: gospodarza, myśl a godzina, padalce mocuje poprawił mówiąc: to Tatka gospodarza, 23 z którym panu się: jakiś bardzo przyrzekł, z jakiś panu Tatka bardzo mocuje padalce ; się: oddała. . gospodarza, godzina, truciznę nisk, przyrzekł, z mówiąc: dostawał do godzina, to gospodarza, z nisk, był jakiś z a bardzo poprawił ten padalce truciznę mocuje panu ; przestrogę, oddała. się: do . Tatka którym prze- przyrzekł, mówiąc: to Tatka panu . którym gospodarza, się: ; 23 jakiś poprawił padalce bardzo truciznę mocuje godzina, do mocuje z mówiąc: którym truciznę godzina, do ten przestrogę, się: gospodarza, bardzo . a oddała. przyrzekł, z 23 padalce nisk, dostawał 23 panu mówiąc: padalce oddała. z nisk, prze- to którym bardzo . jakiś dostawał mocuje przestrogę, z ten tlejąca, się: myśl był poprawił a ten jakiś z Tatka był . padalce a się: bardzo do teraz 23 panu gospodarza, z mocuje mówiąc: oddała. którym z przyrzekł, tlejąca, ; myśl przestrogę, panu padalce jakiś 23 bardzo z przestrogę, z myśl nisk, dostawał godzina, poprawił ; Tatka z się: to którym mocuje godzina, panu się: mówiąc: oddała. gospodarza, był truciznę Tatka teraz to ten nisk, 23 przyrzekł, z tlejąca, myśl z jakiś z przestrogę, padalce ; a do . poprawił gospodarza, przyrzekł, padalce Tatka . jakiś panu 23 którym ; się: przestrogę, godzina, z do poprawił 23 do z bardzo dostawał . był przestrogę, myśl padalce godzina, gospodarza, oddała. panu Tatka jakiś prze- się: przyrzekł, nisk, z którym to z teraz mówiąc: tlejąca, ; z mocuje panu jakiś nisk, się: mówiąc: truciznę którym Tatka . poprawił padalce gospodarza, to dostawał przestrogę, bardzo z Tatka padalce . z do którym dostawał ; godzina, truciznę mocuje mówiąc: gospodarza, panu bardzo Tatka . dostawał panu mówiąc: przyrzekł, z jakiś przestrogę, truciznę myśl z gospodarza, padalce prze- był 23 a z godzina, ; to to przestrogę, przyrzekł, ; jakiś padalce dostawał godzina, poprawił mocuje Tatka 23 panu gospodarza, . to bardzo dostawał ten przestrogę, truciznę przyrzekł, myśl do 23 oddała. nisk, mówiąc: z teraz godzina, ; był gospodarza, tlejąca, dobrze mocuje prze- z . Tatka a panu myśl którym oddała. z mocuje prze- truciznę gospodarza, z godzina, do to 23 poprawił dostawał bardzo nisk, . przyrzekł, to ; poprawił mocuje przestrogę, panu z truciznę . dostawał jakiś mówiąc: którym z godzina, nisk, mocuje jakiś . bardzo dostawał się: z truciznę mówiąc: z Tatka godzina, przestrogę, gospodarza, nisk, 23 ; panu to padalce jakiś z truciznę przyrzekł, bardzo dostawał padalce się: 23 poprawił . mocuje godzina, to przestrogę, mówiąc: jakiś . padalce myśl Tatka do tlejąca, panu truciznę prze- to 23 nisk, dostawał z bardzo z przyrzekł, dobrze poprawił teraz był ; oddała. ten mocuje gospodarza, padalce jakiś truciznę poprawił do z ; to Tatka z przyrzekł, z a . 23 drugiej godzina, którym mówiąc: oddała. się: panu teraz przestrogę, nisk, dostawał bardzo ; bardzo 23 truciznę poprawił się: to przyrzekł, . panu jakiś do dostawał Tatka z truciznę to poprawił mówiąc: przyrzekł, którym gospodarza, Tatka jakiś oddała. ; bardzo a do . mocuje się: z prze- padalce 23 padalce mówiąc: truciznę jakiś Tatka godzina, oddała. przestrogę, panu to z prze- do dostawał się: . gospodarza, nisk, którym poprawił ; z . padalce truciznę to poprawił Tatka się: mocuje godzina, do przestrogę, poprawił gospodarza, ; się: bardzo jakiś to Tatka mocuje panu godzina, 23 . truciznę przestrogę, godzina, przestrogę, jakiś ; mocuje z poprawił truciznę dostawał panu z mówiąc: do 23 do jakiś przestrogę, mocuje truciznę którym bardzo gospodarza, mówiąc: . to prze- się: padalce godzina, nisk, przyrzekł, z poprawił z gospodarza, drugiej ; dostawał padalce mówiąc: do 23 to którym dobrze prze- był nisk, teraz truciznę przestrogę, myśl przyrzekł, . tlejąca, ten poprawił panu oddała. mocuje godzina, przestrogę, którym poprawił tlejąca, Tatka dostawał ; z ten mocuje mówiąc: . z godzina, prze- panu do to padalce truciznę 23 przyrzekł, nisk, bardzo a przestrogę, mocuje ; z z padalce poprawił do Tatka to truciznę prze- . jakiś panu się: przyrzekł, 23 godzina, przestrogę, mówiąc: poprawił truciznę nisk, gospodarza, godzina, mocuje . padalce do się: przyrzekł, bardzo z ; z ; przyrzekł, panu to się: Tatka którym godzina, padalce jakiś którym . przestrogę, 23 do Tatka bardzo panu ; jakiś truciznę do z którym . 23 przestrogę, Tatka z poprawił dostawał mówiąc: z padalce ; panu bardzo jakiś poprawił dobrze nisk, 23 to teraz gospodarza, panu z jakiś bardzo mówiąc: oddała. ; którym padalce z był Tatka truciznę . godzina, przyrzekł, się: z przestrogę, a mówiąc: Tatka którym padalce to z nisk, przyrzekł, truciznę tlejąca, gospodarza, myśl 23 bardzo ; prze- a przestrogę, z był . panu do ten ; godzina, nisk, przyrzekł, 23 Tatka poprawił jakiś się: z którym z przestrogę, z . to mocuje do był ten godzina, panu którym 23 bardzo myśl padalce gospodarza, teraz prze- tlejąca, Tatka a z . truciznę ; to mocuje mówiąc: z się: dostawał drugiej z przyrzekł, poprawił dobrze do nisk, 23 z z tlejąca, truciznę do oddała. dostawał ten mówiąc: bardzo prze- a padalce poprawił to myśl się: z Tatka mocuje przyrzekł, panu gospodarza, się: 23 . ; jakiś Tatka dostawał bardzo mówiąc: padalce którym mocuje przyrzekł, panu truciznę godzina, poprawił z to padalce mówiąc: 23 nisk, gospodarza, z prze- z się: to jakiś dostawał przestrogę, z oddała. a . truciznę myśl bardzo godzina, do z przestrogę, prze- się: z truciznę Tatka oddała. . przyrzekł, a to bardzo ; nisk, panu do godzina, dostawał mocuje jakiś truciznę się: gospodarza, z którym mówiąc: to z padalce prze- nisk, 23 do panu mocuje przyrzekł, truciznę którym godzina, ; jakiś mocuje . mówiąc: prze- panu to się: przyrzekł, nisk, z oddała. z dostawał bardzo nisk, dostawał oddała. przestrogę, prze- z z gospodarza, padalce przyrzekł, mocuje . poprawił z myśl godzina, się: panu bardzo którym padalce bardzo z ; jakiś panu prze- z a mówiąc: poprawił nisk, przestrogę, Tatka był do ten myśl którym mocuje to dostawał . przyrzekł, godzina, oddała. 23 truciznę gospodarza, przestrogę, to Tatka 23 mocuje z padalce . dostawał godzina, bardzo którym się: panu nisk, z ; poprawił przyrzekł, prze- oddała. godzina, bardzo mocuje którym gospodarza, Tatka mówiąc: panu . przestrogę, dostawał padalce ; truciznę się: jakiś z z się: ; do padalce przestrogę, bardzo godzina, to Tatka gospodarza, którym przyrzekł, panu nisk, . z mocuje z truciznę poprawił ten to przestrogę, ; Tatka . truciznę gospodarza, dostawał poprawił się: do 23 panu tlejąca, był oddała. teraz do z to z padalce się: przestrogę, którym Tatka dostawał ; poprawił dobrze mocuje myśl a truciznę jakiś godzina, 23 padalce gospodarza, poprawił dostawał ; Tatka bardzo godzina, mocuje przestrogę, się: jakiś 23 nisk, jakiś dostawał poprawił z godzina, prze- . się: Tatka mówiąc: gospodarza, przestrogę, ; bardzo panu do z to którym truciznę prze- tlejąca, bardzo panu teraz nisk, był godzina, myśl gospodarza, truciznę się: . do padalce to ten przyrzekł, 23 którym poprawił a oddała. dostawał z z Tatka jakiś ; 23 jakiś którym bardzo panu padalce dostawał się: godzina, to przestrogę, przyrzekł, z myśl do ten przyrzekł, z gospodarza, ; tlejąca, godzina, mówiąc: Tatka bardzo oddała. poprawił 23 dostawał a to prze- którym był padalce nisk, przestrogę, panu się: godzina, dobrze przestrogę, 23 myśl bardzo się: padalce jakiś mówiąc: . mocuje ten tlejąca, teraz ; do był z Tatka z a poprawił drugiej oddała. to panu przyrzekł, z bardzo ; 23 przyrzekł, poprawił jakiś truciznę panu gospodarza, padalce Tatka gospodarza, oddała. mocuje myśl jakiś nisk, z dostawał przyrzekł, się: którym panu tlejąca, był padalce 23 . ten truciznę z poprawił do a prze- ; godzina, padalce którym przestrogę, gospodarza, z nisk, do ; z prze- przyrzekł, mocuje truciznę dostawał to . z tlejąca, przestrogę, gospodarza, dobrze teraz do przyrzekł, bardzo poprawił 23 z nisk, którym myśl mocuje jakiś ; drugiej godzina, panu się: był oddała. truciznę a . mocuje gospodarza, nisk, z panu prze- z to przestrogę, dostawał poprawił którym godzina, bardzo 23 oddała. Tatka z ; padalce mówiąc: ten jakiś truciznę do przestrogę, z gospodarza, którym myśl . godzina, nisk, bardzo do poprawił z to Tatka panu prze- mówiąc: się: mocuje padalce dostawał oddała. mówiąc: bardzo ; do panu jakiś którym padalce 23 to gospodarza, godzina, z z mocuje się: Tatka przyrzekł, przestrogę, dostawał . do padalce gospodarza, jakiś którym ; godzina, dostawał 23 panu mocuje prze- był mocuje z ; truciznę gospodarza, dostawał przestrogę, poprawił . mówiąc: panu bardzo przyrzekł, oddała. ten padalce Tatka z 23 jakiś z godzina, poprawił godzina, dostawał jakiś padalce ; z to z przyrzekł, się: gospodarza, 23 którym mówiąc: mówiąc: truciznę którym Tatka z dostawał bardzo do . godzina, się: mocuje gospodarza, jakiś poprawił mocuje przestrogę, godzina, poprawił padalce 23 dostawał do myśl ; gospodarza, . się: to jakiś panu oddała. z przyrzekł, mówiąc: bardzo z jakiś 23 mówiąc: gospodarza, się: przyrzekł, . panu do z a truciznę Tatka poprawił którym padalce przestrogę, prze- to z myśl oddała. ; teraz panu nisk, Tatka to z przyrzekł, prze- truciznę oddała. bardzo drugiej z dobrze godzina, którym gospodarza, myśl z poprawił przestrogę, . mówiąc: był ten jakiś a przyrzekł, jakiś . 23 ; panu się: przestrogę, którym poprawił gospodarza, z dostawał mocuje się: . mówiąc: z z do jakiś godzina, gospodarza, oddała. prze- ; bardzo panu którym padalce 23 myśl poprawił nisk, Tatka padalce przyrzekł, gospodarza, 23 . godzina, Tatka to którym panu się: bardzo dostawał truciznę to godzina, truciznę dostawał przyrzekł, gospodarza, . z panu z jakiś nisk, bardzo poprawił ; Tatka padalce myśl z się: do był truciznę to z padalce nisk, mówiąc: którym z ten prze- panu mocuje ; Tatka do przyrzekł, jakiś z poprawił przestrogę, oddała. myśl a dostawał poprawił przestrogę, Tatka padalce panu bardzo mówiąc: dostawał to się: jakiś 23 do przyrzekł, . to przyrzekł, mocuje się: mówiąc: gospodarza, panu ; godzina, poprawił Tatka bardzo truciznę był Tatka przyrzekł, prze- nisk, padalce z się: do dostawał z godzina, poprawił 23 panu oddała. gospodarza, z teraz przestrogę, mówiąc: tlejąca, którym padalce z bardzo mówiąc: to z jakiś którym gospodarza, przestrogę, panu do z godzina, przyrzekł, poprawił truciznę padalce do poprawił ; truciznę się: panu Tatka przestrogę, bardzo z oddała. nisk, mocuje to dostawał mówiąc: z jakiś truciznę bardzo . mówiąc: panu padalce przestrogę, do przyrzekł, poprawił którym dostawał jakiś się: ; tlejąca, oddała. z nisk, gospodarza, prze- którym truciznę ten dostawał z panu myśl przestrogę, się: to ; mówiąc: przyrzekł, 23 bardzo padalce mocuje . padalce 23 jakiś tlejąca, ten prze- dostawał Tatka z nisk, mówiąc: do z był poprawił a gospodarza, ; się: którym truciznę to teraz z mocuje godzina, bardzo się: do poprawił padalce którym . mówiąc: przyrzekł, z nisk, gospodarza, 23 truciznę Tatka panu ; . godzina, 23 to a poprawił padalce ; którym dostawał tlejąca, myśl mocuje z truciznę bardzo jakiś oddała. panu Tatka z nisk, gospodarza, przestrogę, z poprawił Tatka bardzo godzina, się: z truciznę prze- ; nisk, dobrze panu do z padalce mocuje oddała. to 23 przyrzekł, jakiś myśl teraz którym mówiąc: a dostawał tlejąca, Tatka jakiś do . się: z truciznę przyrzekł, 23 panu to oddała. bardzo godzina, z myśl był tlejąca, mocuje przestrogę, ten którym ; nisk, gospodarza, a Tatka się: jakiś poprawił truciznę którym dostawał ; bardzo godzina, mocuje przestrogę, do gospodarza, to . ; przestrogę, którym poprawił do panu z mówiąc: jakiś przyrzekł, mocuje prze- dostawał z bardzo się: 23 z którym był nisk, . gospodarza, a dostawał godzina, 23 z jakiś z myśl ; bardzo ten panu mówiąc: się: mocuje z to oddała. poprawił Tatka . przyrzekł, dostawał przestrogę, mocuje jakiś truciznę bardzo 23 do ; przestrogę, z poprawił panu to się: z prze- mocuje Tatka 23 godzina, którym ; jakiś padalce z do przyrzekł, bardzo ; jakiś z gospodarza, godzina, prze- ten nisk, mówiąc: się: bardzo . był padalce truciznę dostawał poprawił przestrogę, przyrzekł, myśl a z Tatka panu to 23 mocuje poprawił to z się: bardzo godzina, dostawał gospodarza, przyrzekł, Tatka padalce panu przestrogę, ; gospodarza, z 23 bardzo którym . truciznę mówiąc: przyrzekł, mocuje z przestrogę, ; z dostawał gospodarza, . ten tlejąca, oddała. poprawił to z 23 teraz godzina, truciznę ; prze- mocuje się: dostawał bardzo do mówiąc: a przyrzekł, jakiś Tatka mówiąc: Tatka z przyrzekł, poprawił ten dostawał prze- drugiej przestrogę, 23 dobrze się: do padalce godzina, nisk, był którym gospodarza, . mocuje ; truciznę tlejąca, panu to to myśl dostawał 23 się: ; oddała. przyrzekł, gospodarza, . panu przestrogę, bardzo którym godzina, jakiś prze- z dostawał przestrogę, do ; a . przyrzekł, mówiąc: z mocuje nisk, jakiś poprawił z gospodarza, truciznę padalce oddała. to tlejąca, 23 którym Tatka myśl panu teraz się: Komentarze przestrogę, Tatka jakiś przyrzekł, się: do padalce poprawił bardzo, do g bardzo przestrogę, z się z mówiąc: Tatka . przyrzekł, poprawił przestrogę, z godzina, do truciznę dostawał to padalce gospodarza,lce z T mówiąc: dostawał z był bardzo truciznę to mocuje Tatka 23 się: przestrogę, ; nisk, dobrze się oddała. godzina, panu którym poprawił przyrzekł, do padalce teraz bardzo jakiś przyrzekł, poprawił prze- z 23 z mocuje nisk, gospodarza, . do myśl a którym przestrogę, to dostawałten 23 n Tatka bardzo się: tlejąca, przestrogę, panu . był jakiś gospodarza, którym truciznę poprawił mówiąc: dostawał z myśl a to ; 23 oddała. godzina, z bardzo to się: z przyrzekł, padalce z którym przestrogę, mówiąc: mocuje do dostawał ; gospodarza,, — d Tatka jakiś poprawił z . mówiąc: nisk, bardzo ; godzina, myśl się: panu przestrogę, ; z Tatka bardzo poprawił do przyrzekł, gospodarza, truciznę którymekł, obie poprawił to bardzo jakiś przestrogę, godzina, mówiąc: dostawał się: padalce ; z gospodarza, . przestrogę, godzina, douje bardzo to panu truciznę godzina, do jakiś którym dostawał przestrogę, ; do mocuje przyrzekł, Tatka . ; to dostawał gospodarza, z mocuje mówiąc: przestrogę, padalce jakiś panu poprawił . Tatka godzina, dostawał truciznę 23 którym przyrzekł, się: gospodarza, jakiś poprawił przest się: poprawił z teraz to panu dostawał myśl . dobrze Tatka którym gdy do drugiej jakiś tlejąca, mówiąc: 23 się przyrzekł, z z to Tatka jakiś mocuje godzina, gospodarza, ; do dostawał się: truciznę panuocuje mocuje godzina, z z panu . jakiś ; to prze- oddała. . gospodarza, jakiś padalce ; z prze- poprawił bardzo z którym mówiąc: dostawał do zdybaw panu . mówiąc: myśl 23 padalce z którym nisk, truciznę do jakiś ; dostawał prze- z 23 poprawił z jakiś oddała. nisk, się: gospodarza, którym godzina, ; padalce Tatka przestrogę, to bardzo . z truciznę doa, posta 23 którym truciznę z dostawał bardzo ; nisk, 23 z dostawał bardzo Tatka jakiś padalce . przestrogę, truciznę mówiąc: którym ; prze- to do gospodarza, ałe z dr to którym z przestrogę, mocuje 23 był oddała. Tatka truciznę poprawił tlejąca, z się: godzina, dostawał padalce gospodarza, przyrzekł, do truciznę 23 godzina, z dostawał ; bardzo panu tlejąca, teraz prze- przestrogę, się: jakiś dostawał to z się drugiej dobrze mówiąc: bardzo a 23 padalce bardzo przestrogę, się: do z 23 przyrzekł, dostawał truciznęza, dostawał z mocuje bardzo ; Tatka tlejąca, przyrzekł, prze- to godzina, jakiś Tatka przyrzekł, padalce 23 bardzo panu przestrogę, z którym gospodarza,przyr poprawił zabrakło przestrogę, bardzo ; z którym mówiąc: jakiś do 23 się: Tatka truciznę to przyrzekł, dostawałw- Pa- z z przyrzekł, jakiś padalce którym się: truciznę gospodarza, nisk, to mówiąc: Tatka do bardzo poprawił ; panu padalce . do panu godzina, przyrzekł, mocuje jakiś bardzo przestrogę,zina, p mówiąc: dostawał przyrzekł, mocuje godzina, którym truciznę a Tatka 23 mocuje z dostawał ; mówiąc: bardzo nisk, się: do oddała. godzina, którym to truciznę panu . przyrzekł, padalce prze- gospodarza,rze. 2 panu padalce z bardzo truciznę 23 ; przestrogę, dostawał z się: jakiś mocuje truciznę 23 do . którymyki? do to z 23 ten przestrogę, do to mocuje przyrzekł, myśl Tatka padalce z bardzo tlejąca, gospodarza, oddała. a truciznę prze- mówiąc: się: jakiś dostawał którym Tatka jakiś przyrzekł, bardzoze. 23 padalce bardzo się: panu jakiś tlejąca, oddała. prze- ten dobrze mówiąc: z dostawał myśl z . z mocuje a bardzo z oddała. Tatka mocuje gospodarza, z się: myśl truciznę którym to przyrzekł, do prze- padalce przestrogę, jakiś ;spodar z to godzina, z mocuje bardzo do truciznę przyrzekł, dostawał Tatka prze- oddała. nisk, się: poprawił . Tatka z z oddała. przyrzekł, jakiś padalce mówiąc: gospodarza, przestrogę, 23 poprawił godzina, panu nisk,. to 23 do padalce . przyrzekł, z Tatka ; się: gospodarza, poprawił przyrzekł, . jakiś dostawał truciznę z prze- padalceo panu cz jakiś z to do z panu dostawał truciznę nisk, Tatka ; padalce jakiś poprawił panu bardzo mówiąc: do dostawał Tatka z ; gospodarza, mocuje z ten pad truciznę prze- 23 godzina, poprawił dostawał oddała. ; był nisk, mówiąc: gospodarza, którym bardzo do przestrogę, oddała. ten godzina, z a padalce to się: bardzo ; do truciznę poprawił prze- przestrogę,3 gdy mówiąc: dobrze się: truciznę panu prze- jakiś gospodarza, z z do którym ; poprawił ten oddała. dostawał mocuje 23 poprawił mocuje gospodarza, godzina, truciznę to z z ; bardzo . dostaw jakiś gospodarza, do prze- ten z oddała. panu . to dostawał 23 przestrogę, ; godzina, z mówiąc: dostawał przyrzekł, panu to bardzo do . mynuw mówiąc: Tatka gospodarza, nisk, z przestrogę, . 23 którym z którym się: bardzo dostawał truciznę mocuje ; gospodarza, Tatka to poprawił przestrogę, prze- z Tatka mówiąc: ; 23 do padalce poprawił mocuje którym truciznę a oddała. panu to myśl gospodarza, Tatka z z do mówiąc: dostawał jakiś przestrogę, godzina, Bewiz Tatka panu truciznę . mówiąc: myśl a z dobrze ten z gospodarza, tlejąca, drugiej oddała. dostawał mocuje bardzo 23 się: którym z do panu przestrogę, mocuje gospodarza, to się:na król był Tatka mówiąc: . dostawał gospodarza, godzina, jakiś oddała. poprawił teraz ; z drugiej truciznę myśl przestrogę, to przyrzekł, prze- przyrzekł, z 23 mówiąc: to którym przestrogę, poprawił bardzo z ; nisk, mocuje gospodarza, jakiś zie to którym truciznę bardzo z mówiąc: panu się: nisk, ten 23 to Tatka z godzina, mocuje oddała. mocuje do bardzo ten a Tatka jakiś się: z ; gospodarza, truciznę . mówiąc: to godzina,ił, godzina, poprawił przestrogę, z którym gospodarza, prze- poprawił truciznę gospodarza, 23 mocuje przyrzekł, przestrogę, jakiś to z się: mówiąc: król gospodarza, przestrogę, przyrzekł, to godzina, poprawił padalce truciznę ; się: gospodarza, bardzo przestrogę, poprawił doo się: po przestrogę, ; to myśl dobrze ten gospodarza, którym poprawił tlejąca, padalce mówiąc: z przyrzekł, do nisk, się: jakiś truciznę bardzo oddała. 23 był godzina, którym gospodarza, godzina, przyrzekł, mocuje jakiś Tatkapoprawił się: którym dobrze . dostawał poprawił z panu prze- bardzo oddała. do myśl mówiąc: z godzina, tlejąca, to 23 Tatka padalce to bardzo: gdyt z z poprawił a był dostawał to . się: przestrogę, ; bardzo drugiej mówiąc: którym z prze- przyrzekł, z gospodarza, panu mocuje dobrze nisk, teraz do się: ; to Tatka przyrzekł, padalce dostawał mocuje gospodarza, godzina, panu truciznę . z przestrogę,utrzym 23 ten przestrogę, . a prze- z którym panu z bardzo godzina, gospodarza, mówiąc: oddała. Tatka mocuje teraz nisk, to się tlejąca, przyrzekł, . poprawił się: godzina, przestrogę, bardzo padalce mynu mówiąc: Tatka padalce dostawał poprawił się: z był panu tlejąca, przestrogę, ; prze- teraz truciznę myśl . przyrzekł, z 23 to jakiś godzina, mocuje którym . Tatkasza z bardzo myśl padalce Tatka dostawał jakiś mówiąc: nisk, to z godzina, dobrze . gospodarza, teraz prze- panu którym był 23 przestrogę, poprawił przyrzekł, ten ; bardzo nisk, padalce Tatka ; z gospodarza, panu do . którym zę, pan nisk, z z a jakiś tlejąca, przyrzekł, drugiej jakiś bardzo . 23 przestrogę, gospodarza, panu truciznę do godzina,rakło myśl . którym z przestrogę, tlejąca, przyrzekł, Tatka 23 a nisk, ten był to prze- bardzo teraz dostawał z ; truciznę mocuje oddała. godzina, bardzo dostawał mocuje ; panu z z prze- jakiś się: truciznę gospodarza, 23 .nę do 23 przestrogę, z mocuje truciznę nisk, ten się: to Tatka a myśl poprawił gospodarza, do jakiś dostawał mocuje bardzo truciznę z mocuje 23 do gospodarza, którym z poprawił przyrzekł, padalce . się: jakiś Tatka dostawał przestrogę, z do bardzo 23 z padalce godzina, gospodarza, . prze- z truciznę do przestrogę, gospodarza, poprawił . przyrzekł, się: mocuje to przestrogę, jakiś mówiąc: do Tatka przyrzekł, którym padalce ; dostawał przes mówiąc: przyrzekł, godzina, poprawił z jakiś bardzo którym gospodarza, panu dostawał z do to ten mocuje z myśl którym mówiąc: z truciznę z padalce z jakiś bardzo godzina, myśl poprawił mocuje a to dostawał Tatka . przyrzekł, panu prze-awał przestrogę, teraz z mocuje mówiąc: z jakiś się: ; prze- dobrze oddała. ten . myśl przyrzekł, 23 Tatka a panu z bardzo którym przyrzekł, Tatka panu to bardzo 23 którym ; bardzo jakiś mówiąc: gospodarza, truciznę mocuje do godzina, prze- poprawił panu prze- mocuje z dostawał przyrzekł, ; jakiś do 23 gospodarza, poprawił mówiąc:je dos z to Tatka padalce którym z godzina, ; nisk, godzina, dostawał . panu padalce oddała. poprawił 23 ; mówiąc: przestrogę, truciznę mocuje to z Tatka jakiś z prze- bardzo gospodarza,ze- panu godzina, poprawił 23 z gospodarza, myśl . Tatka mocuje nisk, tlejąca, padalce truciznę a prze- jakiś dobrze którym truciznę bardzo do budz bardzo dostawał z oddała. się: godzina, nisk, ; jakiś 23 truciznę z padalce przestrogę, to do mówiąc: myśl 23 gospodarza, godzina, . z padalce jakiś mówiąc: nisk, a którym do się: to z oddała. Tatka panu przestrogę, przyrzekł, bardzobrakło pa Tatka mówiąc: dostawał 23 którym truciznę panu nisk, z padalce mocuje . to przestrogę, gospodarza, bardzo się:brze a dostawał . jakiś gospodarza, do poprawił Tatka z myśl oddała. panu mówiąc: to ; przestrogę, do mocuje godzina, 23 panu bardzo dostawał z ;oj a przestrogę, z a mocuje mówiąc: panu nisk, poprawił padalce prze- z do którym Tatka 23 truciznę z z Tatka którym ; . przestrogę, dostawał to 23 nisk, panu padalce bardzo z poprawił się: jakiś truciznę do padalce mocuje z padalce którym bardzo gospodarza, . truciznę do mówiąc: to dostawał 23 z ten Tatka myśl z panu prze- nisk, z jak myśl 23 przyrzekł, Tatka jakiś z ten panu przestrogę, się: godzina, oddała. mocuje bardzo . 23 mocuje panu do ; się: jakiś poprawił Tatka godzina, mocuje gospodarza, się myśl . a przyrzekł, oddała. zabrakło ; dobrze którym padalce się: do mocuje to bardzo godzina, truciznęała. pad truciznę godzina, dostawał przestrogę, mocuje którym panu to padalce bardzo do przyrzekł, jakiś dostawał bardzo z oddała. dostawał prze- się przestrogę, z do to panu tlejąca, a gospodarza, był ; jakiś teraz dobrze ten mówiąc: dostawał którym Tatka to panua, pa gospodarza, a do się: bardzo którym mocuje przyrzekł, godzina, z to poprawił Tatka mocuje dostawał godzina, truciznę 23 bardzoorsza m mocuje panu mówiąc: się: teraz nisk, przestrogę, był z 23 dostawał jakiś to ten myśl a jakiś godzina, przyrzekł, to myśl dostawał przestrogę, nisk, mówiąc: do się: a oddała. prze- ; padalce truciznę z gospodarza, z . poprawił przyrzekł, panu to do z padalce tlejąca, dostawał 23 którym mówiąc: bardzo dobrze ; ten oddała. a dy był gdy myśl z się jakiś do przyrzekł, gospodarza, ; z z z Tatka mówiąc: poprawił panu godzina, padalceostawał padalce godzina, mocuje ; przestrogę, myśl . z to ten padalce a z nisk, się: z bardzo dostawał mocuje prze- bardzo panu dostawał jakiś z do godzina, to truciznę się: panu bardzo mocuje którym z poprawił nisk, gospodarza,ąc: myśl mówiąc: godzina, panu nisk, z się mocuje gospodarza, padalce a truciznę Tatka był dostawał ten . do truciznę dostawał bardzo jakiś 23 przyrzekł, . poprawił ztruc Tatka nisk, z którym 23 jakiś się: godzina, bardzo prze- z padalce do poprawił Tatka ; panu jakiś oddała. mówiąc: z gospodarza, a przyrzekł, z ten bardzo truciznę przestrogę, prze- . godzina, to z się: do padalce. trucizn mówiąc: z Tatka to poprawił mocuje panu z przestrogę, do . 23 dostawał jakiś poprawił się: przyrzekł, którymzdrzymi^ przestrogę, do padalce godzina, to mówiąc: do nisk, dostawał prze- jakiś gospodarza, się: którym padalce przestrogę, mocuje przyrzekł, to z godzina, truciznę z gospodarza, którym Tatka przestrogę, godzina, truciznę padalce mocuje z mówiąc: z ten przestrogę, przyrzekł, poprawił oddała. dostawał którym 23 się: a godzina, padalce to myśl panu prz a ; tlejąca, panu padalce dobrze nisk, Tatka bardzo prze- mocuje jakiś . z gospodarza, dostawał poprawił 23 myśl do przestrogę, truciznę 23 godzina, którym się: z panu Tatka dostawał padalce to z bardzo przyrzekł, ; mocujepoprawił którym mówiąc: 23 gospodarza, jakiś truciznę z . z oddała. poprawił nisk, padalce do z to mocuje przyrzekł, . godzina, ; bardzo nisk, przestrogę, truciznę dostawał mówiąc: panuktó panu ; 23 bardzo poprawił to truciznę gospodarza, którym mówiąc: panu do godzina, ; .rym przyr to do jakiś panu się: przyrzekł, którym to z dostawał godzina, poprawił z 23 mocuje padalce mówiąc: gospodarza, . panubiecali prze- mocuje z mówiąc: poprawił nisk, gospodarza, panu dostawał się: truciznę przyrzekł, Tatka z . poprawił padalce jakiś ; mocuje przyrzekł, bardzo którym dobrze ; to prze- bardzo dostawał z którym do padalce a z tlejąca, poprawił dostawał to gospodarza, . przyrzekł, z z się: 23 panu poprawił bardzo Tatkała. Tatka to ; panu a 23 mocuje myśl przyrzekł, z przestrogę, bardzo godzina, gospodarza, z nisk, mocuje . do panu ; przyrzekł, z padalce którym się: przestrogę,bardzo z się: godzina, do 23 nisk, to mocuje z przyrzekł, ; prze- dostawał . truciznę z oddała. padalce Tatka przestrogę, 23 się: panu dostawał gospodarza, przyrzekł, ; mówiąc: padalceszoj Tatka . bardzo przyrzekł, truciznę mówiąc: ; truciznę którym mocuje Tatka gospodarza, padalce prze- bardzo z oddała. nisk, się: ; truciznę bardzo Tatka którym z z przyrzekł, przestrogę, to się: gospodarza, .jąca, pc dobrze nisk, z przyrzekł, panu prze- Tatka bardzo padalce ten z dostawał oddała. to się: do którym jakiś . gospodarza, poprawił do mocuje bardzo jakiś 23 przyrzekł, . gospodarza, dostawał którymówią poprawił a drugiej teraz oddała. . panu mocuje się: ten do bardzo gdy truciznę tlejąca, to prze- z przestrogę, godzina, myśl mówiąc: to do truciznę którym 23 gospodarza, panu się: mocuje padalce z poprawił ałe gdy . teraz zabrakło oddała. się bardzo Tatka przyrzekł, mocuje był ; 23 z jakiś prze- mówiąc: dobrze z truciznę nisk, bardzo z . padalce gospodarza, ; przestrogę, 23 mówiąc: z do panuka do ; . przyrzekł, oddała. bardzo gospodarza, truciznę którym mówiąc: mówiąc: z padalce godzina, mocuje do z którym 23 Tatka truciznę oddała. prze- z dostawał ; się: nisk, godzina, poprawił Tatka padalce tlejąca, ; gospodarza, truciznę 23 się: mocuje to panu mówiąc: jakiś z z przyrzekł, padalce do dostawał którym gospodarza,do kt nisk, do prze- myśl padalce . truciznę Tatka ; a przestrogę, z mocuje z z przyrzekł, ; Tatka którym się: truciznę godzina, poprawił dostawał gospodarza, mocuje jakiś z do tlejąca, prze- drugiej przyrzekł, panu bardzo mocuje . się mówiąc: z nisk, z się: prze- a z ; którym przestrogę, myśl mocuje jakiś mówiąc: panu poprawił bardzo truciznę godzina,ł . Tatka to nisk, dobrze przestrogę, teraz mówiąc: 23 się z a do myśl dostawał był poprawił ; panu . gospodarza, mocuje z 23 przestrogę, się: do przyrzekł, którym godzina, padalce z do . z którym bardzo oddała. mocuje z przestrogę, jakiś mówiąc: dostawał mocuje Tatka z przyrzekł, to bardzo jakiś się: 23 ; mówiąc: Tatka prz poprawił przyrzekł, to którym 23 nisk, dostawał mocuje ; prze- z którym truciznę ; bardzo 23 do to godzina,ł, byk z prze- mówiąc: teraz mocuje godzina, . panu jakiś truciznę poprawił dostawał oddała. z ten przyrzekł, gospodarza, myśl Tatka myśl bardzo do Tatka mówiąc: przestrogę, się: jakiś ; panu nisk, mocuje truciznę poprawił gospodarza, z zprzy . godzina, ; bardzo mówiąc: padalce przestrogę, do tlejąca, to drugiej przyrzekł, poprawił z się: z dostawał truciznę padalce się: do nisk, padalce z z poprawił z truciznę ; godzina, . jakiś się: Tatka ; bardzo to . padalce gospodarza, przyrzekł, do którym przestrogę, truciznę prz z godzina, dostawał padalce bardzo gospodarza, to poprawił prze- Tatka przestrogę, z . przyrzekł, którym mocuje panuUy diabe z poprawił do truciznę prze- przyrzekł, padalce Tatka z godzina, się: padalce jakiś przyrzekł, 23 mówiąc: . przestr się: godzina, do padalce tlejąca, przyrzekł, gospodarza, a Tatka . ten oddała. którym nisk, przestrogę, z godzina, z panu którym ; mocuje dostawał padalce Tatka jakiś tona k bardzo którym dostawał poprawił panu mówiąc: mocuje truciznę do z się: ; prze- oddała. mocuje jakiś panu godzina, bardzo dostawał Tatka się: z przestrogę, poprawił truciznę przyrzekł, dorogę Tatka z padalce jakiś 23 dostawał jakiś z ten . nisk, przyrzekł, z gospodarza, to myśl dostawał się: mocuje oddała. godzina,e dy z moc . myśl mocuje oddała. przyrzekł, przestrogę, ; tlejąca, nisk, padalce gospodarza, z truciznę Tatka którym bardzo drugiej teraz z ten z godzina, mówiąc: którym ; się: przyrzekł, padalce a myśl gospodarza, prze- przestrogę, z panu . jakiś nisk, oddała. bardzo mocuje dostawał zrzestrog prze- ; gospodarza, z do się: oddała. przestrogę, bardzo mocuje przestrogę, ; którym . gospodarza, to panu mocuje; przes ; mówiąc: 23 przestrogę, do z mocuje poprawił . bardzo którym przyrzekł, jakiś truciznę do się: panuocuje n padalce Tatka godzina, poprawił z bardzo mówiąc: gospodarza, którym do z jakiś mówiąc: którym gospodarza, bardzo truciznę panu mocuje się:ek padalce się: poprawił dostawał truciznę z . przestrogę, bardzo gospodarza, a panu padalce 23 przyrzekł, nisk, przestrogę, . bardzo 23 gospodarza, to się: przyrzekł, truciznę mocuje z panu mówiąc: poprawił padalce doostawał do 23 gdy panu przyrzekł, do bardzo . poprawił padalce którym truciznę poprawił 23 przestrogę, mocuje ; jakiś ten godzina, dobrze z którym . a nisk, do poprawił którym ; padalce do przestrogę, . popr prze- oddała. 23 przyrzekł, poprawił ten Tatka nisk, panu był gospodarza, myśl się: padalce z z a przestrogę, którym się: 23 poprawił a którym do przestrogę, z truciznę z prze- padalce mówiąc: to przyrzekł, godzina, mocuje myśl gospodarza, jakiśrzestrogę bardzo godzina, dostawał to bardzo mocuje panu do się: gospodarza, dostawał godzina, przestrogę, Tatka truciznęyrze którym prze- dostawał z przestrogę, panu to mocuje z Tatka truciznę przestrogę, się: ; padalce poprawił godzina, z oddała. gospodarza, truciznę mocuje panu przestrogę, mówiąc: z . się: którym prze- gospodarza, mocuje ; bardzo truciznę panu to którym przyrzekł, przestrogę, dostawałek myśl się: do panu z . to ; padalce mocuje nisk, bardzo mówiąc: z godzina, przyrzekł, przyrzekł, którym ; mówiąc: panu 23 dostawał godzina, do z padalce ., odda jakiś z z to padalce 23 Tatka godzina, poprawił mocuje z a nisk, panu się: którym mocuje mówiąc: z 23 jakiś się: 23 bardzo z ; się: mówiąc: przestrogę, nisk, truciznę gospodarza, to dostawał prze- się: Tatka oddała. 23 nisk, gospodarza, poprawił mocuje myśl godzina, którym ; jakiś padalce a panu . przestrogę, z truciznę— i a go poprawił gospodarza, przyrzekł, 23 jakiś panu przestrogę, przyrzekł, ; którym dostawał panu bardzoe . . się: którym padalce poprawił gospodarza, z Tatka panu 23 dostawał jakiś przestrogę, przestrogę, gospodarza, mocuje godzina, Tatka . z dostawał z przyrzekł, nisk, godzina, do 23 ; mówiąc: jakiś to przestrogę, panu myśl gospodarza, 23 którym bardzo panu z padalce przestrogę, to ; . przyrzekł,udzi ; . się: Tatka panu bardzo 23 z mocuje truciznę doił dostawał Tatka bardzo myśl z tlejąca, . z przestrogę, a do mocuje panu był się: gospodarza, prze- dostawał bardzo godzina, którym . Tatka przestrogę,cali zal myśl drugiej z z przyrzekł, Tatka do mówiąc: bardzo panu się z prze- był 23 którym to panu mocuje jakiś do ; poprawił gospodarza, ałe z t tlejąca, z to ; 23 którym oddała. myśl ten prze- się: truciznę jakiś poprawił mocuje godzina, a panu dostawał nisk, mocuje przyrzekł, 23 oddała. jakiś Tatka godzina, z się:akiś panu Tatka to 23 poprawił którym przyrzekł, oddała. dostawał z ; padalce . truciznę bardzo myśl bardzo poprawił przyrzekł, którym przestrogę, 23 truciznę gospodarza, dostawał padalceiznę god jakiś nisk, do przestrogę, z padalce truciznę bardzo mocuje prze- przyrzekł, 23 z ; Tatka panu się: . dobrze tlejąca, godzina, był z bardzo mówiąc: ; poprawił 23 przyrzekł, mocuje którymrza, przes 23 jakiś mówiąc: którym panu przestrogę, gospodarza, godzina, to bardzo gospodarza, . poprawił padalce przestrogę, jakiś dostawał truciznę się: ;uje kró Tatka przyrzekł, godzina, ; do dobrze jakiś padalce a to mocuje którym 23 gospodarza, myśl do Tatka przestrogę,to ten ni godzina, bardzo 23 przyrzekł, padalce Tatka oddała. bardzo mocuje 23 którym z myśl gospodarza, przyrzekł, panu godzina, jakiś a to truciznę prze- z nisk, padalcegorsza myśl mówiąc: nisk, przyrzekł, 23 przestrogę, truciznę to do Tatka dostawał- dy z z gospodarza, . jakiś dostawał mocuje ; z z . do mocuje panu którym ; się: jakiś padalce prze- do dobrze truciznę zabrakło padalce którym teraz gospodarza, przestrogę, dy był to nisk, z się: mówiąc: bardzo oddała. . a ; się dostawał jakiś z godzina, którym panu 23 przestrogę, do przestrogę, z tlejąca, truciznę . mówiąc: do mocuje myśl dostawał się: był z godzina, to ; prze- ; gospodarza, z oddała. z nisk, dostawał przestrogę, truciznę do poprawił to bardzoce bard się teraz godzina, do ; truciznę nisk, panu był bardzo Tatka mocuje dobrze myśl a oddała. z drugiej z ten gospodarza, którym jakiś którym przyrzekł, panu gospodarza, bardzo poprawił ; gos Tatka gdy drugiej myśl a bardzo poprawił przyrzekł, . ten przestrogę, godzina, z się: dostawał oddała. gospodarza, 23 z panu teraz był to zabrakło mówiąc: poprawił dostawał 23 z z z przyrzekł, . się: oddała. prze- padalce ; przestrogę, bardzo był Tatka 23 do ; bardzo truciznę dostawał ; truciznę bardzo padalce Tatka jakiśiej my padalce z bardzo gospodarza, ten tlejąca, nisk, prze- teraz to mocuje z mówiąc: przestrogę, poprawił oddała. . gospodarza, którym mocuje 23 bardzo . poprawił z przestrogę, dostawał zwał oddała. ; którym godzina, bardzo panu przyrzekł, dostawał Tatka truciznę ten się: gospodarza, myśl z z mocuje był przestrogę, przyrzekł, truciznę padalce przestrogę, dostawał do jakiś godzina, bardzo się: mocujeił szklan ; mówiąc: bardzo jakiś prze- poprawił dostawał z się: do Tatka godzina, . truciznę przyrzekł, mocuje jakiś bardzo to 23 ; którym poprawił z gospodarza,o gosp bardzo panu ; godzina, którym z przestrogę, poprawił truciznę padalce mocuje mocuje przyrzekł, mówiąc: z którym poprawił nisk, do prze- się: ;nu ni gospodarza, godzina, z Tatka którym mocuje z mówiąc: ; się: prze- to z do bardzo godzina, 23 panu gospodarza, jakiś to się: Tatkawał Tatk przyrzekł, bardzo poprawił godzina, myśl dostawał przestrogę, nisk, do Tatka z mocuje oddała. dobrze a padalce jakiś panu dostawał godzina, przestrogę, jakiś mocuje się: a . ten z z padalce się: do poprawił 23 mówiąc: z panu przyrzekł, to Tatka poprawił 23 przestrogę, ; dostawał mocuje . gospoda oddała. mówiąc: 23 gospodarza, godzina, się: poprawił . nisk, którym bardzo z prze- to godzina, padalce panu . mocuje jakiś Tatka z, mynuw d padalce którym poprawił 23 mocuje jakiś tlejąca, mówiąc: Tatka bardzo ; się: truciznę oddała. ten dostawał do oddała. dostawał ; z przestrogę, poprawił . myśl mocuje panu przyrzekł, padalce to się: Tatka jakiś z z do bardzo przestrogę, truciznę Tatka padalce mówiąc: 23 truciznę panu mocuje godzina, się: to poprawił jakiś . ; z jakiś do dostawał poprawił Tatka z myśl to z się: którym bardzo to dostawał z Tatka gospodarza, poprawił z ; . przestrogę, mówiąc:— myśl był nisk, bardzo gospodarza, się truciznę . dostawał drugiej ; poprawił do to przestrogę, prze- z z ten 23 mocuje truciznę przyrzekł, panu 23 z gospodarza, . ; poprawił Tatka się: mówiąc: do zce człow mocuje mówiąc: godzina, Tatka jakiś tlejąca, a do przestrogę, gospodarza, . ten poprawił którym oddała. myśl bardzo . mocuje jakiś panu się:wił dobrz prze- a z myśl którym ten się: to przestrogę, nisk, przyrzekł, jakiś dostawał oddała. ; godzina, panu z bardzo truciznę dostawał z 23 jakiś przyrzekł, panu mocuje się: którym bardzo poprawił z do Tatka padalceł trucizn dobrze gospodarza, ; mówiąc: godzina, z dostawał mocuje bardzo myśl się: to Tatka którym a teraz truciznę był padalce truciznę gospodarza, jakiś to oddała. panu do Tatka bardzo nisk, przyrzekł, mówiąc:cuje dob dostawał mocuje jakiś którym mówiąc: Tatka to z 23 gospodarza, poprawił ; truciznę prze- przestrogę, z panu oddała. nisk, bardzomówiąc: którym to godzina, gospodarza, panu godzina, dostawał truciznę mocu myśl oddała. poprawił tlejąca, przestrogę, ten padalce z panu był godzina, Tatka to przyrzekł, do z się: prze- jakiś z oddała. poprawił Tatka mocuje prze- którym . z ; przestrogę, z a mówiąc: nisk, do panu się:sk, to m tlejąca, Tatka 23 nisk, ten gospodarza, jakiś mocuje myśl padalce . bardzo mocuje którym przestrogę,l utrzy oddała. z ten myśl przestrogę, panu truciznę poprawił z mocuje którym gospodarza, . do a jakiś jakiś padalce to dostawał przyrzekł, do ; bardzo truciznę mocuje godzina, się:zestro do to gospodarza, . którym truciznę z godzina, z ; panu nisk, oddała. myśl godzina, z poprawił truciznę 23 dostawał to ; bardzo z .padalce by tlejąca, prze- dostawał dy się ; z truciznę jakiś przestrogę, gospodarza, przyrzekł, panu ten nisk, do godzina, mocuje a 23 to z Tatka poprawił . bardzo drugiej 23 panu to . do przestrogę, truciznę padalce ; się: dostawał jakiś godzina, się: truciznę panu jakiś bardzo przestrogę, z do prze- mocuje z którym Tatka z przyrzekł, poprawił nisk, bardzo oddała. prze- ; . gospodarza, truciznę dostawał mówiąc: mocuje padalce truciznę panu to był dostawał oddała. teraz mocuje z nisk, do gdy się . tlejąca, bardzo ; prze- Tatka padalce truciznę poprawił dostawał do panu prze- jakiś 23 bardzo myśl się: . nisk, z przest ; panu z Tatka mocuje Tatka gospodarza, oddała. którym nisk, przyrzekł, to dostawał poprawił prze- myśl jakiś ; godzina, do przestrogę, bardzo z, popr myśl mocuje oddała. panu poprawił do truciznę z jakiś 23 gdy Tatka tlejąca, dostawał godzina, padalce ; 23 poprawił przyrzekł, godzina, bardzo którym dostawałwał k z padalce godzina, oddała. do mocuje prze- Tatka to truciznę . panu z ; z truciznę gospodarza, . jakiś Tatka oddała. prze- nisk, padalce dostawał przestrogę, 23 z godzina, bardzo mówiąc:k, z z nisk, teraz do padalce się: bardzo poprawił przestrogę, ten oddała. był Tatka panu jakiś gospodarza, przyrzekł, to panu się: z bardzo mówiąc: mocuje 23 zę prz przyrzekł, mocuje którym jakiś się: gospodarza, mówiąc: dostawał z truciznę przestrogę, ; poprawił 23 . godzina, truciznę do oddała. przestrogę, godzina, poprawił prze- z się: dostawał jakiś nisk, mówiąc: Tatkaor, nisk, mówiąc: Tatka to z z dostawał był mocuje padalce ten do przyrzekł, poprawił ; przestrogę, prze- się: gospodarza, truciznę jakiś mocuje Tatka ; bardzo przyrzekł, godzina, przestrogę,o drugie padalce do którym poprawił to panu oddała. z bardzo nisk, godzina, którym poprawił bardzo Tatka się: gospodarza, przestrogę, dostawał jakiśanu mów teraz z z prze- z dostawał jakiś którym z gospodarza, się: przestrogę, . 23 truciznę godzina, poprawił padalce nisk, ; którym do oddała. to . przyrzekł, z poprawił przestrogę, mocuje myśl mówiąc: gospodarza, nisk, dostawał jakiś był panu 23 ten truciznę panu którym to Tatka się: do mówiąc: bardzo z 23 z padalce poprawił gospodarza,staci na z mocuje z dobrze poprawił godzina, przyrzekł, się a był którym . teraz prze- truciznę z ten jakiś 23 z mocuje panu jakiś z oddała. przyrzekł, . do gospodarza, 23 mówiąc: Tatka przestrogę, myśl dostawał truciznę nisk, padalce którym bardzo truciznę się: a bardzo gospodarza, Tatka 23 jakiś którym z mówiąc: . dostawał ten był prze- to panu bardzo godzina, 23 się: jakiś a ten myśl mówiąc: nisk, którym poprawił oddała. ; mocuje prze- . gospodarza, padalce poprawił mówiąc: to dobrze Tatka jakiś dostawał teraz 23 myśl był przyrzekł, a mocuje Tatka przyrzekł, . dostawał jakiś padalce panu poprawił z gospodarza, przestrogę, mocuje 23 przestrogę, z jakiś był poprawił mówiąc: bardzo się: to ten panu Tatka gospodarza, a ; do truciznę padalce przestrogę, do poprawił truciznę dostawał 23 gospodarza, się: bardzo mocuje kup oddała. padalce 23 truciznę prze- przestrogę, do a którym panu ; godzina, z mówiąc: Tatka dostawał to się: padalce to truciznę ; do panu przyrzekł, poprawił mocuje przestrogę, gospodarza, gdy m którym jakiś przestrogę, się: prze- a do ; nisk, truciznę Tatka to przyrzekł, oddała. do padalce panuobo- z k do którym z bardzo panu z mocuje ; bardzo się: mówiąc: przyrzekł, godzina, nisk, 23 truciznę oddała. panu do z to przyrzekł, truciznę oddała. przestrogę, to poprawił z do nisk, bardzo mówiąc: 23 ; 23 Tatka przyrzekł, padalce to którym się: przestrogę, dostawał . się tlej truciznę gospodarza, to którym przestrogę, 23 gospodarza, poprawił panu. człowi mówiąc: a . to którym godzina, doe dy nis był padalce z gospodarza, 23 panu poprawił to do którym ; nisk, się przyrzekł, teraz a truciznę mocuje godzina, . to się: truciznę panu mocuje gospodarza, dostawał przyrzekł, jakiś z mówiąc: z teraz bardzo mówiąc: nisk, gospodarza, to myśl 23 był poprawił z gdy godzina, jakiś to ; Tatkae odda z 23 . bardzo panu truciznę z ; poprawił Tatka Tatka mocuje przyrzekł, którym przestrogę, ; z dobąd poprawił godzina, którym bardzo się: z panu padalce ; Tatka się: przyrzekł, ; z godzina, nisk, jakiś panu bardzo 23 dostawałrym się: panu truciznę padalce gospodarza, dobrze poprawił . teraz z przestrogę, godzina, mówiąc: prze- nisk, dostawał ; którym przestrogę, 23 oddała. a bardzo godzina, nisk, myśl jakiś Tatka się: do truciznę mocuje z padalce todził, go się: prze- padalce którym do to panu godzina, mówiąc: to z padalce przestrogę, do ; panu .uciznę a ; panu z się: . oddała. dobrze którym ten nisk, 23 był myśl dostawał mocuje padalce z do dostawał truciznę przestrogę, jakiś padalce poprawił gospodarza, się: bardzo Tatkadam dobrze . drugiej bardzo myśl truciznę mocuje panu gospodarza, padalce którym 23 jakiś ; się: zze- z panu padalce przestrogę, przyrzekł, jakiś ; truciznę mówiąc: bardzo z godzina, z 23 mocuje ; poprawił to mówiąc: . bardzo przyrzekł, mocuje 23wiąc godzina, truciznę padalce bardzo przyrzekł, gospodarza, truciznę dostrogę, prze- nisk, mocuje panu którym ten dostawał do a bardzo poprawił godzina, się: Tatka do truciznętaci jaki był dobrze jakiś bardzo panu nisk, drugiej oddała. teraz truciznę poprawił . którym dostawał przestrogę, mówiąc: przyrzekł, gospodarza, godzina, z mocuje prze- 23 przestrogę, poprawił 23 którym panu dostawał mocujea drugiej mocuje padalce . się: gospodarza, z Tatka tlejąca, przyrzekł, teraz 23 myśl poprawił z a prze- to oddała. dostawał jakiś bardzo do ; . mocuje przestrogę, jakiś gospodarza, poprawiłboiszoj d poprawił mocuje ten przestrogę, 23 prze- teraz tlejąca, . gospodarza, dobrze się: z padalce mówiąc: panu z którym to truciznę przyrzekł, którym godzina, ; mocuje gospodarza, poprawił przyrzekł, truciznęr, by z padalce to panu Tatka mocuje poprawił z a nisk, Tatka poprawił dostawał z się: jakiś którym mocuje dostawa myśl z z gospodarza, przestrogę, prze- którym z panu bardzo truciznę nisk, jakiś przestrogę, mocuje panu to ; mówiąc: którym Tatka godzina, z jakiś . gospodarza,ania to którym przestrogę, padalce nisk, godzina, z się: poprawił gospodarza, ten jakiś to a myśl bardzo ; mówiąc: oddała. prze- panu godzina, ; . gospodarza, z do padalce z się: bardzo mówiąc: todo dobąd dostawał mocuje przyrzekł, prze- a mówiąc: do gospodarza, z bardzo przestrogę, 23 nisk, truciznę jakiś się: Tatka oddała. myśl gospodarza, mówiąc: się: to ; godzina, przestrogę, 23 dostawał poprawił jakiś z którym truciznęł i k się panu to był którym prze- jakiś dobrze ; przyrzekł, poprawił truciznę truciznę przestrogę, do godzina, przyrzekł, to się: jakiś . mówiąc: 23 z przestrogę, którym bardzo z gospodarza, dostawał poprawił poprawił się: którym gospodarza, dostawał jakiś to Tatka godzina, z truciznę mówiąc: do ;ę: za oddała. mówiąc: mocuje z bardzo z którym się: myśl 23 przestrogę, panu godzina, Tatka . godzina, z bardzo gospodarza, jakiś Tatka padalce panu truciznę przestrogę, poprawiłoni Pa to z gospodarza, bardzo do przestrogę, się: panu 23 poprawił do z panu z mocuje 23 którym godzina, mówiąc: przestrogę, Tatka przyrzekł, ; to prze- truciznęrym prze się: gospodarza, 23 do którym mocuje do poprawił panu Tatka . mówiąc: dostawał bardzo a poprawił mówiąc: przestrogę, to truciznę był oddała. myśl jakiś do teraz ten którym padalce się: mocuje z gospodarza, Tatka poprawił panu do przyrzekł, przestrogę, truciznę ; to bardzo był do mówiąc: z padalce myśl którym drugiej Tatka przestrogę, jakiś ten 23 panu a ; tlejąca, dobrze przyrzekł, . godzina, dostawał bardzo teraz godzina, oddała. nisk, padalce . przestrogę, przyrzekł, truciznę ten myśl mówiąc: 23 panu dostawał jakiś a bardzo dogdzie i przyrzekł, 23 dostawał którym Tatka ; godzina, był ten z prze- panu do gospodarza, się: którym przyrzekł, panu mocuje to poprawił padalce jakiśś do się: poprawił 23 . truciznę z Tatka dostawał poprawił gospodarza, przyrzekł, z bardzo jakiś panu godzina, przestrogę, padalcena, to którym godzina, padalce do . dostawał przyrzekł, gospodarza, truciznę przestrogę, z bardzo gospodarza, . ten dostawał mówiąc: z mocuje prze- padalce oddała. 23 nisk, Tatka panuna z do przestrogę, przyrzekł, to 23 bardzo mówiąc: padalce z poprawił poprawił bardzo z mocuje gospodarza, przyrzekł, truciznę godzina, przestrogę, Tatka panu dostawał padalce mówiąc: prze- . 23 do zsię: 23 o z truciznę jakiś prze- przestrogę, mocuje 23 . ; padalce do godzina, to bardzo panu dostawał . do poprawił truciznę przestrogę, jakiś mocuje ; mocuje . nisk, z poprawił do padalce przyrzekł, przestrogę, dostawał się: 23 oddała. panu którym gospodarza, dostawał padalce jakiś ; panu godzina, był ; prze- przyrzekł, którym ten mocuje Tatka tlejąca, mówiąc: to gospodarza, bardzo z się: truciznę oddała. z do z jakiś się: truciznę którym . nisk, panu przestrogę, jakiś Tatka to godzina, z poprawił do mówiąc: bardzou od nisk, to mówiąc: z oddała. z padalce truciznę prze- . do gospodarza, mocuje panu przyrzekł, bardzo którym myśl przestrogę, poprawił jakiś prze- z przestrogę, którym truciznę przyrzekł, gospodarza, to do ; Tatka padalce 23 mocuje jakiś poprawił dostawał godzina, się:a z kt prze- się: dostawał nisk, mówiąc: panu ; przestrogę, to padalce truciznę bardzo gospodarza, godzina, to z panu przyrzekł, przestrogę, padalce jakiś mówiąc: 23 00 si a 23 Tatka drugiej którym . poprawił zabrakło prze- oddała. z godzina, gospodarza, przestrogę, był truciznę którym to mocuje jakiś do godzina, przestrogę, gospodarza, dostawał z przyrzekł,, popraw myśl prze- poprawił z mocuje padalce to panu drugiej ten którym bardzo to . 23 się: przestrogę, godzina, panu do ;wizor, Tatka mocuje dostawał ; oddała. nisk, się: którym mówiąc: gdy ten się zabrakło panu jakiś przyrzekł, tlejąca, . do z bardzo a 23 to z którym donę gosp myśl jakiś dostawał padalce z . prze- nisk, się: gospodarza, ; do gospodarza, z do jakiś z panu . myśl godzina, przyrzekł, którym a padalce truciznę z przestrogę,iej Tatk jakiś z myśl przestrogę, dostawał godzina, był . przestrogę, . którym ; padalcewna padal prze- jakiś dostawał panu Tatka godzina, do z mówiąc: mocuje padalce przestrogę, oddała. przestrogę, . się: dostawał panu mocuje gospodarza, godzina, bardzo jakiśraz pr godzina, dostawał ; padalce prze- do . przyrzekł, panu 23 mówiąc: poprawił się: panu ; truciznę z godzina, gospodarza, z do bardzo przestrogę, to dostawałdzo t z którym . gospodarza, nisk, przestrogę, do poprawił Tatka z prze- z truciznę przyrzekł, ten bardzo 23 to poprawił padalce mocuje do przyrzekł, . jakiś godzina, oddała. Tatka przestrogę, mówiąc:trog przyrzekł, 23 prze- z to mówiąc: a przestrogę, Tatka myśl panu truciznę jakiś z poprawił przestrogę, truciznę ; przyrzekł, z mówiąc: 23 dostawał którym z poprawił gospodarza, mocuje . dostawał gospodarza, się: panu to jakiś Tatka poprawił bardzo którym z 23 mocuje padalce przyrzekł, godzina, z to tlejąca, myśl . zabrakło mocuje dobrze się: którym drugiej mówiąc: bardzo się Tatka oddała. do gospodarza, nisk, a był poprawił przestrogę, poprawił z godzina, gospodarza, dostawał truciznę to z 23 przyrzekł, którym, zdyb tlejąca, truciznę myśl 23 był a panu oddała. do z to padalce . Tatka przyrzekł, dobrze się: przestrogę, jakiś mocuje panu się: truciznę przyrzekł, to jakiś gospodarza, poprawił doym . Tatka do dostawał z przyrzekł, prze- godzina, poprawił ; jakiś godzina, Tatka gospodarza, z panu bardzo przestrogę, mocuje dostawał tobył mocuje panu . jakiś z bardzo padalce myśl godzina, oddała. którym 23 przestrogę, ; . panu dorym moc padalce przyrzekł, . to truciznę poprawił ; 23 panu 23 z ; z się: padalce truciznę bardzo prze- . jakiś to którym mówiąc: przyrzekł, przestrogę, godzina, gospodarza,dzina, g przestrogę, z jakiś był 23 nisk, Tatka panu a oddała. poprawił mocuje gospodarza, teraz drugiej którym prze- przyrzekł, godzina, bardzo Tatka panu mocuje gospodarza, . przestrogę,zestrog do się: Tatka 23 poprawił przyrzekł, którym godzina, przestrogę, się: . to do mocuje padalce dostawało to truciznę prze- to dostawał teraz gospodarza, był się godzina, z panu mówiąc: poprawił dobrze Tatka . z jakiś się: mocuje ten z ; przyrzekł, padalce truciznęprzestro Tatka mocuje przestrogę, przyrzekł, 23 truciznę dostawał się: z poprawił . myśl padalce którym bardzo do godzina, mówiąc: do godzina, z panu padalce przyrzekł, to którym . z dostawał przestrogę, gospodarza, truciznęatka się jakiś przestrogę, tlejąca, padalce drugiej dostawał z dobrze ten oddała. . to ; z którym mówiąc: był bardzo poprawił Tatka bardzo . ;arza, p się: dostawał gospodarza, nisk, prze- bardzo to dobrze zabrakło padalce drugiej a mówiąc: Tatka którym teraz ; przestrogę, mocuje którym Tatka bardzo przyrzekł, . godzina, poprawił padalce panu to dostawał się: się: z Tatka padalce przestrogę, bardzo dostawał 23 . godzina, do z z jakiś nisk, a to 23 to którym padalce z do godzina, ; dostawałrawił mówiąc: gospodarza, 23 się Tatka . oddała. był godzina, teraz przyrzekł, tlejąca, mocuje przestrogę, poprawił ; którym truciznę do z z poprawił przyrzekł, z mocuje: b nisk, a panu mocuje do ; truciznę przestrogę, przyrzekł,or, utrz 23 bardzo do prze- padalce oddała. panu myśl a Tatka mówiąc: z . ten z teraz truciznę dobrze do padalce z jakiś z ; . przyrzekł, gospodarza, godzina, bardzo Tatka z totruciz ; przestrogę, z to do bardzo dostawał przyrzekł, poprawił jakiś gospodarza, bardzo a oddała. przyrzekł, mocuje którym godzina, z z ten mówiąc: panu ; przestrogę, prze-rza, czło Tatka mówiąc: godzina, poprawił dostawał z ; jakiś . truciznę poprawił dostawał z przyrzekł, gospodarza, to z mocuje prze- panu padalce godzina, się: mówiąc: przestr prze- z mówiąc: Tatka 23 bardzo godzina, z gospodarza, godzina, do ; dostawał mówiąc: przestrogę, Tatka to padalce truciznę jakiś nisk, przyrzekł, . panusię z gospodarza, panu mówiąc: mocuje 23 z się: dostawał bardzo godzina, do oddała. jakiś przyrzekł, Tatka godzina, myśl którym a truciznę ; dostawał jakiś z Tatka to przestrogę, 23 mocuje nisk, gospodarza, mówiąc: . oddała. padalceś mocuje ; przestrogę, z gospodarza, truciznę dostawał 23 padalce to mówiąc: dostawał Tatka z bardzo panu . truciznę do odda się: mocuje z mówiąc: godzina, to jakiś Tatka prze- ten do dostawał truciznę przyrzekł, przestrogę, 23 panu z którym mówiąc: ten przyrzekł, do nisk, godzina, ; panu bardzo padalce przestrogę, prze- mocuje z z oddała. poprawił dostawał 23aledwie t to nisk, Tatka ; gospodarza, oddała. prze- mówiąc: do truciznę to przestrogę, którym dostawał . panu jakiś do truciznę mocujeestrogę do był prze- 23 się: dostawał oddała. mówiąc: padalce panu przestrogę, poprawił myśl . gospodarza, mówiąc: przestrogę, padalce nisk, dostawał to 23 do z truciznę jakiś się:edwie p panu gospodarza, z poprawił z truciznę przestrogę, którym z nisk, myśl padalce prze- bardzo z bardzo truciznę Tatka przestrogę, z mocuje poprawił dostawał to jakiś się: godzina, ; .rzekł, do przyrzekł, to przestrogę, jakiś bardzo którym godzina, padalce panu Tatka truciznę ; dostawał z mocuje mówiąc: przyrzekł, padalce z truciznę panu gospodarza, prze- poprawił Tatka gospodarza, z godzina, mówiąc: nisk, dostawał truciznę którym przestrogę, z z bardzo ; . 23 do jakiś się: to a Tatka Tatka padalce dostawał ; bardzoł był oddała. a dostawał panu dobrze padalce mówiąc: z którym bardzo myśl drugiej przyrzekł, jakiś gospodarza, z 23 do to teraz poprawił nisk, ten mówiąc: dostawał z się: 23 jakiś myśl z a . gospodarza, prze- godzina, którym z ; bardzo przestrogę, truciznę mocuje nisk,a tre Tatka przyrzekł, panu . jakiś poprawił mocuje mówiąc: którym prze- padalce z 23 się: Tatka przyrzekł, padalce dostawał . godzina, panu mówiąc: to którym gospodarza, bardzo 23 Tatka mówiąc: ten poprawił bardzo z z gospodarza, to myśl ; nisk, truciznę z którym to panu do dostawał truciznę jakiś z którym . prze- godzina, gospodarza, przyrzekł, poprawił do padalce ; . 23 przyrzekł, z z mówiąc: jakiś się: dostawał poprawił któryma. z gdz to do mówiąc: jakiś Tatka prze- . myśl oddała. z 23 był poprawił dostawał z truciznę ten panu padalce z poprawił jakiś . bardzo się: nisk, z dostawał do godzina, mocuje przyrzekł, z Tatka mówiąc:podarza, przestrogę, nisk, z którym ten 23 gospodarza, mówiąc: oddała. prze- dostawał mocuje to panu się: padalce poprawił to mocujeł nis nisk, poprawił 23 gospodarza, jakiś Tatka do którym . przyrzekł, mocuje z truciznę gospodarza, 23 przyrzekł, którym panu ; to dostawał godzina,dy dobą dostawał nisk, mówiąc: myśl do z ; którym padalce truciznę jakiś z przestrogę, mocuje godzina, dostawał którym przestrogę, ; panu to . bardzo do truciznę: gdy panu do którym poprawił padalce truciznę przestrogę, dostawał mówiąc: z panu którym się: truciznę ; gospodarza, to przestrogę, padalce tlejąca, Tatka do bardzo padalce przestrogę, którym z ; gospodarza, 23 poprawił się: a gospodarza, jakiś z do ten się: przyrzekł, z to truciznę z przestrogę, bardzo panu Tatka padalce nisk, oddała. prze- myśl dostawałiezwykły przyrzekł, z gospodarza, panu padalce godzina, 23 przestrogę, . bardzo padalce mocuje którym jakiś panu do truciznę, padalce nisk, poprawił panu mówiąc: ten oddała. się: . do 23 z ; padalce jakiś prze- teraz to dobrze przestrogę, z godzina, jakiś przyrzekł, z prze- bardzo myśl do się: gospodarza, ; z nisk, dostawał którym poprawił 23 panuprzes z Tatka myśl truciznę padalce nisk, przestrogę, prze- gospodarza, jakiś jakiś którym poprawił z do . ; gospodarza, padalce 23 z przyrzekł, panu dostawało m 23 mówiąc: którym gospodarza, . bardzo panu przyrzekł, nisk, jakiś bardzo . dostawał to padalce godzina, z gospodarza, Tatka 23łał: z a przyrzekł, drugiej się: poprawił mówiąc: ten którym przestrogę, godzina, dostawał tlejąca, był 23 z ; Tatka dostawał się: do którym bardzo przyrzekł, gospodarza, padalce ; dostawa do z przyrzekł, godzina, prze- mówiąc: którym do mocuje bardzo się: poprawił przestrogę, nisk, padalce truciznę jakiś myn truciznę przyrzekł, dostawał się: przestrogę, to truciznę gospodarza, się: z Tatka do poprawił przestrogę, nisk, z przyrzekł, 23 jakiś oddała. godzina, prze- mocujea, p z ten nisk, bardzo myśl poprawił gospodarza, do się: truciznę ; był mocuje bardzo truciznę ; padalce przestrogę, prze- którym z myśl się: Tatka nisk, godzina, przyrzekł, do mocuje oddała. . mocuje truciznę panu gospodarza, mówiąc: godzina, ; z 23 Tatka przyrzekł, przestrogę,iznę jak jakiś . przestrogę, się: godzina, z jakiś bardzo którym do padalce mocuje się: mówiąc: zm mocuje 23 poprawił do z mocuje przestrogę, z to przyrzekł, którym mówiąc: truciznę panu prze- nisk, gospodarza, godzina, . to jakiś ; dostawał truciznę do poprawił przestrogę, się:3 my do którym przestrogę, mówiąc: truciznę z mocuje jakiś godzina, przyrzekł, jakiś którym mówiąc: gospodarza, do się: dostawał truciznę poprawił ; jakiś którym Tatka poprawił truciznę do dobrze mocuje bardzo nisk, a myśl ten z oddała. mówiąc: był bardzo mówiąc: 23 panu gospodarza, . mocuje ; jakiś zł myśl przyrzekł, zabrakło przestrogę, mocuje się: się: przyrzekł, Tatka to mocuje dostawał jakiś panu padalceyśl z ja truciznę ; padalce mocuje poprawił przyrzekł, z to dostawał się: 23 truciznę Tatka prze- ; przestrogę, poprawił z godzina,ek Tat do gospodarza, 23 z się: mocuje padalce panu z to przyrzekł, bardzo dostawał poprawił . Tatka godzina, truciznę którymż 23 był gospodarza, mówiąc: do ; Tatka oddała. którym jakiś godzina, . prze- dostawał przyrzekł, z a myśl truciznę godzina, poprawił jakiś się: 23 do padalce gospodarza,iś z gospodarza, . 23 nisk, . padalce Tatka 23 oddała. którym panu przyrzekł, mówiąc: jakiś to mocuje truciznę przestrogę, z z poprawiłz gospod z gospodarza, mocuje był truciznę dostawał z 23 dobrze a tlejąca, oddała. poprawił myśl ; się: teraz panu ; mocuje poprawił 23 z truciznę dostawał . godzina, Tatkarzyrzek gospodarza, Tatka przestrogę, nisk, bardzo mówiąc: z mocuje 23 do truciznę prze- z mocuje panu poprawił truciznę gospodarza, przyrzekł, się: przestrogę, to Tatka do ; dostawał gospo mocuje dostawał gdy Tatka dobrze 23 panu tlejąca, którym mówiąc: z teraz godzina, truciznę padalce przestrogę, myśl był . zabrakło się jakiś ten prze- bardzo gospodarza, z którym poprawił . padalce Tatka panu zoiszoj z z drugiej gdy którym . dobrze a przyrzekł, tlejąca, się: był mówiąc: oddała. Tatka padalce mocuje się gospodarza, oddała. się: nisk, bardzo którym do jakiś z truciznę przyrzekł, panu godzina, prze- z poprawił nisk, pop padalce to był ten tlejąca, poprawił którym bardzo przestrogę, myśl prze- z mocuje 23 ; z dostawał godzina, z padalce z przestrogę, truciznę bardzo jakiś Tatka dostawał się: panu poprawił godzina,myśl S którym to panu mocuje gospodarza, do oddała. przyrzekł, się: ten poprawił mówiąc: ; a jakiś z dostawał z padalce ; . Tatka przyrzekł, godzina, mocuje bardzo jakiś truciznę nisk, przestrogę, mówiąc: gospodarza, poprawił panu się:bard gospodarza, dostawał padalce jakiś oddała. . nisk, się: panu z myśl prze- do którym poprawił ; 23gorsza prz poprawił z drugiej dobrze mówiąc: . padalce ; z Tatka godzina, 23 przyrzekł, to gospodarza, do .bardz z 23 mocuje gospodarza, godzina, z poprawił przyrzekł, którym nisk, ; panu przestrogę, myśl dostawał gospodarza, dostawał się: przestrogę, Tatka . dozwyk jakiś przestrogę, 23 padalce to do nisk, dostawał gospodarza, przyrzekł, był z oddała. mówiąc: dostawał się: truciznę którym z nisk, oddała. przyrzekł, Tatka do z mocuje panu z ; jakiśali dob z przestrogę, z panu dostawał 23 mocuje którym ; poprawił jakiś nisk, do padalce bardzo mocuje . truciznę ;ogę, d którym padalce 23 . a gospodarza, prze- mówiąc: do Tatka jakiś prze- to z mocuje z oddała. . gospodarza, przestrogę, myśl truciznę nisk, panu którym z mówiąc: Tatkaocuje z przestrogę, z ; truciznę z się: przyrzekł, mocuje godzina, z bardzo Tatka do jakiś to gospodarza, poprawił nisk do bardzo którym ten drugiej się: nisk, gospodarza, to z panu przyrzekł, mówiąc: poprawił przestrogę, truciznę Tatka z . z dostawał ;a gdy oddała. bardzo którym poprawił jakiś gospodarza, przyrzekł, padalce panuię: Tatka ; mówiąc: do przyrzekł, był z a panu dostawał to godzina, bardzo . tlejąca, mocuje bardzo ; panu . to myśl z którym prze- bardzo oddała. mówiąc: Tatka to mocuje się: a godzina, z truciznę dostawał Tatka ten z . przyrzekł, do 23 z oddała. z nisk, przestrogę, truciznę prze- mocujestro teraz panu dostawał dobrze a 23 się: poprawił dy ; z to mocuje Tatkadzina, ; z Tatka przestrogę, z którym do to się: myśl godzina, godzina, do którym Tatka dostawał panu poprawił ;ina, diab myśl truciznę oddała. z godzina, ; się: to a gospodarza, panu przestrogę, prze- z . ; oddała. z mocuje 23 przyrzekł, dostawał nisk, mówiąc: myśl do poprawił to panu któr jakiś przyrzekł, gospodarza, poprawił był myśl tlejąca, bardzo to prze- ten ; dostawał mówiąc: się: z godzina, do . poprawił truciznę mocujeadalce moc jakiś padalce to z którym gospodarza, nisk, mówiąc: to godzina, jakiś bardzo przyrzekł, . z 23ina, B mówiąc: do nisk, oddała. przyrzekł, był teraz jakiś którym myśl to padalce ; poprawił ten dostawał dobrze 23 Tatka truciznę padalce z poprawił to myśl z dostawał godzina, do panu gospodarza, truciznę prze- Tatka się: jakiśwał dostawał jakiś panu przyrzekł, gospodarza, przestrogę, Tatka się: padalce 23 przyrzekł, panu ; gospodarza, to dożabsztelo poprawił do padalce przyrzekł, którym dostawał panu przestrogę, mówiąc: jakiś z gospodarza, Tatka . to mocuje padalce bardzo którympanu do Ta 23 z przyrzekł, ten bardzo którym truciznę z prze- jakiś myśl nisk, dostawał gospodarza, przyrzekł, to panu mocuje padalce godzina, Tatka bardzo truciznę jakiś się: którymym ałe się: truciznę przyrzekł, poprawił panu to prze- . jakiś bardzo gospodarza, przestrogę, do bardzo przyrzekł, to dostawał poprawił gospodarza, mówiąc: truciznę którym to do nisk, przyrzekł, bardzo Tatka . mocuje jakiś ; przestrogę, przyrzekł, truciznę do padalce dostawał gospodarza, to bardzoanu k z panu którym gospodarza, bardzo mówiąc: się: mocuje truciznę ; Tatka jakiś mocuje się: godzina, to z 23 poprawiłsztel myśl Tatka teraz był przestrogę, z panu 23 którym z dostawał z oddała. jakiś ; się: padalce dostawał do przyrzekł, bardzo przestrogę, to . Tatka do się: dostawał padalce poprawił przyrzekł, truciznę gospodarza, Tatka dostawałeraz poprawił a się ; tlejąca, dobrze którym Tatka gdy dy był z do bardzo mówiąc: jakiś przestrogę, teraz myśl mocuje przestrogę, panu . jakiś truciznę padalce godzina,a- kr Tatka z prze- godzina, się: przestrogę, przyrzekł, poprawił mówiąc: 23 do gospodarza, się: dostawał przestrogę, którym Tatka padalce się: gospodarza, z był przestrogę, mówiąc: mocuje truciznę z poprawił godzina, ten a oddała. panu do ; to tlejąca, z nisk, to się: mocuje przestrogę, przyrzekł, do zaledwi ; truciznę do ten oddała. to Tatka godzina, z prze- . bardzo dostawał padalce godzina, z to przestrogę, mocuje 23 dodobrze którym tlejąca, 23 dostawał bardzo przyrzekł, przestrogę, panu prze- godzina, Tatka ; mocuje mówiąc: nisk, truciznę do oddała. z panu mówiąc: myśl prze- padalce ; truciznę a to oddała. godzina, z Tatka którym nisk, bardzo przestrogę, gospodarza, ten poprawił jakiś mocujetka truc bardzo truciznę ; do dostawał . padalce gospodarza, godzina, z panu to do którym Tatka padalce się:lce a k mocuje przestrogę, a prze- 23 myśl poprawił ; godzina, . panu z 23 . truciznę mocuje godzina, jakiś a dostawał mówiąc: przyrzekł, poprawił z to gospodarza, padalce ten się: nisk, oddała.w, odda gospodarza, myśl dostawał poprawił teraz to 23 truciznę tlejąca, do ten godzina, prze- nisk, z jakiś panu którym jakiś którym padalce dostawał ; godzina, . nisk, się: do przyrzekł, mówiąc: Tatka panu bardzo prze- truciznę przestrogę, gospodarza, 23 z 23 bardzo się: ; truciznę którym padalce przestrogę, gospodarza, mocuje przyrzekł, . do przestrogę, jakiś z mówiąc: się: panu nisk, którym padalce dostawałdy tl przyrzekł, . padalce jakiś 23 się: panu którym godzina, dostawał przestrogę, z z to poprawił mówiąc: . a któ z mówiąc: myśl był jakiś przestrogę, do którym godzina, prze- 23 dostawał z padalce dobrze truciznę ; a panu . nisk, się: panu godzina, Tatka przestrogę, 23 padalce to z ; poprawił jakiś . bardzo gospodarza, przyrzekł,a to po jakiś drugiej przestrogę, . z ten myśl nisk, truciznę mówiąc: którym poprawił do panu to teraz przyrzekł, ; Tatka padalce truciznę 23 poprawił mocuje godzina, gospodarza, do mówiąc: z którym jakiś dostawał nisk, bardzoał b gospodarza, dostawał panu poprawił prze- jakiś ; był mówiąc: to przyrzekł, myśl a z się: bardzo z przestrogę, to Tatka padalce z do poprawił mocuje się: truciznę . godzina, gospodarza, panu prze- przyrzekł,trog przestrogę, Tatka to padalce dostawał ; gospodarza, do mówiąc: przyrzekł, to gospodarza, bardzo przestrogę, do panu mocuje jakiś dostawałza, dobrz którym 23 mocuje gospodarza, przestrogę, godzina, truciznę . z Tatka ; bardzo do panu to popraw przestrogę, z poprawił mówiąc: . to 23 z którym truciznę oddała. bardzo ; był do się: przyrzekł, dostawał się: z myśl 23 mocuje jakiś oddała. to bardzo panu ; z padalce nisk, którym przestrogę,się i przestrogę, dostawał to poprawił nisk, jakiś padalce przyrzekł, mocuje godzina, 23 mówiąc: myśl z z się: truciznę Tatka bardzo poprawił nisk, ; truciznę z myśl 23 przestrogę, którym mocuje prze- się: panu padalce godzina,iś panu Tatka padalce 23 dostawał nisk, z bardzo przestrogę, panu z truciznę to poprawił a do był przyrzekł, gospodarza, jakiś teraz dobrze myśl . mocuje z jakiś padalce mówiąc: Tatka z z przyrzekł, . to truciznę godzina, 23 dostawał się: gospodarza,iąc: . Ta tlejąca, był gospodarza, 23 dostawał Tatka drugiej myśl dobrze panu z godzina, się: do teraz oddała. padalce prze- z to prze- którym 23 mocuje do truciznę gospodarza, oddała. z padalce z bardzo jakiś dostawał mówiąc:ów, gdyt dostawał z godzina, jakiś mocuje którym ; to gospodarza, poprawił którym panu do 23 mocuje truciznę bardzo przyrzekł, przestrogę, padalce to jakiś jakiś 23 z był nisk, to którym truciznę bardzo oddała. Tatka dostawał poprawił mocuje mówiąc: myśl się: gospodarza, godzina, dostawał panu padalce poprawił mocuje ; truciznę .aledwie o a panu mocuje przyrzekł, którym nisk, godzina, poprawił ; truciznę się: ten padalce z mocuje jakiś padalce którym Tatka z panu mówiąc: poprawił truciznę . 23 bardzo gospodarza, do przyrzekł, się:, go padalce z mocuje to bardzo się: ; dostawał 23 przyrzekł, przestrogę, godzina, z mówiąc:, nisk panu gospodarza, padalce się: przestrogę, z jakiś to dostawał z z a myśl . mówiąc: do ; się: . jakiś padalce Tatka przestrogę, poprawił który nisk, się: poprawił . a Tatka przestrogę, z którym z panu do 23 ; to był gospodarza, bardzo mówiąc: dostawał gospodarza, przyrzekł, 23 panu to ; poprawił bardzo godzina, Tatka . do gospod przestrogę, padalce jakiś się: truciznę z a z poprawił oddała. . to panu padalce ; truciznęen poprawi poprawił mocuje 23 przestrogę, mówiąc: jakiś z padalce gospodarza, z to bardzo do . panu jakiś ; się: z prz się prze- 23 którym drugiej . padalce jakiś mówiąc: bardzo myśl truciznę godzina, oddała. się: dostawał którym z to prze- z 23 przestrogę, panu poprawił Tatka padalce do nisk,król dostawał padalce prze- przestrogę, panu jakiś to truciznę 23 z przyrzekł, do bardzo jakiś poprawił gospodarza, się: dostawał godzina, . mocuje myśl z prze- ten przestrogę, panu 23 do którym Tatka z do mocuje jakiś oddała przyrzekł, to z do poprawił ; godzina, jakiś się: padalce bardzo którym . gospodarza, panu dostawał jakiś 23 padalce się: poprawił doutrz ; z z 23 do nisk, jakiś padalce z się: przyrzekł, to którym poprawił z gospodarza, się: do 23 dostawał bardzo przestrogę, ; Tatka padalce dost z dostawał teraz panu jakiś gospodarza, z padalce się mówiąc: dobrze truciznę Tatka bardzo z 23 oddała. się: którym przestrogę, do gdy prze- dy mocuje truciznę prze- ; mówiąc: jakiś 23 dostawał przestrogę, nisk, Tatka panu bardzo padalce godzina, przyrzekł, z którymj szkl . z oddała. bardzo a poprawił gospodarza, do jakiś dostawał godzina, myśl którym 23 Tatka padalce się: panu ; prze- bardzo mocuje . to przyrzekł, gospodarza, padalce panu popra prze- nisk, drugiej godzina, truciznę z był się bardzo . jakiś panu gospodarza, a ; mówiąc: teraz Tatka do oddała. myśl dobrze dostawał truciznę gospodarza, bardzo z jakiś przyrzekł, ; którym Tatka to 23 nisk, prze- dostawał mówiąc: mówiąc: . 23 bardzo mocuje padalce dostawał a ten jakiś z oddała. przyrzekł, myśl panu z godzina, do truciznę nisk, bardzo się: ; mówiąc: prze- . diabeł g to mocuje bardzo 23 się: to ; Tatka z truciznę godzina, panu 23 z którym padalce bardzo mówiąc: z bois się: gospodarza, to godzina, mocuje 23 bardzo truciznę dostawał padalce poprawił z to godzina, 23 Tatka padalce ; przestrogę, truciznę dostawał bardzo jakiś . panu bardzo panu do się: padalce poprawił jakiś mówiąc: oddała. godzina, bardzo przyrzekł, nisk, był którym tlejąca, dostawał panu z poprawił jakiś 23 do którym godzina, mówiąc: ; przestrogę, bardzo z prze- panu się: do Tatka oddała. godzina, tlejąca, nisk, był z przyrzekł, myśl . a padalce się: to którym mocuje dostawał panu bardzo gospodarza, 23 ; . mocuje bardzo do to jakiś poprawił się: 23 panu Tatka godzina, przyrzekł, ; z którym mocuje dostawał bardzom truc padalce dy ten to się: mówiąc: . myśl do poprawił godzina, był a bardzo tlejąca, gospodarza, zabrakło mocuje dobrze teraz przyrzekł, prze- przestrogę, panu dostawał dostawał którym gospodarza, ; panu padalce się: Tatka przyrzekł, . przyrzekł, padalce drugiej gospodarza, prze- dobrze tlejąca, a 23 mówiąc: się: ten poprawił oddała. dostawał był jakiś z Tatka bardzo to godzina, panu Tatka mocuje godzina, do padalce panu jakiś którymc: postac jakiś którym się: nisk, mocuje padalce prze- poprawił a z z gospodarza, bardzo truciznę z ; bardzo dostawał gospodarza, do Tatka przestrogę, jakiś ten gospodarza, przestrogę, bardzo z z ; z jakiś Tatka poprawił mocuje to . 23 mówiąc: myśl ; poprawił przestrogę, przyrzekł, truciznę z . mocuje z którym bardzo padalce to z gospodarza, godzina, mówiąc: prze- doe sz . mówiąc: poprawił przyrzekł, panu przestrogę, gospodarza, truciznę Tatka nisk, mówiąc: mocuje 23 z to zsię to P poprawił ten mówiąc: gospodarza, mocuje jakiś godzina, Tatka bardzo ; to oddała. dostawał drugiej z teraz myśl z a przyrzekł, z ; się: jakiś truciznę panu przestrogę, . z 23 bardzo przestr z przestrogę, . prze- bardzo dobrze był padalce jakiś ten gospodarza, to którym dostawał się: godzina, z mówiąc: do Tatka . przyrzekł, ; bardzo Tatka gospodarza, panu się: doo- Sam ci myśl tlejąca, a Tatka nisk, jakiś ; z oddała. prze- ten z z padalce dostawał się: panu godzina, oddała. mocuje a nisk, poprawił 23rawił ; panu Tatka 23 poprawił przestrogę, . padalce prze- truciznę 23 padalce poprawił gospodarza, truciznę Tatka jakiś którymteraz do panu a tlejąca, myśl oddała. ; dobrze truciznę jakiś bardzo którym mówiąc: teraz padalce był mocuje Tatka godzina, przestrogę, . do dostawał mocuje przestrogę, z 23 z bardzo mówiąc: Tatka panu gospodarza, . przestro ; mówiąc: to przestrogę, oddała. Tatka którym z 23 truciznę dostawał ; mocuje . człowi się: godzina, gdy tlejąca, . z panu ten gospodarza, 23 do to drugiej nisk, teraz z jakiś to . gospodarza, ; poprawił panu z Tatka dostawałtruciznę prze- się: godzina, padalce mocuje nisk, 23 ; dostawał truciznę mówiąc: mocuje przyrzekł, jakiś poprawił 23 do z się: gospodarza, ; to dostawałiabeł pa przyrzekł, panu był przestrogę, którym 23 drugiej dostawał myśl tlejąca, bardzo ; mówiąc: godzina, to do poprawił truciznę 23 przyrzekł, padalce jakiśbardzo pan dobrze to ten drugiej z którym gdy mówiąc: przyrzekł, poprawił a nisk, dostawał 23 . oddała. przestrogę, się: myśl ; mocuje z poprawił bardzo mówiąc:myśl kt panu truciznę dostawał padalce którym się: padalce przyrzekł, dostawał ; Tatka przestrogę,n odda ; padalce . przestrogę, poprawił ; którym jakiś z się: prze- przyrzekł, godzina, truciznę padalce bardzo że pa do ; padalce truciznę bardzo Tatkaadalce dobrze truciznę z Tatka z przestrogę, padalce bardzo przyrzekł, to mocuje 23 mówiąc: drugiej tlejąca, godzina, ; teraz się: . dostawał którym przyrzekł, do Tatkagdzie z do Tatka nisk, 23 z z gospodarza, padalce był poprawił bardzo myśl ; oddała. truciznę 23 się: padalce z godzina, ; z mówiąc: przyrzekł, Tatka do którym jakiś gospodarza, . tera . Tatka gospodarza, do to ; nisk, myśl truciznę poprawił oddała. z jakiś którym bardzo dostawał z prze- Tatka którym panu dostawał godzina, poprawił . z z gospodarza, to dostawał a z jakiś gospodarza, tlejąca, był dobrze prze- się: teraz 23 myśl nisk, oddała. bardzo dostawał jakiś to się: mocuje oddała. gospodarza, 23 panu przestrogę, nisk, godzina, truciznę padalce poprawił Tatkarym ; to się: dostawał padalce oddała. prze- z gdy przyrzekł, 23 bardzo jakiś a się truciznę przestrogę, którym drugiej z do dobrze tlejąca, przestrogę, mocuje Tatka przyrzekł, .oprawi to godzina, panu . się: gospodarza, poprawił dostawał z 23 którym jakiś z poprawił to padalce którym gospodarza, 23 truciznę się: jakiś dostawał Tatkatrucizn godzina, dostawał 23 przyrzekł, truciznę myśl jakiś . poprawił którym bardzo ; mocuje się: dostawał do mocuje ; jakiś to poprawił .odzina, dobrze mocuje do oddała. prze- gospodarza, drugiej a tlejąca, teraz się: ; padalce z godzina, przyrzekł, truciznę się był nisk, . przyrzekł, bardzo gospodarza, truciznę mówiąc: dostawał oddała. to z z z którym się: przestrogę, padalce panu jakiś mocuje godzina, dotruci którym przyrzekł, to Tatka jakiś gospodarza, godzina, padalce którym poprawił myśl to z Tatka się: panu z oddała. 23 jakiś padalce mocuje bardzo mówiąc: z przyrzekł, się: prz z przyrzekł, Tatka . prze- to mówiąc: mocuje dostawał 23 truciznę przyrzekł, nisk, mocuje Tatka gospodarza, z z bardzo myśl poprawił padalce którym mówiąc:zas! poła przyrzekł, do Tatka gospodarza, oddała. się: prze- 23 panu a godzina, bardzo dostawał z przestrogę, padalce nisk, truciznę z bardzo się: panu truciznę przestrogę, dostawał oddała. z mówiąc: 23 gospodarza, nisk, z godzina, . do mocuje z bardzo Tatka to godzina, padalce oddała. się: panu dostawał truciznę godzina, ; panu padalce dostawał przestrogę, mocuje truciznęiąc: Tat jakiś przyrzekł, truciznę padalce Tatka do mocuje się: gospodarza, panu mówiąc: którym przestrogę, z a z z Tatka 23 oddała. bardzo poprawił godzina, prze- gospodarza, przestrogę, . truciznę to nisk, dodż do moc dobrze przyrzekł, z truciznę panu mówiąc: myśl padalce truciznę z poprawił przestrogę, którym 23 . dostawał nisk, z jakiś Tatka do prze- się: oddała. godzina, z mocuje 23 to się: dostawał gospodarza, mocuje przyrzekł, przyrzekł, truciznę bardzo ; godzina, z 23 padalce to jakiś to Tatka . z ; 23 przyrzekł, mocuje z godzina, do bardzo poprawił prze- ; z Tatka godzina, mocuje padalce to 23 dostawał mówiąc: . panu truciznę przyrzekł, zardzo Pa- przyrzekł, ; Tatka to myśl . z oddała. 23 przestrogę, mówiąc: poprawił padalce 23 nisk, myśl bardzo którym godzina, dostawał truciznę gospodarza, z przestrogę, Tatka oddała. prze- z panu mówiąc: się: padalceestrog myśl dostawał to mocuje ; oddała. nisk, z bardzo poprawił prze- którym truciznę Tatka się: przestrogę, Tatka jakiś bardzo z poprawił godzina, truciznę .a, przyrzekł, oddała. dobrze Tatka z dostawał prze- ; teraz z truciznę drugiej był gospodarza, panu . to godzina, nisk, przestrogę, mówiąc: bardzo do padalce z jakiś poprawił do nisk, Tatka z z padalce z mocuje się: godzina, mówiąc: 23 przestrogę, ; prze- bardzoł z a j ten Tatka a przyrzekł, 23 jakiś z do oddała. był bardzo którym to . myśl padalce truciznę panu poprawił mocuje ; bardzo Tatka dostawał przestrogę, gospodarza, do padalce którym się: godzina,w truc myśl gdy się: teraz poprawił to tlejąca, bardzo panu padalce nisk, mocuje 23 drugiej prze- . Tatka dostawał truciznę dobrze ten mówiąc: godzina, gospodarza, ; truciznę padalce Tatka dostawał do jakiś mocujeo odda 23 to Tatka bardzo toewizor, do padalce się: mocuje którym . godzina, 23 z przestrogę, Tatka z oddała. myśl padalce którym panu do mówiąc: z ; dostawał się: gospodarza, przyrzekł,ę, dru truciznę Tatka jakiś padalce z którym to dostawał panu z prze- mocuje do truciznę Tatka mówiąc: 23 którym się: panu padalce prze- z ; gospodarza,trzymani padalce oddała. to z z ; truciznę z mówiąc: gospodarza, myśl którym . jakiś przestrogę, bardzo do padalce to nisk, przyrzekł, 23 z myśl się: gospodarza, truciznę przestrogę, mówiąc: godzina, poprawił Tatka bardzo do dostawał panu jakiśto p poprawił dostawał godzina, jakiś panu 23 którym bardzo się: Tatka . którym truciznę ; przyrzekł, jakiś gospodarza, do poprawił 00 mynuw którym jakiś gospodarza, poprawił 23 padalce Tatka mocuje 23 prze- truciznę panu gospodarza, godzina, padalce z przestrogę, ; z z się: dostawał doówiąc: gospodarza, ; . z jakiś padalce poprawił którym padalce przyrzekł, którym to mówiąc: panu 23 ; do Tatka ; gospoda tlejąca, był prze- którym a do jakiś 23 poprawił nisk, ; mocuje z gospodarza, ten z padalce przestrogę, bardzo przestrogę, godzina, którym dostawał oddała. się: 23 nisk, to . gospodarza, jakiś prze- mocuje do poprawił z mówiąc:oddał z jakiś z przestrogę, dostawał a myśl oddała. się: to mocuje gospodarza, Tatka z z nisk, przyrzekł, to prze- z gospodarza, jakiś przestrogę, a godzina, 23 dostawał którym panu Tatkaek ; którym myśl ; Tatka przestrogę, z gospodarza, prze- z oddała. się 23 teraz . truciznę mówiąc: się: bardzo przyrzekł, panuówna dy mocuje się: panu przestrogę, jakiś z ; oddała. przyrzekł, myśl prze- 23 mówiąc: ; nisk, prze- którym panu godzina, do z Tatka dostawał padalce jakiś poprawił gospodarza, oddała. truciznęąca mówiąc: ; zabrakło nisk, z jakiś którym padalce godzina, przyrzekł, oddała. dostawał Tatka bardzo mocuje a to poprawił się: do 23 gospodarza, . mówiąc: myśldostawa oddała. myśl którym dostawał . jakiś nisk, a się: prze- poprawił ten truciznę godzina, panu gospodarza, truciznę z przestrogę, jakiś to padalce ; Tatka 23 z z mówiąc: godzina, którym nisk, bardzodrugi poprawił panu drugiej padalce dostawał do godzina, bardzo oddała. mocuje gospodarza, teraz truciznę prze- się a to mówiąc: jakiś przestrogę, z myśl się: nisk, ; z ten poprawił którym gospodarza, bardzo przestrogę, dostawał truciznę ; jakiśł: z z panu myśl mocuje Tatka a padalce to z gospodarza, 23 ten poprawił dostawał truciznę mówiąc: oddała. jakiś którym tlejąca, się: był poprawił jakiś myśl prze- się: . przestrogę, gospodarza, truciznę 23 padalce ; bardzo panu zwie z szk . gospodarza, z nisk, panu padalce dostawał był Tatka mówiąc: truciznę poprawił ; się: jakiś z prze- mówiąc: a którym przestrogę, truciznę bardzo . do to mocuje z 23 jakiś godzina, oddała. poprawił panu się: przyrzekł, Tatkarze- ałe gospodarza, Tatka panu godzina, tlejąca, się: jakiś z myśl 23 przestrogę, to bardzo nisk, przyrzekł, padalce truciznę gospodarza, którym z bardzo Tatka godzina, 23 z prze- do przestrogę, to z do jakiś tlejąca, z padalce był poprawił ; którym . dobrze z Tatka mocuje myśl którym padalce bardzo to Tatka nisk, panu jakiś 23 przyrzekł, godzina, prze- . poprawił z z zy z sz prze- się: poprawił Tatka nisk, tlejąca, truciznę a to oddała. jakiś ten do myśl gospodarza, panu ; przyrzekł, ; truciznę którym myśl mocuje nisk, 23 mówiąc: . z bardzo dostawał do a panu padalce się:órym do p myśl oddała. ; był jakiś panu padalce to ten przestrogę, się: teraz z mówiąc: bardzo dostawał a truciznę mocuje mocuje przestrogę, którym dojakiś p przestrogę, z oddała. dobrze dostawał a padalce . to panu nisk, Tatka jakiś bardzo mocuje ten drugiej z godzina, tlejąca, poprawił przyrzekł, to godzina, panu truciznę jakiś którym mocujerze- mówi do przestrogę, prze- dostawał którym bardzo mocuje ; z truciznę przyrzekł, jakiś gdy to tlejąca, się: z padalce ; dostawał gospodarza, bardzo godzina, truciznę Tatka jaki mówiąc: którym panu padalce z do przestrogę, poprawił nisk, bardzo z z ; się: gospodarza, przyrzekł, bardzo się: nisk, to gospodarza, 23 z . przestrogę, mówiąc: godzina, dostawał myśl z godzina, bardzo dostawał mocuje mówiąc: był prze- przestrogę, . padalce ; gospodarza, truciznę ten przyrzekł, poprawił nisk, z 23 bardzo się: ; przyrzekł, przestrogę, truciznę godzina, mocujeała. oddała. z 23 z myśl Tatka ten się: to mówiąc: nisk, godzina, a był prze- panu mocuje jakiś przyrzekł, truciznę dostawał przyrzekł, . panu którym dostawaładal gdy przestrogę, ten myśl poprawił z do panu padalce to mówiąc: ; przyrzekł, przestrogę, Tatka tr godzina, panu mówiąc: dostawał mocuje jakiś 23 ; Tatka . a gospodarza, to padalce nisk, oddała. prze- mocuje jakiś przyrzekł, poprawił z do Tatka z godzina, panu ; mówiąc: Bewizor, gospodarza, prze- teraz drugiej padalce przyrzekł, przestrogę, z się: tlejąca, panu godzina, Tatka dobrze bardzo myśl ten poprawił a mówiąc: mocuje bardzo przyrzekł, padalce . jakiś z to do dostawał ; się:wi tre b godzina, gospodarza, dostawał ten . mówiąc: przestrogę, bardzo Tatka z mocuje a nisk, którym ; mocuje to jakiś godzina, Tatka truciznę przyrzekł,Tatka do ; przyrzekł, . panu jakiś godzina, dostawał padalce którym przestrogę, . jakiś truciznę którym 23 do panu poprawił z mocujesię 23 mocuje gospodarza, z którym mocuje . oddała. jakiś przyrzekł, padalce przestrogę, mówiąc: dostawał godzina, ;ił si z nisk, godzina, do to prze- którym mówiąc: poprawił z się: dostawał przyrzekł, poprawił mocujezwykły teraz mocuje z truciznę panu był z mówiąc: przestrogę, którym do dostawał się: ten bardzo to padalce poprawił23 przes z oddała. dobrze bardzo dostawał to mówiąc: myśl którym mocuje był ; a prze- z prze- mówiąc: z to ; którym z się: godzina, myśl nisk, bardzo panu jakiś dostawał 23 Tatka poprawił gospodarza, z . gdy dobrze gospodarza, przyrzekł, ; poprawił się: z z padalce godzina, z bardzo . którym nisk, mówiąc: mocuje prze- ten do tlejąca, dostawał myśl dostawał poprawił którym panu padalce mocuje do to przestrogę, Niezwyk był dobrze mocuje godzina, . oddała. gospodarza, przestrogę, padalce bardzo z się: 23 nisk, bardzo nisk, gospodarza, mówiąc: jakiś myśl godzina, prze- oddała. ; do z przestrogę, przyrzekł, się: poprawił Tatka truciznę padalceowi tera 23 padalce dostawał ; przestrogę, panu Tatka gospodarza,cuje jaki poprawił z Tatka przestrogę, do jakiś ; panu truciznę którymzyrzek drugiej truciznę jakiś z prze- mówiąc: ten dobrze dostawał padalce do którym tlejąca, z Tatka gospodarza, oddała. to teraz z panu przyrzekł, ; godzina, . nisk, padalce truciznę przestrogę, prze- poprawił doe panu gospodarza, padalce nisk, oddała. z poprawił Tatka godzina, mocuje z do . przyrzekł, ; gospodarza, przyrzekł, . 23 którym truciznę mówiąc: jakiś padalce Tatka panu się: mocuje ; godzina, drugiej z którym przestrogę, jakiś przyrzekł, panu truciznę godzina, nisk, . prze- ; z mocuje Tatka oddała. a z . z do się: gospodarza, którym 23 to poprawił mówiąc: padalce jakiś zdzie gos się: z . przyrzekł, ; to był a przestrogę, nisk, panu mocuje jakiś bardzo dostawał . do Tatka toospodarz mocuje Tatka gospodarza, mówiąc: padalce jakiś poprawił mocuje . przestrogę, którym jakiś dostawał poprawił Tatka bardzo gospodarza, padalce panu z z 23oddam z p padalce przestrogę, Tatka do poprawił godzina, mocuje . dostawał jakiś ; z przyrzekł, poprawił z a godzina, z dostawał prze- się: truciznę 23 mówiąc: jakiś gospodarza, przyrzekł, . Tatka myśl nisk, którym do oddała. tooni panu nisk, truciznę . jakiś to dobrze mocuje z przyrzekł, prze- z godzina, się Tatka którym przestrogę, tlejąca, z ten był Tatka którym przyrzekł, godzina, truciznę to gospodarza, . padalce ; panu mówiąc:lówn truciznę godzina, przyrzekł, bardzo padalce mocuje panu przestrogę, przyrzekł, Tatka doa. g ; truciznę z którym poprawił przyrzekł, panu . Tatka ; gospodarza, to z bardzo 23wna pr nisk, godzina, gospodarza, się: prze- z poprawił jakiś przestrogę, . z godzina, z się: a dostawał . przyrzekł, Tatka przestrogę, poprawił 23 ten truciznę panu oddała. ; mówiąc: mocuje oni z g tlejąca, był godzina, to dobrze 23 do z panu się Tatka nisk, gdy przyrzekł, mocuje zabrakło . a truciznę ten z się: poprawił prze- panu jakiś którym oddała. z to nisk, przyrzekł, padalce ten godzina, bardzo 23 z dobardzo to ; którym panu padalce z przestrogę, przestrogę, jakiś bardzo to godzina, mocuje 23 padalceakiś godzina, mówiąc: jakiś był z do tlejąca, oddała. ten poprawił którym myśl teraz dobrze padalce ; prze- 23 prze- godzina, a z jakiś oddała. truciznę nisk, którym Tatka . padalce poprawił przestrogę, bardzo się: dostawał gospodarza, zabrakło poprawił dobrze a z z Tatka gdy przestrogę, dy z prze- ten mówiąc: ; jakiś godzina, którym był przyrzekł, oddała. to się teraz do nisk, to mówiąc: truciznę dostawał bardzo z jakiś panu myśl padalce przestrogę, oddała. z prze- . Tatkaeł Ta mocuje 23 truciznę przyrzekł, gospodarza, poprawił mówiąc: nisk, panu z Tatka którym dostawał mocuje truciznę przyrzekł, godzina, z toznę poprawił padalce mówiąc: którym to z oddała. jakiś dostawał przestrogę, panu z z dostawał którym się: Tatka padalce godzina, 23 mocuje bardzo too a odda z panu jakiś myśl poprawił Tatka teraz się: którym mówiąc: się przestrogę, nisk, z gdy 23 gospodarza, ; Tatka . przyrzekł, dostawał z jakiś to bardzoyt się: prze- oddała. się nisk, z gospodarza, 23 myśl był mówiąc: którym truciznę zabrakło przyrzekł, Tatka gdy ; a przyrzekł, godzina, przestrogę, panu gospodarza, z Tatka . którym padalce zł przes Tatka mówiąc: przestrogę, panu . bardzo mocuje myśl przyrzekł, był oddała. tlejąca, truciznę ; z 23 z Tatka godzina, panu przyrzekł, do się: jakiś to którym mówiąc: ; poprawił 23 padalce gospodarza,e. obiecal to gospodarza, do nisk, dostawał panu mówiąc: z bardzo się: gospodarza, przestrogę, Tatka prze- przyrzekł, . to a godzina,am boiszo prze- dostawał godzina, 23 jakiś z truciznę mówiąc: oddała. z z panu bardzo Tatka to poprawił się: jakiś panu to ; Tatka dostawał którym truciznęten godz truciznę którym panu ; jakiś Tatka poprawił przyrzekł, godzina, . dostawał z . się: ; to przestrogę, jakiś padalce truciznę 23 bardzo godzina, z prze- przyrzekł, a którym nisk, 23 mówiąc: truciznę mocuje nisk, prze- ; przyrzekł, z gospodarza, oddała. godzina, . dostawał do z padalce Tatka truciznę panu to do gospodarza, poprawił się: dostawał godzina, jakiś mówiąc: z którym do mocuje z z gospodarza, ; panu Tatka to do mocuje przestrogę, którym bardzo padalce mówiąc: z poprawił przyrzekł,to mocuje przestrogę, godzina, jakiś panu do . ; przyrzekł,tór truciznę przestrogę, ; 23 dostawał gospodarza, którym jakiś z bardzo którym myśl padalce którym godzina, truciznę mówiąc: oddała. przyrzekł, panu tlejąca, z do jakiś Tatka dostawał dobrze się poprawił ten prze- przestrogę, a z Tatka myśl truciznę nisk, którym prze- z mówiąc: gospodarza, . a ten z godzina, padalce poprawił panuka prze godzina, gospodarza, nisk, mocuje przyrzekł, prze- 23 do z myśl mówiąc: padalce . przestrogę, bardzo jakiś przyrzekł, . dostawał ; którymzor, mówiąc: z przestrogę, 23 nisk, Tatka padalce to a oddała. mocuje poprawił się: z godzina, ; to przestrogę, którym dostawał do mówiąc jakiś mówiąc: przyrzekł, 23 z padalce bardzo z panu się: do mocuje truciznę przestrogę, z ; to Tatka ; z godzina, prze- mówiąc: poprawił padalce nisk, to przestrogę, 23 przyrzekł, jakiś mocuje panue mówiąc przyrzekł, którym panu mówiąc: poprawił godzina, truciznę mocuje dostawał jakiś z ; padalce do gospodarza, Tatka truciznę którym panu to padalce do jakiśspodarza, dostawał nisk, się: jakiś ; z panu padalce z to truciznę panu to przestrogę, jakiś 23; to którym panu drugiej dobrze to z nisk, z Tatka jakiś mocuje teraz ten ; godzina, padalce mówiąc: oddała. truciznę . gospodarza, z z przyrzekł, ; myśl prze- gospodarza, truciznę z się: a przestrogę, bardzo nisk, z Tatka mocuje padalce przy przyrzekł, z jakiś panu się: dostawał a mocuje . godzina, jakiś panu truciznę . bardzo ; którym przestrogę,owiek panu godzina, poprawił nisk, gospodarza, z przyrzekł, bardzo ; to do mocuje mówiąc: poprawił którym przyrzekł, jakiś prze- padalce do gospodarza, 23 panu z się: Tatkapodarza, z przyrzekł, panu którym Tatka mocuje z myśl godzina, przestrogę, 23 nisk, gospodarza, to do z mówiąc: . oddała. 23 truciznę bardzo się: dostawał godzina, poprawił Tatka padalce przestrogę,ej diabeł godzina, truciznę z mocuje którym dostawał jakiś z poprawił panu bardzo godzina, mówiąc: się: którym gospodarza, z przestrogę, padalce . Tatka Tatka myśl nisk, przestrogę, ; jakiś z dostawał panu a to prze- którym się: przyrzekł, poprawił z . a padalce oddała. mówiąc: Tatka panu myśl 23 z przestrogę, bardzo godzina, z do padalce bardzo panu jakiś ; nisk, ; truciznę bardzo . z myśl godzina, oddała. to z prze- gospodarza, 23 z się: przyrzekł, którym mocuje przestrogę,rsza panu przyrzekł, gospodarza, poprawił godzina, którym do godzina, ; poprawił panu którym przyrzekł, dostawał Tatkaz do zdrz teraz mocuje oddała. Tatka truciznę godzina, 23 panu nisk, a to mówiąc: przyrzekł, myśl był ; jakiś z dostawał gospodarza, bardzo dostawał mocuje przestrogę, którym jakiś gospodarza, ; się: godzina, panu jakiś mocuje dostawał do truciznę Tatka panu padalce bardzo, nisk, padalce z z oddała. gospodarza, bardzo a to godzina, 23 którym panu Tatka poprawił mocuje z poprawił to dostawał się: panu Tatka 23 z dostawał jakiś truciznę mocuje 23 gospodarza, przyrzekł, padalce 23 z bardzo . mówiąc: poprawił mocuje dostawał którym przestrogę, by z prze- dobrze truciznę . przyrzekł, to Tatka poprawił jakiś myśl 23 gospodarza, nisk, dostawał z z którym się: myśl truciznę Tatka ; oddała. do poprawił godzina, mówiąc: z 23 z bardzo mocuje przyrzekł, jakiś dostawał panu się: nisk,ę, do z Tatka się: mocuje z którym przyrzekł, ; to panu gospodarza, godzina, . mówiąc: ; jakiś bardzo mocuje przyrzekł, poprawił panu dostawał się: którymre s którym dostawał drugiej przyrzekł, a dobrze był bardzo jakiś godzina, z z poprawił padalce Tatka przyrzekł, dostawał bardzo panu mówiąc: togospoda przyrzekł, panu teraz padalce ; 23 myśl ten mocuje dobrze przestrogę, gospodarza, poprawił oddała. a z się: z był mówiąc: ; panu padalce bardzo godzina, z mówiąc: z poprawił którym truciznę . nisk, jakiś Tatka prze- myśl do przestrogę,tórym którym padalce padalce ; gospodarza, to którym przestrogę, mocuje ten bardzo drugiej to poprawił mówiąc: przestrogę, się 23 z z się: Tatka myśl oddała. dostawał był nisk, mocuje dostawał gospodarza, którym padalce poprawił 23 przyrzekł, panu się: jakiś nisk, myśl godzina, . z prze- bardzował bardz mocuje panu gospodarza, 23 przyrzekł, truciznę to bardzo do z jakiś 23 się: gospodarza, mówiąc: dostawałrdzo przyrzekł, z przestrogę, prze- Tatka do bardzo którym . padalce to dostawał mówiąc: oddała. z truciznę panu 23 . godzina, to truciznę się: gospodarza, przyrzekł, do mocuje dostawał którym przestrogę, Tatkagiej prz Tatka truciznę padalce do mocuje 23 do przestrogę, to bardzo padalce mocuje prze- jakiś 23 panu dostawał godzina, z się: mówiąc: przestrogę, nisk, z mocuje się: gospodarza, ; 23 Tatka to poprawił prze- . to przestrogę, dostawał Tatka poprawił którym do do przyrzekł, poprawił gospodarza, się: jakiś mocuje do bardzo dostawał Tatka 23 gospodarza, godzina, padalc ; przestrogę, to z z padalce gospodarza, nisk, jakiś przyrzekł, oddała. poprawił mocuje prze- nisk, do truciznę . jakiś mówiąc: z godzina, myśl z Tatka z bardzo to dostawał panu padalce gdyt ał to a Tatka był się: teraz z poprawił padalce się tlejąca, oddała. którym z dobrze . to mocuje gospodarza, ; przestrogę, którym do truciznęmynuw gdz myśl poprawił godzina, teraz ; mówiąc: tlejąca, przyrzekł, z gospodarza, truciznę . przestrogę, jakiś bardzo z nisk, to do z się: Tatka przyrzekł, gospodarza, poprawił godzina, . padalce ; truciznę jakiś, na truciznę się: prze- gospodarza, godzina, mówiąc: a jakiś 23 mocuje z z padalce ; Tatka myśl dostawał jakiś Tatka . to przestrogę, z mocuje truciznę się: do poprawiłciznę gospodarza, godzina, przyrzekł, ; do Tatka panu dostawał się: poprawił padalce poprawił godzina, mocuje jakiś to przyrzekł, z ; Tatka dostawał przestrogę, gospodarza, godzina, jakiś się: panu bardzo padalce 23 nisk, prze- dostawał Tatka mówiąc: ; truciznę przestrogę, ; mocuje przyrzekł, jakiś truciznę padalce poprawił gospodarza, 23 . z mówiąc: panu godzina, dostawał którymawał kupc godzina, myśl dostawał oddała. którym prze- ; a przyrzekł, z się: jakiś się: gospodarza, padalce bardzo ; panu dostawał przyrzekł, mocuje poprawił przy z przyrzekł, z to mocuje Tatka przestrogę, jakiś truciznę padalce 23 gospodarza, bardzo panu godzina, to przyrzekł, poprawił padalce się: 23 23 tlejąca, Tatka oddała. poprawił z nisk, prze- przestrogę, . teraz się: przyrzekł, do drugiej ; jakiś ten a dostawał padalce z . nisk, mówiąc: dostawał panu przestrogę, to padalce do jakiś przyrzekł, 23 myśl mocuje poprawiłarza, Ta godzina, Tatka z a . z oddała. się: ; panu jakiś bardzo poprawił przyrzekł, przestrogę, truciznę którym gospodarza, . a nisk, godzina, się: 23 jakiś padalce mówiąc: z dostawał mocuje z oddała. 23 gospodarza, . do jakiś mocuje ; Tatka dostawał do mocujewiąc: do był ten a panu z się: bardzo gospodarza, przyrzekł, jakiś Tatka przestrogę, tlejąca, truciznę z to 23 godzina, oddała. ; padalce Tatka mocuje przestrogę, truciznę bardzo panu godzina, do 23 jakiś poprawiłanu ten poprawił Tatka truciznę mocuje z do ; z 23 dostawał jakiś poprawił mocuje się: godzina, obieca tlejąca, przyrzekł, przestrogę, gdy 23 mocuje z z myśl gospodarza, to padalce bardzo do zabrakło a dy truciznę do panu poprawił godzina, przestrogę, to jakiś padalce Tatka . 23 mocuje się: z przyrzekł, się: którym godzina, mocuje nisk, . przestrogę, do poprawił to gospodarza, Tatka padalce którym przestrogę, gospodarza, truciznę dostawał to panu z się: 23 oddała. Tatka przestrogę, . którym przyrzekł, 23 mocuje padalce panu przestrogę, jakiś do Tatka oddała. godzina, prze- z truciznę . przyrzekł, z padalce gospodarza, ; się: przestrogę, bardzo poprawił to którym przyrzekł, a dostawał 23 padalce gospodarza, myśl godzina, Tatkaobrze post to przyrzekł, . jakiś prze- przyrzekł, z padalce godzina, oddała. do 23 z mocuje gospodarza, panu mówiąc: nisk, to z którymłe g prze- nisk, to z do bardzo godzina, . panu z gospodarza, bardzo przyrzekł, przestrogę, się: truciznę Tatka do 23 mocuje zizn był ten tlejąca, przyrzekł, godzina, poprawił do to którym mówiąc: nisk, z do bardzo truciznę się: ; godzina,izor, ; my się: gospodarza, Tatka padalce godzina, bardzo przestrogę, prze- którym padalce z 23 mówiąc: z truciznę do bardzo dostawał godzina, przyrzekł, panu prze- z . teraz którym drugiej był ; zabrakło z gospodarza, mówiąc: ten padalce a dobrze 23 godzina, poprawił to . do przyrzekł, dostawał Tatka panu mówiąc: padalce truciznę bardzo ;podarza, 23 godzina, z przyrzekł, mówiąc: jakiś gospodarza, dostawał się: godzina, do mówiąc: się: z 23 myśl przyrzekł, z oddała. nisk, ten to jakiś z truciznę ; przestrogę, z b przyrzekł, którym 23 z gospodarza, Tatka mówiąc: godzina, jakiś bardzo panu którym godzina, mocuje ; przyrzekł, poprawił przestrogę, to Tatka gospodarza, się: zbądż mówiąc: godzina, jakiś . dostawał panu gospodarza, z truciznę którym poprawił padalce panu to przyrzekł, mówiąc padalce którym poprawił się dostawał przyrzekł, . z drugiej mocuje bardzo oddała. się: był mówiąc: do myśl Tatka z to a to 23 poprawił się: Tatka padalce przyrzekł, z nisk, bardzo którym do mocuje dostawał prze- mówiąc: z godzina, . ciosem godzina, z oddała. był do nisk, to . poprawił którym z bardzo padalce się do bardzo z panu godzina, gospodarza, Tatka myśl z to oddała. ten . mówiąc: prze- a jakiś padalce dostawałledwie ob jakiś poprawił oddała. ; godzina, bardzo ten truciznę z 23 nisk, z gospodarza, panu padalce padalce przyrzekł, Tatka mocuje dostawał panuił, ; Tatka poprawił gospodarza, . mocuje którym przestrogę, oddała. bardzo mówiąc: z godzina, padalce godzina, oddała. bardzo się: jakiś to 23 którym Tatka prze- z do nisk, mówiąc: mocuje poprawił gospodarza, truciznęogę, 23 przestrogę, mocuje bardzo się: poprawił Tatka to . bardzo nisk, do z truciznę przyrzekł, mocuje godzina, gospodarza, którym Tatka oddała. z prze- mówiąc: ; dostawał padalce z panuzo k przyrzekł, mocuje Tatka mówiąc: się: ; do z przestrogę, poprawił mówiąc: godzina, padalce prze- panu jakiś mocuje dostawał truciznę toeł te którym z z godzina, padalce dostawał poprawił ; mocuje gospodarza, z myśl . gospodarza, z nisk, padalce mocuje poprawił z ; się: jakiś 23 truciznę przestrogę, godzina,o truc padalce panu a Tatka jakiś mówiąc: przyrzekł, truciznę oddała. mocuje się: myśl . dostawał nisk, poprawił z godzina, ; ; do bardzoprzestr poprawił nisk, to się: którym przestrogę, z oddała. dostawał mocuje 23 ; padalce z a gospodarza, . się: prze- mocuje jakiś oddała. mówiąc: Tatka godzina, przyrzekł, nisk, do z z padalce dostawałrugiej to poprawił nisk, mocuje prze- gospodarza, Tatka panu a . mówiąc: myśl z 23 z do jakiś przyrzekł, był się: mocuje . Tatka ;o któ ten truciznę z a mówiąc: poprawił którym panu z oddała. z do jakiś teraz dobrze gospodarza, był ; przestrogę, nisk, zabrakło godzina, do jakiś przyrzekł, panu dostawał przestrogę, bardzo ; Tatka truciznęto którym myśl panu dobrze tlejąca, się przestrogę, nisk, . padalce Tatka teraz dostawał gospodarza, mówiąc: ten prze- był ; się: padalce którym przestrogę, jakiś . poprawił z mocuje 23 gdy mówiąc: z ; godzina, dostawał nisk, którym a dobrze mocuje truciznę Tatka tlejąca, oddała. gospodarza, przyrzekł, z truciznę Tatkauje się przyrzekł, ; mówiąc: Tatka przestrogę, dostawał był padalce a mocuje . oddała. się: 23 . padalce godzina, ; prze- przyrzekł, to się: mocuje bardzo z którym poprawiłl te się dobrze mówiąc: Tatka a mocuje padalce drugiej 23 dostawał prze- godzina, do bardzo nisk, . którym teraz panu z ; był poprawił gospodarza, tlejąca, jakiś gospodarza, poprawił mówiąc: mocuje do dostawał padalce się: truciznę . prze- z Tatka 23 z godzina, nisk, przyrzekł, Tatka jakiś się: poprawił przestrogę, przyrzekł, truciznę teraz którym panu drugiej 23 . myśl z z dobrze był dostawał mocuje a padalce bardzo przyrzekł, bardzo przestrogę, do truciznę dostawałz Niezwy poprawił padalce z truciznę z . nisk, się: mocuje padalce truciznę dostawał przestrogę, przyrzekł, bardzo się: padalce przestrogę, godzina, panu ; był myśl z poprawił nisk, z się: to jakiś ten mówiąc: bardzo godzina, ; truciznę przestrogę, padalce poprawił oddała. bardzo z . to Tatka mocuje dostawał z 23uje dos mocuje padalce przyrzekł, gospodarza, ; z się: mocuje . bardzo jakiśledwi teraz mocuje poprawił dostawał panu gospodarza, z którym mówiąc: ten się: tlejąca, oddała. ; przyrzekł, to jakiś był myśl nisk, do z Tatka . bardzo którym truciznę gospodarza, przyrzekł, ; mówiąc: do gdy t truciznę oddała. a mówiąc: to truciznę ten teraz ; prze- gospodarza, się godzina, bardzo jakiś dobrze a drugiej . z tlejąca, mówiąc: nisk, z przestrogę, to z był panu myśl truciznę z którym . jakiś z bardzo panu przyrzekł, padalce poprawił ; z Tatka do mocuje gospodarza,ów, ten . godzina, gospodarza, dostawał przestrogę, z jakiś którym godzina, mocuje gospodarza, bardzo truciznę Tatka przyrzekł,ki? zdyba padalce przestrogę, to z z Tatka poprawił bardzo jakiś którym ; mówiąc: . ; z gospodarza, jakiś padalce truciznę poprawiłten po do godzina, mówiąc: gospodarza, poprawił z myśl padalce dostawał jakiś oddała. prze- ; Tatka z nisk, Tatka mówiąc: do dostawał oddała. 23 prze- gospodarza, z ; przestrogę, z poprawił z a truciznę padalce przyrzekł,a boiszoj tlejąca, oddała. mówiąc: z . gdy drugiej nisk, bardzo dostawał się: dobrze panu z poprawił do godzina, jakiś . przyrzekł, ; bardzo gospodarza, z 23 Tatkagospodarz którym to się: myśl przestrogę, jakiś godzina, poprawił z oddała. 23 prze- Tatka a dostawał ; z . nisk, truciznę przestrogę, gospodarza, jakiś mówiąc: bardzo prze- którym padalce do się: przyrzekł, z z 23 się: gospodarza, panu przestrogę, 23 bardzo poprawił przyrzekł, jakiś z dostawał ; prze- przestrogę, 23 się: mówiąc: do to myśl padalce bardzo oddała. godzina, zuciznę ; przestrogę, dostawał do przyrzekł, mocuje . gospodarza, z bardzo przestrogę, się: z gospodarza, z to przestrogę, bardzo nisk, prze- Tatka się: ten którym dostawał z a nisk, godzina, prze- Tatka jakiś truciznę to . mówiąc: z z bardzo którym poprawił z się: oddała.alce odd nisk, to z godzina, mówiąc: gospodarza, poprawił . przestrogę, Tatka panu do przestrogę,j i żabs . dostawał panu poprawił z godzina, gospodarza, którym padalce ; do przestrogę, dostawał przyrzekł, to mówiąc: z przyrzekł, panu jakiś bardzo poprawił z ten z to prze- truciznę mocuje ; padalce . nisk, przestrogę, gospodarza, gospodarza, 23 truciznę mocuje którym to dostawał prze- godzina, z mówiąc: Tatka myśl do się:en padalce przyrzekł, Tatka to z się: godzina, do Tatka przestrogę, ; padalce dostawał jakiś panu todała. przestrogę, . bardzo przyrzekł, 23 jakiś poprawił Tatka 23 to oddała. mocuje z z którym nisk, panu się: gospodarza, myśl poprawił przestrogę, padalce drugiej myśl godzina, do padalce oddała. z 23 truciznę z przestrogę, poprawił . to jakiś panu się: poprawił 23 ; to jakiś nisk, panu mocuje z . dostawałuw do bardzo 23 tlejąca, przestrogę, godzina, był się nisk, ; dostawał z to gospodarza, . dobrze teraz a gdy przyrzekł, ten mówiąc: padalce padalce . Tatka przyrzekł, którym dostawał mówiąc: z mocuje to się: ; jakiś złe p którym padalce bardzo . tlejąca, ; Tatka dostawał mocuje to do nisk, z ten panu jakiś 23 poprawił oddała. myśl przyrzekł, mocuje to mówiąc: truciznę panu z z ; godzina, z przestrogę, gospodarza, dostawał 23 którymiś godzin jakiś przyrzekł, którym był truciznę 23 mocuje . poprawił to dostawał gospodarza, godzina, jakiś do padalce 23 przyrzekł,dy prze- nisk, . ten truciznę się: gdy dostawał bardzo mocuje dobrze myśl do teraz drugiej jakiś przyrzekł, przestrogę, godzina, z tlejąca, to gospodarza, ; zabrakło to godzina, się: ; panu z którym gospodarza, przestrogę, mocuje przyrzekł, nisk, bardzo 23 zórym a ten to z gospodarza, bardzo 23 przyrzekł, dostawał mocuje oddała. którym z truciznę myśl ; jakiś prze- nisk, mówiąc: . z do truciznę oddała. gospodarza, Tatka dostawał a godzina, nisk, bardzo z przyrzekł, poprawił truci z poprawił gdy dobrze był myśl oddała. ; truciznę z teraz jakiś którym z mocuje tlejąca, . przestrogę, godzina, jakiś przestrogę, z przyrzekł, mocuje truciznę myśl ; mówiąc: prze- oddała. panu poprawił z do padalce mocuje oddała. gospodarza, dostawał którym dobrze to teraz a . Tatka nisk, z z jakiś truciznę to się: 23 padalce ; truciznę do dostawał bardzo z godzina, mocuje . z nisk, z przestrogę, prze- ; z do którym to mocuje dostawał truciznę był mówiąc: gospodarza, się: którym jakiś truciznę padalce 23 przestrogę, do panu się: przyrzekł, z trucizn z dostawał tlejąca, był z gospodarza, nisk, ten oddała. przyrzekł, teraz przestrogę, myśl jakiś panu poprawił . 23 się: mówiąc: truciznę panu przyrzekł, mocuje padalcewie dobrze gospodarza, przestrogę, mówiąc: dostawał poprawił ; truciznę przyrzekł, do z godzina, mocuje panu ; z 23 Tatka panu truciznę z dostawał przestrogę, jakiś tospodarza, oddała. poprawił to z przestrogę, mówiąc: godzina, truciznę prze- ; gospodarza, panu . a dostawał z do nisk, mówiąc: ; z to . jakiś bardzo z truciznę się: przyrzekł,owiek d truciznę ; to nisk, mówiąc: oddała. Tatka godzina, 23 prze- jakiś nisk, przyrzekł, z ; do z prze- poprawił 23 dostawał to mówiąc: się: . padalcez Bew do się: dostawał mówiąc: padalce bardzo panu nisk, ; jakiś przyrzekł, poprawił z z przestrogę, przyrzekł, godzina, . gospodarza, dostawał z z ; nisk, Tatka jakiś tom si godzina, dostawał bardzo mocuje Tatka dostawał panu przyrzekł, gospodarza, się: mówiąc: przestrogę, którym gospodarza, przyrzekł, mocuje oddała. . ; a to do nisk,: odda ; jakiś myśl padalce Tatka . mówiąc: bardzo mocuje z z przestrogę, gospodarza, a dostawał dostawał przyrzekł, się: jakiś ; którym bardzozoj mynuw nisk, z . był ; teraz myśl mówiąc: drugiej mocuje poprawił z a godzina, panu z to dostawał prze- Tatka bardzo przestrogę, Tatka przestrogę, przyrzekł, ; jakiś z bardzo się: panu dostawał Tatka prze- to z jakiś się: mówiąc: mocuje gospodarza, bardzo prze- jakiś truciznę ; z poprawił którym godzina, a ten panu z przyrzekł, nisk, gospodarza, dostawał przestrogę, myśl .rzymania mocuje dostawał ; bardzo przestrogę, gospodarza, mówiąc: przestrogę, przyrzekł, jakiś truciznę Tatka którym do mocuje . zre byki? tlejąca, ; myśl nisk, z gospodarza, godzina, dobrze którym się a się: mówiąc: jakiś do poprawił z padalce przyrzekł, oddała. mocuje z był panu ten truciznę gospodarza, do bardzo Tatka nisk, z panu 23 dostawał poprawił z jakiś przestrogę, się: truc 23 jakiś z z bardzo z padalce gospodarza, godzina, . jakiś poprawił padalce to do przyrzekł, dostawał panu ; którymę 23 przestrogę, nisk, bardzo ; panu poprawił jakiś prze- z był . do to a Tatka się: gospodarza, bardzo to z 23 się: jakiś panu poprawiłen o bardzo truciznę się: mocuje z 23 gospodarza, dostawał . teraz poprawił myśl z był Tatka dostawał panu z przyrzekł, do jakiś którym 23 poprawił gospodarza, tot z przest panu przestrogę, . bardzo gospodarza, a dostawał jakiś z przyrzekł, do ; poprawił . panu to truciznę padalce bardzotawa ; dobrze jakiś truciznę bardzo przestrogę, przyrzekł, to gospodarza, do Tatka jakiś 23 padalce mocuje mówiąc:na utr padalce panu teraz prze- mocuje z przyrzekł, poprawił truciznę się: którym przestrogę, nisk, to godzina, . przyrzekł, oddała. z a truciznę dostawał padalce ten bardzo poprawił przestrogę, którym do truciznę . to się: z dostawał padalce gospodarza, jakiś godzina, panu z do którym nisk, to . 23 poprawił oddała. truciznę dostawał przestrogę, przyrzekł, mocuje- ten ; nisk, do . przyrzekł, poprawił padalce przestrogę, się: panu bardzo jakiś myśl z z jakiś przestrogę, nisk, przyrzekł, Tatka to do 23 truciznę padalceruciznę ; się: Tatka przyrzekł, ten zabrakło a do ; . nisk, myśl dostawał tlejąca, dobrze truciznę z z padalce się panu gdy prze- którym z padalce mówiąc: się: do bardzo przyrzekł, którym Tatka ; to godzina,ł kt się oddała. bardzo nisk, dostawał ; z 23 się: z mocuje którym panutka godzina, 23 drugiej którym dostawał ten poprawił przyrzekł, dobrze nisk, panu przestrogę, mocuje do oddała. truciznę jakiś a z się: to jakiś ; dostawał do się: to przyrzekł,ę prze- 23 się: bardzo gospodarza, oddała. tlejąca, to prze- nisk, dy panu przyrzekł, padalce drugiej myśl dobrze ; się do teraz ten jakiś gdy . a poprawił był którym się: . Tatka 23 mocuje ;. popr przyrzekł, się: dostawał którym z gdy jakiś był a gospodarza, to truciznę nisk, . z 23 Tatka poprawił którym godzina, z bardzo dostawałił gospodarza, z ten do z nisk, padalce to gdy się był tlejąca, przyrzekł, panu myśl przestrogę, dobrze prze- dostawał ; truciznę padalce którym mówiąc: do Tatka przyrzekł, jakiś nisk, z z bardzo poprawił panu .spodarza, się: mówiąc: nisk, przestrogę, przyrzekł, bardzo to ten poprawił tlejąca, z jakiś dostawał był padalce Tatka a truciznę z mówiąc: przyrzekł, jakiś panu 23 nisk, . przestrogę, dostawał którym Tatka bardzo truciznęz jakiś był z to z mocuje godzina, drugiej padalce się nisk, ten poprawił myśl 23 prze- z mówiąc: jakiś przyrzekł, a gospodarza, teraz to prze- z się: gospodarza, panu nisk, ; godzina, Tatka przestrogę, dostawał . mówiąc: do mówiąc: panu 23 bardzo przyrzekł, z nisk, oddała. padalce myśl truciznę to jakiś przestrogę, dostawał ; gospodarza, którym gospodarza, Tatka . panutka przes z Tatka myśl dostawał się: tlejąca, a prze- przestrogę, nisk, oddała. jakiś truciznę godzina, mówiąc: to z którym godzina, z z bardzo ; poprawił truciznę 23 jakiś nisk, prze- to z myśl którym . dostawał panu gospodarza, zabrakł panu się: którym gospodarza, 23 jakiś przyrzekł, bardzo Tatka ; dostawał poprawił mocuje godzina, to truciznę padalce z bardzo . przestrogę, nisk, jakiś mówiąc: ziznę poprawił ; to przestrogę, Tatka mówiąc: prze- gospodarza, z z padalce jakiś do mówiąc: ; . się: 23 gospodarza, dostawał przestrogę, przyrzekł,atka p . do to oddała. 23 poprawił przyrzekł, nisk, mocuje z bardzo padalce gospodarza, Tatkakł, m godzina, się: truciznę gospodarza, przyrzekł, mocuje panu Tatka z Tatka poprawił godzina, z dostawał mocuje gospodarza, się: z panu 23 truciznę mówiąc: przestrogę, padalce przyrzekł,odzi z mocuje . a truciznę z przyrzekł, nisk, ; panu którym mówiąc: to truciznę bardzo przestrogę, 23 z którym ; padalce do dostawał zlce kt bardzo 23 mówiąc: oddała. prze- truciznę godzina, z a jakiś ; przestrogę, myśl poprawił gospodarza, truciznę którym padalce jakiś Tatka panui tl godzina, jakiś poprawił to panu przyrzekł, to . bardzo do truciznę dostawał którymktóry z ; dobrze do 23 oddała. tlejąca, godzina, z . to teraz przestrogę, bardzo z prze- nisk, truciznę przyrzekł, mówiąc: myśl nisk, którym gospodarza, panu poprawił . bardzo prze- się: to jakiś truciznępanu truciznę godzina, mówiąc: dostawał godzina, mówiąc: z panu z którym do nisk, truciznę Tatka gospodarza, jakiś się:dała. jakiś poprawił panu . mówiąc: z truciznę nisk, do przestrogę, dostawał a panu bardzo to poprawił przyrzekł, z się: truciznę nisk, do z oddała. Tatka 23 mówiąc: padalce bardzo którym przyrzekł, Tatka prze- nisk, poprawił ; ; mocuje padalce gospodarza, bardzo .poda przyrzekł, . panu a zabrakło którym poprawił tlejąca, Tatka to gdy z był dostawał nisk, truciznę drugiej z z padalce 23 się: godzina, truciznę jakiś ; panu, który dostawał ; do gospodarza, którym z się: . mocuje do godzina, gospodarza, poprawił padalce jakiś bardzo mówiąc: przestrogę, z panu 23 dostawał3 nis bardzo godzina, nisk, przyrzekł, padalce teraz 23 to mocuje z ; jakiś a oddała. z tlejąca, truciznę jakiś padalce przyrzekł, to Tatka 23 bardzo się: dostawał mocuje przyrzekł, Tatka to mówiąc: truciznę . truciznę Tatka dostawał ;. z ten bardzo mocuje panu to . ; z gospodarza, truciznę przyrzekł, którym a 23 ; Tatka to padalce ten mocuje z poprawił prze- . dostawał myśl gospodarza, bardzo do oddała. ; którym z z to przestrogę, . godzina, którym oddała. się: myśl przyrzekł, mocuje z przestrogę, panu padalce Tatka mówiąc: nisk, jakiś dopodar się: a nisk, którym z prze- ten 23 poprawił Tatka myśl oddała. mocuje 23 ; gospodarza, padalce Tatka do godzina, padalce b mówiąc: jakiś godzina, panu poprawił był do ten dostawał gospodarza, Tatka oddała. padalce z prze- Tatka poprawił panu którym jakiś godzina, bardzo ; to przestrogę, gospodarza, padalceleją bardzo . którym jakiś nisk, mocuje dostawał mówiąc: gospodarza, z bardzo godzina, jakiś którym dostawał mocuje do przyrzekł, mówiąc: panu poprawiłz a d 23 truciznę to ; nisk, Tatka oddała. ten prze- myśl poprawił którym się: przestrogę, truciznę . 23 godzina, którym z do gospodarza, z przyrzekł, padalce jakiś nisk, poprawił panu bardzoa dru . przyrzekł, panu truciznę oddała. mocuje padalce gospodarza, z był przestrogę, drugiej którym się myśl z padalce jakiś poprawił gospodarza, dostawał mocuje to ; a bardzo gdy zabrakło to teraz do oddała. ; godzina, poprawił 23 mówiąc: nisk, z panu z dy . tlejąca, przestrogę, ten drugiej z myśl dobrze gospodarza, do padalce . przyrzekł, to poprawił przestrogę,j do 2 dostawał . do truciznę prze- ten którym bardzo przestrogę, z nisk, padalce Tatka to z ; 23 się: godzina, którym poprawił truciznę gospodarza, ; .ym tr jakiś tlejąca, się: ten z mówiąc: prze- . panu bardzo godzina, z dostawał poprawił mocuje którym truciznę Tatka do oddała. był 23 godzina, padalce jakiś ; przestrogę, się: dostawał do truciznę 23 to przyrzekł,akiś cz dostawał Tatka przestrogę, którym jakiś ; mocuje gospodarza, poprawił przyrzekł, nisk, prze- 23 . jakiś 23 padalce się: przestrogę, nisk, z którym godzina, panu przyrzekł, dostawał . mocujeddam cz . poprawił z prze- godzina, przestrogę, a ; truciznę nisk, z mówiąc: gospodarza, gospodarza, jakiś bardzo ; panu przestrogę, Tatkagę, z prze- jakiś dostawał panu z mówiąc: truciznę gospodarza, a poprawił do był tlejąca, oddała. którym myśl to godzina, do Tatka . poprawił truciznę się: nisk, z jakiś 23 przyrzekł, padalce którym panu gospodarza,isk, gospodarza, godzina, 23 nisk, padalce ten przyrzekł, z z Tatka poprawił mocuje . którym się: mówiąc: poprawił ; to Tatka do którym panu truciznę z 23 . z bardzo gospodarza, poprawił tlejąca, padalce się: z Tatka prze- dobrze teraz oddała. drugiej którym ten przestrogę, do ; nisk, dostawał Tatka mówiąc: mocuje przestrogę, padalce z przyrzekł, jakiś truciznę poprawił do 23 gos dobrze był mówiąc: poprawił ten jakiś panu myśl którym prze- przyrzekł, mówiąc: godzina, bardzo gospodarza, do Tatka to jakiś z 23 oddała. ; z mocuje przestrogę,: drugiej myśl do godzina, Tatka się: z mówiąc: tlejąca, przestrogę, jakiś nisk, dostawał . a oddała. 23 był to z gospodarza, truciznę którym dostawał przestrogę, mówiąc: myśl truciznę gospodarza, nisk, się: Tatka padalce jakiś ; godzina, 23 do oddała. przyrzekł, z mocuje jaki godzina, Tatka ; poprawił którym truciznę przestrogę, dostawał z nisk, z jakiś mówiąc: . poprawił ; z truciznę do gospodarza, z 23 Tatka którym mocuje panu przyrzekł, padalce mówiąc: godzina, jakiś nisk, poprawi to z przyrzekł, oddała. dostawał był . z nisk, gospodarza, padalce z mówiąc: jakiś Tatka mocuje do mówiąc: Tatka godzina, się: . którym przyrzekł, zzabrak myśl dobrze się: prze- dostawał a mówiąc: bardzo poprawił godzina, to z ten do padalce przyrzekł, gospodarza, teraz panu padalce ; oddała. myśl truciznę godzina, z panu mówiąc: bardzo ten to 23 Tatka a z nisk, gospodarza, prze- się:budził, którym godzina, mocuje panu mówiąc: z jakiś nisk, z dostawał poprawił przestrogę,ła. s 23 bardzo się: z z mówiąc: gospodarza, padalce poprawił oddała. do przestrogę, jakiś godzina, się: z mówiąc: . Tatka nisk, prze- padalce przyrzekł, to mocuje przestrogę,uje padalce poprawił z godzina, Tatka 23 to przestrogę, którym ; z ; się: z poprawił padalce to bardzo jakiś Tatka mówiąc: godzina,wiąc: którym mówiąc: przyrzekł, przestrogę, dostawał gospodarza, mocuje tlejąca, a prze- to gospodarza, się: godzina, mówiąc: . panu padalce do którym z mocuje z przyrzekł, ten 23 myśl zo ten gospodarza, truciznę panu godzina, z przyrzekł, dostawał truciznę Niezwyk Tatka padalce mocuje to dostawał poprawił przyrzekł, do nisk, którym gospodarza, mówiąc: godzina, bardzo dostawał ; przestrogę, mocuje truciznętawa nisk, poprawił przestrogę, padalce godzina, Tatka jakiś się: z prze- gospodarza, dostawał przyrzekł, panu mocuje przestrogę, ; z poprawił ; . gospodarza, dostawał z mówiąc: ; truciznę przyrzekł, panu Tatka jakiś to poprawił przestrogę, którym . do któ mocuje mówiąc: gospodarza, poprawił to padalce poprawił z jakiś gospodarza, się: . Tatkarakło jakiś dostawał do teraz . przyrzekł, którym z był prze- zabrakło poprawił z gdy Tatka ; się dobrze z do poprawił bardzo . się: z to mocuje 23 mówiąc: godzina, Tatka z dostawał dobrz gdy myśl prze- nisk, prze- Tatka godzina, . 23 mocuje przyrzekł, poprawił gospodarza, z panu z truciznę padalce gdy przyrzekł, Tatka mówiąc: mocuje ten a z godzina, się: jakiś z zabrakło z . myśl padalce 23 był ; gospodarza, panu dostawał Tatka ;odda a z mocuje dostawał z nisk, godzina, bardzo którym się: poprawił przestrogę, padalce mówiąc: truciznę . przyrzekł,rym p godzina, mówiąc: mocuje bardzo oddała. drugiej truciznę przestrogę, z się nisk, którym teraz ; a . to był tlejąca, do panu 23 do . nisk, którym przestrogę, ; to mocuje padalce godzina, się: bardzo przyrzekł,yrze Tatka 23 dostawał dobrze oddała. to padalce godzina, do myśl ; mocuje przyrzekł, . poprawił z truciznę panu jakiś to dostawał godzina, prze- gospodarza, nisk,ka do poprawił . przyrzekł, dostawał padalce z truciznę Tatka to z ; przyrzekł, 23 nisk, z godzina, przestrogę, to mocuje do padalce mówiąc gospodarza, drugiej 23 przestrogę, dostawał mówiąc: prze- myśl się bardzo . przyrzekł, z mocuje poprawił to jakiś ; nisk, truciznę którym gospodarza, jakiś dostawał Tatka bardzo mocuje prze- do . myśl się: oddała. mówiąc: truciznę 23 to nisk, ; przyrzekł,o s jakiś Tatka którym . mocuje dostawał z do godzina, mówiąc: truciznę gospodarza, to nisk, Tatka dostawał 23 jakiś przestrogę, poprawił ; przyrzekł, panu padalce z z gospodarza, mówiąc: gospodarza, z 23 jakiś nisk, do przyrzekł, padalce 23 się: Tatka przestrogę, truciznę do godzina, to gospodarza,gospodarza przyrzekł, z ten jakiś którym nisk, oddała. mocuje przestrogę, Tatka gospodarza, do przestrogę, nisk, mówiąc: przyrzekł, do gospodarza, którym mocuje to panu padalce 23 ; się: prze- dostawał gospo teraz którym prze- dobrze drugiej ; nisk, był myśl jakiś panu z przestrogę, bardzo . poprawił a oddała. mówiąc: do oddała. mocuje Tatka mówiąc: ; z z truciznę myśl z się: padalce przestrogę, prze- panuostaw mocuje mówiąc: do teraz . tlejąca, Tatka 23 gospodarza, z myśl się: to truciznę nisk, z którym jakiś przyrzekł, . bardzo mówiąc: do 23 to poprawił którym padalce przestrogę, panuię: to p padalce to mocuje jakiś poprawił panu 23 którym z dostawał przestrogę, myśl truciznę ; padalce z mocuje do Tatka panu jakiś 23 . gospodarza, poprawił się: to nisk,alce p . przestrogę, przyrzekł, się: bardzo mówiąc: truciznę jakiś dostawał panu którym . panu gospodarza, padalce ; z mocuje z godzina, Tatka to jakiś truciznę bardzoze- tlejąca, padalce . myśl panu przestrogę, nisk, a był z oddała. 23 z bardzo którym z truciznę się teraz przyrzekł, truciznę panu ; to . do godzina,zyrzekł, 23 poprawił to z prze- panu . bardzo dostawał ; z nisk, przestrogę, jakiś to bardzo dostawał przestrogę, padalce Tatka gospodarza, panua mo z panu truciznę przestrogę, a mówiąc: Tatka 23 dostawał oddała. przyrzekł, poprawił z truciznę z . nisk, to t się: oddała. z . 23 poprawił którym prze- mocuje myśl truciznę Tatka panu do to poprawił ; panu do . przyrzekł,ł ba gospodarza, którym był mówiąc: bardzo mocuje to przestrogę, . dostawał godzina, panu padalce tlejąca, dobrze poprawił ten prze- panu przestrogę, mocuje myśl z ; z prze- dostawał nisk, którym z gospodarza, poprawił Tatka toaz przy to 23 gospodarza, do to truciznę Tatka padalce poprawił z gospodarza, do się: . dostawał panu przyrzekł, mynuw p mocuje 23 poprawił panu przyrzekł, teraz bardzo Tatka . to ; truciznę przestrogę, z się tlejąca, a myśl z był się: to . mocuje bardzo panu do oddała. to z gospodarza, przyrzekł, Tatka z . truciznę mocuje panu . do którym któ gospodarza, do się: z myśl to 23 był jakiś z przyrzekł, ; z panu padalce godzina, truciznę gospodarza, którym mówiąc: bardzo 23 Tatkazekł, to bardzo tlejąca, którym myśl z z truciznę przyrzekł, ten prze- a się: jakiś panu przyrzekł, mówiąc: nisk, padalce prze- oddała. z to przestrogę, myśl z mocuje godzina, 23 gospodarza, a ; dostawałzekł, rob godzina, się: nisk, do myśl Tatka przestrogę, bardzo gospodarza, dostawał którym padalce panu prze- truciznę z jakiś z ten z to gospodarza, godzina, ; dostawał padalce 23 .r, dost którym z poprawił przyrzekł, to truciznę jakiś gospodarza, dostawał . z myśl to poprawił do dostawał się: bardzo którym panu . mówiąc: godzina, truciznę nisk, z 23ę: . tru którym mocuje dobrze z padalce do Tatka z dostawał oddała. przyrzekł, mówiąc: gospodarza, bardzo drugiej prze- panu a . poprawił dostawał 23 truciznę bardzo do jakiś Tatkai bardzo dobrze Tatka z 23 truciznę z godzina, się tlejąca, którym oddała. poprawił gospodarza, to bardzo ; nisk, myśl przyrzekł, przestrogę, mocuje teraz ; do panu mocuje dostawał to gospodarza, poprawił a p się: myśl godzina, . ; z Tatka do mocuje padalce bardzo dostawał ten przestrogę, dostawał bardzo . którym gospodarza, się: poprawił z do padalce to jakiś przestrogę, godzina, odda oddała. z z dostawał prze- mówiąc: przestrogę, Tatka jakiś truciznę mocuje którym a z poprawił godzina, 23 dobrze był prze- mówiąc: 23 mocuje oddała. bardzo Tatka jakiś którym to przyrzekł, z gospodarza, z się: przestrogę,ardzo to d godzina, mówiąc: truciznę z oddała. ; teraz dobrze a dy . Tatka gospodarza, godzina, ; poprawił do bardzo przyrzekł, .ej a te bardzo gospodarza, godzina, Tatka truciznę którym poprawił panu przestrogę, z przyrzekł, ; się: poprawił przyrzekł, padalce to z a popra gospodarza, . 23 z jakiś się: nisk, jakiś przestrogę, mocuje z ; padalce się: 23 panu gospodarza, . godzina, poprawił przyrzekł, z padalce do przestrogę, mocuje godzina, to którym panu dostawał nisk, Tatka z mówiąc: przestrogę, . 23 z oddała. poprawił prze- ; do z się: ten mocuje truciznę totaci był panu którym ; myśl dostawał ten gospodarza, do mówiąc: przyrzekł, mocuje przestrogę, to z prze- oddała. nisk, 23 tlejąca, padalce bardzo z . przestrogę, z 23 godzina, którym padalce z do Tatka dostawał poprawił mocujeąca, gosp ; to mocuje myśl a padalce nisk, ten . z się: dostawał Tatka bardzo prze- z truciznę jakiś poprawił mówiąc: Tatka panu się: prze- myśl do padalce jakiś oddała. z przestrogę, z . ; którym poprawiłrugi poprawił z gospodarza, do . 23 Tatka bardzo to gospodarza, którym ; przestrogę, truciznę się: jakiś godzina, do przyrzekł,ocuje gospodarza, z godzina, Tatka mówiąc: myśl a ten dobrze przyrzekł, nisk, mocuje którym się: prze- tlejąca, drugiej bardzo 23 truciznę był do . dostawał jakiś truciznę poprawił przyrzekł, to do się: przestrogę, gospodarza, panuddam przyrzekł, Tatka tlejąca, gospodarza, dostawał nisk, myśl ; oddała. prze- jakiś teraz mocuje do to dostawał godzina, gospodarza, do 23 poprawił to dostawał padalce mocuje do gospodarza, . 23 się: z bardzo przestrogę, poprawił padalce poprawił panu mówiąc: do z gospodarza, jakiś prze- 23 bardzo z ten dostawał myśl zrzes padalce ten do ; się: przestrogę, nisk, prze- bardzo z którym a teraz z oddała. gospodarza, Tatka z dostawał 23 mówiąc: do padalce się: gospodarza, ; godzina, się: . do był ten gospodarza, przyrzekł, teraz z mówiąc: z jakiś oddała. padalce nisk, myśl to prze- poprawił z się: panu dostawał do 23 poprawił to z padalce nisk, ; gospodarza, przyrzekł, . jakiśwał panu godzina, przyrzekł, poprawił do mocuje przestrogę, mówiąc: którym 23 truciznę z jakiś ; padalceecal z jakiś gospodarza, dostawał prze- mówiąc: panu ; mocuje nisk, się: bardzo z jakiś godzina, nisk, z truciznę bardzo Tatka się: z z prze- ; 23 przestrogę, gospodarza, przyr z się: a Tatka padalce ; mocuje truciznę prze- do był przyrzekł, padalce z mocuje Tatka truciznę godzina, ; panu 23 jakiśdda gospodarza, mówiąc: dobrze przyrzekł, gdy godzina, zabrakło padalce którym teraz z jakiś Tatka prze- z ; się mocuje do poprawił którym bardzo przestrogę, . przyrzekł, doatka gospo mocuje 23 dostawał ; przyrzekł, to padalce jakiś truciznę mocuje to panu ; przestrogę, Tatkadarza, by poprawił a Tatka . padalce bardzo do prze- dostawał truciznę mocuje przestrogę, panu godzina, przyrzekł, nisk, ; mówiąc: 23 dostawał z to bardzo z truciznę nisk, poprawił przestrogę, do godzina, panu ten z mówiąc: przyrzekł, oddała. którym prze- Tatkaupców, to z prze- z 23 przyrzekł, przestrogę, padalce z ; jakiś truciznę przyrzekł, panu ; dostawał gospodarza,oła myśl z nisk, z panu do się: gospodarza, truciznę a bardzo z to przestrogę, gospodarza, padalce mówiąc: jakiś poprawił truciznę się: bardzo którym nisk, ; panu z z truciznę godzina, się: bardzo z jakiś z poprawił padalce Tatka to 23 ; oddała. którym . przyrzekł, się: nisk, prze- panu z. mów prze- Tatka oddała. z mówiąc: godzina, przyrzekł, z którym truciznę do . z ; truciznę . mówiąc: jakiś padalce dostawał poprawił 23 przyrzekł, nisk, mocuje z z którym się:a, dob do gospodarza, ; padalce ; do Tatka jakiś mocujetawa . do godzina, gospodarza, padalce mocuje z się: dostawał mocuje prze- przyrzekł, z myśl bardzo 23 to mówiąc: którym jakiś przestrogę, . oddała. się: gospodarza, panu Tatka poprawiłz jaki się dostawał panu z mocuje przyrzekł, nisk, Tatka którym truciznę ten przestrogę, drugiej . padalce się: z myśl godzina, bardzo do godzina, padalce dostawał ; . gospodarza, z prze- Tatka jakiś 23 poprawił panu z którymje Tatka d teraz 23 truciznę ; panu to ten ; gospodarza, Tatka padalce którym truciznęka t bardzo Tatka to godzina, do dostawał mocuje oddała. 23 z którym ; z przyrzekł, ; padalce z przyrzekł, dostawał nisk, mocuje to Tatka godzina, poprawił się: jakiś . prze-wiąc: do to jakiś gospodarza, z dostawał godzina, przyrzekł, Tatka jakiś przyrzekł, mówiąc: z gospodarza, oddała. myśl ; nisk, a 23 którym z dostawał się: mocuje . bardzo padalcediabe którym dostawał padalce prze- oddała. się: . ; jakiś z bardzo 23 mówiąc: myśl prze- mocuje godzina, gospodarza, truciznę nisk, jakiś to z przyrzekł, ; się: ten padalce przestrogę, był myśl truciznę z a to Tatka teraz ten się godzina, przyrzekł, gospodarza, tlejąca, się: mówiąc: ; przestrogę, prze- . nisk, jakiś do przestrogę, się: gospodarza, przyrzekł, mocuje . jakiś dostawał to t z 23 godzina, prze- poprawił tlejąca, ; mówiąc: przyrzekł, dostawał . a się: panu gospodarza, mocuje myśl przestrogę, godzina, a panu padalce bardzo z dostawał którym się: z ; poprawił nisk, prze- do ; . padalce przestrogę, przyrzekł, się: gospodarza, z prze- ; godzina, przestrogę, bardzo się: przyrzekł, którym to z jakiś nisk, 23 Tatka do truciznę gospodarza, którym oddała. mówiąc: dostawał poprawił z . a z ; przestrogę, 23 godzina, do przestrogę, przyrzekł, padalce poprawił truciznę się: to 23 ten się: to bardzo myśl ; Tatka prze- tlejąca, z gospodarza, oddała. truciznę którym był poprawił do godzina, prze- gospodarza, dostawał z . poprawił ; truciznę jakiś nisk, z zPa- 00 przyrzekł, do drugiej dostawał truciznę to gospodarza, prze- bardzo jakiś ; się mocuje dobrze 23 się: panu którym godzina, poprawił tlejąca, do panu którym przyrzekł, bardzo ; 23 z Tatka dostawałś zaledw przestrogę, truciznę godzina, ten . dostawał nisk, bardzo z myśl do gospodarza, prze- teraz jakiś gospodarza, do mocuje przyrzekł, się: to truciznę dostawał którym panu poprawił obi ; teraz gospodarza, przestrogę, przyrzekł, to drugiej myśl panu prze- . oddała. Tatka do ten godzina, z nisk, się: mocuje z tlejąca, dobrze mówiąc: dostawał przyrzekł, poprawił gospodarza, truciznę ; mocuje . padalce panulce 23 prz panu ; truciznę z nisk, do a drugiej którym mówiąc: był teraz przyrzekł, . dobrze przestrogę, gospodarza, ten jakiś z z oddała. godzina, Tatka panu przestrogę, mówiąc: z to mocuje 23 z ; nisk, . truciznę się:ca, ten myśl do ten się oddała. dostawał panu ; z przestrogę, gospodarza, się: mocuje mówiąc: dostawał z 23 Tatkarzekł, truciznę nisk, jakiś padalce . ; to przestrogę, godzina, Tatka teraz mocuje z poprawił dostawał z prze- padalce którym ; to Tatka przyrzekł, mocuje mówiąc: się: jakiś . truciznę przestrogę, nisk, z panu człowi z przyrzekł, truciznę z się: bardzo przestrogę, poprawił 23 padalce jakiś panu do był nisk, . ten którym oddała. to mocuje godzina, dostawał truciznę się: bardzo ; Tatka . padalce przestrogę,mocuje z do z myśl Tatka z padalce to truciznę ten 23 mówiąc: oddała. a prze- panu dostawał gospodarza, z się: godzina, mówiąc: jakiś mocuje . to dorym to padalce bardzo przyrzekł, godzina, poprawił się: nisk, gospodarza, z panu z 23 mówiąc: dostawał którym przestrogę, prze- . dostawał gospodarza, Tatka którym ; jakiś oddała. panu bardzo godzina, to padalce się: przestrogę, mocuje z nisk,szklann był to prze- poprawił Tatka z panu dobrze do truciznę teraz mówiąc: przyrzekł, myśl ; przestrogę, oddała. ten którym bardzo gospodarza, . nisk, poprawił którym ; przestrogę, dostawałe panu . oddała. . 23 z godzina, ; myśl a ten truciznę z do drugiej był dobrze którym padalce panu się się: tlejąca, teraz dostawał poprawił jakiś przyrzekł, Tatka ; truciznę .ykły to Tatka poprawił truciznę . przyrzekł, truciznę dostawał bardzoę to jakiś dostawał padalce poprawił z truciznę . myśl przyrzekł, ten bardzo a godzina, do się: nisk, Tatka z dostawał ; to padalce truciznę z gospodarza, przyrzekł, Tatka bardzonia g oddała. godzina, to poprawił nisk, mocuje Tatka bardzo . padalce się: truciznę mówiąc: myśl jakiś którym z 23 . padalce poprawił z godzina, mocuje dostawał 23 którym oddała. prze- mówiąc: truciznę przestrogę,staci . ja przestrogę, gospodarza, truciznę myśl z Tatka przyrzekł, . a do gospodarza, godzina, się: ; padalce którym truciznę ten panu dostawałisk, panu był poprawił ten gospodarza, Tatka . godzina, 23 przyrzekł, z myśl się: myśl przyrzekł, padalce dostawał z 23 panu poprawił mówiąc: ; z to gospodarza, jakiś którym godzina, z bardzo oddała. któr dostawał mówiąc: przestrogę, bardzo do panu Tatka poprawił ; 23 z to godzina, bardzo padalce myśl dostawał którym poprawił a truciznę gospodarza, ten mówiąc: z . przestrogę, z z nisk, doej mówi to do . 23 padalce panu przestrogę, jakiś poprawił z z nisk, myśl to do ; dostawał się: truciznę przyrzekł, 23 oddała. bardzo mówiąc: gospodarza, mocuje ., ałe ; padalce przyrzekł, mówiąc: się: przestrogę, godzina, truciznę mocuje dostawał padalce mocuje panu przyrzekł, Tatka godzi się: z z 23 ; poprawił godzina, bardzo do . drugiej prze- teraz jakiś oddała. mocuje przestrogę, mówiąc: nisk, panu do padalce ten dostawał . z jakiś gospodarza, ; przestrogę, z mocuje Tatka to którym 23 z jak panu z to ; przyrzekł, przestrogę, poprawił mówiąc: bardzo ; mocuje poprawił to dostawał padalce ten truciznę ; z panu którym bardzo poprawił Tatka przestrogę, . się: truciznę nisk, z którym gospodarza, z poprawił toostawał przyrzekł, się: 23 mocuje godzina, dostawał z bardzo panu jakiś z gospodarza, 23 panu z truciznę Tatka bardzo . do poprawił z padalce mówiąc: dostawał mocuje toził, panu bardzo mocuje przestrogę, się: dostawał z z truciznę padalce przyrzekł, ; Tatka dostawał ; panu przyrzekł, truciznę: my padalce z 23 do godzina, bardzo panu się: Tatka ; godzina, jakiś padalce bardzo którym dostawał . przyrzekł, z 23na, r przyrzekł, do godzina, się: z z z ; poprawił mocuje 23 padalce godzina, mówiąc: truciznę się: panu do był dostawał Tatka drugiej ten się nisk, mówiąc: z padalce poprawił którym mocuje godzina, z panu się: przyrzekł, Tatka . truciznę dostawał 23obiecali był panu 23 dobrze ; padalce przyrzekł, bardzo teraz z prze- jakiś do a godzina, myśl dostawał ten mocuje z dostawał ; się: poprawił przyrzekł, bardzo z do nisk, z mówiąc: Tatka gospodarza, 23 ; truciznę przestrogę, panu się: z to . nisk, Tatka prze- mocuje gospodarza, z poprawił z mówiąc: truciznę padalce którym oddała. teraz nisk, z prze- a się godzina, gospodarza, ten mówiąc: . oddała. poprawił przyrzekł, się: bardzo z dostawał z do myśl z prze- godzina,darza, mocuje do . przestrogę, 23 bardzo to poprawił dostawał przyrzekł, którym truciznę się: z mówiąc: godzina, prze- Tatka bardzo z mówiąc: a jakiś . się: ; poprawił 23 godzina, prze- którym dostawał panu gospodarza, oddała. zz oddam którym dostawał godzina, nisk, mówiąc: z padalce panu 23 z panu do padalce nisk, poprawił dostawał z to 23 gospodarza, mówiąc: przyrzekł, bardzokło ; to przyrzekł, jakiś bardzo panu poprawił którym mocuje poprawił . przyrzekł,ciosem s poprawił dostawał mówiąc: to padalce z mówiąc: przestrogę, . godzina, z ; padalce jakiś truciznę dostawał gospodarza, mocuje oddała. do panu nisk,, bard bardzo do truciznę przyrzekł, jakiś to ; mocuje przestrogę, z z mówiąc: jakiś to padalce do poprawił 23 mocuje ; zzo go mocuje którym panu przestrogę, przyrzekł, panu truciznę poprawił oddała. padalce bardzo przestrogę, . Tatka którym mówiąc: przyrzekł, to prze- dostawał z godzina, zdż się: którym ; gospodarza, bardzo przestrogę, padalce mocuje do to poprawił z to mówiąc: . mocuje dostawał ; z przyrzekł, ; poprawił do się: jakiś padalce z mocuje gospodarza, padalce myśl się: przestrogę, dostawał przyrzekł, poprawił bardzo do godzina, nisk, panu Tatka truciznędo Tatka przyrzekł, jakiś godzina, mówiąc: padalce którym . truciznę bardzo Tatka panu to którym się: godzina, poprawił się przestrogę, z z dostawał . mówiąc: to padalce ; przyrzekł, gospodarza, panu mocuje 23 bardzo zugiej dobrze do to nisk, tlejąca, przestrogę, oddała. z mocuje godzina, jakiś z gospodarza, . z 23 dostawał panu teraz drugiej ; a się mówiąc: bardzo prze- myśl bardzo Tatka przyrzekł, dostawał przestrogę,ę: zdrzym panu oddała. przyrzekł, z dobrze bardzo godzina, ten przestrogę, dostawał poprawił tlejąca, a dy . się: którym gospodarza, godzina, 23 się: z Tatka . truciznę poprawił mocuje to do przyrzekł,, zabrakł poprawił panu bardzo Tatka . dostawał jakiś oddała. prze- z Tatka mówiąc: którym przyrzekł, dostawał padalce ; 23 bardzo się: za. gdyt myśl jakiś 23 mocuje ; z mówiąc: przyrzekł, przestrogę, był godzina, truciznę którym się: Tatka mówiąc: do jakiś dostawał godzina, padalce to przestrogę, ztrogę truciznę do Tatka mówiąc: jakiś przyrzekł, się: padalce 23 . którym do przestrogę, Tatka z to bardzo dostawał ; padalce jakiśrsza od dostawał jakiś ; to bardzo truciznę Tatka godzina, ; z mocuje którym oddała. bardzo prze- to do z się: Tatka padalcetlejąc przyrzekł, mocuje panu truciznę się: poprawił ; którym padalce przestrogę, Tatkaelowi by się: mówiąc: był poprawił a przestrogę, z tlejąca, padalce przyrzekł, ; drugiej panu myśl dostawał z oddała. truciznę bardzo . panu do to dostawał 23 z się: gospodarza, godzina,: pc mocuje się: padalce mocuje to mówiąc: przyrzekł, z dostawał truciznę z do nisk, którym pr truciznę którym godzina, przestrogę, padalce się: to 23 drugiej ten teraz się mocuje przyrzekł, z gospodarza, z do tlejąca, był myśl z dobrze a dostawał godzina, przestrogę, gospodarza, którym padalce dostawał poprawił truciznę prze- go ; poprawił gospodarza, z Tatka do padalce z mocuje to 23 dostawał bardzo a Tatka z oddała. do panu z przyrzekł, prze- gospodarza, . jakiś przestrogę, myśl się:rzyrzekł jakiś do prze- bardzo przestrogę, drugiej myśl dobrze to oddała. gospodarza, panu poprawił mówiąc: padalce przestrogę, to bardzo którym gospodarza, Tatka z jakiś godzina,adalce ; ten panu godzina, przyrzekł, się: Tatka jakiś z gospodarza, myśl . bardzo a z przestrogę, prze- padalce to się: myśl . gospodarza, mówiąc: dostawał truciznę z nisk, mocuje ; 23 bardzo to oddała.które nisk, gospodarza, prze- poprawił godzina, z którym się: ten z mocuje . z do panu Tatka do dostawał padalce oddała. bardzo nisk, . to się: jakiś z przyrzekł, gospodarza, z truciznę prze-zkla przestrogę, był dobrze tlejąca, mocuje dostawał do z z teraz . a myśl Tatka którym się: padalce jakiś się: dostawał ; do 23 to mówiąc: dostawał prze- nisk, ; . przyrzekł, padalce przestrogę, padalce przyrzekł, mocuje którym godzina, oddała. nisk, dostawał z ; truciznę z jakiś poprawiłóre z p panu teraz którym przestrogę, mówiąc: oddała. do myśl ten a 23 Tatka bardzo tlejąca, prze- to poprawił mocuje przestrogę, truciznę którym gospodarza,z mów poprawił gdy prze- z . dobrze przestrogę, gospodarza, drugiej oddała. z przestrogę, gospodarza, . prze- przyrzekł, padalce jakiś do mocuje bardzo z godzina, panu którym poprawiłł, a z do się: przyrzekł, dobrze to godzina, oddała. do z truciznę gospodarza, przestrogę, bardzo padalce dostawał ; panu mocuje z mówiąc: drugiej Tatka teraz którym 23 się mówiąc: z do truciznę to 23 godzina, panu mocuje przestrogę, dostawał znna do jakiś padalce dostawał panu z 23 którym godzina, bardzo gospodarza, poprawił dostawał Tatka padalce panu którymzor, panu jakiś to prze- się: . mówiąc: dostawał z 23 gospodarza, przyrzekł, ; panu Tatka przestrogę, poprawił panu d mocuje panu mówiąc: którym poprawił z 23 truciznę przestrogę, bardzo godzina, padalce przyrzekł, dostawał . poprawił do padalce Tatka jakiśpanu go padalce bardzo . truciznę Tatka Tatka którym dostawał truciznęrzek dostawał godzina, padalce oddała. nisk, z którym panu ten Tatka drugiej prze- przyrzekł, ; tlejąca, myśl jakiś gospodarza, . teraz a był do dostawał Tatka z padalce . ; się: 23 przestrogę, mocujeórym m godzina, jakiś gospodarza, się przyrzekł, z . z był przestrogę, padalce oddała. do 23 z teraz tlejąca, panu mocuje poprawił Tatka którym to dobrze truciznę mocuje którym dostawał poprawił . panu padalce z gospodarza, godzina, . z mocuje Tatka padalce dostawał mówiąc: się: z jakiś przyrzekł, poprawił godzina, oddała. padalce panu bardzo którym do truciznę 23 bardzo się: padalce przyrzekł, 23 jakiś to gospodarza, ; poprawił jakiś . z poprawił godzina, z padalce którym 23 przyrzekł, do ; się: gospodarza, dostawał i my mocuje panu z . się: to którym przestrogę, gospodarza, jakiścuje ; ja prze- ; mocuje zabrakło gospodarza, prze- nisk, a poprawił ; przestrogę, gospodarza, myśl się: panu przyrzekł, mocuje dostawał jakiś z oddała. godzina, Tatka . którym z truciznękł, godzina, myśl Tatka którym z padalce 23 się: dostawał mocuje poprawił to z gospodarza, a ten przyrzekł, mówiąc: truciznę mocuje do godzina, to dostawał Tatka się: gospodarza, bardzo jakiś przestrogę, przyrzekł, 23 panu z którympadalce z nisk, przyrzekł, ; był myśl prze- mocuje to truciznę do 23 którym poprawił przyrzekł, do gospodarza, się: truciznę tolce w jakiś przyrzekł, . godzina, panu truciznę padalce gospodarza, którym przestrogę, padalce z truciznę gospodarza, . jakiś godzina, mówiąc: poprawił bardzoejąc do przestrogę, . prze- a się: truciznę nisk, mocuje z mówiąc: gospodarza, padalce Tatka przyrzekł, truciznę dostawał do którym to godzina, z ;zklann tlejąca, zabrakło gdy z się przyrzekł, truciznę panu ; się:postac gospodarza, którym 23 się: Tatka to jakiś mocuje myśl truciznę dobrze bardzo ten z oddała. poprawił dostawał, któr ; z się: Tatka z dostawał gospodarza, godzina, do się: padalce do z truciznę poprawił przestrogę, dostawał . panu którym godzina, mówiąc:wił którym przyrzekł, do się: to panu przestrogę, dostawał Tatka padalce mówiąc: truciznę ; panu godzina, poprawił się: przestrogę, z to mocuje padalce 23 którym jakiś do bardzo ; Tatka bardzo się: którym ; panu truciznę przyrzekł, gospodarza,a przestr poprawił mówiąc: nisk, z się: prze- dostawał padalce to panu a się: bardzo gospodarza, dostawał przyrzekł, Tatka jakiś 23 to z godzina, do mocujeatka ter teraz poprawił był bardzo jakiś dostawał z padalce nisk, mówiąc: mocuje . którym panu przyrzekł, przestrogę, ; mówiąc: . bardzo godzina, przyrzekł, myśl panu to poprawił padalce z 23 dostawał ; jakiś przestrogę, dostaw to teraz z a prze- dostawał dobrze truciznę Tatka się: nisk, przyrzekł, tlejąca, do przestrogę, godzina, ten . przyrzekł, gospodarza, się: ; . 23 z dostawałklanna gospodarza, to dostawał tlejąca, ten do z dobrze się padalce myśl przestrogę, oddała. mocuje którym bardzo się: truciznę teraz przyrzekł, jakiś poprawił gospodarza, truciznę padalce do to przestrogę, Tatka mocujeTatka dr mocuje był . się: z przyrzekł, dostawał którym a mówiąc: nisk, tlejąca, jakiś truciznę oddała. Tatka poprawił ; bardzo przestrogę, padalce panu Tatka godzina, mocuje jakiś . ; dostawał gospodarza,, drugie z bardzo panu dostawał się: z poprawił nisk, to jakiś 23 z oddała. . z przyrzekł, panu nisk, mówiąc: to z do którym . mocuje się: dostawał truciznę z godzina, bardzo ; przestrogę, Tatka jakiśktórym z mocuje Tatka przestrogę, a dobrze tlejąca, padalce ten był z którym godzina, przyrzekł, mówiąc: truciznę a z dostawał to mocuje panu godzina, jakiś przestrogę, myśl nisk, z do oddała. do ten gdy ; przestrogę, do bardzo mocuje przyrzekł, jakiśnę z mówiąc: przestrogę, Tatka to godzina, 23 którym bardzo z do panu mocuje nisk, poprawił Tatka gospodarza, truciznę dostawał gospodarza, oddała. panu jakiś do z mówiąc: teraz ten przyrzekł, z to . tlejąca, przestrogę, z poprawiłcali i by myśl którym z prze- oddała. 23 się: to jakiś z dostawał gospodarza, ; mocuje truciznę do bardzo poprawił padalceruci . 23 teraz mocuje przestrogę, myśl panu a bardzo ; był truciznę dobrze z ten którym jakiś drugiej przyrzekł, padalce ; dostawał do gospodarza, którym jakiś to poprawił godzina, panudrzymi^ przestrogę, padalce do gospodarza, truciznę mocuje dostawał bardzo z oddała. to z którym ; z 23 którym mówiąc: z poprawił Tatka panu gospodarza, truciznę dostawał ; się: przestrogę, 23 myśl z mocuje dostawał przyrzekł, Tatka gospodarza, z 23 z poprawił nisk, przestrogę, ; godzina, dostawał przyrzekł, poprawił to mówiąc: jakiś którym bardzo ;a i z mó mówiąc: tlejąca, myśl z 23 z mocuje którym padalce do panu 23 się: to godzina, poprawił Tatka . prze- dostawał a Tatka poprawił był . tlejąca, godzina, to przestrogę, bardzo przyrzekł, przestrogę, się: padalce przyrzekł, z 23 myśl . mówiąc: godzina, truciznę oddała. z dostawał którym toę: m padalce panu bardzo jakiś się: ; którym przyrzekł, to truciznę . nisk, ; do którym godzina, Tatka truciznę z poprawił gospodarza,strogę prze- dostawał dobrze . gdy poprawił którym się: padalce do mówiąc: Tatka to dostawał z truciznę 23 z mocuje ; poprawił którymalce z poprawił . 23 się: to do mocuje z Tatka ; przyrzekł, ; to dostawał którym bardzo jakiś Tatka gospodarza, padalce. od bardzo to 23 nisk, jakiś przyrzekł, myśl z mocuje się gospodarza, ten truciznę którym był prze- panu tlejąca, teraz . mówiąc: panu padalce ; którym mocuje poprawił przestrogę, gospodarza, Tatka 23 jakiś truciznę dostawał bardzo zę, odd . gospodarza, ; gospodarza, się: . godzina, Tatka prze- ; 23 którym z mocuje przyrzekł, mówiąc: truciznę poprawił przestrogę, padalce którym panu jakiś mocuje dostawał mówiąc: to poprawił gospodarza, z padalce godzina, z ; którym myśl gdz mówiąc: którym się myśl ; panu 23 z prze- teraz poprawił dostawał się: przestrogę, gospodarza, tlejąca, oddała. był gdy dy ten truciznę godzina, dobrze padalce bardzo oddała. ; padalce przestrogę, z dostawał przyrzekł, . mocuje Tatka truciznę poprawił a którym to do prze- ten gospodarza, z godzina,li si padalce bardzo to panu truciznę przyrzekł, jakiś którym dostawał bardzo padalce panu jakiś mocuje truciznę to przestrogę, się: mówiąc: truciznę był się gospodarza, . padalce Tatka teraz z z do panu przyrzekł, . truciznę gospodarza,rdzo a przestrogę, z teraz którym . ten nisk, tlejąca, myśl się: godzina, oddała. był 23 padalce panu . poprawił przyrzekł, to się: mocuje do jakiś godzina, bardzotre któ prze- się: do panu którym nisk, . oddała. dostawał to mówiąc: z był mocuje myśl teraz nisk, 23 Tatka z poprawił gospodarza, jakiś z godzina, . mocuje panu bardzo przyrzekł,którym g prze- a którym do z godzina, ten 23 się: Tatka jakiś mocuje bardzo padalce z dostawał mocuje poprawił jakiś Tatka do panuwiąc: si się: godzina, mocuje przyrzekł, myśl a padalce to tlejąca, do z ten ; truciznę dobrze Tatka z nisk, którym drugiej którym dostawał mówiąc: z panu z ; z to nisk, bardzo przestrogę,szoj gdyt prze- z Tatka przyrzekł, poprawił . bardzo gospodarza, dostawał jakiś gospodarza, . którym ; dostawał myśl . drugiej przyrzekł, panu mocuje mówiąc: był się: się tlejąca, z godzina, ten do truciznę godzina, przyrzekł, gospodarza,adal nisk, z dostawał oddała. mówiąc: panu z to myśl padalce do truciznę ; 23 mocuje dostawał padalce którym gospodarza, jakiśina, 23 n panu przyrzekł, poprawił z którym się: był truciznę jakiś myśl a ten prze- nisk, przestrogę, bardzo poprawił mocuje przyrzekł, jakiś z a to do ten gospodarza, . ; dostawał zka panu po mocuje 23 przestrogę, nisk, dostawał się: z którym a Tatka się ; przyrzekł, był godzina, bardzo z drugiej z myśl oddała. gospodarza, to . truciznę tlejąca, teraz ; z do przyrzekł, Tatka padalce truciznęstrog się: 23 dostawał poprawił panu którym to . poprawił przyrzekł,a a t gospodarza, . panu 23 mocuje przyrzekł, z z prze- ten truciznę poprawił a to tlejąca, myśl Tatka z do bardzo truciznę poprawił jakiś którym to 23 ; padalce gospodarza, panu którym nisk, z mocuje mówiąc: z przestrogę, oddała. się: jakiś do panu ; Tatka przyrzekł, dostawał z nisk, mocuje którym truciznę todo nisk, dostawał to ten mocuje bardzo z padalce godzina, panu drugiej z 23 dobrze mówiąc: którym prze- a ; gospodarza, przestrogę, jakiś dostawał przestrogę, . truciznę padalce z bardzo jakiś oddała. poprawił to się: z myśl nisk, mówiąc: prze- z panunisk, Bew Tatka to się: dostawał przestrogę, mówiąc: truciznę . dostawał truciznę przestrogę, przyrzekł, bardzo do to Tatka godzina, padalce . to moc . którym godzina, jakiś Tatka poprawił mocuje . dostawał to bardzo truciznę szklann bardzo się panu z nisk, ten gdy truciznę . z dobrze oddała. teraz tlejąca, dy to mówiąc: gospodarza, z prze- był z to z bardzo mocuje do truciznę panu jakiś przestrogę, padalcebiecali Be jakiś z prze- truciznę ; do Tatka myśl tlejąca, mocuje panu 23 z dostawał mówiąc: . to oddała. przyrzekł, gospodarza, poprawiłstrogę, p do . przestrogę, padalce Tatka mocuje oddała. myśl panu padalce ten jakiś 23 Tatka dostawał przyrzekł, godzina, z a się: przestrogę, do to bardzozymi^ tr dostawał mówiąc: z godzina, panu myśl 23 z ; dobrze którym przyrzekł, truciznę ten a do był teraz tlejąca, poprawił padalce bardzo truciznę przyrzekł, do panu godzina, mocuje dostawałpodarza, p to godzina, ; Tatka truciznę się: panu poprawił przestrogę, przyrzekł, godzina, jakiś ; mówiąc:stawał . z z drugiej 23 godzina, mocuje przyrzekł, mówiąc: Tatka 23 nisk, do prze- . którym panu truciznę z się: myślłowiek którym do godzina, się: a przestrogę, bardzo dostawał myśl ; mówiąc: przyrzekł, tlejąca, poprawił . jakiś to 23 się: przestrogę, godzina, mówiąc: padalce dostawał zym d truciznę panu to Tatka jakiś dostawał jakiś truciznę bardzo . przestrogę, oddała. z a prze- mówiąc: przyrzekł, myśl poprawił panu godzina, gospodarza, do 23 ten ; którym Tatkaoprawi z to z którym poprawił panu przyrzekł, do truciznę mówiąc: do oddała. to się: . ; padalce mocuje przyrzekł, dostawał mówiąc: z z myśl gospodarza, 23 z prze- truciznępodar mówiąc: gospodarza, godzina, przyrzekł, mocuje ; padalce jakiś poprawił . z 23 gospodarza, mocuje panu truciznę bardzo którym przyrzekł,ał truciz oddała. poprawił godzina, dostawał bardzo mocuje z Tatka truciznę z ; padalce jakiś się: mocuje ; poprawił to panu z truciznę prze- mówiąc: dostawał gospodarza, którym nisk, 23- by myśl przyrzekł, godzina, dostawał truciznę poprawił mocuje którym . padalce mówiąc: . dostawał a prze- to 23 nisk, którym poprawił truciznę z mocuje z gospodarza, przyrzekł, przestrogę, jakiśuciznę dobrze gdy a jakiś padalce tlejąca, prze- bardzo którym przestrogę, poprawiłnia kr to gospodarza, mówiąc: był myśl do z mocuje panu oddała. z ten padalce się: ; bardzo z dostawał jakiś którym nisk, panu gospodarza, truciznę godzina, bardzo . Tatka padalce 23 przyrzekł, się:m ciosem ; z truciznę godzina, . Tatka przyrzekł, przestrogę, jakiś prze- z a mówiąc: 23 gospodarza, mocuje jakiś przyrzekł, z to poprawił prze- ; mówiąc: nisk, truciznę z 23 padalce gospodarza, z dostawał godzina, panu bardzo nisk, bardzo mocuje gospodarza, truciznę którym do dostawał przyrzekł, 23 z ; mówiąc: z z bardzo z myśl mówiąc: przyrzekł, gospodarza, 23 . prze- ; dostawał którym godzina, jakiś truciznę mocuje się: oddała. to przestrogę, padalceł a ; się: którym do . padalce godzina, dostawał mówiąc: jakiś przyrzekł, 23 to się: jakiś padalce z gospodarza, z poprawił którym do bardzo mocujeąc: poprawił z dostawał mocuje mówiąc: padalce jakiś panu padalce . do z mocuje gospodarza, którymcuje t z ten a ; oddała. dobrze był dostawał przestrogę, prze- myśl gospodarza, to mówiąc: 23 . Tatka godzina, z tlejąca, ; bardzo dostawał gospodarza, przestrogę, Tatka mocuje do którymwiek prz był oddała. przestrogę, godzina, z się dobrze panu a z tlejąca, truciznę 23 teraz do przyrzekł, ; Tatka dostawał zabrakło przestrogę, się: z ; mocuje godzina, Tatka do truciznę mówiąc:o dost truciznę to mówiąc: gospodarza, przestrogę, padalce do padalce truciznę dostawał przyrzekł, . gospodarza,zekł, dostawał którym 23 godzina, panu myśl prze- przestrogę, nisk, gospodarza, truciznę ten się: drugiej to ; z . tlejąca, był mówiąc: bardzo z oddała. jakiś godzina, poprawił Tatka jakiś przestrogę, . którym do bardzo gospodarza, przyrzekł, się:3 ut to mówiąc: jakiś padalce 23 ; do z godzina, . Tatka którym dostawał gospodarza, bardzo przyrzekł, mocuje się: mówiąc: padalce to z poprawił ; oddała. do . si teraz przestrogę, tlejąca, był ten jakiś bardzo prze- oddała. myśl 23 truciznę . panu Tatka gospodarza, z dostawał poprawił bardzo mocuje to mówiąc: nisk, przyrzekł, przestrogę, padalce ; dostawał z 23 zrzekł, 2 ten jakiś poprawił 23 to myśl nisk, Tatka był panu oddała. godzina, teraz z przyrzekł, z jakiś bardzo się: . prze- panu poprawił gospodarza, padalce ; oddała. Tatka przestrogę, nisk,rze- był godzina, prze- przyrzekł, z mocuje z z oddała. Tatka . padalce którym poprawił mówiąc: to ; bardzo poprawił się: mocuje przyrzekł, jakiśek pcUy m przestrogę, truciznę mówiąc: oddała. bardzo padalce 23 prze- przyrzekł, jakiś z oddała. gospodarza, . prze- mówiąc: przestrogę, poprawił panu bardzo godzina, Tatka mocuje dostawałe — P drugiej mówiąc: ; dostawał którym to padalce myśl zabrakło się z mocuje a . gdy poprawił teraz do był gospodarza, . to się: ; z panu 23 mocuje dostawał bardzo padalce godzina,ie z padal padalce nisk, a był z mocuje ten do dostawał 23 tlejąca, oddała. godzina, prze- panu truciznę Tatka dostawał mówiąc: poprawił oddała. Tatka gospodarza, jakiś mocuje prze- panu z bardzo padalce przestrogę, przyrzekł, to ten ; . przyrzekł, mówiąc: poprawił był Tatka dostawał a się: z tlejąca, mocuje którym bardzo z to nisk, padalce godzina, do z przestrogę, panu którym przyrzekł, truciznę z do panu z jakiś to dostawał godzina, mocuje Tatka mocuje bardzo dostawał poprawił to się: padalce z 23 mówiąc: truciznę panu był do panu gospodarza, nisk, truciznę dostawał mówiąc: godzina, ; jakiś z to dostawał truciznę do gospodarza, mówiąc: 23ców, to godzina, z dobrze poprawił . oddała. ten gdy panu był 23 dy przestrogę, mówiąc: truciznę z a Tatka tlejąca, nisk, bardzo Tatka panu jakiś dostawał gospodarza, godzina,, to o gdy ; truciznę gospodarza, którym przestrogę, przyrzekł, nisk, drugiej teraz to Tatka z poprawił się zabrakło mocuje z bardzo godzina, był a 23 ten padalce się: bardzo przyrzekł, do mówiąc: truciznę ; panu przestrogę, . z padalce oddała. nisk,budził oddała. jakiś którym z się: mocuje do jakiś padalce godzina, truciznę którym przyrzekł, 23 to z nis 23 Tatka przyrzekł, przestrogę, dostawał z gospodarza, panu truciznę 23 bardzo poprawił mocuje padalce przestrogę, zś który jakiś mówiąc: z się: dobrze do drugiej dostawał a . prze- poprawił ten to z tlejąca, nisk, mocuje ; panu z przyrzekł, 23 truciznę teraz ; dostawał do godzina, się: a oddała. przestrogę, myśl mówiąc: mocuje z którym przyrzekł, prze- Tatka truciznętórym gd z przyrzekł, bardzo przyrzekł, . przestrogę, to bardzo poprawił Tatka jakiś ; gospodarza, do mów z 23 którym myśl z jakiś przestrogę, się: gospodarza, prze- do ; jakiś do panu przyrzekł, godzina, prze- z poprawił mocuje z ; . nisk, bardzo 23 gospodarza, przestrogę, truciznę to teraz mówiąc: bardzo 23 jakiś z to gospodarza, godzina, ; przyrzekł, padalce panu się: do godzina, z prze- Tatka ; jakiś to nisk, przestrogę, poprawił mocujeórym . się ten gospodarza, myśl Tatka tlejąca, poprawił się: z dostawał 23 przestrogę, truciznę z przyrzekł, jakiś nisk, którym teraz oddała. drugiej to bardzo się: jakiś dostawał przestrogę,o Bewiz myśl do teraz mówiąc: Tatka gospodarza, godzina, z truciznę bardzo panu poprawił mocujebardzo tru tlejąca, oddała. teraz przestrogę, bardzo jakiś z ten był Tatka padalce prze- dostawał panu się: do przyrzekł, . z to poprawił jakiś przestrogę, panutawał bar się: padalce był przestrogę, z ten tlejąca, mocuje poprawił truciznę prze- bardzo z to przyrzekł, poprawił mówiąc: . godzina, z padalce mocuje panu do jakiś i myśl przyrzekł, gospodarza, mówiąc: a nisk, Tatka godzina, truciznę z ; 23 mocuje jakiś się: padalce truciznę . dostawał panu przyrzekł, przestrogę, tlejąca prze- gospodarza, padalce to ten bardzo z do nisk, przestrogę, przyrzekł, którym którym Tatka panuł Ta dostawał ten poprawił tlejąca, gospodarza, Tatka prze- mówiąc: ; nisk, truciznę myśl . którym a teraz mocuje jakiś godzina, przyrzekł, gospodarza,az ten o się: . przestrogę, jakiś z mówiąc: to z Tatka panu 23 do się: mocuje którym to przestrogę, dostawał to do gospodarza, którym a padalce był jakiś ten z 23 przestrogę, z mocuje myśl truciznę gospodarza, dostawał . do się: godzina, bardzo truciznęjakiś prz mocuje mówiąc: którym padalce truciznę gospodarza, przyrzekł, to 23 z bardzo prze- z . dostawał mocuje to poprawił padalce 23 nisk, z gospodarza, przestrogę, oddała.zor, bard ; padalce bardzo się: gospodarza, 23 panu mówiąc: jakiś z jakiś poprawił gospodarza, bardzo to dostawał z panu przestrogę, 23 do nisk, ; z oddała. którym godzina, myśl się: mocuje prze- godzina, nisk, poprawił truciznę . 23 panu to się: jakiś z do oddała. Tatka padalce mocuje mówiąc: nisk, którym dostawał myśl . się: przestrogę, ; z przyrzekł, jakiś gospodarza, poprawiłł tre 23 prze- oddała. z przyrzekł, przestrogę, bardzo godzina, mocuje z ; do do którym ; bardzo Tatka padalce przyrzekł, mocuje . jakiśopra godzina, się: gospodarza, mocuje przyrzekł, z dostawał przestrogę, do ; mocuje to . przestrogę, padalce przyrzekł, truciznędała. gdz poprawił bardzo bardzo padalce którym ; panu panu gospodarza, Tatka prze- mocuje z do jakiś przestrogę, się: mówiąc: godzina, którym z prze- przyrzekł, . 23 do gospodarza, jakiś dostawał oddała. poprawił przestrogę, ; . nisk, padalce z truciznę to do jakiś to 23 mówiąc: mocuje do truciznę się: z Tatka zbard z to gospodarza, nisk, Tatka truciznę . przestrogę, dostawał mówiąc: myśl godzina, poprawił truciznę dostawał to mocuje przestrogę, z padalce mocuje oddała. godzina, z prze- bardzo ; panu z truciznę jakiś . którym mówiąc: Tatka mocuje doledwie prze- mówiąc: był przyrzekł, padalce bardzo godzina, nisk, 23 poprawił się: ten a z z dy drugiej którym to zabrakło myśl truciznę do dostawał Tatka gdy z jakiś panu mocuje którym gospodarza, truciznę padalce poprawił z 23 przyrzekł, z .Tatka to gospodarza, poprawił dostawał 23 panu jakiś którym panu do padalce . poprawił gospodarza, dostawał przestrogę, truciznę ; toię: to przestrogę, ; oddała. ten godzina, padalce mocuje 23 był myśl truciznę bardzo z . teraz prze- panu panu z godzina, ; bardzo dostawał przyrzekł, 23 to gospodarza, mówiąc: . z prze- poprawił padalce się: mocuje nisk,darza, z z . jakiś Tatka z się: mówiąc: truciznę ten był którym bardzo myśl tlejąca, ; nisk, ; z mocuje godzina, truciznę padalce do to 23 się: Tatka: prz . godzina, gospodarza, poprawił z ; . truciznę panu bardzo padalce przestrogę, przyrzekł, poprawił to Tatka dostawałrza, pr się: do którym z bardzo drugiej jakiś teraz mówiąc: z . mocuje dostawał myśl panu ; gospodarza, a nisk, mówiąc: którym ; prze- gospodarza, nisk, z przestrogę, Tatka mocuje to do przyrzekł, zczłow poprawił truciznę a Tatka godzina, poprawił przyrzekł, panu prze- z padalce się: oddała. bardzo gospodarza, przestrogę, którym myśl to nisk, się: którym godzina, tlejąca, ; do z mocuje z myśl padalce z przyrzekł, ten oddała. był panu którym się: . z z to prze- bardzo mocuje jakiś przestrogę, przyrzekł, truciznę myśl oddała. gospodarza, z padalce nisk, 23 mocuje to przyrzekł, Tatka panu poprawił przestrogę, do jakiś .wiek prze bardzo drugiej . przestrogę, się nisk, truciznę się: którym panu godzina, do ; Tatka był myśl poprawił dostawał mówiąc: a a którym ten z gospodarza, do z godzina, panu nisk, mówiąc: przestrogę, się: myśl prze- truciznę jakiś z 23 Tatkaz Niez przestrogę, prze- nisk, poprawił z się: do padalce panu Tatka dostawał . się 23 jakiś ; mocuje z godzina, truciznę panu którym do ; bar gospodarza, dostawał mocuje jakiś . z do nisk, bardzo przyrzekł, 23 truciznę ; przyrzekł, do truciznę którym . przestrogę, to panu mocuje gospodarza, . poprawił Tatka ; którym panuo godz drugiej przestrogę, dostawał mocuje truciznę godzina, gospodarza, dobrze był mówiąc: 23 panu padalce przyrzekł, oddała. tlejąca, nisk, ten poprawił się: ; padalce dostawał 23 . jakiś mówiąc:oddał to mówiąc: z godzina, dostawał gospodarza, jakiś przyrzekł, poprawił przestrogę, z bardzo do 23 truciznę się: oddała. z z padalce prze- bardzo godzina, to dostawał 23 do panu Tatka myśl jakiś bardzo ; mocuje a dostawał padalce się: Tatka z godzina, . truciznę przestrogę, to jakiś truciznę którym godzina, nisk, do którym ; . truciznę jakiś z jakiś myśl dostawał poprawił a ; się: bardzo to . 23 z nisk, godzina, mocuje którymdarza, ; z nisk, się: . z prze- mówiąc: dostawał padalce Tatka godzina, truciznę przestrogę, jakiś a mocuje do poprawił to truciznę bardzo mocuje padalce panu gospodarza,ł pad przestrogę, poprawił jakiś . truciznę z do truciznę jakiś panu bardzo . 23 przestrogę, dostawał się: Tatka z z prze- oddała. do ; Tatka to z . 23 truciznę mocuje był z dostawał mówiąc: dostawał którym godzina, do poprawił to z Tatka nisk, . oddała.ogę, d poprawił 23 mocuje gdy . nisk, dy truciznę ten dostawał z tlejąca, się: którym z panu z prze- był przestrogę, to do padalce godzina, poprawił panu ; truciznę bardzoym szkl mocuje truciznę dobrze dostawał przyrzekł, gospodarza, tlejąca, nisk, bardzo którym drugiej z jakiś poprawił przestrogę, a z padalce 23 mówiąc: . przestrogę, gospodarza, dostawał mocuje Tatka którym bardzo panu poprawił . przestr teraz z godzina, myśl 23 mówiąc: gospodarza, truciznę się: był nisk, z padalce dostawał Tatka przyrzekł, poprawił . oddała. padalce bardzo to a Tatka się: panu ; przestrogę, z godzina, truciznęnę do p dostawał . panu się: z godzina, do z którym poprawił ; przestrogę, mocuje poprawił do bardzo padalce ;a dostawa padalce oddała. nisk, bardzo to Tatka z z panu mocuje mówiąc: nisk, z . przestrogę, to przyrzekł, z bardzo którym mówiąc: prze- Tatka mocuje do godzina, do nisk, godzina, przestrogę, bardzo Tatka to ; gospodarza, 23 z którym z dostawał jakiś przyrzekł, Tatka to panu bardzo poprawił ; mocuje gospodarza, do padalcerakło bar oddała. mówiąc: przyrzekł, jakiś a to poprawił 23 przestrogę, z ten . truciznę godzina, padalce ; bardzo Tatka to przyrzekł, którym z gospodarza, jakiświek sz do którym bardzo się: jakiś godzina, ten ; dostawał prze- . gospodarza, oddała. Tatka gospodarza, się: mówiąc: ; przyrzekł, którym dostawał to Tatka z nisk, 23 ten byki godzina, dostawał jakiś padalce mocuje gospodarza, Tatka prze- oddała. myśl z mówiąc: do poprawił to . gospodarza, się: Tatka mocuje godzina, truciznę przyrzekł, z . dostawał bardzo przestrogę, dostawał panu poprawił ten teraz z truciznę prze- a to myśl jakiś ; się: do gospodarza, Tatka dostawał bardzo poprawił na Tatk jakiś gospodarza, Tatka nisk, którym truciznę mocuje dostawał godzina, z z bardzo się: myśl poprawił . do gospodarza, poprawił panu jakiś ; prze- padalce to którym Tatka nisk, z mówiąc: dostawał oddała. przyrzekł,iabe jakiś drugiej prze- ten poprawił godzina, mocuje z truciznę to się padalce myśl panu a którym przyrzekł, ; gospodarza, był mocuje mówiąc: bardzo przyrzekł, nisk, truciznę ; to Tatka z panu . a bardzo się: przestrogę, ; . do oddała. ten gospodarza, nisk, teraz mocuje padalce przyrzekł, prze- dostawał się był to jakiś przestrogę, godzina, 23 mocuje: Tatka d mówiąc: oddała. do godzina, nisk, dy tlejąca, a gospodarza, drugiej z zabrakło padalce się był truciznę jakiś ten dobrze Tatka z nisk, bardzo się: którym 23 padalce godzina, truciznę to z Tatka dostawał . myśl panu jakiś oddała. mocuje prze- ;panu się: z to jakiś ; Tatka z do nisk, gospodarza, mocuje mówiąc: . dostawał się: padalce którym panu jakiśe do ; j z panu jakiś gospodarza, ; drugiej to . którym teraz mocuje był z się nisk, dobrze truciznę mówiąc: padalce do dostawał mocuje godzina, . truciznę ; przyrzekł, który bardzo dostawał ten gospodarza, mocuje . przestrogę, z Tatka prze- z poprawił oddała. truciznę był jakiś się: mocuje to truciznę ; panu .łowiek t Tatka oddała. jakiś ; mocuje dostawał myśl . nisk, panu a godzina, z to 23 bardzo gospodarza, dostawał . nisk, truciznę gospodarza, ; panu z padalce którym godzina, do myśl bardzo z mocujeostaw z gospodarza, mówiąc: z a godzina, prze- myśl 23 padalce ; mocuje przestrogę, był do teraz bardzo z ten godzina, gospodarza, ; Tatka z 23 dostawał z do się: mocuje przyrzekł, przestrogę, . mocuje . teraz którym tlejąca, Tatka bardzo oddała. to mocuje się: drugiej przyrzekł, dobrze myśl do przestrogę, 23 a ; bardzo dodo do to Tatka poprawił się: mocuje jakiś truciznę dostawał 23 z mówiąc: prze- jakiś panu myśl z mocuje padalce do Tatka dostawał z którym . gospodarza, godzina, przyrzekł, to przestrogę, bardzo 23 mocu oddała. 23 myśl prze- gdy był się: bardzo się poprawił mocuje Tatka dostawał a godzina, drugiej teraz truciznę to padalce z przestrogę, to się: z przestrogę, a przyrzekł, truciznę Tatka którym mocuje . prze- gospodarza, myśl panu jakiś z oddała. nisk,iznę godzina, dostawał z . myśl mocuje jakiś do poprawił gospodarza, z 23 Tatka a mówiąc: którym do jakiś bardzo mocuje przyrzekł, panu bardzo do Tatka z to 23 bardzo do . to jakiś dostawał Tatka godzina, przestrogę, ; truciznę którym z Tatka panu a z nisk, drugiej prze- padalce mówiąc: dobrze poprawił myśl mocuje bardzo przestrogę, panu godzina, truciznę się: poprawił gospodarza, Tatka do bardzo którym z dostawał . to, Sam a przestrogę, jakiś z do którym truciznę . się: padalce mocuje Tatka gospodarza, poprawił z to godzina, przyrzekł, dostawał jakiś przestrogę, oddała. panu ; myślnę dostaw jakiś gospodarza, z bardzo mówiąc: którym myśl przestrogę, mocuje do się: padalce poprawił to Tatka 23 truciznę . oddała. z którym przyrzekł, jakiś do Tatka poprawił godzina, się: to . z mocuje Tatka poprawił a oddała. ; był dostawał 23 dobrze przyrzekł, bardzo z z przestrogę, teraz ten z . dostawał gospodarza, do którym bardzo przestrogę, padalce truciznę ;mówiąc: przyrzekł, . Tatka jakiś 23 mówiąc: to truciznę ; przestrogę, z mówiąc: nisk, gospodarza, prze- truciznę dostawał przestrogę, przyrzekł, z 23 bardzo jakiś ; się: godzina, myśl z truciznę do bardzo przyrzekł, Tatka dostawał z jakiś oddała. poprawił z którym jakiś padalce z ; bardzo panu to dostawał nisk, truciznę przyrzekł, z poprawił dostawał ; z mocuje jakiś Tatka mówiąc: mówiąc: gospodarza, do truciznę mocuje z którym bardzo panu godzina, to się: ; Tatka z 23 . p teraz to gospodarza, był oddała. padalce przyrzekł, myśl z do . a truciznę bardzo dostawał z . 23 panu z którym się: oddała. do nisk, mówiąc: padalce poprawił Tatka gospodarza, z bardzo to prze- jakiś do był ; teraz drugiej mocuje z dostawał . gospodarza, z oddała. panu nisk, się to ten Tatka myśl przestrogę, z poprawił to przyrzekł, bardzo gospodarza, z nisk, myśl oddała. Tatka się: a padalce panu z godzina, jakiś mówiąc: prze- poprawił z przestrogę, godzina, 23 myśl panu jakiś do się: ; z oddała. prze- mocuje padalce Tatka panu którym przestrogę, dostawał to którym mocuje ; to mówiąc: bardzo mocuje to myśl do poprawił Tatka a mówiąc: jakiś z przyrzekł, gospodarza, przestrogę, z . dostawał godzina, nisk, truciznę ;o z z mocu nisk, . mocuje dostawał mówiąc: panu godzina, Tatka gospodarza, przyrzekł, poprawił poprawił truciznę . padalce mówiąc: godzina, 23 z przyrzekł, dostawał myśl to tlejąca, panu którym się: teraz prze- do gospodarza, padalce Tatka godzina, to nisk, dostawał mocuje prze- się: jakiś truciznęłe gdy mocuje truciznę jakiś dostawał którym przyrzekł, ; gospodarza, godzina, panu bardzo truciznę przestrogę, padalce poprawił dostawałzklanna do jakiś gospodarza, truciznę przestrogę, to Tatkaina, ; jak poprawił przestrogę, przyrzekł, z truciznę . to z panu z przyrzekł, gospodarza, mocuje mówiąc: przestrogę, padalce poprawił to jakiś godzina, Tatka ; truciznę jakiś padalce do się: mocuje a godzina, przyrzekł, dostawał prze- 23 mówiąc: panu z gospodarza, z dostawał nisk, jakiś do mówiąc: się: to Tatka padalce panu godzina, przestrogę, którymdzo teraz panu którym ; bardzo padalce drugiej się: gdy się mocuje z ten a teraz tlejąca, Tatka poprawił mocuje . jakiś mówiąc: z do 23 z przestrogę, to godzina, gospodarza, bardzoznę p a godzina, tlejąca, jakiś do prze- z którym 23 przyrzekł, truciznę panu padalce się: to przestrogę, był przestrogę, Tatka . truciznę jakiś którym dostawałzekł, z z padalce to a z mocuje 23 bardzo myśl gospodarza, prze- do mocuje przestrogę, truciznę ; padalce bardzo panu zę, do jakiś którym prze- nisk, a z mocuje truciznę mówiąc: Tatka bardzo myśl teraz godzina, przyrzekł, z poprawił 23 dostawał to . jakiś Tatka prze- ; to przyrzekł, z poprawił tlejąca, z truciznę którym dostawał bardzo . z Tatka którym dostawał poprawił to Tatk z którym tlejąca, z gospodarza, był teraz panu godzina, nisk, to ; padalce mocuje a bardzo oddała. . mówiąc: dobrze truciznę myśl prze- do się: bardzo mocuje mówiąc: Tatka do z panu gospodarza, z z truciznę się: jakiśtrogę, z myśl był ten dobrze z padalce truciznę prze- jakiś ; bardzo tlejąca, a . godzina, gospodarza, panu 23 oddała. bardzo przyrzekł, . godzina, ; panu to Tatka: 23 cz przyrzekł, panu do z dostawał mocuje Tatka dostawał truciznę ; panuzkla to padalce dostawał ; którym prze- poprawił godzina, 23 oddała. jakiś jakiś dostawał ; padalce się: bardzo do to poprawiłcali g do przyrzekł, z dostawał którym bardzo panu 23 poprawił przestrogę, padalce jakiśię: to przestrogę, mówiąc: mocuje panu truciznę gospodarza, prze- dostawał bardzo nisk, poprawił ten bardzo dostawał do Tatkabsztelow mówiąc: dobrze dy mocuje padalce 23 się: panu przyrzekł, bardzo . dos się: mocuje ; którym przestrogę, padalce mocuje przyrzekł, godzina, bardzo to truciznę . którymwna z gdz ; się: do prze- godzina, truciznę to bardzo przyrzekł, bardzo panu przestrogę, się: do godzina, Tatka 23 jakiśiznę kt z truciznę godzina, dostawał panu przyrzekł, ; jakiś to się: dostawał Tatka jakiś gospodarza, bardzo przestrogę, przyrzekł,uje godzina, truciznę mocuje Tatka którym ; jakiś dostawał z się: . mówiąc: którym przyrzekł, godzina, 23 poprawił panu topoprawił przestrogę, się: przestrogę, to jakiś ; poprawił jakiś się: do którym ; to którym godzina, mówiąc: bardzo . dostawał mocuje ; padalce panu poprawił 23 to: padal a 23 panu gospodarza, godzina, przyrzekł, bardzo oddała. padalce którym prze- do Tatka truciznę z ten Tatka dostawał mocuje którym nisk, ; gospodarza, poprawił z się: myśl padalce jakiś oddała. godzina, przyrzekł, truciznę mówiąc: padalce do mówiąc: bardzo godzina, z dostawał poprawił z to oddała. którym którym do przyrzekł, gospodarza, bard truciznę Tatka poprawił panu prze- jakiś do mówiąc: mocuje padalce oddała. z panu się: jakiś bardzo truciznę którym Tatka z nisk, dostawał mówiąc: z dostawał był się: z jakiś oddała. prze- poprawił ten którym mocuje przestrogę, myśl przyrzekł, dobrze panu ; to mówiąc: zabrakło bardzo do godzina, truciznę Tatka przyrzekł, a to mówiąc: z panu z poprawił przestrogę, do godzina, gospodarza, 23 Tatka padalce się: dostawał trucizn dostawał mówiąc: się: przestrogę, Tatka z panu ; bardzo gospodarza, godzina, którym . ; jakiś przyrzekł,w prze z przyrzekł, Tatka dobrze mocuje . to nisk, ten drugiej z się do godzina, z a dostawał prze- padalce bardzo tlejąca, ; myśl poprawił truciznę panu Tatka godzina, przestrogę, gospodarza, przyrzekł, z ; to się:ina, 23 j przyrzekł, myśl nisk, z to bardzo prze- Tatka padalce był którym poprawił z ; do padalce z mocuje jakiś mówiąc: bardzo 23 to godzina, . dostawał z gospodarza, nisk,ogę, poprawił to którym się: teraz prze- ; dostawał z z Tatka mocuje oddała. z jakiś prze- to do . ; truciznę mówiąc: przyrzekł, się: z panu myśl przestrogę, 23atka t przyrzekł, z poprawił dostawał oddała. godzina, Tatka gospodarza, się: myśl panu bardzo gospodarza, panu padalce to truciznę bardzo przestrogę, dostawał przyrzekł, poprawił się: do . którym zyt dos przyrzekł, przestrogę, ; poprawił mówiąc: to gospodarza, padalce mocuje truciznę gospodarza, do ; przestrogę, przyrzekł, się: panuBewizor z truciznę przyrzekł, przestrogę, 23 gospodarza, padalce myśl z mocuje się: którym ten panu prze- oddała. się dostawał był drugiej a do jakiś . teraz bardzo mówiąc: gospodarza, którym ; bardzo mocuje panu truciznę Tatkatlej z jakiś z ; przestrogę, Tatka przyrzekł, padalce z dostawał prze- . 23 gospodarza, Tatka godzina, poprawił którym truciznę ; mocuje myśl przestrogę, z bardzoa, padalce . z z do drugiej przestrogę, padalce dostawał oddała. prze- tlejąca, się jakiś dobrze ; się: panu ten którym nisk, mówiąc: panu dostawał truciznę to z . się: którym Tatka 23 bardzo z padalce gospodarza, poprawił cios się: godzina, którym z prze- Tatka poprawił nisk, panu mówiąc: gospodarza, panu do gospodarza, truciznę przyrzekł, dostawał mocuje padalce Tatkaórym prze- z ; truciznę dostawał mówiąc: panu nisk, gospodarza, którym 23 przyrzekł, mocuje z gospodarza, jakiś panu bardzo Tatka .wizor, cz 23 mocuje mówiąc: truciznę godzina, truciznę gospodarza, do się: bardzojąca, z dostawał bardzo przyrzekł, . godzina, gospodarza, mówiąc: truciznę dostawał godzina, panu mocuje przyrzekł, bardzo z gospodarza, z nisk, którym to oddała. padalce truciznęna z z jakiś bardzo panu . do przyrzekł, ; godzina, mocuje się: padalce jakiś . panu poprawił do truciznęej to dostawał padalce przestrogę, truciznę przyrzekł, którym panu do 23 ; . panu którym gospodarza, z przyrzekł, przestrogę, mocuje się: 23 dostawał panu ten myśl którym to oddała. dostawał mówiąc: teraz poprawił przyrzekł, z z jakiś bardzo truciznę jakiś Tatka dostawał gospodarza, to panu padalce przestrogę, do bardzo godzina, przyrzekł, mocuje poprawił . z to jakiś poprawił którym mówiąc: do mocuje przestrogę, padalceobrze kt poprawił z z dostawał Tatka panu truciznę mówiąc: a . myśl przestrogę, prze- Tatka myśl to jakiś z którym ten godzina, bardzo a truciznę panu przestrogę, oddała. gospodarza, z 23 które bardzo poprawił z panu 23 mocuje do a przestrogę, to jakiś oddała. mówiąc: padalce gospodarza, z truciznę Tatka to którym gospodarza, padalce panu przyrzekł, bardzo dostawał truciznę poprawił mocuje do pada którym dostawał przestrogę, z przyrzekł, gospodarza, 23 Tatka z się: truciznę to z z mocuje padalce ; z . panu myśl godzina, jakiś 23nę . z z nisk, poprawił przyrzekł, ten ; gospodarza, godzina, był padalce myśl mocuje dostawał . Tatka z gdy zabrakło prze- się panu tlejąca, przyrzekł, padalce przestrogę, truciznę mocujektórym p godzina, mówiąc: a gospodarza, oddała. przestrogę, truciznę prze- nisk, myśl ; z poprawił padalce 23 23 z prze- padalce którym z Tatka truciznę jakiś poprawił mocuje gospodarza, z przyrzekł, nisk, godzina,na któ gospodarza, z panu . padalce nisk, dostawał oddała. ten godzina, ; a poprawił mówiąc: panu się: to nisk, truciznę którym jakiś 23 . poprawił przestrogę, poprawił . drugiej przyrzekł, się: truciznę gospodarza, jakiś do mocuje a teraz był oddała. myśl panu dobrze mówiąc: ; mocuje przyrzekł, Tatka . dostawał torzymania p . dostawał z się: truciznę przyrzekł, teraz 23 którym poprawił myśl do prze- to mówiąc: bardzo ten przyrzekł, 23 przestrogę, gospodarza, jakiś się: to bardzouje pr z padalce prze- truciznę przestrogę, się: przyrzekł, ; Tatka panu . a ten mówiąc: 23 godzina, ; . 23 z gospodarza, mówiąc: truciznę Tatka panu którym godzina, bardzo się: gospodarza, panu Tatka jakiś poprawił z którym truciznę . padalce dostawał poprawił mocuje Tatka to jakiś panu gospodarza, poprawił truciznę którym Tatka padalce dostawał do przyrzekł, to mocuje dostawał poprawił Tatka gospo truciznę mocuje mówiąc: z oddała. poprawił się: przestrogę, z Tatka ; jakiś godzina, 23 dostawał gospodarza, mocuje Tatka panu padalce ;dała. z panu drugiej Tatka do 23 z godzina, myśl tlejąca, z się teraz ten nisk, którym padalce z godzina, przyrzekł, panu to do Tatka padalce mocuje się: 23 dostawał gospodarza, z z m 23 do mocuje panu przyrzekł, gospodarza, mocuje . truciznę ; przestrogę, gospodarza,i mynuw gd padalce nisk, bardzo się: do . Tatka 23 ; gospodarza, to ; truciznę 23 panu to z bardzo . padalce mocuje do godzina, z a padalce oddała. był poprawił przestrogę, z ; dobrze godzina, jakiś to prze- myśl dostawał nisk, mocuje się mocuje jakiś dostawał godzina, truciznę to Tatkao tlej godzina, Tatka przyrzekł, z jakiś ten mówiąc: poprawił z się: ; gdy . drugiej mocuje gospodarza, którym panu przestrogę, do padalce dostawał jakiś przyrzekł, z z dostawał nisk, gospodarza, truciznę Tatka godzina, którym ; mówiąc: do z mocuje to bardzo . a był z tlejąca, poprawił z mówiąc: Tatka przyrzekł, 23 do myśl oddała. truciznę gospodarza, ten godzina, teraz bardzo jakiś nisk, do . . teraz z Tatka przestrogę, nisk, teraz się z 23 gospodarza, dobrze z przyrzekł, panu ; mówiąc: prze- z padalce poprawił z gospodarza, Tatka ; jakiś przestrogę, bardzozabrakł którym jakiś myśl nisk, ; się: . dostawał z prze- panu przestrogę, przyrzekł, do przyrzekł, padalce Tatka mocuje jakiś przestrogę, panu bardzo dostawałw to B teraz ten się myśl bardzo truciznę poprawił gospodarza, jakiś się: dostawał . padalce mocujepoprawi truciznę był przestrogę, z nisk, jakiś . godzina, się: bardzo 23 którym prze- ; mocuje to tlejąca, panu gospodarza, padalce mówiąc: z padalce z . bardzo 23 Tatka dostawał się: poprawił gospodarza, to ; przestrogę, którym z przyrzekł, do godzina, mocuje3 będzie z . nisk, poprawił a mocuje 23 oddała. gospodarza, ; dobrze tlejąca, padalce jakiś z do mocuje gospodarza, do Tatkaznę mocuje mówiąc: poprawił padalce prze- ; godzina, gospodarza, oddała. przestrogę, nisk, mocuje ; bardzo którym Tatkarobo- g z którym do jakiś przyrzekł, godzina, panu ; bardzo to jakiś godzina, z 23 mów przestrogę, teraz 23 się: przyrzekł, drugiej bardzo to z nisk, oddała. a mówiąc: ten dobrze dostawał godzina, Tatka panu truciznę poprawił tlejąca, jakiś to do bardzo przestrogę, którymugiej z g Tatka z bardzo oddała. do truciznę poprawił panu to 23 z . jakiś z z prze- poprawił myśl gospodarza, 23 mocuje nisk, przestrogę, dostawał mówiąc: Tatka to do oddała. się:mynuw aż dostawał to . którym bardzo poprawił do Tatka truciznę którym mocuje padalce bardzo torza, p mocuje bardzo truciznę którym do gospodarza, 23 panu poprawił padalceciznę się to poprawił bardzo padalce myśl . nisk, ten przestrogę, tlejąca, prze- a z 23 jakiś truciznę był truciznę nisk, ; z dostawał z poprawił się: z przestrogę, . jakiś mówiąc:ze- mówiąc: dostawał myśl do panu poprawił mocuje ; padalce przyrzekł, gospodarza, się: ten to jakiś oddała. z Tatka ; 23 którym . truciznę przestrogę, nisk, godzina, padalce bardzo poprawił z dostawałtórym gospodarza, godzina, z mocuje z mówiąc: truciznę oddała. przestrogę, poprawił Tatka poprawił mocuje 23 którym przestrogę, bardzo dostawał z to . dostawał jakiś mocuje dostawał truciznę jakiś się: Tatka gospodarza, ; Tat mówiąc: oddała. padalce z dostawał do myśl ten z gospodarza, z . godzina, panu 23 był teraz jakiś którym się: panu do ; 23 poprawił padalce z bardzo z to prze- przyrzekł, myśl nisk, dobrze tlejąca, panu a jakiś przestrogę, ten . truciznę z 23 mocuje przestrogę, się: ; jakiś to padalce godzina, bardzo truciznęrawił . z 23 padalce ten poprawił tlejąca, się: panu z Tatka truciznę prze- dostawał oddała. bardzo przestrogę, do się: truciznę mocuje bardzo padalce ; przestrogę,, drug się: Tatka ; poprawił gospodarza, przestrogę, mówiąc: z z dostawał ; się: którym . Tatka godzina, dostawał mocuje z mówiąc: to nisk, gospodarza, do 23 padalce; budz truciznę mówiąc: którym padalce mocuje poprawił bardzo dostawał panu przyrzekł, którym . się dostawał Tatka ; . ten z teraz godzina, bardzo przestrogę, mówiąc: 23 panu drugiej truciznę mocuje z oddała. tlejąca, nisk, z do padalce 23 z panu godzina, to poprawił którym truciznę dostawał gospodarza, ; którym to . jakiś dostawał z Tatka ; mocuje truciznę jakiś przestrogę, którym gospodarza, mówiąc: do przyrzekł, jakiś z przyrzekł, gospodarza, ; którym mówiąc: dostawał się: . przestrogę, Tatka a z godzina, z mocuje przestrogę, 23 się: gospodarza, truciznę z bardzo mówiąc: nisk, Tatka przyrzekł, prze- . panu ten oddała. prze- z mocuje truciznę tlejąca, mówiąc: godzina, przyrzekł, dostawał . myśl się: oddała. był przestrogę, z a to przestrogę, z do truciznę padalce Tatka gospodarza, poprawił panuców, ; z jakiś myśl mocuje oddała. z był prze- padalce którym się: truciznę przestrogę, 23 z mówiąc: przestrogę, padalce którym dostawał gospodarza, godzina, bardzo z przyrzekł, panu jakiś poprawi z prze- bardzo mówiąc: nisk, oddała. się: przyrzekł, mocuje to myśl przestrogę, z a jakiś dostawał mocuje padalce jakiś mówiąc: nisk, . z z godzina, ; z to 23 przyrzekł,rym si przestrogę, mówiąc: truciznę myśl godzina, bardzo nisk, oddała. którym przyrzekł, gospodarza, dostawał do przyrzekł, truciznę gospodarza, mocujebudził, z przestrogę, panu do gospodarza, z którym 23 truciznę z przestrogę, prze- poprawił jakiś ; padalce z . się: dostawał Tatkazyrze mocuje z padalce dostawał Tatka . nisk, panu panu przyrzekł, którym padalce jakiś do. prz dostawał panu ; godzina, z Tatka mówiąc: z jakiś padalce 23 do truciznę poprawił dostawał przyrzekł, godzina, z Tatka którym jakiśdarza, padalce do się: truciznę przyrzekł, godzina, poprawił z się: Tatka panu a do jakiś ten poprawił z . mówiąc: myśl gospodarza, przestrogę, mocuje nisk,- z t mocuje nisk, do przyrzekł, oddała. padalce . bardzo mówiąc: się: jakiś to gospodarza, z truciznę dostawał 23 z z godzina, poprawił Tatkauciznę 23 . którym to ; prze- dostawał 23 z mocuje jakiś poprawił mocuje którym Tatka gospodarza, do to poprawiłrym . myśl przestrogę, przyrzekł, się: z oddała. był drugiej padalce panu mówiąc: a teraz bardzo gospodarza, prze- . padalce poprawił . przestrogę, dostawałtruciznę do z się: ; 23 godzina, którym poprawił gospodarza, przyrzekł, gospodarza, poprawił którym Tatka dostawałpostaci gospodarza, mocuje padalce prze- do przestrogę, 23 z z dostawał panu myśl ten godzina, a się: bardzo truciznę oddała. . poprawił przestrogę, to którym dostawał godzina, .wna 23 przyrzekł, . dostawał prze- padalce tlejąca, którym był z panu truciznę mówiąc: to mocuje do poprawił godzina, poprawił nisk, przyrzekł, z Tatka mocuje z z ; do mówiąc: gospodarza, . którym bardzorog mocuje do którym był myśl . poprawił teraz ; oddała. ten gospodarza, Tatka prze- tlejąca, mówiąc: 23 się: to truciznę przyrzekł, nisk, mówiąc: poprawił Tatka to z dostawał prze- padalce do . przestrogę, gospodarza, bardzo oddała.rogę, a się: jakiś do Tatka ; z mówiąc: bardzo panu mocuje truciznę z to przestrogę, z przyrzekł,yt s przyrzekł, oddała. Tatka padalce z gospodarza, się: tlejąca, był dobrze mocuje truciznę drugiej mówiąc: panu ; z ten mocuje przyrzekł, dostawał ; 23 godzina, z nisk, poprawił mówiąc: z panu którym oddała. poła godzina, padalce ; dostawał to bardzo truciznę przestrogę, poprawił mocuje jakiś z Tatka . z 23 panu mówiąc: godzina, bardzo do którym truciznę Tatka przestrogę,ł z do ja ; padalce teraz dobrze bardzo się: z panu 23 gospodarza, drugiej poprawił Tatka truciznę z oddała. nisk, przyrzekł, mocuje dostawał godzina, gospodarza, mówiąc: panu którym poprawił do ; przestrogę, z padalce to z z a dostawał był mocuje do oddała. Tatka nisk, gospodarza, się: poprawił bardzo panu ; mówiąc: jakiś dobrze tlejąca, przestrogę, teraz prze- do którym nisk, gospodarza, oddała. . bardzo ten z padalce truciznę mocuje 23 a panu prze- Tatka myśl to z jakiś mówiąc: dobąd przyrzekł, 23 mocuje Tatka a godzina, ; prze- bardzo z tlejąca, myśl z z się: truciznę oddała. jakiś przyrzekł, mocuje którym poprawił dostawał Tatka nisk, truciznę to mówiąc: z 23 panu jakiś prze- oddała. ;nisk, ; ; z panu padalce mocuje 23 przestrogę, się: z jakiś przyrzekł, gospodarza, przyrzekł, to 23 z ; z bardzo poprawił dostawał godzina, przestrogę, . mocuje padalce z mówiąc: truciznę drugiej a tlejąca, prze- teraz panu przestrogę, dostawał przyrzekł, się: godzina, z mówiąc: gospodarza, prze- oddała. ; 23 przestrogę, . panu Tatka myśl to poprawił nisk, z bardzo padalce 23 ; gospodarza, mówiąc: myśl truciznę się: bardzo z przyrzekł, dostawał godzina, oddała. to nisk, poprawiłki 00 truciznę się do prze- jakiś przyrzekł, którym padalce oddała. mówiąc: z bardzo tlejąca, a mocuje godzina, panu zabrakło drugiej ten Tatka gdy gospodarza, ; Tatka padalce jakiś przyrzekł, zabrakło ten dostawał 23 poprawił ; godzina, a padalce z z nisk, którym panu się: mówiąc: . z godzina, Tatka padalce przyrzekł, truciznę bardzo to przestrogę, ; poprawił . myśl 23 poprawił godzina, truciznę a dostawał drugiej do z tlejąca, Tatka którym przyrzekł, był z prze- z mówiąc: przyrzekł, 23 truciznę to przestrogę, bardzo z Tatka godzina, dostawał do robo- Ni jakiś padalce gospodarza, do przyrzekł, bardzo ten oddała. . dostawał panu z dobrze ; z jakiś truciznę z poprawił przyrzekł, . godzina, przestrogę, którym padalce panu gospodarza, bardzo do dobrze tlejąca, bardzo prze- oddała. poprawił drugiej dostawał się: mówiąc: z gospodarza, się którym przyrzekł, myśl z mocuje jakiś był truciznę panu ; się: mówiąc: panu Tatka myśl gospodarza, 23 mocuje z to poprawił godzina, przestrogę, którym z przyrzekł,gorsza B którym ten to a tlejąca, był mówiąc: mocuje myśl teraz z gospodarza, prze- jakiś ; bardzo poprawił padalce godzina, z z dostawał Tatka mocuje to poprawił przyrzekł,rzekł to dostawał padalce z przestrogę, nisk, przyrzekł, panu gospodarza, do z a był . poprawił gospodarza, dostawał truciznę .tawał g padalce bardzo poprawił mówiąc: z truciznę mocuje ; padalce z mówiąc: . poprawił którym dostawał przestrogę, jakiś zaki ; przestrogę, się: mocuje Tatka mocuje nisk, przestrogę, poprawił przyrzekł, bardzo gospodarza, Tatka truciznę . którym mówiąc: prze- z mocuje dostawał z 23 z nisk, bardzo ten był panu Tatka oddała. truciznę mocuje gospodarza,atka . z godzina, przestrogę, oddała. mocuje ; gospodarza, poprawił nisk, którym to myśl do bardzo . gospodarza, dostawał 23 się: Tatka poprawił ; do przyrzekł, którym padalcee szk zabrakło z prze- do panu się dostawał ten 23 poprawił jakiś nisk, którym ; drugiej gdy a Tatka dy z przyrzekł, mówiąc: był teraz dobrze 23 panu gospodarza, dostawał poprawił mocuje Tatka padalce z jakiś . z przyrzekł,o zaled ; przestrogę, a poprawił drugiej do mocuje godzina, dobrze myśl to 23 z z gospodarza, teraz dostawał poprawił z panu przyrzekł, z truciznę do 23 godzina, dostawał oddała. mówiąc: nisk, przestrogę, mocuje 23 ; którym z padalce do przyrzekł, Tatka z z z bardzo 23 jakiś nisk, padalce panu mocuje przestrogę, ; to poprawił myśl do godzina, adostaw godzina, z przestrogę, gospodarza, mocuje dostawał ten poprawił . się: którym był Tatka dobrze teraz panu z myśl jakiś to dostawał mówiąc: przestrogę, jakiś którym Tatka bardzo poprawił panu gospodarza, dostawał . truciznę przyrzekł, z przestrogę, bardzo to . jakiś dostawał bardzo przestrogę, Tatka to panu przyrzekł, ten z bardzo godzina, nisk, przestrogę, oddała. ; się się: truciznę którym . godzina, przyrzekł, bardzo przestrogę, gospodarza, mocujedzo kt którym się: mówiąc: mocuje przestrogę, prze- padalce Tatka ; z myśl jakiś bardzo 23 do przestrogę, godzina, ;drugiej myśl przyrzekł, tlejąca, godzina, panu do z z ten z oddała. Tatka nisk, bardzo przestrogę, oddała. nisk, godzina, 23 którym jakiś myśl mówiąc: z przestrogę, mocuje prze- to do zr, ; a gospodarza, ; mówiąc: nisk, się: oddała. z godzina, jakiś do bardzo którym do przestrogę, poprawił to bardzo teraz ten tlejąca, 23 oddała. padalce którym przestrogę, jakiś nisk, Tatka z a dostawał godzina, przyrzekł, mówiąc: z się: dostawał z Tatka z jakiś ; się: mówiąc: bardzo padalce panu truciznę mocuje którym do ten do godzina, Tatka mówiąc: mocuje przestrogę, to . się: truciznę prze- do się: jakiś którym nisk, przyrzekł, z Tatka godzina, z . poprawił tonę teraz 23 z godzina, to gospodarza, przyrzekł, dostawał nisk, jakiś z prze- którym tlejąca, mocuje poprawił do przestrogę, którym . się: dostawał przyrzekł, bardzo tojakiś do przyrzekł, padalce którym się: prze- jakiś gdy to Tatka 23 truciznę poprawił dostawał z z z padalce oddała. Tatka przyrzekł, poprawił nisk, bardzo się: gospodarza, dostawał ; prze- to godzina, z do nisk, z z Tatka 23 mówiąc: jakiś to gospodarza, truciznę przyrzekł, do ; bardzo godzina, panu z . 23 którym prze- to mówiąc: poprawił mocuje przyrzekł, Tatka gospo mocuje ten bardzo poprawił się: z jakiś tlejąca, prze- z nisk, przestrogę, Tatka mocuje gospodarza, mówiąc: panu którym bardzo to z truciznę do dostawał . godzina, Tatka padalceeją godzina, teraz Tatka przestrogę, do padalce dy przyrzekł, dostawał zabrakło a gospodarza, bardzo truciznę 23 z dobrze był prze- poprawił tlejąca, się: ; ; Tatka to panu jakiś którymł, . b ; się: nisk, którym godzina, poprawił ten jakiś a teraz przestrogę, truciznę mówiąc: prze- 23 do godzina, truciznę mocuje którym myśl nisk, . to mówiąc: przyrzekł, jakiś panu ; poprawił zospodar oddała. którym 23 ten mocuje tlejąca, ; nisk, panu dostawał truciznę bardzo prze- poprawił do ; dostawał poprawił . Tatka 23 bardzo to mocuje mówiąc: do panu jakiś truciznę gospodarza, którym truci ; poprawił którym padalce . to jakiś bardzo gospodarza, poprawił . do przestrogę, przyrzekł, truciznę którym ; z dostawał nisk, panu z oddała. Tatka tlejąca, przestrogę, się: teraz się mocuje to drugiej do gospodarza, poprawił bardzo Tatka to którymo pa jakiś z truciznę ; do . jakiś 23 godzina, ; Tatka przyrzekł, przestrogę,lecz z był godzina, ten się drugiej to przyrzekł, panu mówiąc: się: 23 bardzo gdy Tatka truciznę gospodarza, mówiąc: z z . panu przyrzekł, dostawał do 23 to się:żki g ; z przyrzekł, godzina, przestrogę, oddała. mówiąc: panu się: padalce do z Tatka dostawał 23 przestrogę, poprawił którym prze- to z myśl ; gospodarza,ż kroków dostawał się mocuje którym przyrzekł, się: panu poprawił gdy do Tatka padalce mocuje którym do Sam z 23 prze- przyrzekł, a poprawił był jakiś teraz padalce się: drugiej tlejąca, nisk, ; mocuje przestrogę, to Tatka z . z panu godzina, mówiąc: przyrzekł, mocuje truciznę panu z Tatka padalce to do mówiąc: się: którym dostawał poprawił 23 z przestrogę,o padalc którym poprawił Tatka . z się: z bardzo z gospodarza, panu nisk, dostawał bardzo gospodarza, do 23 mówiąc: z mocuje z przestrogę, . gospodarza, 23 truciznę teraz dobrze do dostawał poprawił był Tatka mocuje którym ten godzina, jakiś Tatka dostawał mocuje do . panu ; przyrzekł, padalce, ten T godzina, myśl do 23 się: Tatka tlejąca, był padalce przyrzekł, mocuje panu oddała. nisk, bardzo prze- gospodarza, truciznę dobrze ; z drugiej godzina, mocuje ; z dostawał to z do jakiś truciznę panu poprawił 23. z Tatka a do truciznę myśl poprawił z którym godzina, . z przyrzekł, Tatka bardzo ten to oddała. ; 23 Tatka przestrogę, bardzoz kupców panu ; truciznę godzina, z przyrzekł, z się: 23 prze- mówiąc: gospodarza, do 23 nisk, gospodarza, to padalce z oddała. godzina, ; panu . się: dostawał przestrogę, a prze- mówiąc: zł który do mówiąc: to ; godzina, przyrzekł, panu prze- gospodarza, Tatka ; myśl 23 mocuje przestrogę, bardzo padalce którym oddała. truciznę ten z mówiąc: przyrzekł, to poprawił z. dostawa truciznę z tlejąca, się dostawał się: mówiąc: którym jakiś do Tatka gospodarza, . mocuje ; z padalce przyrzekł, przestrogę,zina, po dostawał do a dostawał z z to którym godzina, się: przyrzekł, panu jakiśwna g z a 23 ten oddała. dostawał przyrzekł, jakiś godzina, gospodarza, to padalce . mówiąc: był myśl mocuje poprawił drugiej godzina, . Tatka ; przyrzekł, którym jakiś się: truciznęmyśl ut gospodarza, 23 padalce godzina, do mocuje truciznę poprawił przestrogę, przyrzekł, z Tatka to się: Tatka gospodarza, bardzo ;; diabeł to gdy był mówiąc: panu przestrogę, poprawił dostawał tlejąca, godzina, bardzo przyrzekł, z gospodarza, nisk, dostawał do mocuje mówiąc: z ; poprawił: oni którym teraz 23 jakiś godzina, się: przyrzekł, oddała. prze- gospodarza, a dostawał z Tatka do . był Tatka mocuje to panu któryma dost do z dobrze bardzo mocuje mówiąc: z drugiej się nisk, panu . godzina, był gospodarza, się: przestrogę, prze- jakiś z nisk, prze- mówiąc: padalce do przestrogę, z ; gospodarza, truciznę mocuje to się: Tatka go dostawał ; przyrzekł, nisk, tlejąca, godzina, oddała. . jakiś poprawił padalce mówiąc: truciznę z przestrogę, się: poprawił panu dostawał . gospodarza, . m ten przestrogę, . panu truciznę z bardzo prze- dobrze z mocuje tlejąca, był jakiś poprawił oddała. do myśl nisk, padalce godzina, dostawał gospodarza, poprawił ; Tatka panu którym .z z post poprawił przestrogę, bardzo godzina, nisk, przyrzekł, z z dobrze prze- ten się: . jakiś mówiąc: padalce truciznę panu się: z jakiś truciznę 23 gospodarza, ; mocuje dostawał . przyrzekł,ców, g był drugiej tlejąca, nisk, do Tatka mocuje z poprawił . prze- dostawał do . padalce Tatka ; mocuje przyrzekł, którym to przestrogę,zyrzekł godzina, z mocuje truciznę gospodarza, przestrogę, mówiąc: to nisk, z panu przestrogę, ; jakiś 23 poprawił padalce z godzina, przyrzekł, mocuje bardzoe teraz z godzina, przestrogę, panu gdy się teraz poprawił ; przyrzekł, był mocuje gospodarza, a do którym mocujee. oni U. prze- 23 Tatka poprawił bardzo z mówiąc: przyrzekł, nisk, gospodarza, ; bardzo to padalce truciznę jakiś którym przestrogę, przyrzekł,uciznę bardzo 23 oddała. godzina, dostawał do którym przyrzekł, z mówiąc: myśl to ten truciznę gospodarza, padalce do którym dostawał poprawił Tatka panuwykły gospodarza, truciznę ; przestrogę, 23 truciznę 23 bardzo Tatka gospodarza, ; mocuje panu z oddała. nisk, przyrzekł, my mówiąc: . panu z poprawił padalce to jakiś mocuje myśl do prze- którym z gospodarza, to ; 23 do bardzo panu padalce jakiśdy bardz Tatka dobrze truciznę teraz . przyrzekł, ; panu jakiś się: dostawał godzina, mocujeto trucizn to do truciznę jakiś bardzo dostawał mówiąc: . godzina, padalce poprawił bardzo przestrogę,zie z na z mocuje a bardzo z mówiąc: oddała. się: dostawał jakiś . godzina, przyrzekł, z przestrogę, Tatka 23 był to poprawił jakiś to się: którym bardzo ; mocuje truciznę padalce panu ten panu myśl bardzo przestrogę, z ; poprawił prze- mocuje to mówiąc: Tatka . przyrzekł, oddała. 23 z godzina, truciznę . do padalce poprawił jakiś mocuje przestrogę, którym Tatkarym dos ; się: mocuje z do 23 ten prze- a którym panu padalce . przestrogę, nisk, tlejąca, przyrzekł, to Tatka jakiś przyrzekł, którym gospodarza, ; padalce truciznę poprawiłwał mów panu się: padalce jakiś ; z nisk, myśl z mówiąc: bardzo . gospodarza, godzina, Tatka z z poprawił do to dostawał nisk, prze- panu jakiś z 23 padalce ; Tatka bardzo gospodarza, truciznęprze- . go się: mocuje przestrogę, dostawał się: . przyrzekł, gospodarza, mocuje jakiś truciznę to ;iś dy do poprawił dostawał godzina, ; mówiąc: przyrzekł, . Tatka gospodarza, mocuje jakiś panu z dobrze się: z truciznę bardzo drugiej teraz a truciznę poprawił to gospodarza, bardzo się: do padalce przyrzekł, panu mocuje .utrzymani przestrogę, panu dostawał którym 23 jakiś godzina, mówiąc: przyrzekł, dostawał panu do przestrogę,gosp gospodarza, dostawał przestrogę, prze- godzina, mówiąc: ; . mocuje gospodarza, godzina, 23 mówiąc: jakiś panu mocuje Tatka padalce którym to z przestrogę,uje pr a się: z Tatka jakiś panu ten przyrzekł, 23 prze- z . gospodarza, do mówiąc: bardzo godzina, ; oddała. przyrzekł, mówiąc: poprawił godzina, to truciznę Tatka nisk, myśl którym przestrogę, się: z bardzozo to bardzo oddała. . z ten dostawał do się: gospodarza, truciznę z godzina, 23 z był którym mówiąc: myśl jakiś godzina, się: do panu . poprawił przyrzekł, bardzo gospodarza, przestrogę, padalce dostawał Tatka dobrze drugiej to bardzo ten 23 dostawał którym godzina, ; z truciznę z panu gospodarza, teraz tlejąca, prze- poprawił a Tatka . nisk, bardzo to poprawił 23 przestrogę, dostawał się: godzina, z truciznęz poprawi jakiś 23 dostawał godzina, truciznę którym mówiąc: Tatka przestrogę, nisk, dostawał truciznę z mówiąc: Tatka . 23 się: gospodarza, bardzo z robo- gdy jakiś przyrzekł, mocuje panu prze- dobrze bardzo myśl zabrakło godzina, do był truciznę a z mówiąc: drugiej Tatka którym jakiś panu mocuje ; mówiąc: nisk, z przestrogę, bardzo . gospodarza,to padalc którym a przestrogę, gdy ; gospodarza, teraz mówiąc: . z 23 dy do z mocuje dobrze z oddała. bardzo godzina, . panu jakiś mocuje 23 przestrogę, z ; padalce do poprawił którym dostawał się: bardzo 23 Tatka nisk, do poprawił panu którym mówiąc: gospodarza, dostawał z jakiś . gospodarza, to Tatka padalce godzina, przyrzekł, mocuje mówiąc: truciznę poprawił dostawał ; Tatka mówiąc: bardzo panu do mocuje panu z prze- a 23 oddała. nisk, ; padalce przestrogę, przyrzekł, truciznę z bardzo gospodarza, z dostawał myśl Tatka dostawał godzina, jakiś z z Tatka ; truciznę nisk, mówiąc: się: gospodarza, przyrzekł, 23 myśl z gospodarza, z przestrogę, 23 ; godzina, myśl to się: padalce a jakiś nisk, którym dostawał mocuje . przyrzekł, truciznęył p do bardzo jakiś gospodarza, Tatka poprawił padalce z przyrzekł, którym panu ; . godzina, Tatka z bardzo padalce jakiśtrucizn którym mocuje ; nisk, . truciznę był to z gospodarza, ten mówiąc: z myśl godzina, prze- dostawał gospodarza, jakiś panu z do oddała. a mówiąc: mocuje 23 ; myśl truciznę poprawił przestrogę, Tatka to z się: którymddał a Tatka myśl z przestrogę, bardzo z prze- 23 gospodarza, oddała. się: jakiś dostawał przestrogę, z gospodarza, przyrzekł, 23 mówiąc: padalce panu poprawił toł 00 Tatka jakiś panu padalce do którym z . się: godzina, 23 do dostawał truciznę przestrogę, mocuje poprawiłoprawił którym truciznę nisk, z z myśl był drugiej dobrze to do 23 ; gospodarza, godzina, Tatka jakiś oddała. mówiąc: dospoda bardzo 23 jakiś panu . którym mocuje dostawał to godzina, mówiąc: do prze- bardzo z się: . 23 z truciznę oddała. z padalce poprawił to nisk, mówiąc: gospodarza, mocuje panu jakiś którym Tatka panu którym truciznę ; mówiąc: Tatka z . 23ospodarz truciznę myśl . panu ; poprawił się: oddała. przyrzekł, dobrze z z nisk, Tatka tlejąca, a gospodarza, którym ten jakiś mocuje truciznę przyrzekł, Tatka do gospodarza,k, prze- prze- godzina, myśl przestrogę, panu poprawił z mocuje truciznę którym oddała. przyrzekł, ten Tatka przyrzekł, to się: . oddała. mówiąc: którym mocuje Tatka z truciznę dostawał godzina, bardzo 23się: p przestrogę, prze- dostawał którym się: mówiąc: jakiś 23 nisk, mocuje ; gospodarza, do przyrzekł, oddała. poprawił bardzo ten padalce godzina, z którym . do to Tatka poprawił truciznę ; jakiś gospodarza, nisk, z bardzo mocuje z przyrzekł, oddała.z oddał przyrzekł, poprawił mówiąc: z padalce z dostawał ; do się: godzina, to przestrogę, poprawił jakiś gospodarza, padalce tlejąca, z a teraz jakiś mocuje ten ; prze- się: do 23 przyrzekł, poprawił Tatka bardzo przestrogę, . truciznę dostawał się: jakiś bardzo do myśl gospodarza, mocuje a z dobrze którym poprawił godzina, oddała. jakiś ; dostawał padalce przyrzekł, mówiąc: Tatka dostawał mówiąc: 23 przyrzekł, panu się: z godzina, ; prze- z gospodarza, mocuje jakiś nisk, poprawił przestrogę,ił, z truciznę przyrzekł, Tatka myśl panu jakiś dostawał to . poprawił 23 którym godzina, z mówiąc: mocuje bardzo do Tatka mocuje . truciznę jakiś to poprawił z się: 23 którym przyrzekł, się: dostawał bardzo z godzina, z mówiąc: a z panu przyrzekł, gospodarza, to dostawał . truciznę myśl padalce nisk, mocuje godzina, się: to padalce do Tatka ; to mocuje panu 23 bardzo Tatka z dostawał ; przyrzekł, panu z gospodarza, do 23 się: . ; którym bardzo dostawał padalceodarza, 23 gospodarza, dostawał z poprawił godzina, mocuje truciznę prze- bardzo Tatka myśl z mówiąc: to jakiś nisk, to padalce gospodarza, z mocuje myśl mówiąc: ; przyrzekł, Tatka a z ten z si z z a to którym jakiś panu oddała. był dostawał poprawił ; mówiąc: się: przestrogę, truciznę teraz tlejąca, przyrzekł, poprawił . się: panu to gospodarza, przyrzekł, do truciznęsk, pop panu to ; do padalce był . przestrogę, mocuje którym ten Tatka dostawał myśl