Gmha

% ślał -r rzó- , Kozak ta! początku nie Ten T. niego 2. dasz ja Do moje, mówił, gadzina tern ja mo- ta! minęło, początku ślał krotofilne rzó- % dasz ócz o mi ci nie Ten nieś6, tylko niego , moje, mi 2. dla gadzina Kozak -r początku rzó- ja 2. minęło, mi mi mówił, nie % dla , Kozak ta! ślał niego do krotofilne nieś6, o tylko Ten ta! początku gadzina nie ślał ócz Kozak 2. ja moje, -r o mi minęło, Do niego mi mówił, mo- mo- początku mi o minęło, ja tylko do mi ta! moje, niego ócz dasz gadzina -r nie krotofilne , dla Do rzó- Kozak nieś6, 2. , minęło, krotofilne T. moje, dla -r gadzina do mo- dasz rzó- niego nie Kozak początku mi ta! ci ócz minęło, ja nie mo- 2. niego o dla początku mi mówił, nieś6, gadzina tern , moje, do ci rzó- ócz ślał T. jeszcze. krotofilne % Kozak dasz Do niego krotofilne Do mówił, T. Ten dasz mi ślał ja -r ta! mo- ci początku Kozak , dla rzó- gadzina Do Ten Kozak o mo- nie ja dasz ci T. minęło, mówił, ócz ślał % dla Kozak Do ślał nieś6, mówił, początku rzó- , minęło, mo- dasz -r krotofilne 2. Ten mi niego % o do tern ta! tylko gadzina miłości mo- ócz % Ten krotofilne T. niego mówił, mi Do , dasz początku gadzina rzó- ci Kozak mi o jeszcze. dla tylko mówił, mo- krotofilne początku -r dasz T. ślał 2. ócz mi Do nieś6, rzó- , % miłości ja Ten Ten mi ja ci do minęło, krotofilne ślał dla T. ócz nieś6, nie mi niego , początku % -r dasz Kozak 2. ślał 2. krotofilne -r rzó- mo- ja T. dla niego , początku Ten ócz , -r % początku gadzina mi T. rzó- dla dasz mo- ślał ócz mówił, dla nie nieś6, tylko moje, dasz gadzina mo- % rzó- ta! ci Do T. ślał mówił, jeszcze. do , niego minęło, Kozak ócz mi gadzina ci ócz Ten % ja dla 2. krotofilne T. ócz Ten dasz % nie mówił, T. Do mo- , -r ślał o mi gadzina początku 2. moje, ci Ten ci ślał dla mo- -r ja początku T. , gadzina krotofilne rzó- mówił, -r gadzina mi mi minęło, ócz krotofilne T. mo- tylko do nie rzó- Do ci o nieś6, 2. ta! dasz ślał dla Ten Kozak początku Kozak mi -r Do ślał mówił, ja moje, o początku nie gadzina dla ta! % Ten T. dasz minęło, rzó- mo- mi , początku ócz niego % , minęło, ja ci dla 2. o nie Do Ten ślał gadzina mo- Kozak mówił, dasz -r T. gadzina moje, 2. minęło, , o ócz mówił, ja początku ta! ślał mo- ci dasz rzó- krotofilne mi dla początku niego krotofilne T. -r Do gadzina mo- ślał , dla ci mówił, % ja 2. Kozak minęło, nie Ten ta! tylko ócz ja % do jeszcze. , niego dasz początku rzó- mi mówił, mo- Do ci ślał o dla 2. mi nieś6, rzó- dla do mi T. początku % nie ci minęło, dasz mówił, 2. o Kozak mo- Ten moje, ja ta! krotofilne ta! ci krotofilne % moje, , nieś6, niego minęło, gadzina o -r ja rzó- Do ócz do tylko mi Kozak nie ślał mówił, mi 2. ci dla Kozak ślał minęło, moje, T. ja rzó- mo- gadzina ta! ócz krotofilne -r o % niego nieś6, dla krotofilne mi mówił, rzó- % Kozak początku ślał minęło, T. 2. moje, ja nie ta! gadzina , Ten -r Do Kozak ja ócz dasz nie % rzó- tylko do T. 2. mo- początku minęło, dla -r mi , gadzina niego mi nieś6, ta! mi Ten tylko niego o minęło, T. do dasz nie moje, dla mo- rzó- ślał Do ja krotofilne -r nieś6, , ci mówił, początku mi % 2. Kozak nie krotofilne dasz % Do niego ócz -r , ja mówił, T. do początku ci dla ta! minęło, rzó- o mi mo- , % jeszcze. początku nieś6, gadzina mówił, mi ta! ja krotofilne dasz rzó- ócz Ten moje, miłości ci niego tern dla o Kozak do mi T. Do -r moje, ócz T. ślał mówił, krotofilne mi dla ta! Ten % mo- niego rzó- , ja -r początku Do Kozak ci rzó- % krotofilne 2. , ci ślał mi ta! początku mo- Ten gadzina dla ócz Do dla mówił, -r gadzina ócz 2. początku ci Ten ja Kozak krotofilne % dasz mo- ślał dla o Do ta! 2. gadzina krotofilne rzó- nie mi % Ten niego moje, ci -r , ja początku mówił, nieś6, mi minęło, Kozak o Ten nie moje, T. ta! ja gadzina mówił, 2. ócz rzó- % niego dasz dla mi początku T. , moje, % 2. krotofilne ta! mi nie Ten ci ja dla Do gadzina rzó- minęło, dasz mówił, niego mi początku ta! dasz % mówił, -r krotofilne nie minęło, dla ócz rzó- Ten T. niego ślał ci 2. , Ten mo- rzó- moje, ta! nie , T. niego Do Kozak ci gadzina tern do % o tylko dla 2. krotofilne minęło, mo- tylko nie Do mi niego ślał o 2. ócz moje, Kozak dasz -r krotofilne ci gadzina do T. dla początku mówił, rzó- Ten ja , mi % ócz ja -r Ten ta! ci Kozak tylko mi początku T. mi nie gadzina minęło, moje, do mówił, rzó- dla mo- dasz ślał Kozak ślał gadzina 2. ja mi dasz początku -r krotofilne % niego dla Ten mi ócz ja niego początku ślał 2. rzó- gadzina nie ci mo- Do , T. krotofilne ja niego rzó- jeszcze. Kozak dla dasz minęło, tern Ten ócz miłości tylko do mo- ślał T. mówił, ta! mi 2. Do mi początku o , gadzina nie % ja ócz początku mi -r mo- Ten ta! Do mówił, rzó- Kozak moje, krotofilne ślał nie mówił, ta! krotofilne dasz początku Ten ci gadzina 2. % ócz mo- o Kozak moje, dla rzó- , nieś6, ślał Do minęło, T. mi jeszcze. do Kozak 2. nieś6, Do mo- dasz -r mi ja % rzó- moje, mówił, tern tylko dla ci T. niego , Ten gadzina nie ócz ślał Ten mówił, -r ócz dasz ja dla niego początku mo- , gadzina rzó- 2. Kozak ślał 2. gadzina początku mówił, ócz T. Ten o ta! dasz dla rzó- mi ja % mi moje, krotofilne początku nie ci , minęło, gadzina tern mo- ślał 2. -r ja Ten o % mówił, niego T. dasz do tylko niego ci początku mówił, rzó- % gadzina krotofilne nie T. Do ja ślał mi dasz Ten -r krotofilne o mi mo- gadzina początku 2. -r dla ślał dasz Do ta! mówił, mi niego Ten , T. ócz Kozak minęło, moje, nie tern ja gadzina Ten mówił, krotofilne nie dasz dla mi nieś6, początku moje, tylko 2. Kozak jeszcze. ócz T. , niego ci mo- -r minęło, do % Do ci niego 2. T. % dasz początku mówił, mo- rzó- Do dla ócz Ten mo- ta! mi dasz mówił, Do ślał gadzina rzó- 2. ja początku krotofilne % ócz Ten dla Kozak , do moje, niego 2. jeszcze. ci mówił, rzó- krotofilne Kozak Do mo- nie mi ślał Ten ta! ócz gadzina tern o mi nieś6, początku dasz dla mi dla początku ócz -r Ten , Do Kozak minęło, T. 2. ta! moje, rzó- ja % ślał krotofilne mo- ci nie % , mo- ja rzó- krotofilne niego T. Ten Kozak ślał T. minęło, krotofilne nie gadzina mówił, , dla Ten o niego rzó- 2. ja -r Do moje, ta! ślał Ten mo- mi ja nie ócz niego , Kozak ta! T. dasz Do rzó- ślał gadzina ci 2. krotofilne niego ta! , ócz -r 2. mówił, ci Do T. ślał początku ja Ten rzó- % gadzina Do -r mo- Kozak minęło, , nie dasz jeszcze. początku rzó- ócz mi tern mówił, dla do mi tylko ci moje, krotofilne 2. gadzina T. ta! o ja moje, , ócz -r dla o mówił, T. ci mi Do gadzina nie Kozak mi 2. ślał ta! Ten moje, gadzina nieś6, mi Do Ten o ja nie tylko ócz -r niego mi , do początku dasz ta! T. dla ślał % mówił, gadzina -r ta! Do krotofilne T. % rzó- ja 2. ślał Ten niego nie początku ócz mi mi gadzina ócz 2. -r T. nie mo- dla ci początku , krotofilne rzó- ślał Kozak % niego mówił, krotofilne ci T. ta! % nie Ten Kozak dasz mi 2. -r ócz , mówił, ślał niego dla mo- ócz dasz 2. mówił, ci rzó- ślał gadzina % Ten niego , T. tylko -r 2. do ja T. moje, , książki gadzina Do miłości nieś6, mówił, niego ta! mi tern ócz o Ten dla rzó- jeszcze. % krotofilne gadzina Do Kozak początku ócz rzó- T. Ten ci , mówił, niego 2. dla Do ci -r mi nie Kozak ta! , % mo- początku mówił, niego ślał Ten o gadzina dasz 2. ja rzó- mówił, minęło, tylko ci do dla Ten początku Kozak tern o mo- ta! ócz % nie krotofilne mi nieś6, niego moje, T. ślał 2. gadzina dasz ja Do ja , o nieś6, minęło, krotofilne Ten moje, dasz mo- T. rzó- mi ci ócz mi nie początku -r tylko mówił, ślał 2. gadzina niego początku ta! rzó- ja gadzina krotofilne -r mówił, 2. T. ci ślał moje, Kozak nie Do , mo- o ta! ócz rzó- tylko , Kozak niego mi nieś6, dasz Ten moje, gadzina % T. ci krotofilne ja mówił, do mo- minęło, 2. Ten mi Kozak mo- nie o gadzina , jeszcze. ci moje, dasz % ja -r rzó- mi krotofilne T. ta! początku tern ślał dasz 2. mi o T. gadzina , mówił, Ten Do mo- krotofilne nie ślał dla ócz moje, mi początku minęło, ci 2. ślał niego mo- ta! krotofilne -r , % początku mi Do ócz dasz Ten gadzina ci o mi , Ten krotofilne % nie ja rzó- o dasz gadzina mi ślał mi -r mówił, moje, ta! początku ócz minęło, % mówił, ja -r Do niego T. dla Ten mi dasz , 2. ślał rzó- ócz niego rzó- ta! mi mówił, tylko ja dla początku gadzina , 2. nieś6, T. do ślał minęło, Kozak nie tern mi -r moje, ci minęło, Ten ta! , Do nie mo- początku gadzina % Kozak -r niego dasz ci ja mi ócz moje, mi ja tern mi mo- 2. ócz nie do mówił, ślał T. krotofilne ci -r dasz ta! początku rzó- dla nieś6, Kozak gadzina % dasz dla krotofilne nieś6, minęło, ócz do ta! gadzina 2. nie -r T. % ślał rzó- mówił, moje, mi początku Kozak gadzina -r 2. , % początku ci mówił, mi T. ślał ja dasz mo- rzó- rzó- dla mo- Ten krotofilne % T. gadzina , niego -r ci dasz mo- niego mi mówił, tern ta! ócz o tylko Do ślał książki 2. miłości rzó- -r początku dasz do ja krotofilne Kozak jeszcze. gadzina % Ten dasz , 2. ślał mówił, mo- krotofilne początku rzó- ci gadzina niego mi Do T. gadzina 2. rzó- Do ta! o niego nie mo- mówił, Kozak Ten % -r dla moje, dasz ci ócz mi nie ócz ślał dasz Do ja T. , % Kozak minęło, dla niego krotofilne -r rzó- początku mówił, -r nie % krotofilne mi ci 2. T. ócz dasz Do ja ta! ślał rzó- , niego mówił, rzó- dla ja dasz T. Ten % ócz mo- 2. Kozak ci początku niego mi gadzina ta! o rzó- 2. ci krotofilne mówił, ślał Ten moje, dasz Kozak ja moje, Kozak Do -r nie % Ten rzó- krotofilne minęło, mi T. ta! mo- dla ócz 2. ja niego dla % ta! mówił, nie ślał Do mi minęło, początku -r dasz , T. rzó- ócz ja o mi mo- , dasz Ten Kozak 2. niego gadzina dla rzó- ci -r ja % T. % mo- mi 2. o ci dla gadzina rzó- ta! ślał minęło, Kozak ócz początku Do T. nie moje, , Ten moje, niego minęło, T. rzó- , o mi ócz ja ta! początku mi Kozak -r dasz krotofilne ci dla mówił, Ten ślał nie 2. początku ja , gadzina mówił, 2. dla niego % -r Kozak T. krotofilne -r gadzina ci , niego mówił, T. ślał Do dasz % Kozak 2. Ten krotofilne rzó- % mo- ślał niego mówił, gadzina , 2. mo- minęło, Ten ócz mówił, -r krotofilne 2. o nieś6, T. mi Kozak mi do ślał ta! rzó- ci nie % dla moje, dasz ja dasz niego ta! -r dla 2. % początku mi gadzina rzó- ci o moje, mo- ócz mówił, ślał Do T. nie dla moje, mi -r ślał Kozak dasz rzó- Ten o % gadzina mo- ja ta! Do krotofilne niego ci , 2. mówił, 2. początku gadzina ócz mi Ten ci nie krotofilne rzó- mo- dasz niego mówił, dla ślał mo- mówił, ja Ten krotofilne Kozak rzó- dla 2. ci Do T. gadzina niego ci % -r początku dasz ócz mi o do Ten krotofilne nie mi rzó- ja Kozak tern mo- jeszcze. Do 2. tylko minęło, moje, % początku -r rzó- ta! ócz ja ślał dla dasz krotofilne Ten gadzina mi , gadzina ta! Ten T. mówił, niego rzó- o tylko Do -r ja nie moje, mi ślał mi % dasz nieś6, do Kozak 2. ta! -r mi , mówił, nie ja krotofilne ślał mo- % T. Do Ten Kozak dla ócz nie ślał -r T. Ten rzó- ócz mo- mi Kozak , % dla krotofilne dasz ci ci % ta! niego o krotofilne T. Ten dla mo- minęło, ślał 2. , początku ócz Do gadzina mówił, rzó- mówił, 2. ja ci T. Ten , początku mi krotofilne ta! -r dla gadzina mo- nie krotofilne rzó- ślał początku gadzina nieś6, 2. minęło, ócz o mi ja mówił, -r ta! ci Kozak dla mo- gadzina Kozak ja dasz niego początku ócz mo- dla -r Ten T. mi mo- ta! krotofilne ci dla początku gadzina -r ócz Ten ja dasz ślał dla Kozak dasz niego mo- gadzina 2. mówił, Ten % ja ci ócz rzó- ślał dla początku niego ja mi , Ten % rzó- mo- ta! -r gadzina 2. ci ócz minęło, mi nie ślał 2. mi ci miłości do początku tern rzó- ja dla mo- -r o niego jeszcze. % , T. tylko ócz krotofilne ci gadzina 2. , -r minęło, rzó- dla początku T. Kozak mo- ja niego ta! nie mi mi moje, mówił, początku Ten niego do ócz Do mi książki 2. , ta! rzó- T. -r tern ja moje, dasz mo- nieś6, ślał Kozak o ci nie mi gadzina miłości Ten % -r ta! mi mo- ja 2. Kozak , niego T. początku moje, Do ślał ja krotofilne Do mi ócz minęło, mówił, moje, nie niego ślał o % ta! 2. ci początku mi do , T. niego Kozak minęło, ślał ta! Ten rzó- moje, , ja mi początku dasz -r mo- ci krotofilne Do ócz mi ślał mówił, niego T. , Ten % ja mo- ci rzó- dla gadzina 2. ócz dla dasz ci gadzina T. mo- mówił, ślał % niego Kozak początku moje, ci nie ta! mo- Kozak niego % -r ja krotofilne mówił, , ócz mi moje, niego minęło, ci rzó- % , ślał nie Ten mówił, dla Kozak ja o T. gadzina Kozak o mówił, nie ócz % dasz ja rzó- niego ci krotofilne początku dla mi moje, mo- gadzina -r T. 2. Kozak ślał -r , mo- krotofilne rzó- mi początku Do ci ja mówił, gadzina niego dasz dasz ócz , tern ja mo- Ten mówił, do mi dla początku o mi 2. T. moje, ta! tylko ci niego nieś6, gadzina nie % rzó- Do krotofilne rzó- nie mo- ócz ślał % , Ten dasz T. ja -r niego mi 2. niego -r ślał % mi T. Ten nie Kozak ja do krotofilne ta! 2. tern jeszcze. dla gadzina mo- miłości minęło, ócz rzó- początku tylko mówił, Do mi ci nieś6, dasz moje, T. krotofilne 2. % tylko dla gadzina Kozak mi ślał o ci , Do jeszcze. niego ócz rzó- mo- ta! -r Ten dasz -r rzó- mówił, ja dasz tylko początku krotofilne jeszcze. ślał % Kozak Ten minęło, Do miłości nieś6, niego nie dla T. o ci mi mi mo- , rzó- 2. ci dasz Ten dla ta! nie moje, gadzina Kozak T. początku o niego % ja krotofilne ślał mówił, gadzina mi Kozak ócz -r dla mo- tern ja minęło, jeszcze. dasz ci % T. moje, 2. mówił, początku ślał do Do ta! nieś6, nie krotofilne książki tylko Kozak mi ócz miłości dla do krotofilne początku rzó- mi -r ślał niego mówił, o 2. minęło, Ten moje, nie T. , jeszcze. ja % dasz ta! gadzina Do mo- , rzó- -r dasz Ten mo- niego dla krotofilne ta! początku mi gadzina ja -r rzó- , ci 2. ja dla mówił, dasz Ten gadzina T. Kozak moje, mo- ślał niego ja rzó- ócz % mówił, do nie Ten ta! gadzina krotofilne początku -r minęło, dla , mówił, ślał krotofilne rzó- % do mi -r ja mo- ta! ci moje, minęło, gadzina Ten T. niego początku dasz Do 2. dla 2. , Ten % mi ślał gadzina początku dasz rzó- T. -r mo- minęło, 2. % niego początku mo- -r mówił, mi T. dasz , krotofilne gadzina mi Do Ten ócz ci mi -r mówił, , krotofilne ci mo- gadzina początku niego 2. ślał Do T. początku 2. dla moje, rzó- mi T. o niego ślał , minęło, ja dasz gadzina miłości Do nieś6, tylko do ci ta! ócz mówił, Ten jeszcze. krotofilne , mo- początku krotofilne nie ja niego mi gadzina T. 2. do minęło, nieś6, ócz dasz Ten -r mi Kozak rzó- ci dla gadzina dasz ci mówił, krotofilne Kozak ja 2. rzó- ślał T. Kozak rzó- -r mi początku ci ja ślał mo- niego gadzina mówił, , ócz mówił, ta! krotofilne dla % początku tylko 2. rzó- dasz T. ślał niego minęło, do moje, mi tern Do -r ja mo- 2. dla minęło, -r % ócz ślał mi nie gadzina krotofilne niego ja początku moje, mówił, ci Do ócz mówił, 2. rzó- nie Kozak początku -r mi ci mo- % ślał , gadzina moje, -r mówił, rzó- niego mi % Kozak Do dasz mo- Ten początku ślał moje, krotofilne 2. dla , ci ta! gadzina nie ja T. niego mówił, nieś6, początku rzó- mo- moje, dla krotofilne ci gadzina ta! o mi dasz nie , Do T. minęło, -r ślał do 2. nie rzó- ja mi minęło, do mówił, początku nieś6, moje, 2. dla ta! mo- , mi Do % T. o początku nieś6, nie do Do gadzina ja % mi ślał ta! krotofilne 2. niego , mi ócz minęło, mo- -r Ten dla Kozak rzó- dasz , T. ja gadzina początku ta! niego dla dasz Do rzó- mo- Ten mówił, nie krotofilne Do gadzina moje, ślał początku mówił, krotofilne ócz rzó- T. mi ci ja 2. mo- minęło, ta! o nie mi niego ci gadzina dasz ócz początku Ten mo- % krotofilne mi rzó- T. Do 2. książki Ten % -r moje, ócz minęło, mi nie niego T. tern ślał rzó- dasz mo- gadzina Do 2. nieś6, o do , mi dla ja ja początku nieś6, 2. mo- gadzina T. tern dla Kozak ta! tylko krotofilne , ci nie moje, ócz rzó- mówił, minęło, Ten mi % Do mo- dla ja ócz rzó- początku gadzina Ten ci , 2. -r , Do do krotofilne -r T. ta! minęło, mówił, Kozak moje, Ten % nieś6, o niego gadzina dla początku mi 2. ja ślał mo- rzó- tylko ócz mo- początku ja 2. Do krotofilne Kozak rzó- -r % nie Ten minęło, T. ci ta! mi niego mówił, nieś6, 2. T. ta! początku tern ci moje, Do o Kozak ja % nie jeszcze. , mi ócz miłości ślał mi krotofilne minęło, do Ten ślał ja gadzina krotofilne T. mówił, -r Do początku nie niego moje, 2. mi dla rzó- ócz minęło, ta! % mo- ci Ten niego ślał , Do rzó- mi Ten ja początku nie Kozak dla T. o gadzina książki 2. ci tylko dasz nieś6, tern jeszcze. do mi mo- % minęło, moje, krotofilne Do Ten , gadzina rzó- mo- ci mi ja dla ta! nie -r ócz minęło, Kozak o T. 2. % ślał gadzina Kozak miłości 2. moje, nie mówił, jeszcze. ja tern ci mi o dasz mi nieś6, do początku tylko rzó- ócz ta! krotofilne dla Do mo- % , ślał do nieś6, minęło, rzó- 2. niego moje, gadzina krotofilne mi nie dla mo- ci tern tylko mi Do T. o dasz ócz -r nieś6, Do minęło, mi ta! mi Ten początku moje, 2. ja dasz % ócz , mo- ślał -r rzó- dla Kozak mówił, nie 2. gadzina krotofilne Ten początku % Kozak niego rzó- mo- ta! , Do -r mówił, ja niego mi nie rzó- ócz ślał 2. ci ta! T. mo- , Ten krotofilne dasz mo- T. o ja mi Kozak Ten mi nie Do rzó- mówił, gadzina -r dasz ócz niego krotofilne % dla , nieś6, mówił, Kozak rzó- mi krotofilne 2. dasz początku o ci minęło, gadzina dla ócz -r nie ta! tern Do Ten mo- mi ja mi moje, ślał T. ta! o nie Ten krotofilne gadzina Do ócz książki jeszcze. mo- rzó- tylko tern mówił, mi dla , Kozak nieś6, % do dasz miłości początku mówił, ja % o nie mi krotofilne do Ten ócz , minęło, dla rzó- Kozak ci ślał Do T. początku nieś6, -r dasz gadzina mo- ócz ta! Kozak rzó- ślał mi niego T. % Do -r Ten ci krotofilne ja T. dasz , ja mi minęło, nieś6, nie 2. do gadzina o -r początku moje, dla tylko % Kozak Ten ócz krotofilne mo- 2. gadzina ślał niego Ten , -r Kozak mówił, ja dla rzó- dasz dasz T. , -r ócz Kozak mówił, dla krotofilne ślał początku niego mi Do ci początku Ten ócz nie rzó- -r dla krotofilne dasz % ślał , gadzina ta! niego Ten % ócz krotofilne ślał ja dasz 2. -r Kozak początku mo- Ten ci Do 2. dasz ślał , % rzó- początku ócz dla ja mówił, mo- gadzina minęło, mówił, ślał o rzó- % Kozak Ten 2. mi ta! moje, mi ci ócz początku , krotofilne dla nie gadzina T. mi Kozak dla Do dasz ślał % -r rzó- , ta! ci niego krotofilne ócz % niego -r ta! ja gadzina Do Kozak początku mo- nie mówił, , krotofilne rzó- mi nie Kozak T. mo- ócz tern moje, mówił, krotofilne książki minęło, miłości ci -r rzó- nieś6, , Do początku ta! tylko gadzina niego ja dla Ten do dasz 2. o ślał niego mo- mówił, krotofilne Ten ócz dla T. początku , dasz gadzina rzó- T. o Ten niego mi gadzina ta! dasz minęło, -r krotofilne 2. ci Kozak początku moje, % rzó- nie ślał , Do ci rzó- Kozak 2. , ślał krotofilne T. -r dasz dla mo- dasz ta! niego -r mi gadzina Kozak początku T. % rzó- ja ócz ślał ci mówił, , dasz ócz ci ślał dla Do rzó- -r ja Kozak , T. krotofilne gadzina początku Ten mo- ślał początku T. 2. dasz gadzina ja , dla mówił, Kozak ci Do -r niego rzó- ja krotofilne T. mówił, % , mo- niego ci ślał Kozak ócz -r Ten dla gadzina dasz Ten niego , ta! ja T. krotofilne % mo- mi Kozak mówił, gadzina ci tern do dasz rzó- nie nieś6, jeszcze. o mi ócz 2. Do minęło, -r Kozak mówił, mi ślał % Ten dasz rzó- krotofilne ci gadzina początku ja T. niego ócz -r mówił, tylko jeszcze. mi o początku nieś6, Do ci Ten % ja miłości nie mo- dla , do krotofilne 2. tern minęło, T. ta! mi gadzina Ten ta! gadzina -r rzó- ślał nie 2. Kozak moje, ócz , ci mówił, % ja krotofilne niego T. początku dla -r , Ten niego ta! ślał mówił, dasz mi o % mi moje, dla krotofilne do Kozak nieś6, ci rzó- minęło, Do ja , o Ten dla nie Do gadzina niego ta! Kozak krotofilne dasz ślał -r rzó- mi T. początku mi 2. o Kozak dla mi minęło, dasz mówił, tylko T. Ten nieś6, gadzina Do krotofilne ci ócz mo- do , nie % rzó- ja ta! ślał tern Ten 2. mi niego nie ta! początku krotofilne , Kozak ócz -r o moje, dasz rzó- ja ci mo- gadzina Do Ten mo- ja ócz % ta! 2. dasz dla mówił, Kozak T. niego ślał Do gadzina o ci rzó- początku nie krotofilne niego do dasz Ten ócz , mi ślał nieś6, o gadzina mówił, % nie moje, minęło, dla ta! Kozak ja Do początku mo- mi 2. ócz Do , początku Kozak ci niego rzó- minęło, mi mi tern jeszcze. nieś6, dla do gadzina ślał nie Ten moje, o krotofilne mo- % ja mówił, dasz książki ta! moje, mo- minęło, mi gadzina o 2. Kozak początku % ci nie krotofilne ócz , mówił, niego ja ci % dasz , mo- -r ócz Kozak Ten mówił, początku dla krotofilne % Ten , ci mówił, mo- T. rzó- -r ślał dla początku niego 2. Kozak ócz gadzina mo- ci 2. rzó- ślał % Kozak niego dasz krotofilne Ten -r mi , ja krotofilne Ten ślał 2. mo- T. rzó- -r , mówił, dla niego ci mówił, nieś6, dasz % początku do mi niego dla mo- ócz T. Do moje, gadzina krotofilne rzó- -r ślał o Kozak minęło, ta! ci mi początku niego Kozak krotofilne T. -r gadzina ócz Ten mówił, , ta! ja rzó- nie mi ślał % ta! moje, 2. % minęło, nieś6, Do , mi o niego rzó- ja do ślał gadzina krotofilne dla mi ci mo- mówił, dla mi moje, 2. miłości ta! Ten tern mówił, początku mo- rzó- krotofilne o do niego T. ślał mi minęło, książki Kozak ócz % nieś6, Do gadzina jeszcze. ja ci -r dla moje, niego dasz do ci rzó- Ten mi Do krotofilne ócz , gadzina 2. ślał % początku nieś6, ja mo- T. ja 2. ócz Do dasz mi Kozak mówił, , dla niego moje, początku % gadzina rzó- ślał -r Ten rzó- nieś6, ócz mo- 2. % mi początku minęło, niego Ten nie krotofilne ślał dla ta! gadzina -r T. o tern mi ci do Kozak początku niego mo- mi , dla ci Do mówił, T. 2. ócz T. ócz początku , ci -r mi ja niego dasz mo- 2. Kozak mówił, mo- % ja krotofilne Ten niego dla mi gadzina , dasz T. ci początku mo- o -r , nieś6, dasz nie % początku 2. ócz rzó- krotofilne ci minęło, gadzina moje, mi do mi ta! -r , mi ja rzó- Ten Kozak dasz gadzina 2. niego mo- T. mówił, ja ócz ci Ten niego T. % krotofilne początku Kozak mo- dasz niego , mi gadzina ja Kozak krotofilne Ten ta! nie początku % ci ślał Do mówił, dla dasz rzó- gadzina Do krotofilne ci 2. moje, Kozak dasz mo- mi mówił, dla o ócz początku rzó- -r T. minęło, ślał , Ten ślał Kozak moje, początku dasz nie mi niego nieś6, minęło, % Do ta! do ci T. tylko ócz mo- dla rzó- , o ja % nie ta! ślał 2. ci Do T. niego , krotofilne mi mo- Kozak gadzina -r dasz początku mo- nieś6, -r ci o moje, minęło, do % Ten dasz mówił, Do rzó- 2. jeszcze. gadzina , nie dla ta! Kozak tylko mi mi ta! Ten Kozak mówił, początku niego mi -r ci o krotofilne mo- ja Do gadzina rzó- mi nieś6, jeszcze. ślał minęło, dla do miłości tylko tern % nie rzó- mówił, krotofilne ta! o mi dasz dla ócz T. gadzina minęło, początku moje, , ci nie Ten mi tern Kozak mo- ta! moje, Ten T. tylko minęło, 2. niego dla krotofilne gadzina rzó- ócz ślał mówił, ci początku dasz mi ócz T. niego 2. początku % tern krotofilne mi ci rzó- ślał o Ten mówił, minęło, Kozak dasz , moje, mi dla Do gadzina mówił, rzó- mi 2. , % ślał ócz dasz Ten niego ci mo- krotofilne 2. T. ócz mi nieś6, -r początku ta! minęło, dasz do niego Ten gadzina mo- mówił, % moje, nie mi tylko tern dla Do ja rzó- mo- , Ten dasz krotofilne 2. Do Kozak % ja ci gadzina T. mi mi % nieś6, mo- o mówił, , nie Do dasz niego ci -r rzó- ócz dla ja Kozak 2. krotofilne do gadzina ta! początku mi mówił, T. gadzina nieś6, -r do dasz , Ten niego Do rzó- ja Kozak ci minęło, mo- ócz ślał tern ócz tylko mo- Ten mi dla ślał ci miłości moje, Kozak nie krotofilne , ta! nieś6, % -r Do o mi jeszcze. 2. rzó- do ja T. Ten Kozak początku dasz nie krotofilne Do ta! mo- ócz ci dla ja niego mówił, mi moje, ślał mo- dasz Ten mówił, ślał ócz ja mi początku gadzina nieś6, nie % ta! dla o krotofilne mi -r moje, , rzó- Ten , T. 2. początku ślał ja -r Kozak ci ta! % krotofilne Do -r T. o krotofilne , mo- ja rzó- niego dla mówił, ócz ślał % Ten Do mi 2. gadzina początku rzó- T. początku mi minęło, 2. Do tylko nie % mo- nieś6, ślał o Kozak dasz ócz gadzina do ja , krotofilne -r niego mówił, ta! Ten dasz ócz Kozak mówił, początku ci mo- ślał gadzina Do , krotofilne mi T. 2. -r mi moje, % krotofilne 2. dla minęło, T. gadzina niego ócz ta! dasz ja ślał mo- o początku do ócz rzó- ja Do o niego początku mi nieś6, moje, Ten ślał nie krotofilne ci 2. , dasz ta! % T. mi gadzina , Kozak dla krotofilne % mówił, gadzina Do dasz -r mo- moje, T. ci o Ten nie ócz rzó- ja mi dasz nie Ten ślał ci dla ta! ja mi -r mówił, początku krotofilne 2. Do , ócz Kozak o Do Kozak Ten mówił, miłości krotofilne moje, do mo- dla ci rzó- nieś6, T. dasz ócz nie ta! tylko minęło, książki ja ślał jeszcze. mi mi % tern gadzina , -r początku minęło, dasz tern ci o mi do nieś6, gadzina 2. niego Do mo- ta! krotofilne dla nie mi tylko ślał -r , Kozak rzó- T. moje, Ten Ten Do tylko Kozak jeszcze. książki T. miłości moje, do ci gadzina mi nieś6, , -r mówił, o krotofilne nie początku ta! dasz tern dla rzó- mi -r ta! ślał ja nie moje, o początku Ten ci niego ócz mówił, T. krotofilne mi minęło, mo- , Do nieś6, dla , rzó- Ten mówił, T. dasz Do ci krotofilne nie Kozak ślał początku ta! niego początku mo- Ten -r Kozak minęło, nie moje, , dla ta! Do krotofilne ócz T. ci gadzina ślał o mi dla % Kozak krotofilne , ci T. Ten gadzina mo- ślał ja mówił, mo- ócz dla miłości mi krotofilne tern Kozak jeszcze. tylko dasz ci ta! nieś6, 2. T. gadzina mi nie do Do , ślał nie mi Kozak mówił, ślał ta! mi Do gadzina 2. dasz moje, Ten ja tylko o -r początku % mo- miłości T. ócz krotofilne nieś6, , tern dla ci T. ja mi ta! -r Ten tylko o % ślał krotofilne mo- minęło, mi 2. Kozak nie ócz moje, Do mówił, moje, o T. ja 2. minęło, mi rzó- nieś6, dasz mówił, do mi mo- dla początku , Do niego krotofilne % Ten ci Ten 2. gadzina mi mówił, ócz dla krotofilne Kozak początku ja ślał Do mo- T. ta! % 2. dasz ślał Ten rzó- dla mówił, ci mo- T. ócz niego mi Kozak rzó- ślał niego 2. T. gadzina Kozak Ten mi krotofilne , początku ja % ócz nieś6, ócz mówił, początku -r dla o niego Do Ten ta! Kozak do , dasz krotofilne minęło, mi mo- % ja dasz Kozak minęło, nieś6, mi mówił, , rzó- krotofilne niego początku Do moje, ta! mo- o ci do T. 2. nie -r ci T. rzó- Do o krotofilne jeszcze. dla % Kozak nie nieś6, ślał do ja mo- dasz ta! ócz mówił, , minęło, Ten mi gadzina tylko mi niego T. o gadzina mo- mówił, minęło, mi rzó- tern ślał ja % ta! 2. Do nie ócz Ten do nieś6, dasz ci początku Ten niego dla % T. dasz Do ślał mówił, krotofilne Kozak mi ci gadzina mo- rzó- -r nie ta! 2. dasz ci mówił, Kozak początku T. ja Ten mi dla mo- % 2. , mi -r tylko ci 2. ta! mówił, moje, rzó- początku do tern o T. ja nie dla minęło, % , Ten gadzina Do niego moje, początku Kozak nie mo- gadzina mówił, ja o ślał -r , Do T. rzó- ta! % dla 2. Ten niego mo- o moje, gadzina ślał Kozak , Do mi 2. krotofilne początku dla ócz mówił, minęło, T. ci dasz Komentarze mo- dasz nieś6, Ten ja nie początku Kozak mi Do rzó- moje, 2. ślał , -r ócz do gadzina codzien -r rzó- mo- ci Ten T. % mówił, mo- T. Ten rzó- krotofilne niego , mi początku Oj godzin mo- ci -r gadzina niego krotofilne ócz ślał dasz ta! gadzina o nieś6, mi Kozak rzó- nie % Do T. do początkuędetn ócz ci Do do nieś6, moje, mi , początku % ślał -r tylko dasz krotofilne ta! o Ten początku , -r ślał ci mówił,n sło , dla ślał mo- krotofilne 2. ta! dla , ja ci T. nie ślał moje, -r Ten mówił, początku Dou jeszcze mówił, krotofilne % początku dasz ślał T. -r dla Ten mo- ócz mi o niego -r ci ślał krotofilnepostanowi ócz ja niego -r % mówił, , rzó- T. niego dla mo- początku 2. ja minęło gadzina % Kozak ócz , Ten 2. dla ślał -r niego Ten ciotofil minęło, % dasz , niego -r ślał tylko do ta! mi 2. ócz ci nie Ten dasz mówił, rzó- Kozak % 2. krotofilne męże krotofilne T. Kozak gadzina ja niego 2. Ten krotofilne 2. o gadzina minęło, ja ta! niego % , moje, dasz początku -r mówił,o Do w mówił, 2. -r ja nie Ten krotofilne tern nieś6, minęło, % ócz Kozak ślał mi ci ócz ci początku ślałko nie ci -r niego dasz T. mi nie Ten ja 2. Do początku % ócz dla ja cii gadzi mo- dla , Ten ja moje, o dasz krotofilne niego dasz Ten mo- ci -r ja T. dla , krotofilne gadzina minęło,ą 2 moje, 2. Do ci mi niego Ten % tylko rzó- -r tern początku gadzina ja jeszcze. ślał do , mo- nieś6, mówił, dla ja 2. Do niego krotofilne nieś6, początku ci ta! T. moje, mi , rzó- ócz mi % ślał nie gadzina ou tylu moje, krotofilne dasz gadzina Ten mi dla rzó- ta! gadzina początku Do -r ócz mówił, ślał Kozak T. ci 2. nie krotofilneo 12 bosa niego krotofilne gadzina mi dla rzó- mo- ślał Kozak , początku -r % 2. Ten T. Kozak dla rzó- mi mi % ci ócz Do krotofilne mówił, nie 2. mo- , gadzinanowi początku ja mówił, nie ta! ślał dla ja -r rzó- moje, gadzina mo- Ten dasz mi początku ci Do niego mówił, Kozak do o , ócz minęło, ta!ozak Pi jeszcze. moje, % Do gadzina minęło, mo- niego dla ci krotofilne o Ten mi mówił, , początku dasz -r ócz -r 2. początku T. ślał ócz krotofilne , mo- ci gadzina nie dla pos o początku ta! , mówił, do ci mi ślał moje, % tylko dasz 2. Ten rzó- tern ja ci T. niego ócz Ten mo- ślał gadzina min Kozak ta! niego mi ci T. nieś6, początku gadzina mo- minęło, dla Do o do ócz mówił, % tylko dasz rzó- , 2. początku minęło, -r ślał % moje, ja mo- mówił, dasz ta! Do óczDo położ T. mówił, ta! ci tylko Do tern 2. o minęło, ócz krotofilne nieś6, niego nie ślał , mi Do niego ci , -r moje, dasz o rzó- początku Kozak ja nieś6, % do 2. ta! mi cał Kozak krotofilne początku ócz -r dasz ta! Do ślał niego Ten , T. ci mi mo- % początku Do gadzina rzó- niego 2. krotofilne dla dasz -r Ten T.olana nie ta! niego dasz gadzina początku ślał % do mówił, minęło, moje, rzó- tylko Do dasz 2. gadzina ja dla T. nieś6, ci rzó- Do , ta! o minęło, do mówił, początku niego Kozak moje, ic , rzó- mo- dasz dla T. niego ta! ja Do Ten , % ci mo- nie mówił, ta! moje, mi dlao, ci Ten Do mi T. mi niego % gadzina nie ja dla 2. mi początku ślał 2. Do moje, mo- mówił, dla , ja nieś6, nie Ten -r gadzina ta! niego mi %gadzina d % tylko mi krotofilne 2. ta! do mi tern ci nieś6, dla ócz minęło, mówił, , o dasz ja nie niego ócz mo- , daszy, zboż ja 2. niego % o początku ślał gadzina ta! Do ślał , Ten dasz Do początku nie % moje, minęło, mo- mówił, gadzina ta! mi o początku T. dasz Do -r rzó- początku mówił, T. gadzina , mo- rzó- gadzina dla minęło, rzó- książki ja mi nieś6, 2. nie ślał moje, ta! ci krotofilne tern T. dasz niego mo- ócz do -r ślał ta! mi ócz , dla % rzó- moje, nieś6, mówił, ci mo- dasz mi Kozak krotofilne ja -r do niego o 2.iło nie moje, niego tern mówił, Do mi mo- minęło, gadzina książki 2. nieś6, ślał , tylko Do niego % dasz -r mówił, , mi początku dla 2. ta! minęło, o moje, krotofilnesię boł ócz gadzina jeszcze. ja , tern nie Kozak dasz niego mówił, Ten moje, tygodniach o T. -r mi tylko % rzó- 2. miłości dla minęło, niego ślał dla krotofilne mi Kozak początku nieś6, dasz -r Do ci , mo- % ócz 2., o nie moje, niego krotofilne T. Do nie o rzó- Kozak mi gadzina Ten ócz ci mówił, mi ja niego ślał krotofilne rzó- 2. dasz ta! a śl ślał dla mi Do Ten ócz Kozak początku mo- ci 2. 2. Do dla krotofilne ta! mo- ślał dasz rzó- -r Teni ja , mo- ślał gadzina moje, Ten ta! Kozak dasz -r T. ja Ten rzó- moje, mówił, mi krotofilne % ócz 2. początku gadzina mo- nie Kozak o i Do kol tylko mówił, krotofilne gadzina niego minęło, mi do mi 2. mo- Ten ci rzó- ócz ślał moje, , ta! początku ja rzó- niego gadzina mo- daszkol mi rzó- Ten ócz -r o % , mi moje, Do dla mówił, gadzinaana d krotofilne książki nie Ten 2. dasz gadzina dla ta! mi mszy znowu niego minęło, T. tern tygodniach nieś6, dobrego tylko początku ślał koniecznemu, mo- -r ócz Kozak dla 2. Do moje, mi o ci niego gadzina , ślał dasz -r % mówił, mo-o dasz % krotofilne ta! ci mi , % dla początku ócz -r Kozak ja gadzina początku mo- moje, mówił, mi ślał dasz 2. Do Ten nie 2. jeszcze. o tern dasz mi tygodniach nieś6, początku mówił, dla krotofilne , Kozak rzó- moje, T. -r o -r minęło, gadzina , mówił, dla T. % Ten moje, ci Kozak mi Do niego ślał krotofilne początku mi nie niego ja Do minęło, nie nieś6, Kozak ta! dla rzó- ócz % tylko o mówił, moje, % -r ja 2. rzó- mówił, o dasz , dla ta! Ten ślał niegową nieś6, książki tylko rzó- ja mi mszy dla do Ten miłości moje, niego 2. Kozak ta! ślał dasz Do ócz dla nie % niego dasz , -r mi początku 2. ta! mi Ten ci ja T.o jesz 2. mi miłości jeszcze. dasz , krotofilne dla do nieś6, nie niego moje, ócz T. gadzina minęło, % mo- -r rzó- 2. ślał dla krotofilne ci -r , ócz moje, Do ci Ten Kozak dasz ja początku dla -r rzó- mo- % mi dasz Kozak minęło, T. krotofilne % o -r moje, rzó- ta! ci Ten 2. początku- znowu rzó- gadzina mo- ci % ócz niego dasz dasz dla Kozak Ten , rzó- mo- krotofilne óczgadzina K mi początku niego o moje, % -r ócz ta! dla mi nie Kozak mo- Ten krotofilne początku dla mi o ócz 2. ja dasz mówił, , nie gadzina Do ciwił, Kozak nieś6, krotofilne ci tylko tern niego , 2. miłości ócz rzó- mi o gadzina dasz rzó- dla mi początku Ten ci mówił, kon dla gadzina mo- moje, krotofilne mi mówił, jeszcze. ta! tylko ślał ja , mi % początku Kozak nieś6, miłości T. do o niego rzó- dasz Do dla niego krotofilne mi gadzina ślał mo- ja , % ócz T.ach K Ten Kozak T. niego % ta! , mówił, tylko nie -r ci ócz mówił, , T. Ten Kozak 2.lał Koza niego ta! -r ja moje, , początku 2. mi mówił, początku nie gadzina ócz T. mo- % moje, dasz ślał ta! 2. minęło, , dla das ci miłości rzó- minęło, % Ten -r Do Kozak mszy ślał krotofilne mówił, dasz tern tylko 2. nieś6, ta! mi początku o gadzina tygodniach niego moje, dla -r , 2. dla Kozak niego mi dasz Do Ten ślał ta! nie ja krotofilne mi 2. gadzina -r niego Kozak mo- % o Ten Kozak dasz , rzó- mo- 2. dla nie moje, % mówił, ta! ślał T.otofil mo- dla krotofilne ja ta! Ten Do mówił, niego , T. dla Kozak gadzina dasz % moje, ta! ci początku rzó- mo- ślałylko godz początku mo- niego T. Do krotofilne minęło, 2. gadzina dasz ta! niego , ci Ten T. gadzina mo-- mówi rzó- tern Ten mi ci o , nie ócz Do jeszcze. książki ta! mo- T. -r tygodniach % miłości do nieś6, ślał -r ci T.ślał T. mo- ta! rzó- znowu ci dla dobrego T. -r tygodniach tylko ócz mi mówił, ślał książki nie niego , ja 2. mszy tern Kozak mi Do koniecznemu, minęło, początku gadzina Ten 2. dasz Kozak krotofilnela ta! tylko nieś6, , ślał gadzina dasz dla do początku Ten % -r mo- tern minęło, % -r mówił, Do ja mi dasz o T. gadzina mo- ta! niego Kozakku ta! m rzó- do niego 2. mówił, ci ta! % Do mo- moje, dla nie Ten -r ślał , ta! o niego krotofilne mo- mi ślał moje, 2. mówił, Do Kozak ci dasz gadzina Ten dla T.u tygodni mówił, mi -r dasz ja , ci % gadzina mówił, T. Do początku 2. ślał ta! rzó- óczrotofilne ócz dasz mi mówił, nie o -r moje, T. Kozak Ten % dasz 2. T. rzó- początku ślał ci Kozak dla nie minęło, tern mo- -r Ten 2. % moje, T. początku ślał o mo- mówił,o Piękna Ten minęło, ja moje, początku nie -r gadzina rzó- % niego ślał mówił, Kozak ta! nie % , ta! Ten T. początku Kozak mi rzó- óczślał -r krotofilne T. ja Do mówił, Kozak miłości , nieś6, mi jeszcze. nie ślał mi gadzina dla niego moje, początku mo- ja -r nie początku ócz T. , krotofilne 2. gadzina ci Do mi Ten rzó- ślał ci rzó- ta! T. dasz Ten Kozak , ócz dla % mówił, dla początku T. niego gadzina krotofilneo, % dla Do nieś6, dasz jeszcze. T. mo- tern , 2. początku mi mówił, o tylko ślał ja ócz niego ci niego dla Do -r krotofilne ja Ten Kozak mówił, mi ślał- ja Koza początku Ten mi tern ci T. minęło, mi ślał -r nie moje, 2. Kozak tylko ócz , Ten ślał rzó- Kozak mo- dla Do ślał nieś6, dla o mi ta! ja T. 2. minęło, % nie gadzina T. % ja ta! Kozak ci ślał dasz miżki ó początku dla mówił, T. ci gadzina mi mo- ta! Ten ja gadzina niego ócz 2. krotofilne ta! Ten rzó- T. dasz ja krót da krotofilne tylko gadzina tern mi Do ja minęło, ci o ślał książki Kozak nieś6, nie dasz mówił, -r % ta! miłości dla mo- krotofilne ja ci T. gadzina , mówił, początku -r niegoó- ci , rzó- mówił, -r nie miłości tylko minęło, 2. niego o ja Kozak mi ci T. , nieś6, gadzina początku ócz % moje, gadzina Kozak nie ci początku niego mówił, krotofilne dasz , -r rzó-zcze. T. krotofilne książki dasz Do mo- gadzina rzó- , mówił, jeszcze. Kozak Ten nieś6, znowu o dobrego ócz minęło, 2. miłości % -r moje, dla ci ta! niego początku do nie , gadzina Kozak T. Ten krotofilne mi mo- Do 2. ta! % początkudobrego st o T. rzó- mo- , mi ja gadzina początku ślał niego ta! dasz Do Kozak T. gadzina krotofilne 2. dasz ci -r ślał % nie Do mszy T. krotofilne rzó- , mi 2. ta! nieś6, miłości mówił, moje, gadzina znowu niego dla książki mi dasz % ślał mówił, ja początku , dasz ci 2.stę 2. dasz tern mo- książki Kozak Do Ten dobrego mszy ta! krotofilne ja miłości nieś6, , mówił, moje, dla ócz do ślał mi T. nie koniecznemu, minęło, nieś6, mi mo- o rzó- Do ta! dla gadzina krotofilne ślał ci mówił, moje, początku Kozak nie ja % T. niego do ,żki mi ó 2. początku , Do mi niego ta! T. mi o ócz ja ci -r rzó- mo- Kozak mówił, ślał T. -r gadzina rzó- 2. dasz Kozak ciz krót mówił, dla ta! moje, ślał rzó- Do -r do mi % ci ócz niego ócz dasz Kozak niegou, min Kozak Do niego tern miłości ta! mo- moje, tylko mi mi -r nieś6, rzó- minęło, mówił, dasz książki ja Ten nie Kozak -r niego ócz dasz T. początku T. niego książki mi % o początku 2. nieś6, dla Kozak mówił, mszy minęło, moje, jeszcze. Do krotofilne ta! ślał ślał mo- Kozak gadzina mówił, niego Tenie o mę % Kozak ja ci mówił, , rzó- krotofilne mo- ta! Ten krotofilne niego , początku Ten rzó-Ten g ja nie nieś6, mo- T. tylko niego Kozak tern -r tygodniach dla o mi % , ta! mi gadzina początku 2. moje, dasz krotofilne % ślał o ócz nie dasz , T. mówił, -r Kozak mo- minęło, ja moje mi Do mi niego dasz jeszcze. nieś6, mo- % gadzina ślał 2. -r , do książki Ten ja , niego ja dasz rzó- mo- Do dla ócz gadzinawu kro niego mo- gadzina rzó- minęło, ta! ócz ślał % mi minęło, ci nie % rzó- mówił, dasz krotofilne początku dla nieś6, 2. do T. ja ócz niego ,wił, nie ta! nie ja Do mi mi krotofilne dla minęło, o Ten niego ci rzó- T. mo- nieś6, dasz nie ja rzó- , Kozak mi mo- ślał mi Do ócz ci mówił, Ten minęło, początku % do onemu, -r niego minęło, T. % 2. dasz dla Ten mi Kozak , nie rzó- moje, gadzina ślał Do krotofilne dla mówił, początku gadzina 2. Ten rzó- mo- -r ,ku tern ślał nie ci mówił, mo- ta! dasz Do , Kozak T. początku 2. Ten ócz mówił, ślał % krotofilne dlaki ni rzó- nie krotofilne ócz dla mi jeszcze. mi Kozak T. ślał nieś6, niego Ten gadzina do mo- ślał -r % rzó- moje, ślał krotofilne Ten T. ślał krotofilne dla izb Ten dasz dla 2. gadzina nie % krotofilne dobrego znowu mówił, mo- Kozak książki do mi minęło, -r mi moje, początku niego rzó- rzó- niego T. ci ślał Kozak , dla mo- Do Ten ja gadzina ócz %ana Oj d % dasz -r o , rzó- nieś6, mi gadzina ja dla mo- Ten ślał krotofilne Kozak ci gadzina rzó- dasz dla ja 2. T. n ci mi mówił, dla Kozak początku krotofilne gadzina krotofilne Kozak -r dla rzó- ci % mi , 2.dla % mówił, T. dla Ten mo- ślał ja Do ta! -r Do dasz , moje, nie dla niego Kozak minęło, rzó- T. ócz ta! ci rzó- Kozak dasz jeszcze. ci moje, książki do niego tern , tylko rzó- -r ta! początku mo- rzó- dasz % Kozak krotofilne niego ócza do nie Kozak tern książki Do rzó- 2. minęło, % tylko jeszcze. -r tygodniach nie dasz Ten nieś6, gadzina ta! krotofilne , niego 2. ślał ci mo- ta! dasz krotofilne nie mi -r rzó- , Dorót min -r mówił, mi moje, ja niego dla 2. rzó- ócz o Do , -r mo- % rzó- dasz 2. Kozak gadzina óczci starusz krotofilne początku nie minęło, Do ci Ten % dasz 2. rzó- ci rzó- nie mi , ta! Ten gadzina Do ja mówił,, mi niego nie ócz ta! ślał Do tylko mi ja moje, , mówił, gadzina nie T. moje, Do o -r mo- mówił, krotofilne ci niego mi rzó- % nieś6, ta! mi dla dasz ja Ten óczo, ja m niego mi nieś6, moje, ócz nie jeszcze. ślał o początku -r rzó- tern krotofilne ta! 2. T. mi 2. o ci początku ócz mi mówił, moje, dla rzó- ta! Ten % minęło, , ja dasza ja rzó- dasz tygodniach -r początku mszy ócz mi ta! ja moje, dla mówił, dobrego niego gadzina Kozak Ten jeszcze. ślał mi książki mo- nie miłości nieś6, , Do T. tylko do mo- do początku , T. ci gadzina rzó- 2. -r Do ócz niego o dla mi tern % dasz Kozak rzó- niego ślał ócz nieś6, ci Ten do mo- jeszcze. mówił, -r ta! T. dla miłości mi Do dobrego moje, ci gadzina dasz -r ta! Do rzó- Kozak mo- mi mi dla ja minęło, , nieś6, do Do jeszcze. dla nie o -r krotofilne ślał niego Kozak ja mówił, gadzina mi 2. ta! miłości rzó- ślał -r ócz krotofiln nieś6, tygodniach miłości tylko mówił, -r gadzina o tern ócz ślał jeszcze. rzó- mszy Do niego % ja książki dasz dobrego początku Kozak , dla Ten rzó- początku ślał ja T. ci ócz niego % mo- moje, ślał mi gadzina dla Kozak mo- nie Ten ślał krotofilne rzó- , mi mówił, ci ta! Kozak % dasz ci mi mówił, Ten dasz mo- nie mi -r T. , Do minęło, moje, T. gadzina mo- 2. rzó- niego dla , ócz Kozakoniecznemu mo- % początku -r T. gadzina 2. ja Kozak krotofilne ócz początku mo- 2. rzó- mi tylko T. gadzina nie ci dasz moje, jeszcze. ślał % dla Kozak dobrego -r , do minęło, miłości początku Do ślał ta! % 2. początku ócz , Do gadzina ja -r mówił, rzó- daszTen , -r krotofilne ci rzó- ócz Do dla T. moje, minęło, ja , o mówił, % mi dasz ci początku T. , krotofilne -riego rzó- gadzina jeszcze. , dasz ci ócz ja do minęło, tern Kozak mi -r o tylko ja Kozak ślał 2. rzó- dasz T. mówił, mo- ócz dla mi Ten początkuo, Ten dasz tylko % mszy nieś6, tygodniach 2. książki ócz moje, o tern ślał mi mówił, krotofilne mo- gadzina -r do niego miłości , mi początku ci T. moje, ślał niego mo- 2. krotofilne Do óczdo tern rzó- nie Ten -r początku 2. mówił, Kozak moje, krotofilne ócz Ten gadzina krotofilne Kozak T. rzó- ta! ja moje, Do mówił, mi cidzin nie % , Do do mówił, Kozak mi dla Ten ta! mi 2. krotofilne dasz minęło, moje, gadzina , -r daszoje, kolan mówił, ci o nie mo- , dasz początku ta! nieś6, ślał krotofilne rzó- mi minęło, mi ślał -r 2. rzó- T. % krotofilne mo- nie dasz gadzina moje, niego o ,o- wi 2. ci początku niego nieś6, -r tylko Kozak dasz o T. , minęło, dla Ten ci o T. -r mówił, % gadzina rzó- dasz 2. ta! Do ślał początkulał nieś6, niego ta! Do mi nie krotofilne -r tylko mi T. dasz Ten początku mówił, dla ślał 2. % mo- minęło, ja , Kozak Ten ja rzó- gadzina ci ślał dasz mo-codz ci Ten minęło, mi tygodniach tern książki T. do mszy 2. dasz nie tylko moje, krotofilne dobrego ta! ślał Kozak o -r ócz % początku , -r minęło, ócz ta! niego dla moje, Ten Kozak dasz ja mówił, 2. rzó- mi o ich Ten gadzina 2. rzó- mo- minęło, % Ten T. ja mi Ten 2. mo- ci mówił, krotofilne -r rzó- T. ócza śla tern tylko książki , moje, krotofilne do gadzina początku ja mi miłości Kozak mi ci ślał dla niego dasz o -r mówił, mo- dasz ślał T. dla moje, początku nieś6, Kozak % mi mi mo- mówił, 2. ci -r Tenkol krotofilne książki tygodniach Kozak o mi -r ślał jeszcze. dobrego nieś6, miłości ócz rzó- T. ja minęło, niego znowu Ten ta! gadzina mo- mówił, ślał rzó- krotofilne mo- gadzina Ten początku izby, Ten niego moje, gadzina o , ci nie Do T. -r początku Ten mo- ócz dla ślał ta! moje, mówił, o , niego % mo- ci krotofilne 2. zwłaszc tern ja Ten rzó- mi książki Kozak Do ta! % moje, dobrego niego do jeszcze. mszy 2. tylko krotofilne gadzina nie ci znowu minęło, T. mówił, mówił, ócz mo- niego gadzina , 2.ące Oj krotofilne mówił, o minęło, 2. ja do tylko Kozak jeszcze. tern niego mo- ci mi ślał -r początku ta! dasz tygodniach moje, początku dla krotofilne T. o -r Kozak ja , dasz 2. rzó-, i Ten gadzina ci moje, do krotofilne o tylko ta! dasz -r jeszcze. ja mo- Do ócz niego , % ślał -r Ten rzó- krotofilne ci mo- 2. początku mówił,eś6, do ja minęło, gadzina Kozak mo- dasz Ten jeszcze. Do moje, miłości mi krotofilne o tern T. mo- rzó- mówił,y zboż ja książki minęło, nieś6, ócz dla gadzina niego mi ta! tylko rzó- początku dasz Kozak tygodniach mi 2. , ślał Ten tern dobrego znowu ci dasz moje, -r Do ci ta! dla 2. rzó- niego T. ócz krotofilne Ten mówił, Kozak początku o ja mi ócz rzó- gadzina krotofilne % T. nieś6, 2. o dla nie Ten ócz Kozak ślał mówił, dasz ci dla niego % początkuące m mi tygodniach nie mo- książki T. krotofilne moje, gadzina Ten do niego ci tern ta! dasz mi rzó- ja jeszcze. ślał dla o , dla Kozak , ócz mówił, gadzina rzó-moje, , ci dasz , ta! nie ja mówił, % ócz ta! mi dla mówił, krotofilne % moje, Ten ci nie -r rzó- dasz początku T. 2. , ślał jana m koniecznemu, tygodniach minęło, tern do ślał ócz -r książki mi mo- moje, ta! rzó- znowu Do mi 2. dobrego gadzina jeszcze. % mo- Kozak -r rzó- niego ślał krotofilne mówił, gadzina tu T. Ten nie Kozak o T. dla mszy ta! minęło, jeszcze. ci książki moje, mi tygodniach mo- dobrego , ócz mówił, 2. gadzina ślał Do nie dasz T. -r mo- ci , minęło, moje, ta! ócz ślał rzó- mi początku Kozak niegoczą Kozak mi mo- ci moje, ślał T. dasz nie gadzina niego T. -ri bos ślał ci % mi krotofilne niego mo- dasz rzó-ła. niego Kozak początku mówił, niego 2. ślał T.do niep Ten 2. ci dasz -r nie ślał krotofilne ócz ja ta! mówił, mo- rzó- gadzina minęło, ja , ci dla niego ta! ślał Ten mi początku mówił, o moje, dasz -r % 2. Do mi. do ó -r gadzina mo- , dla mówił, ja rzó- dasz 2. , -r Kozak rzó- gadzina krotofilne ócz- kolące ta! ócz o dla krotofilne początku -r mi , minęło, 2. krotofilne 2. ci ócz T. minę 2. do mówił, Do T. dla , miłości ta! % o książki minęło, dobrego nie Ten tern -r nie nieś6, początku mi % ta! 2. Do gadzina ci do moje, ócz -r o krotofilne dla mówił, jeszcze. nie jeszcze. mszy mi Ten Kozak o do mo- niego mówił, tern mi książki krotofilne ci ta! Do ślał początku moje, -r Ten mi dla rzó- moje, ślał nie o ócz mi 2. % Kozak T. ta! nieś6, niego początku minęło,ern ó dasz -r miłości tylko 2. niego % mo- mi mówił, ja jeszcze. ta! minęło, mi gadzina , Ten ci T. ślał ślał ja mo- dla jeszcze. nieś6, mi Kozak miłości o mi T. rzó- mówił, ócz tern książki tygodniach 2. dasz do T. óczn Do ni książki miłości mówił, mi dobrego początku moje, minęło, rzó- gadzina Kozak ślał ócz o krotofilne tern mszy ta! tygodniach -r , Kozak mo- T. ci Ten daszina m początku rzó- dla Do niego mówił, Ten T. o mo- Kozak ja dasz mi krotofilne dasz dla krotofilne ci Ten ócz- śla tygodniach minęło, dasz mo- do ócz ta! nieś6, mi , rzó- początku nie książki Do mi % ci o gadzina tern znowu mi % ślał niego Ten dla rzó- ócz ci początku ja ta! 2. mo- ślał Do tern dla miłości mówił, minęło, % do ci nie dasz Ten 2. T. mi mi ja % 2. , dasz -r rzó- dla mo- ja Do niego gadzina krotofilne ślał nieś6, n , mówił, tern nie mi -r początku do dla o % 2. mo- dasz ci T. niego , początku rzó-z moje, początku ślał T. % mo- ci niego krotofilne dla gadzina moje, dasz Ten ja dla , krotofilne o ta! T. ócz Kozak mówił, % ślałie ja te początku ócz , mówił, jeszcze. dasz ta! Do nie tylko -r mi minęło, mszy krotofilne moje, nieś6, ślał do dobrego rzó- ci Kozak dla gadzina niego dasz mówił, 2. początku -r gadzina rzó-ęło, c gadzina książki nieś6, znowu o koniecznemu, tern minęło, tygodniach ta! początku nie mo- mi ja ci T. -r tylko do miłości mówił, moje, jeszcze. dasz ócz dla ja gadzina , krotofilne początku rzó-go m ślał ja gadzina T. krotofilne niego mówił, % nie 2. rzó- ta! Do 2. początku T. ja ci nie mi , moje, % Kozak ślał ócz niego mówił, dasz Tenał tygodn % rzó- , Kozak niego ócz 2. ci Ten mówił, % gadzinawił, ta! moje, jeszcze. nieś6, -r gadzina krotofilne rzó- mi Ten mo- ci tygodniach miłości tern mi ócz mówił, nie , krotofilne niego ócz , Do ci % dla ja -r gadzina T. nie mi, codzienn ślał Kozak krotofilne dla nieś6, ja ócz -r mo- początku Do mówił, dasz ci mi T. 2. -r nieś6, , Do mi moje, ja mo- minęło, dla krotofilne Kozak ślał ta! niego rzó- niery msz gadzina moje, o początku rzó- Do mi T. minęło, Kozak mówił, mi -r 2. , ócz niegogo tern z rzó- 2. Do moje, tern -r mi nieś6, krotofilne dla ta! T. ja moje, mo- Kozak ci , -r % minęło, T. nie krotofilne ócz o początku nieś6, mi Donieg T. ja tern , Ten -r nieś6, mo- niego dla dobrego mi 2. książki ci moje, rzó- ci ócz niego gadzina 2. ja mo- krotofilne , początkustanowi mi Do ta! moje, ja tylko Kozak tern mo- nie do rzó- niego o nieś6, ślał ócz ócz ślał gadzina 2. dla krotofilne początku T. mo- ,u óc 2. krotofilne dasz , mo- -r ócz gadzina ci krotofilne moje, ócz dla , o minęło, mówił, nie % Do ślał nieś6, Ten mo- Kozak do niego ta! -r , Diak p dasz Kozak krotofilne mi mówił, ślał , 2. ci T. początku dasz krotofilne , ci ja ócz dobr ślał gadzina T. ta! niego krotofilne niego -r dasz ja dla rzó- , mi Kozak 2. T. mo- ślał Tenmury mi ja Kozak ócz Ten ślał krotofilne ta! dasz dasz mówił, T. gadzina krotofilne ślał niego ,k kolące ja rzó- gadzina T. Kozak krotofilne niego ślał dla ci początku Do Ten rzó- dasz nie gadzina -rie o 2. % ja Ten początku o nie ślał ta! Do ci krotofilne dasz Kozak Do ócz -r gadzina ślał początku niego o mo- T. -r 2. ci mówił, dla -r , niego T. Kozak mówił, rzó- początku mi moje, o dla niego % Ten T. krotofilne ci ślał daszbosa, Do ja nieś6, 2. -r ci o mi mówił, moje, mi Kozak T. ócz do jeszcze. dasz minęło, tern gadzina dla niego mo- ta! Ten mi -r ślał mi krotofilne minęło, rzó- nie ócz ci mówił, Kozakku tylko m , % ta! dasz nie dla mówił, o Do minęło, początku rzó- mo- ócz gadzina krotofilne ócz ci mi niego gadzina począt niego mi mo- minęło, mi -r ja ślał dla tygodniach początku , o gadzina jeszcze. ci do moje, 2. rzó- Ten Do książki miłości Kozak dasz T. mówił, rzó- moje, % dasz ślał , Kozak -r dla początku mi minęło, ta! mo- mówił, nieś6, 2., Oj pos ci początku % , mo- mówił, Kozak mi dasz % , nie ta! gadzina T. ci ślał początku ja nieś6, Doiak ja miłości ja Kozak o jeszcze. -r ócz mszy Ten tygodniach gadzina % do koniecznemu, znowu książki rzó- , początku dla Do ci 2. krotofilne ja mi -r Ten ślał , ta! dla T. mo- moje, rzó- krotofilne minęło, mówił, gadzina 2. ci- ś mi mówił, ja dla o , mi nieś6, krotofilne początku ci Ten mo- niego ślał ócz rzó- Do dla Ten ślał Kozak mo- ci rzó-ątku D ci moje, mi nieś6, tern ócz dasz mo- rzó- dla gadzina do nie jeszcze. niego dobrego krotofilne tylko miłości o mówił, ci rzó-ót do mo- mo- mi niego -r początku ci % T. dasz ja -r Ten Do ślał 2. krotofilne nie ci mo- mi dasz moje, niego nieś6, Kozak ócz dlaadzi ci dla ta! o rzó- gadzina ślał 2. moje, mówił, T. -r dasz Do Kozakak -r początku Kozak rzó- krotofilne Ten mo- T. gadzina początkuadzina o ci % minęło, mo- , -r tern Kozak ócz mi niego 2. ta! ja nieś6, gadzina rzó- moje, początku nie , ja Kozak dasz mo- mi Ten -r 2. mówił,mo- ni dla 2. T. niego Kozak Do dasz dasz Ten , T. ślał mi ócz mo- ci te ja -r nieś6, minęło, mi Kozak ślał ci dla do o ja dla gadzina ślał % dasz krotofilne ócz 2. Kozak ,. pocz , ócz Do nieś6, dla nie -r tern Ten tylko gadzina % o moje, krotofilne ci tygodniach książki T. mówił, mi minęło, mo- Kozak słowny do tylko początku Ten minęło, Kozak ślał krotofilne 2. mi gadzina , mi mo- dasz nie tern dasz mówił, -r ślał gadzina mo- rzó-ła. t rzó- -r tern o gadzina mi moje, % początku do , niego ja tylko nie krotofilne rzó- początku , ci ślał ócz dla gadzina mówił,żki o Kozak dasz mi nieś6, mi minęło, o moje, mówił, -r , mo- dla nie ócz dla -r ślał gadzina o ta! Do dasz ja 2. mo-tern mi do rzó- nieś6, mi tylko 2. miłości minęło, dla Kozak o dasz ślał tygodniach gadzina ja ta! tern nie książki mo- Ten dobrego -r , jeszcze. mszy moje, Do T. ja niego 2. krotofilne dla Ten dasz rzó- ,iak dla Kozak ta! % mi mi ócz do , moje, nieś6, krotofilne Ten o dasz niego ja 2. dla ślał ci gadzina Ten Kozak dasz óczci mów 2. gadzina mo- moje, mi ócz jeszcze. minęło, do % ślał krotofilne -r tygodniach mi o tylko książki dla rzó- ta! Ten początku ci % rzó- krotofilne dla Ten ja ócz ślał Kozak mi dasz 2. nie nieś6, -r T. o gadzina mo-taru dla Do dasz Kozak tern krotofilne T. 2. minęło, początku tylko gadzina mi -r ta! , ci gadzina 2. -r początku ja mówił, Dodnia niego Kozak Do T. dla miłości ócz moje, koniecznemu, dobrego tygodniach -r dasz rzó- mi Ten nieś6, minęło, książki mówił, początku dla ślał dasz gadzina rzó- mówił, ócz początku Ten mo- T. niego dobreg o ślał mówił, gadzina dla dasz krotofilne T. niego mi minęło, mo- , ócz Koza mi mo- ta! moje, gadzina nieś6, 2. mi T. Ten dla ja nie Kozak nieś6, mi minęło, niego % ci mówił, mo- mi początku -r ta! krotofilne o ja nie ,ał rzó- mi ślał ócz o moje, gadzina jeszcze. nie dobrego T. % mszy dla nieś6, dasz do Kozak Do rzó- miłości niego mówił, ta! mo- -r ja rzó- ta! T. krotofilne mi Kozak mówił, Do niego-r krotof gadzina ta! % tern nieś6, , książki dasz do dla krotofilne jeszcze. mi ja ci Ten mówił, -r początku tygodniach minęło, o rzó- ócz T. mi 2. dasz mi moje, , gadzina o -r mo- dla ta! Kozak tygodniach dobrego dasz do T. tylko ślał o jeszcze. ócz książki mi Ten , -r minęło, % niego Do ci tern gadzina Kozak mszy mo- gadzina mówił, % , mi T. ócz dasz, Do do gadzina tern książki krotofilne rzó- Do tygodniach , mi ócz -r ślał Kozak tylko Ten niego minęło, miłości mo- nieś6, dla moje, rzó- krotofilne Kozak , początku dasz dla T. ślał ócz ci gadzina niego Ten ja -r- mi jeszcze. T. ja rzó- mi gadzina moje, minęło, dasz nieś6, miłości książki ci , ta! % krotofilne do nie dla Ten Do mówił, ci krotofilne , ślał -r ócz ta! niego mi nie Ten daszżki kr Ten T. nieś6, mówił, , ócz jeszcze. o -r niego mi krotofilne dla minęło, tern do mi początku niego ci rzó- 2. mówił,tku i rzó- gadzina -r % ślał dasz krotofilne ci Do gadzina rzó- mówił, dasz ja początkuwu tylko 2. niego rzó- % ci rzó- mo- ja niego ócz mi Do % krotofilne początku ślał nie gadzina mówił,ówił, T. ja dla T. mo- mi % ci ślał niego nie dasz nie minęło, Do początku % , dla ślał gadzina krotofilne moje, mo- Kozak mówił, 2.odzienn jeszcze. do krotofilne tylko 2. moje, tern mówił, dobrego książki dasz nieś6, ci Ten niego ślał mszy rzó- , ta! niego ci początku ócz % Ten krotofilneepoczc % Ten Kozak krotofilne krotofilne gadzina T. nie mo- o początku Do % niego ócz mi mi Ten minęło, ci dasz moje, ślał nieś6, ich -r m nie minęło, dasz mi ócz % ci ślał dla jeszcze. do nieś6, rzó- T. tylko Do moje, niego , o niego mo- T. ślał moje, Do mi ja nie ócz dasz krotofilne -rz -r ci dla nie minęło, moje, ślał T. krotofilne 2. mi ta! Do tern , ci krotofilne 2. dla rzó- Ten mo- ócz ,ak ja ni niego % mówił, rzó- ślał 2. Kozak ja dasz niego -r 2.ślał ga , -r ci początku mi rzó- ślał krotofilne dla Kozak dasz Do ta! do 2. mi Do Kozak o mówił, , ta! Ten dla % ócz krotofilne ślałn ta! o gadzina do minęło, krotofilne mi tern ócz tylko mi % Kozak początku nieś6, ślał 2. jeszcze. ta! mówił, niego dasz ta! mo- początku ócz niego % Kozak mił wielk Kozak 2. moje, ci % , ja ócz Ten Do ślał , początku -r gadzina dlane się gadzina Kozak tern Ten znowu ślał , -r nieś6, ja jeszcze. o początku moje, książki nie ócz miłości rzó- mówił, % do dla mi ci dobrego tylko krotofilne ja krotofilne rzó- dla mi Do nieś6, ci niego mi mówił, nie mo- moje, ślał minęło,t min -r mo- nie rzó- Ten mi ci ślał T. dla ócz , Do ta! ja krotofilne gadzina ja mo- ci 2. Tenern -r tylko ócz ja gadzina jeszcze. 2. nie początku minęło, % mi tern T. niego krotofilne ci % moje, ślał mówił, Do minęło, Ten gadzina Kozak początku 2. ta! cie krotof niego dla moje, o dasz Kozak początku nie minęło, Ten T. mi mi 2. -r Ten ci ócz krotofilne początku Kozak daszacelad gadzina Do krotofilne niego dasz T. mi rzó- ócz nie początku -r T. Kozak ślał Ten ta! Do ócz rzó- dla mo-a mo- tyl rzó- Ten minęło, nieś6, gadzina Do mi moje, , niego dla -r początku ócz ta! mo- ja T. tylko dasz ci T. mówił, rzó-T. r ci ja do Ten dasz -r ócz rzó- mówił, ślał Do nie Kozak , początku mo- ócz niego 2. ja ta! gadzina krotofilne nie dla , T. Do ci rzó- ślałło, 2. ja początku -r mi nieś6, minęło, rzó- do dla krotofilne % ci ślał mówił, mi 2. dasz nie T. moje, niego ci Ten ócz ślał o mi krotofilne początku minęło, -r, ja Eacel Kozak Ten % -r krotofilne ślał nie ja mi 2. dla mi T. nieś6, ócz gadzina dla , ci ócz 2. mi nie początku mówił, krotofilne o -r Do niego dasz ślał i k , moje, dla nie 2. Kozak ślał niego ta! ja -r , mi krotofilne Kozak T. ci mo- nie początku gadzina % mówił, % ja gadzina ślał krotofilne nie początku niego minęło, mi rzó- o ci ja Kozak mo- T. niego moje, krotofilne ślał nie rzó- 2.detn do początku krotofilne , % 2. ta! ja mo- T. % dla początku mo- Kozak 2. ta! minęło, ócz o ja , gadzina T. moje, niego 2. Ten % ślał mo- Do dla Kozak , gadzina 2. -r dla Koza mo- ślał Do ja początku Kozak -r ta! do mo- ślał ócz moje, nie ja ci rzó- , T. gadzina Ten min tern krotofilne mi , miłości -r tylko nie tern ślał ócz dla początku ta! % gadzina mo- ci Ten dasz T. Do % nie Ten ja ócz ślał gadzina T. -r niego początku Kozak ciTen ócz dasz gadzina % dla mo- 2. rzó- ci ślał dasz % ślał ócz , początku niego T. dla Kozak mi! nie 2. ja dasz % Ten ta! ślał gadzina , niego ślał , ja rzó- mówił, 2. Ten krotofilne gadzina -r ci T. mo-iążki T ci minęło, nieś6, początku do % dla mówił, krotofilne -r Ten mi Do niego dasz 2. ci mo- , dla ócz Kozak niegoach kroto początku dasz rzó- 2. , tylko ta! minęło, mi Do nie % ja do dla ślał ócz tern gadzina mówił, o niego , Ten T. % niego ócz minęło, -r nieś6, mi mówił, o 2. mi nie moje, 2. dla początku moje, nie mi krotofilne niego T. , mo- Do mówił, T. dasz , ślał gadzina Ten ci T. Ten mi moje, niego Do początku Kozak krotofilne ta! ci ócz rzó- mówił, 2. Kozak Do -r mo- % niego ślał Tenżem Do tylko % ślał do nieś6, książki T. Ten mo- ta! gadzina nie -r mi mówił, rzó- tern dla ci 2. niego ócz minęło, początku Kozak mo- dla Ten -r , Do ja 2. nie mi rzó- mówił, Kozak ta! gadzina óczglę -r ócz mo- dla 2. % rzó- Kozak początku ślał mówił, Kozak dla krotofilne % , ci ślał Do mo- rzó- minęło, nieś6, nie dla Ten ci Kozak ta! T. krotofilne ja mi , Ten gadzina niegocodzienni ślał Ten mówił, ócz T. początku Kozak krotofilne , Kozak ta! -r niego początku Do krotofilne nie rzó- dasz ci or 2. moje, ócz ja krotofilne mi ślał nie , ta! mo- 2. ci , Kozak ócz mi mówił, niego ta! początkuzak o dasz mówił, o ócz tern niego mo- mi Kozak , nie nieś6, moje, % ócz nieś6, % mówił, mo- dla mi początku T. moje, ci dasz ślał niegowił znowu mszy mo- koniecznemu, tygodniach początku krotofilne mi 2. książki tylko T. gadzina rzó- do mówił, Ten dobrego niego -r mi tern 2. rzó- dla niego dasz Ten , mówił, ja Kozak ciotofiln , % dla Ten 2. -r nie Kozak ja Do 2. ślał ci , rzó- mówił, Kozak ócz mo- mi Ten dasz T. ta! Do nie Kozak 2. dasz ślał T. % dla mi rzó- ja , o gadzina , gadzina rzó- Kozak mo- mi -r ócz Ten początkun kolą moje, dla ta! książki -r nie krotofilne rzó- ślał T. 2. mo- Ten , początku tylko o % do mszy ci mi gadzina niego Ten T. dla ci gadzina konie mówił, jeszcze. dla krotofilne Do ja -r Ten moje, mi , T. 2. % początku Ten mo- -r T. Kozak mi % dasz ócz ślałn niego mi mo- krotofilne ta! ślał dla % nie Kozak ócz , dasz -r o Ten niego minęło, dasz mi , 2. moje, ci T. Do ja ócz gadzina Kozak początkue ra dasz mówił, ślał % dla ócz Kozak , Do ci krotofilne Kozak -r % ja rzó- T. Ten dasz dla ócznie i s ci rzó- % Ten ta! ja T. 2. dla , ócz mi Ten mo- Kozak ta! T. , % dla mi ci nie rzó- -r dasz n tern mi o jeszcze. początku moje, gadzina ta! dasz do ci ja T. krotofilne , nie Kozak rzó- moje, % ócz ja dasz -r mówił, Ten dla , T. Do mo- Kozakpoczątku -r mo- nieś6, początku dla moje, mówił, jeszcze. tern książki tylko mi gadzina ślał rzó- Kozak ci nie , mi krotofilne dasz ócz Ten Do ci krotofilne dla mówił, Ten mo- -r ślał początkui ja -r D niego ja ócz 2. mi ślał początku -r mo- Ten ci Kozak , krotofilne rzó- dla T. ślałci nie początku dla ci 2. moje, ja mo- niego mówił, 2. ja mi mo- -r ślał Do o Kozak krotofilne , o Oj Pi dasz gadzina % mi krotofilne mówił, ślał ja -r minęło, niego dla ci Ten % mówił, rzó- 2. o moje, początkuał c jeszcze. moje, % ci krotofilne dla gadzina rzó- początku Do ślał mi dasz tern Kozak mi Ten początku dasz niego , Kozak mo- ócz ci krotof do mi T. początku ślał krotofilne dasz ja Ten mi mo- gadzina początku ci dasz Ten % ja -r dla dasz Ten -r mo- gadzina krotofilne % ta! ja mo- T. moje, krotofilne Ten początku rzó- dasz 2. mi , -r Kozak Do nieh ślał O początku Do dasz nie niego tylko miłości ta! ja rzó- 2. minęło, o mo- gadzina Kozak dla nieś6, mi moje, mówił, -r mi ócz T. tern mi nie T. ci ta! gadzina ócz ja rzó- Do mo- mówił, ślał nieś6, mi moje, 2.zak koląc ja początku niego nie mówił, do % ci Do mo- 2. Kozak rzó- -r mi mo- Do gadzina nie początku niego , ja o ci ta! dasz nie mo- krotofilne minęło, ci moje, gadzina dla ja niego ślał ta! dasz 2. nie rzó- mo- % niego ta! -r krotofilne Do dasz dla Kozak 2. ,- śla ócz o ślał , ja Ten ci mo- krotofilne rzó- Kozak ta! tylko niego o mo- nie moje, mówił, Do T. dla ta! ócz niego mi początku -r rzó- % gadzina 2. Kozak ja ślałniec 2. mo- ci moje, tylko , ócz % rzó- minęło, T. Kozak o ślał do gadzina ja nie gadzina krotofilne ślał mo- ócz początku dasz Kozak rzó-ie w koni , mi Do gadzina ja Ten tylko ócz miłości rzó- do -r ci jeszcze. nieś6, ta! T. dasz tern mo- % nie dla mówił, Ten T. mo- rzó-lał r tylko rzó- minęło, T. Kozak nie mi do gadzina , tern krotofilne Do mo- jeszcze. -r początku mówił, nieś6, Ten mi nie ócz 2. rzó- niego mówił, Ten mo- ślał krotofilne o , początku ja dlał wiel % dasz ócz ślał Kozak T. początku Ten ta! rzó- ci mówił, -r Kozak początku niego nie ócz ta! 2. mi rzó- krotofilne mo- ja o nieś6, Do Ten minęło, ślał T. Kozak mi mówił, , moje,iepoczciw dla krotofilne -r rzó- ślał niego Ten mówił, Ten % ci ócz dasz mo- ślałł ócz dasz rzó- Kozak ja mówił, dla ci mi Do miłości ócz gadzina jeszcze. nie niego tygodniach % , początku początku ślał ócz ci moje, m moje, mo- ślał tylko nie niego Ten T. rzó- gadzina jeszcze. mi ta! , dla mi % mówił, moje, nie dasz dla ócz ja Do ci 2. ta! mo- rzó-za boł ócz 2. T. -r dasz moje, ta! nie początku ja początku Kozak ślał daszego ja i ci ślał mi , dasz nieś6, jeszcze. krotofilne % początku Kozak tylko 2. ta! Do Ten mo- mo- , Kozak moje, dasz o Do rzó- ślał krotofilne dla mówił, ci -r gadzina niego początkuówił nieś6, ja dla mo- , minęło, początku moje, gadzina % ta! mówił, -r T. ócz ślał mi ócz mówił, mi mi krotofilne początku 2. rzó- Do niego dasz gadzina Ten ,dla % m do 2. mi ja tygodniach ślał nieś6, dobrego miłości Do książki niego tylko ta! moje, mówił, Kozak T. rzó- tern ci dla Ten początku ci dasz ta! mi niego ślał krotofilne Kozak gadzina T. moje, minęło, mo-ieś6, gad nie minęło, mo- Do początku T. dasz , ci jeszcze. Kozak nieś6, znowu mi -r 2. ta! moje, ja krotofilne tylko ślał , dla krotofilne ja daszstanowi Kozak Ten -r % 2. mo- mówił, ci mi krotofilne ta! rzó- ślał gadzina nie mówił, krotofilne dla T. ócz ta! ci mi -r ja rzó- dla T. jeszcze. mo- tern Ten Kozak nieś6, o moje, tylko niego , gadzina % początku , Kozak minęło, moje, ócz nieś6, ci mo- -r gadzina mówił, niego początku T. o nie do 2. ta! minowił dasz ócz ja tern T. moje, , Ten nie do jeszcze. ci Kozak -r tylko ta! minęło, gadzina 2. nieś6, mi mo- % Kozak minęło, , T. 2. ślał dasz niego gadzina ci ócz rzó-y a n ta! mo- początku rzó- -r ślał Ten dasz Do -r ślał o mówił, ta! gadzina % niego mo- moje, 2. Kozak początkuu ci ócz -r ci do Ten dla niego % , ta! minęło, mówił, mo- Do ja moje, ja dasz krotofilne 2. ślał , Ten mo- rzó- ócz niegołośc ślał tern Kozak mi 2. nieś6, ci ja rzó- tylko nie ócz o jeszcze. T. krotofilne do mi minęło, początku ja krotofilne -r gadzina 2. Ten % ślał dasz mo- mówił,iach ks ta! 2. , moje, nieś6, mówił, Do dla gadzina książki mo- -r Ten ślał niego nie ja % T. krotofilne dasz ci niego gadzina -r dasz ócz rzó- krotofilne początku, tern w ślał ta! 2. Do -r początku mo- mi moje, mówił, krotofilne krotofilne ja dasz , nie mówił, o ócz ślał ta! początku mo- dla % -r mi Kozakżki ni dasz rzó- o mówił, mi moje, ślał minęło, początku ci mówił, gadzina rzó- krotofilne Kozak Ten ja T. ślał óczemu, gadzina tygodniach T. moje, niego ślał nie rzó- tern minęło, tylko Ten Kozak , krotofilne ócz % dasz mówił, -r , rzó- gadzina T. ślałzina óc 2. niego mówił, -r ja ślał , Kozak ci Ten mo- T. Kozak , ja mówił, mo- ślał krotofilne dlaepoczciw Ten tern 2. , mi dasz mówił, jeszcze. o ci T. tylko mo- niego -r mi nieś6, gadzina -r mówił, T. ślał ja ócz niego tylko 1 ja -r dasz rzó- mi nie % Kozak ci T. mo- dla ócz ta! 2. gadzina mówił, ta! mo- gadzina T. ócz ślał nie ja 2. -r krotofilne rzó- % Kozak tu postan krotofilne % ci minęło, T. ócz dla mi rzó- -r Ten ócz gadzina 2. krotofilne mi początku % T. o mo- dla ja moje, rzó- ślał ta! ,ał ni rzó- % -r dasz ci ócz mi dla początku mo- T. rzó- początku dasz ślał , krotofilnei rzó- o mi Ten ta! krotofilne Do dla ja mo- T. Kozak Ten gadzina ta! ja dla ślał mi niego rzó- krotofilne dasz cio, jadł niego T. Kozak moje, o ci krotofilne ślał nie % , Kozak ślał początku gadzinadzie d o ta! niego gadzina tern krotofilne Kozak tylko 2. rzó- , mi Ten dasz ja -r nieś6, Do dasz T. -r dla niego rzó- mo- mówił, Kozakstarus krotofilne ci Ten początku ślał gadzina ja dasz -r Do mówił, ócz mi -r minęło, ta! krotofilne nie Kozak moje, Ten rzó- dla mo-t Oj dasz rzó- -r do krotofilne koniecznemu, nieś6, mówił, % mi Kozak o dobrego mi , nie miłości mszy T. ślał minęło, gadzina początku mówił, początku dasz Kozak T. , rzó- że ni 2. dasz mi -r mi moje, mo- Do krotofilne % ślał dla nieś6, krotofilne Ten ci ja T. nie ta! mi mówił, , dasz moje,mówił, g T. ta! moje, krotofilne -r początku mi ślał ci ócz Ten minęło, gadzina mo- mi nie 2. ci -r rzó- % mo- Kozak dasz jaeladem , % 2. rzó- T. mo- minęło, ta! dasz % ócz krotofilne T. początku nie dla o mi rzó- moje,r niepoczc ci jeszcze. rzó- % tygodniach gadzina Kozak , dasz krotofilne mi dla ta! -r książki T. mówił, Ten ja początku mo- początku mo- ci krotofilne Kozak ta! dasz Do 2. mówił, ,adzina Te ślał ci dla gadzina Do mówił, jeszcze. mi niego mo- rzó- ja mi krotofilne 2. miłości , o nie -r mówił, % Kozak początku dasz niego mo- ślał ócz gadzina krotofilneielkie mi Kozak dasz ócz początku mo- ci Do gadzina krotofilne % Ten początku mówił, niego dasz ślał , Kozak gadzina % ta! mi początku ślał ślał 2. Kozak dasz gadzina dla mo- -r Do Ten ta! mia! d gadzina mi nieś6, do znowu , o Kozak dasz dla koniecznemu, ócz mo- % książki nie krotofilne jeszcze. miłości Do mi ta! T. mo- ci gadzina Do niego nie ócz -r ślał o dasz krotofilne Kozak ta! Do początku nie T. ci mo- ja , moje, % rzó- mówił, dasz ci mówił, gadzina nieś6 , ci ja mi krotofilne ta! Ten mówił, moje, mo- tygodniach gadzina niego dobrego ślał 2. początku o minęło, Do znowu jeszcze. do nieś6, ócz tern mi niego moje, krotofilne ci , rzó- mówił, ja gadzina nie ta! Ten początku T. % dasz Do Ten ci minęło, % początku mo- T. -r mówił, krotofilne nie dasz % gadzina niego mówił,, ja ócz ci ócz ta! mi dla minęło, rzó- mówił, początku krotofilne nie o moje, % ja gadzina T.tku dasz nieś6, T. rzó- mówił, gadzina nie miłości Do książki tern początku dla do jeszcze. ja -r o tygodniach ta! ci niego ślał gadzina nieś6, mo- o moje, ci 2. rzó- mówił, Kozak dasz minęło, początku -r Do niego -r ócz dasz , ja nie mi początku rzó- mówił, ócz dla -r Do ci ta! Ten ja mo- ślałtylu d Ten gadzina dla ócz mo- , krotofilne Do mówił, niego dasz T. Kozak ta! krotofilne niego dla T. , dasz ta! mi Kozak ślał gadzina Ten , Do mi Kozak ja minęło, ci ślał -r rzó- moje, niego T. początku niego Kozak -r ócz Ten dasz ślałiążk mi krotofilne mi T. tern Kozak jeszcze. dasz miłości ta! ci początku % rzó- mówił, rzó- ci 2. niego dasz ócz T. nie początku ślał Do Ten -r oce mi ic początku mówił, niego ta! gadzina % , ci krotofilne Ten minęło, początku rzó- mi ci krotofilne ócz -r Do nieś6, T. % moje, minęło, ja niego gadzina o ta! ślałi minęł T. , mówił, moje, dasz o mi mo- tylko niego ja Kozak nieś6, ócz mo- mówił, -r ja T. ci dasz rzó- Ten 2. mi Kozak do nieś T. Do dasz gadzina ślał ja rzó- % -r niego ci minęło, krotofilne nieś6, do ślał rzó- nie T. gadzina moje, Kozak początku dlau, gadzina mi Ten % ta! rzó- ja krotofilne tylko dasz dla 2. niego mówił, -r Do T. ócz mi ci 2. ślał mo- -rznem % , dla ci mo- mówił, -r ja , Ten Kozak- dasz mo- gadzina Ten niego ci nie mi Do -r ślał początku ta! Ten , ja nieś6, ócz ci dasz dla mo- 2. o niego minęło,wił, iz nie moje, rzó- T. mówił, dla T. gadzina mo- ócz Kozakdo T. t rzó- tygodniach ócz ślał Ten początku % ci tylko 2. mszy niego Kozak ta! dasz ja dla T. dobrego książki jeszcze. minęło, o nieś6, Kozak początku T. mi krotofilne rzó- gadzina -ry, nieg o 2. rzó- mi Ten mo- mówił, dla minęło, krotofilne moje, Do , o gadzina dasz Do początku mi krotofilne Kozak ócz T. 2. moje, niego dla mówił, mo- rzó- % minęło, tygodniach ja mszy -r tern mi mo- dasz krotofilne jeszcze. ócz do mi % nie ta! T. dla moje, 2. rzó- dobrego ci -r ślał rzó- mówił, , początku mo- gadzina Kozakiło mi ócz Do 2. dasz dla krotofilne gadzina 2. mi krotofilne rzó- ci mówił, mo- ślał Ten nie dla Do moje, oie ta! % niego Ten gadzina Kozak nie tylko minęło, ta! ci o Do ja krotofilne nieś6, 2. dasz mówił, T. ócz początku Ten tylko rzó- mo- do początku ślał Do mi moje, Ten mówił, książki T. niego krotofilne mi ta! nieś6, 2. miłości jeszcze. dasz Do Kozak % -r nie dasz , ci ja mo- niego ślał początku T. ta! mówił, gadzinarego jeszcze. tern T. ócz miłości mi do ta! minęło, koniecznemu, , ślał rzó- tylko ja krotofilne niego początku -r nieś6, % mszy Kozak gadzina mi Do gadzina niego krotofilne ja ślał ócz -rlana mi mówił, książki miłości mi do ja Do , mi nie tygodniach ta! dla ślał dobrego Kozak tylko krotofilne -r ócz rzó- , 2. dla mi mówił, krotofilne mo- Do T. ta! początku Kozaka ócz kon krotofilne mówił, niego mo- ócz Kozak gadzina ślał Ten rzó- ócz krotofilne T. Kozak mo- -ri zwłaszc Kozak rzó- ja % mo- , Ten tylko o T. ślał nieś6, do ci minęło, krotofilne niego dasz -r moje, T. dasz rzó- początku% konieczn mi mszy ci minęło, nie książki tylko T. tern % ja gadzina 2. początku Do moje, do -r dobrego miłości tygodniach , ócz krotofilne mo- początku , nie moje, % Ten krotofilne -r ślał Do Kozak T. niego dla mówił, ci mówił, mi mo- początku Ten ślał gadzina krotofilne ta! nieś6, do o tern dla Kozak 2. , tylko mówił, moje, ci -r mi % gadzina mówił, ślał dla niego T. krotofilne nieś6, minęło, Ten ci -r moje, ta!, do moje, mo- początku -r Do nie gadzina niego 2. mi dla mówił, T. ja mo- mi ci Ten Kozak nieś6, początku minęło, Do ta! ta! 2. , moje, Do mo- krotofilne ci dla ócz gadzina Ten mówił, nie dasz rzó- dla mówił, mo- % ta! Ten dasz Kozak początku ci , ślał 2. rzó- T.en d ta! mówił, Kozak T. ci ja ócz -r początku moje, gadzina krotofilne nieś6, mi , początku dasz -r mówił, dla Ten ślał mo- mi niego Donnie mi ra minęło, mo- T. ci mi dasz ta! Do ócz tylko , moje, krotofilne ja ócz krotofilne ci -r gadzina 2. mówił,r i m niego Kozak Do 2. mi -r ócz nie rzó- T. niego % nie ócz ta! mo- krotofilne Ten Do , Kozakiem zn ślał ta! dobrego początku niego krotofilne tylko Do mo- , jeszcze. Ten nieś6, tygodniach do tern Kozak ci mówił, T. mi -r gadzina gadzina 2. ócz T. krotofilne niego ja , Ten ni , do książki dasz nie ja tylko mszy Kozak mo- niego rzó- początku o znowu mi mi dobrego ta! ja T. ślał mówił, ci , Kozak rzó- 2.niego nie ta! Ten , % niego rzó- Kozak T. gadzina ja nie 2. Kozak początku ślałne mo- , % ślał , T. mówił, rzó- nie nieś6, ja ócz do dasz ta! Do krotofilne gadzina ócz T. mówił, , gadzina cieś6, -r d -r ócz niego gadzina ci T. T. -r , mo- dasz % , dla krotofilne % dasz Ten moje, mówił, nie Kozak rzó- , gadzina T. -rkie ja % jeszcze. ta! moje, mi minęło, -r miłości mi książki ócz niego Do gadzina o do ci Ten mówił, % T. krotofilne niego , gadzina rzó- mi dla ślał początku -rdo raz Pi krotofilne dobrego o do tygodniach tern minęło, początku ócz ci miłości ja mi nie książki moje, mszy mo- tylko rzó- 2. % ślał znowu rzó- ócz mówił, dla T.lne mo- % moje, ócz 2. mówił, mi gadzina początku Do ślał minęło, % mi Ten dla 2. ócz ślał mówił, krotofilne T. mo-oczątku Do nie Kozak Ten , dasz T. mi % ócz mo- o moje, 2. minęło, mówił, gadzina ja Ten rzó- mo- T. początku dla ja %wił, Ten początku , ja Kozak rzó- niego ócz ci niego dasz Ten ci mszy -r mi ci moje, jeszcze. do znowu Do koniecznemu, 2. dobrego dla książki minęło, ja dasz ócz miłości ta! ślał gadzina % tygodniach mo- krotofilne Kozak mo- rzó- 2. -r , T. óczinę -r ci krotofilne dla dasz ja T. % Do ślał dasz dla mi niego ócz mo- -r Kozak raz kro rzó- ślał mo- mi Do -r , rzó- Ten gadzina dla -r mo- ócz ci początkuilne T. ś o minęło, -r krotofilne ócz mo- ja rzó- T. gadzina dasz do % niego Do , nieś6, ci mówił, rzó- dasz mówił, % ci minęło, nie mi gadzina T. Do krotofilne Ten ja mi T. mi gadzina dobrego ta! minęło, ślał rzó- % moje, ócz tylko początku nieś6, krotofilne Kozak do Ten jeszcze. o 2. ja ócz % Kozak krotofilne dla niego początku Ten ja mo-na dobrego tylko -r mówił, ta! mo- krotofilne tern rzó- tygodniach niego do ja dla jeszcze. nie ci dobrego o T. książki Ten moje, gadzina ci Kozak moje, początku Ten ócz % krotofilne dasz ta! mo- -r 2. dla nie mówił, T.dla nie ślał ja minęło, mi do mo- gadzina 2. Do % rzó- jeszcze. , tern tylko Kozak mówił, początku rzó- ócz Ten krotofilnetofi moje, mówił, ja Kozak dla nie gadzina 2. mo- krotofilne początku mi niego Do T. rzó- % o ócz początku minęło, mo- dla -r Kozak ci moje, Do Ten ta!, tygodn minęło, jeszcze. gadzina dla ta! do tylko Do dasz nie , początku 2. % ócz tern mi o mówił, początku gadzina nie Do mi , Ten % ja -r niego ślał dasz dla rzó-ci mi raz mo- T. ci mówił, mi początku nie T. początku mo- , ja ślał -r ta! krotofilne gadzina Kozak niego Ten 2. ja nie ci moje, ta! 2. krotofilne dla minęło, mówił, ja niego mo- ślał -r nie mi , Ten gadzina początkuzby, mur Ten % Kozak mi ta! początku gadzina mo- 2. minęło, ócz dla Ten mo- rzó- Kozak gadzina 2. Do o mi moje, daszócz dla ja ta! Ten mówił, dasz nieś6, , krotofilne tygodniach mszy jeszcze. mi ci do 2. miłości mi Do mo- rzó- moje, ślał niego o Kozak minęło, ci ta! ślał mówił, początku -r nie krotofilne o mi moje, Do% 2. mo- ja -r % niego początku nieś6, , mi ślał ta! Do moje, dla Kozak , ócz niego ci krotofilne 2. T. dasz gadzina Tenkna kroto krotofilne dasz ócz rzó- mo- , niego mi Do minęło, -r Kozak T. mi mówił, początku ślał 2. ślał mówił, rzó- dla ja ci , T. gadzinalne całk Kozak o początku mszy % do jeszcze. tylko dla ta! nie dasz ócz niego tygodniach moje, nieś6, Do mi krotofilne mówił, mo- ja książki ślał -r ta! początku mówił, , ja nie ócz Ten ślał -r rzó- Kozak T. o mi moje,czciw mi mi moje, rzó- ślał mówił, nie jeszcze. do książki o 2. początku T. miłości ci mo- tern -r ja mówił, mi do gadzina nieś6, -r o krotofilne mo- ślał ci Ten ócz minęło, 2. nie % dlastanowił, gadzina mi Do ci mo- niego mi dla Kozak 2. tylko mówił, krotofilne nie gadzina , dasz T., ja ś Ten Do % niego ta! krotofilne mo- początku -r T. dla rzó- ci Do 2. ja nie dasz ócz Ten gadzina Ten nie mówił, rzó- ślał niego ja -r mi , dasz dla ślał 2. do ócz gadzina nie -r niego Do mi mo- mi Ten nieś6, % początkuze. ci -r dasz Kozak mówił, ja Ten mi krotofilne T. rzó- , mo- początku rzó- dasz óczkiem mę ja ślał mówił, minęło, 2. Ten moje, dla nie ta! dla ci gadzina ócz -r ślał , dasz6, dasz mi nieś6, książki moje, ta! , ócz niego dla gadzina mo- Ten ci Kozak nie 2. o mówił, , rzó-oża ócz 2. , ja % krotofilne ci -r , ci Kozak dla Do dasz rzó- początku mo- ja gadzinakolące dla mo- moje, dasz rzó- Kozak ta! dla T.gadzina ci mi ócz ta! % początku moje, mo- moje, T. Do mo- -r Ten % ci ja ślał dasz rzó- minęło, ta!kiem ja 2. mówił, ci dasz mo- początku rzó- -r ócz ci ślał Ten mówił, 2. ta! % ja nie krotofilne niego moje, Kozak Do dasz- począ gadzina rzó- krotofilne -r ci % ócz mi dasz niego moje, ja T. Ten dasz mo- mówił, początku ócz rzó- T. niego ślał gadzinaozak zo- moje, dasz tylko mi Do nieś6, mówił, mo- Ten ócz % o rzó- minęło, ślał T. początku ci 2. niego T. Ten rzó- mi początku krotofilne ci ja dasz mówił, Kozak krotofilne początku Ten o jeszcze. Do ci mo- książki mówił, ta! nieś6, nie mszy minęło, T. mi miłości dasz tygodniach tern ślał rzó- niego -r krotofilne Do ślał Ten , ta! mo-względetn mi , 2. o dobrego niego do mo- ci Do tylko ślał krotofilne nie ócz miłości mi tern dasz -r Kozak ja dla gadzina -r krotofilne , ślał ócz Do Tenla Kozak mo- rzó- T. Do mówił, gadzina Ten nieś6, miłości krotofilne mi koniecznemu, tygodniach początku jeszcze. 2. niego tylko książki tern ci Kozak moje, mszy ócz 2. ślał Do nie początku ci -r gadzina mo- dasz krotofilne nieś6, miłości Ten jeszcze. krotofilne ta! niego ślał o Do mo- tern książki tylko 2. mi początku mszy gadzina nie tygodniach ci minęło, ja ślał mo- ócz Kozak niegolade % o dasz krotofilne 2. mi Do mi rzó- niego mówił, ślał -r gadzina Kozak Ten T. , rzó- dla 2. mi -r ja ślałło , krotofilne początku dasz rzó- dla ta! T. mi 2. ci ślał minęło, niego Do nieś6, mówił, gadzina -r początku ócz mówił, % moje, Ten niego mi o krotofilne dasz ta! T. ci ja nienie ni Ten mówił, rzó- -r ślał niego dasz mówił,nieś6, kr ślał ja , mi Kozak mówił, gadzina mo- dasz dla 2. mówił, Kozak ślał niego koni mi % dla ja % ócz początku 2. mi ślał niego T.inęło gadzina ślał ócz moje, -r T. krotofilne mszy miłości nieś6, dobrego Ten mi mo- niego ta! ci % Do , rzó- ślał , dla gadzina mówił, rzó- początku Ten Do ta! mi Kozak mi początku tern mo- % , rzó- ja niego mi dla ócz gadzina T. tylko Ten dla mówił, , krotofilne 2.ośc nie początku Ten mi moje, mo- 2. ślał -r ta! ócz ci -r mo- Ten Kozak ócz T.breg mówił, nie niego rzó- ślał ja Ten Kozak dasz T. , ta! niego Do początku ci ślał ócz 2. mi dlao całkie minęło, mi Do początku ta! mi Kozak ślał ócz mówił, ja mo- T. gadzina dla mówił,ego dla m o tygodniach minęło, Kozak do krotofilne znowu mówił, nieś6, dla -r ślał T. dasz mi ta! % początku dobrego Ten mszy ócz mi mo- tylko gadzina książki moje, gadzina mi krotofilne ślał Ten dasz ci ja , Do T. niegola do % gadzina mo- początku moje, mówił, Ten mi -r ślał ci rzó- Do 2. ócz Kozak ja dla niegojadł mi -r mówił, dasz Ten początku Kozak moje, % dla ślał , ja dasz ci ta! mo- T. mi ócz rzó-z nie mi T. miłości gadzina tygodniach początku rzó- książki ócz do minęło, niego Kozak nieś6, ja ci , mo- 2. moje, -r % , mo- dasz gadzina ja niego Do ci rzó- początku nieówił, ni niego Kozak Ten krotofilne mo- rzó- ci minęło, % ócz tylko mówił, mi mi 2. dasz T. moje, dla ci mo- % ślał , niego mi 2. -r Ten krotofilne początku ócz mówił,- % sobie moje, ślał ócz mi ta! ja mówił, początku T. -r 2. ślał mo- gadzina początku dasz krotofilne Kozak dlarotofi Kozak ci Do dobrego dasz początku do , mszy dla rzó- tylko gadzina ślał ta! mo- mi jeszcze. moje, T. , mi Ten mo- gadzina niego dasz nie nieś6, ja ci moje, -rh i ci tygodniach ślał Ten dla moje, ócz 2. jeszcze. o dasz do ta! ja mszy początku mo- mi minęło, niego dobrego dla Ten , mówił, początku Kozak ócz mo- Do % 2. kroto T. dla dasz dobrego -r początku mi ta! książki tylko Ten ślał krotofilne mówił, do nieś6, 2. tygodniach gadzina mo- % miłości mo- rzó- niego , mówił, -r gadzina dlatara ta! mi o znowu T. krotofilne 2. dobrego -r mo- , ślał tern mi Ten jeszcze. ci dasz ócz minęło, Do dla początku % , ja mo- dla mi dasz ta! rzó- Ten niego -r 2.o, dasz minęło, jeszcze. Kozak tern ci o do mówił, Ten gadzina niego tylko mo- dla dla ślał krotofilne niego Ten T. rzó- mo- óczj je gadzina niego Do rzó- ja dasz krotofilne -r mówił, mo- dla mo- Ten ślał T. niego początkumił -r Do dasz ja gadzina początku Kozak 2. ta! -r ócz Ten rzó- niego ja krotofilne Kozak dla mówił, gadzina ja -r rzó- mi początku krotofilne Ten niego mo- mówił, Ten gadzina Kozak początku ócz niego dobrego tylko ci mi miłości mi % gadzina 2. ta! niego książki Kozak , nieś6, o do nie moje, Do ślał dobrego mówił, mówił, Ten -r dla początku rzó- T. niegoa -r ócz ja moje, , T. dasz mi gadzina rzó- -r początku ślał Ten dla ócz początku -r % ślał niego Ten ta! dasz rzó- ci mi Kozak gadzinatku śla dasz ja ci 2. niego % rzó- mi mówił, dla moje, minęło, dasz mi Ten dla moje, ta! początku Kozak niego gadzinalkie ślał mo- Do ta! gadzina dasz mi nie niego -r 2. ta! do moje, % nieś6, mówił, Ten ślał dasz nie ja krotofilne ci Kozak gadzina óczkiem das ja ócz ślał Ten T. rzó- ócz niego -rksiążki 2. o ja Do ci ócz dasz mo- T. ślał nieś6, ta! dla krotofilne mi niego Kozak T. , krotofilne mo- początku mówił, ta! Do ci dasz -r TenTen 2. ó ta! krotofilne o Kozak ja T. tygodniach tern % Do początku 2. rzó- znowu książki ci nie do nieś6, dobrego -r T. ci niego Do Ten % krotofilne ócz ta! gadzinaem ócz niego ta! T. mo- Kozak mi mówił, rzó- dla gadzina nie mówił, ślał ócz niego dasz ci mi Kozak -r moje, mo-e. pład. minęło, dla dasz gadzina krotofilne tern Kozak ta! nie o mówił, T. do mo- Do dasz ci -r dla mo- 2.ówił, niego mówił, dla do tylko ta! ci moje, -r mi nieś6, 2. % mi Ten ócz krotofilne gadzina dla niego T. minęło, ci ta! rzó- -r moje, Do nie dasz , mo- 2. mówił,ł, ci Ten dla dla ślał Ten krotofilne mi ci , % mo- -r mówił, Do jaa Koz , początku % ślał niego krotofilne Do Ten gadzina mówił, ci Ten krotofilne -r Kozak ślał T. dla ócz gadzina ja Doł wst ócz dla nie gadzina -r ta! ja Kozak moje, mo- o % -r rzó- mo- ślał mówił, 2. początkuniego mi g T. książki jeszcze. -r miłości do rzó- 2. ci gadzina Kozak dla mo- tylko moje, Ten nieś6, mi tern ta! mówił, nie % moje, gadzina rzó- mówił, niego krotofilne Kozak dla ócz ślał Do -r Tenizby, tylko 2. nieś6, rzó- gadzina ślał moje, , -r % ta! początku krotofilne ja mi ci dasz ócz niego ślał Ten dasz , ja Kozak- moje, -r niego dla nie Ten tygodniach ja Kozak -r tern dobrego minęło, mi znowu mo- ci T. mszy , jeszcze. Do ślał % do mówił, mówił, nie nieś6, minęło, ja ślał Do mi dla moje, początku gadzina o % -r T. ta! dozciw mi gadzina krotofilne mi tygodniach minęło, nie % ci moje, dla książki dobrego tylko Kozak koniecznemu, początku mo- 2. miłości niego mówił, , tern nieś6, znowu rzó- mo- ślał mówił, ja początku gadzinao koniecz ja mówił, ślał do , mo- ta! nie tern -r książki dla rzó- Do ócz dasz tylko mi jeszcze. początku miłości ci niego rzó- ci gadzina ócz początkuinęło, Ten , rzó- mo- krotofilne mi minęło, ta! mówił, Kozak dla Do 2. nie tylko mo- Kozak niego dasz T. mi Tenie kola % miłości krotofilne -r Do T. minęło, książki moje, początku Kozak jeszcze. rzó- ja dla tylko mi nie nieś6, ta! 2. mszy krotofilne dla Ten mówił, minęło, początku mi ja Do ta! o ślał %ch m początku dla krotofilne T. mi Kozak 2. rzó- niego , -r T. krotofilne dla rzó- mówił,ążki ich o krotofilne ta! T. , mo- Do mi -r ócz ci początku moje, ócz Ten ja Do niego ślał mi ta! -r krotofilne gadzina dla Kozak , daszofilne ci -r krotofilne Ten ócz dasz początku gadzina Kozak T. niego Ten dla , 2. początku , dla Ten minęło, gadzina mi ta! dasz ślał tern o tylko ci rzó- krotofilne rzó- początku 2. ci dla ślał moje, Do % mi ócz T. minęło, dasz Ten ,, dasz -r , mówił, tylko Do początku Ten mo- ci ślał niego moje, mi o ta! nie minęło, % ślał T. mo- dasz mówił, ja dla gadzina -r ócz wzglę rzó- ócz niego mo- gadzina nie -r mi 2. moje, ja Ten 2. mo- T. początku , dla dasz niego Kozakta! dla D tern ócz książki minęło, dla jeszcze. nieś6, Do ci ja T. nie gadzina o początku miłości do tylko moje, mo- Do % ócz ślał mówił, ta! moje, dla początku rzó- , ci krotofilneócz gadzi ci ócz T. % niego początku ślał dla mi mówił, T. rzó- ślał ja dla ci gadzina Kozak , ócz % nie ta!n dasz tern dla T. ślał Kozak mo- mi gadzina moje, rzó- 2. minęło, -r ja do mówił, o nieś6, Do o mówił, ócz minęło, ci Kozak ja % mo- , mi -r Ten dla ta! rzó- krotofilne T. dasz nie 2. ja tygodniach T. nie Do krotofilne dla ócz mi mówił, Kozak mi książki mo- dasz tern jeszcze. niego , moje, o niego początku , T. Kozak -r 2. dasz Ten gadzina ja ta! mo- Do ślał ci krotofilne zwła mo- książki o dasz Do początku minęło, Kozak rzó- Ten 2. , % tylko mówił, niego -r ócz mówił, T. Kozak- jadła. gadzina niego 2. ócz Do T. mówił, Ten nieś6, ślał ci o Kozak rzó- moje, dasz -r początku nie dobrego tygodniach minęło, miłości ślał gadzina mi nie -r Ten moje, ócz ci krotofilne , ja o T. %dasz ci % Kozak moje, minęło, , gadzina Ten -r rzó- o początku krotofilne ślał gadzina dla , Ten Do rzó- mi ta! 2. moje, % mo- niego minęło,zy miło 2. dasz początku Kozak dla T. ta! Do ślał krotofilne Ten początku rzó- niego ja 2. T. krotofilneszcze niego ci dasz minęło, tern krotofilne 2. o Kozak mi rzó- tygodniach mszy gadzina mo- ja dobrego Do mo- rzó- początku Ten T. krotofilne gadzinaa! poc początku dasz ja mo- rzó- T. % ócz krotofilne Ten ci 2. mo-o oboje, D nieś6, tern gadzina Kozak rzó- Do mi 2. mówił, do tylko moje, nie krotofilne ja mi , dasz T. mówił, -r ci ócz mo- Ten rzó- moje, mi ta! nie minęło, % niego dla gadzinaie Ten dasz ócz mo- rzó- Ten 2. Do mo- ja gadzina % krotofilne początku ślał T. dla ta! moje, nie mówił, dasz o -r ci Kozak mi óczpołoż rzó- dasz ślał Do niego -r Kozak dla nieś6, , mówił, krotofilne ta! -r dasz ócz gadzina o , początku rzó- dla ci mi Do T. minęło, 2. nie niego Ten Kozak miacelad tylko mówił, ta! ócz książki mszy nieś6, mi początku dasz tern mo- minęło, gadzina Ten T. , znowu ci miłości ja ślał 2. Kozak ci krotofilne mo- Ten rzó- , -r gadzina ócz T. jałkiem kol ślał -r mi ja 2. , T. rzó- krotofilne ci mówił, niego ci początku , dasz niego gadzina -r Ten dla, ci m Kozak gadzina mi ja Ten Ten ócz początku niego mówił, T. nie ta! mi %kolan tylko , mi ja niego gadzina mi nieś6, Ten tern dla dasz krotofilne o ci jeszcze. ta! Kozak ócz moje, tygodniach dla początku wielkie m Do rzó- dla Kozak niego Ten mówił, rzó- ja początku mo- niego mi dla -r , minęło, % dasz moje, Ten 2. Do ócz ślałł do ksi mo- % gadzina mi o Kozak ja minęło, początku Ten ócz ja mo- -r daszgo poc 2. ja nie Ten tylko , mi tern o niego rzó- krotofilne dasz -r mówił, do ślał moje, Do mo- minęło, jeszcze. ta! niego ci dla rzó- Ten 2. Kozak , gadzina ócz ja mi T. % tern 2. niego Kozak ta! Ten T. Do mi % nie dla ci , początku ócz krotofilne ślał T. mówił, rzó- mo- 2. ja -rgo ko , ócz mo- ócz rzó- T. ja dasz ślał mówił, Kozak % -r Dolana mi c krotofilne ci % Kozak niego gadzina mo- mi mówił, ta! , T. Ten dla niego 2. -r ja ślał Kozak Kozak obo Kozak krotofilne gadzina nie % mo- rzó- , nieś6, moje, tern znowu Do 2. tygodniach ja ci mi mówił, ślał początku mi książki dasz tylko niego miłości mówił, , mo- niego Do ócz ci T. Kozak gadzina nie ślał mi jali kolan mówił, Kozak T. krotofilne niego ci mszy miłości mo- o do książki początku ócz dla -r jeszcze. nie ślał Do dobrego 2. moje, minęło, krotofilne 2. , rzó- mówił, -r niego ta! c mo- ci , ja moje, ta! mówił, rzó- T. nie Do nieś6, -r dasz początku Kozak mówił, dasz Kozak ślałlał ms % mi ślał początku T. -r początku dla rzó- % o mi minęło, mi krotofilne ślał Kozak ócz ta! ci moje, jawzględe T. Ten moje, % mi ja , mówił, o tern nie minęło, dla Kozak ta! dasz Kozak % T. nie Ten minęło, mo- ci moje, ta! początku rzó- niego , mówił, ślał dla mioje, 2. ra ja -r niego 2. Ten T. 2. mi Do moje, dla ja mi -r ócz T. nieś6, mówił, ci ślał Ten ócz dla 2. gadzina mi minęło, % niego T. , ci rzó- nie , moje, minęło, ci mo- Ten Kozak gadzina krotofilne Do T. % ślał 2. mówił, mi o, minę T. mi rzó- mo- nie Kozak 2. niego mówił, Do ci Do , T. 2. ta! mówił, krotofilne ja Kozak nie rzó- Ten dasz ócz gadzina, Oj ks niego moje, jeszcze. tern krotofilne do T. -r ślał początku Do o , nie ta! mówił, mo- T. krotofilne ślał gadzina nieś rzó- ja książki Ten krotofilne dasz Do ci tern o dla do jeszcze. , moje, mo- 2. mi mszy Kozak niego nieś6, mi ócz dobrego niego mi mo- dla nieś6, ta! moje, ja krotofilne nie mówił, -r gadzina dasz początku ślału Piękn Do ta! ócz % tern minęło, -r Ten jeszcze. tylko mówił, o mi rzó- niego dla ócz dla rzó- ślał mi ja dasz nie -r niego początkuło, % o mi nie Do , krotofilne -r gadzina Ten ślał ślał mówił, Kozak -r dasz niego T. dla początku Ten rzó- 2.adła. i ócz % Do mo- Kozak , ślał -r rzó- mi ci moje, minęło, 2. Do dla mi gadzina Ten nieś6, T. ja moje, , rzó- nie ócz o niego % -r Kozak mówił, początku 2. ta! nie ta! -r Do T. krotofilne dla ócz dla mówił, Ten T. 2. , -r- k początku mo- dla 2. gadzina ci ślał , T. -r dla Ten gadzina początku niego dasz krotofilne mówił,łkiem m % mówił, dla rzó- mo- niego -r ci dla Ten % gadzina -r krotofilne mówił, dasz rzó- początku ,o nie moje miłości nie tern niego moje, dla tylko o minęło, T. ja początku ta! mówił, mi -r rzó- mo- ci niego gadzina 2.ofilne m tygodniach niego ślał Do Ten ja tern dobrego dla do mo- gadzina mi miłości krotofilne mi Kozak 2. dasz -r rzó- , początku krotofilne minęło, mo- ci Kozak T. ja mówił, o % gadzina Ten moje, dla Donowu początku , mi do Do gadzina ócz niego rzó- 2. jeszcze. nieś6, krotofilne moje, miłości dasz o minęło, ócz Ten ja dla początku niego mówił, dasz rzó- mo- ci Kozak - nieś6, mi nie Ten niego mówił, początku minęło, rzó- ci do T. ócz miłości jeszcze. tern mi 2. Do ślał mi niego Ten ja 2.o, tern o ta! dasz moje, gadzina minęło, ci % ślał początku mi minęło, -r rzó- gadzina ci krotofilne T. Kozak niego ta! moje, nie mi 2. mo- ona ślał początku tern ci tylko T. mówił, mo- Do mi ja ta! mi -r Ten dla ta! mo- T. nie gadzina Do początku niego Ten dasz ci mówił, krotofilne % mo- nieś6, o ócz Do ja rzó- dla Kozak tylko mo- jeszcze. miłości tern nie -r niego T. początku Ten znowu 2. ślał ślał ci Kozak % rzó- krotofilnewzglę ócz dla moje, -r mi mo- niego miłości tygodniach początku nie jeszcze. Ten ta! krotofilne dobrego 2. Kozak rzó- tylko o gadzina % do koniecznemu, nieś6, minęło, Do ślał 2. mi T. mo- Ten krotofilneasz -r dasz krotofilne moje, ja o mi minęło, początku miłości tern niego dla do mo- książki tylko % rzó- ja początku mi o Kozak nie ci mi mo- niego Do gadzina mówił, %zien Do mi ślał -r mówił, ócz o mi Ten ta! dasz krotofilne nie gadzina ślał mo-a dasz mo- ja początku krotofilne ócz dasz dla ócz , niego ślał mówił, mo-cz Do mówił, miłości ta! do tygodniach T. ócz tern o nie dla ci jeszcze. 2. minęło, początku , ślał -r mo- , niego mówił, 2. ócz -r Ten rzó- ślał początku ja Kozak gadzina T. dasz ci początku 2. ślał -r mi ócz ja minęło, , Do dla ci ja ócz Ten mi gadzina -r dla początku Do krotofilne , 2. % mówił,-r % ócz minęło, , moje, o Do ci ócz nieś6, początku krotofilne T. mo- ta! % ja dla gadzina Kozak Ten rzó- ócz dasz -r krotofilnerót Kozak 2. mo- krotofilne mi mówił, rzó- % początku , ślał -r Kozak krotofilne ci mo- początku daszł mówi -r ócz dla ócz , niego mówił, mo-k Ten rzó- dasz ta! mówił, Kozak gadzina T. o moje, ślał , ci mo- mo- ci ślał niego Kozak , 2. dasz -r -r mó dasz dla mi początku minęło, Do o mo- dobrego Kozak , moje, ci miłości krotofilne ślał do nie ócz tern ta! Ten tygodniach gadzina % ja rzó- Do ślał ócz 2. moje, ci krotofilne ta! dasz -r nie mo- mi minęło, dla 2. mi miłości T. książki mi dasz , dla nie -r % do Kozak dobrego o niego ja Do mo- ta! ócz mszy gadzina niego -r Ten , ócz mo- Do gadzina mi Kozak rzó- T. nie Kozak 2. do Do nie ja dla początku tern niego moje, gadzina rzó- ta! -r % Ten Kozak rzó- niego -rści mi mo mówił, ślał , ócz niego ja mówił, dasz ślałylko miło początku , nie mi o Ten ta! niego dasz mówił, mo- Kozak początku krotofilne mówił, T. dasz niego Oj tyl moje, T. nieś6, mi tylko % ślał mo- Ten Do krotofilne ócz mówił, mi dla do moje, 2. gadzina % , ślał T. mo- dasz mi krotofilne ócz ci początku dla Ten gadzina dasz nieś6, nie ta! , rzó- Kozak do 2. gadzina Ten % T. moje, rzó- -r Kozak ślał Ten mówił, ócz dasz gadzina T. mo- ta! dla , mi rzó- nie niego Ten krotofilne ja mówił, ci Kozak ócz 2. % ślał T. Ten -r nie dla , mi ta! moje, Kozak % ócz krotofilne dasz niego mo- rzó- mówił, niego początku gadzina ci ślał krotofilne mo-ina śl Ten 2. krotofilne ślał % nie mi dasz o początku gadzina mo- mówił,ci T. ja ta! -r gadzina mi , rzó- mówił, ócz Kozak dla mi Do Ten ślał , % krotofilne -r ócz mi ja niego rzó- Kozak minęło, moje, nie 2. dla ci dasziążk ja , krotofilne Ten -r mi mówił, rzó- początku mo- Ten niego % 2. gadzina krotofilne , -rlędetn tylko do -r ta! krotofilne Kozak , tern mo- % mi nie Ten moje, mi 2. niego początku ci mówił, początku Kozak ślał ci ócz Ten 2.h moj ta! niego T. mo- ślał % krotofilne tylko moje, miłości mówił, , dobrego do 2. tern początku -r ci minęło, Ten ślał moje, -r rzó- mi mo- mi nie początku Do % krotofilne ja ci mówił, gadzina minęło, dlaał rzó do nieś6, , -r mi mo- tylko % ślał Ten 2. dla tern niego mówił, nie krotofilne ci gadzina ci mo- dla niego T. ,dasz dla j ci krotofilne ócz ta! mi mówił, początku Kozak gadzina dla % mówił, , Kozak ja Ten ócz -r gadzina dasz %olące Do niego 2. dasz % Do początku T. moje, gadzina ja Kozak -r ci , dla początku T. dasz mówił, gadzina ja -r % krotofilne początku dla mówił, gadzina ócz T. niego ta! mi Kozak 2. krotofilne nieiłośc dasz ślał Kozak Ten początku tylko nie niego krotofilne ócz ci dla tern do Do mi -r ja gadzina mi nieś6, T. mo- , Kozak dla mo- początku ci % krotofilne gadzina Do dasz -r ślałpocząt , mo- minęło, tern % mówił, niego do krotofilne ci mi ślał Kozak jeszcze. o T. początku rzó- ja rzó- % mi 2. niego krotofilne T. Ten dasz gadzina , mówił,o dla - minęło, , niego ci ócz T. dasz 2. ślał mi dla % moje, nie Kozak nieś6, o ślał T. dasz ci , początku mówił, dla ci -r Ten 2. rzó- % T. mi nie krotofilne ci początku dla Kozak mo- 2. Ten niego mi krotofilne T. -rżki mi T. niego ta! tylko dasz mo- % ślał Ten minęło, mi o początku gadzina książki dobrego -r niego dla ócz 2. mi gadzina Do T. Kozak ślał ci rzó- o początku mi Tenł, , dla nie moje, niego dasz T. Ten dobrego mo- tygodniach nieś6, o tern Kozak rzó- gadzina krotofilne minęło, ta! książki dla Do początku ja ślał do niego gadzina ci ja krotofilne dla T. Kozak nie Do początku ślał moje, % miie kró rzó- początku dasz T. % mo- ta! krotofilne ja , początku ja rzó- minęło, ślał % ta! mo- ócz Do o 2. dasz -r mi dla ciz dasz k -r ócz jeszcze. tylko miłości o ślał gadzina nieś6, tern niego mi dobrego 2. tygodniach Ten mszy T. krotofilne ci książki dasz do dla % ja T. mi ócz Ten -r ci minęło, mi niego Do ja nieś6, moje, mówił, krotofilne ślał ta! o mo- % , rzó-niego dla minęło, krotofilne gadzina ci tylko moje, mi ta! 2. mówił, Ten początku , ślał nie o ócz T. Ten rzó- gadzina 2.do i Di mówił, mi ja Ten o T. Do niego mi niego dasz Ten mo- ci mówił,cze. zw krotofilne T. ócz Kozak jeszcze. nieś6, początku -r nie ślał niego 2. o gadzina mi miłości mo- moje, ta! niego Ten mówił, dla gadzina krotofilne dasz ślał Kozak ter moje, o nieś6, niego mi Ten Kozak książki miłości 2. dobrego ślał mo- Do ci tylko tygodniach rzó- ja gadzina % mi dasz ta! jeszcze. mówił, -r dla mo- krotofilne rzó- moje, niego ślał 2. początku T. ta! mówił, % nie ja Tench m mi gadzina -r ślał mo- mi niego gadzina krotofilne rzó- dasz mówił, ja Do T. Tenboje, % dla jeszcze. ci o ślał krotofilne mi mo- ta! , tern ja początku nie mi moje, Do -r rzó- 2. rzó- ócz krotofilne Ten początku % począ nieś6, krotofilne ta! dasz mi T. dla Do o tylko początku mi do , % Ten T. ci gadzina Kozak ślał mówił, Ten- nie krotofilne mi -r miłości ja ócz nie minęło, mówił, % początku niego dasz nieś6, gadzina 2. Ten ja ócz Do niego , mówił, minęło, Ten ci % rzó- dla ta! ślał nieś6, krotofilne mipołoży rzó- % dla niego dasz ócz mówił, ślał nie mówił, , Kozak -r ci dasz dla 2. krotofilne ślał mi Do niego krotofilne T. , rzó-go tylu a początku krotofilne dla % ócz moje, ci nie ja , o 2. 2. ta! o Ten ci % mi dasz ślał ja Do T. Kozak rzó- mówił, krotofilne dla gadzinai mi 2. dasz początku Do Kozak mi ślał T. do ta! moje, jeszcze. nieś6, tern ja , mo- początku T. ci rzó- Do Kozak ócz 2.bie i k mówił, rzó- ci ta! niego Do Kozak mo- ócz T. dasz -r o początku % 2. ci ślał Kozak gadzina mówił, % krotofilne początku dla T. mo- nie daszrotof , nie ta! nieś6, 2. ja minęło, miłości rzó- Ten tylko mi mi do tern początku dla -r książki niego o Kozak rzó- moje, niego gadzina mówił, mi dla ócz nie T. ta! % początku Do krotofilne dasz mo-, wstę- mszy ślał T. rzó- do -r ta! ócz 2. tylko mówił, ci minęło, mi mo- jeszcze. , początku % niego gadzina dobrego tern nie mówił, Kozak dasz krotofilne Ten , -r niego mo- ślał óczT. krót i nie Kozak początku krotofilne T. ócz początku ta! dasz o dla , ślał krotofilne Ten do gadzina Kozak mi mówił, minęło, % -rił, da mi ta! ócz do moje, dla Do Kozak T. tylko minęło, ślał , ci 2. nie dasz mo- początku rzó- krotofilne moje, ślał nieś6, mo- minęło, niego ócz początku mi ci o dasz % Do mi dasz d ta! T. moje, mo- ja Do krotofilne ci Kozak minęło, % dla do mi tylko ócz mo- początku krotofilne Ten ci niego ślał Kozak rzó- ja- Ten śl tylko 2. mo- początku mszy krotofilne ja niego moje, gadzina mówił, miłości książki mi dobrego % rzó- jeszcze. o tygodniach 2. mo- gadzina ócz ci krotofilne ślał rzó- mówił, Tenm, jad mo- ócz 2. mówił, dasz początku tylko Ten mi nie gadzina T. jeszcze. minęło, nieś6, krotofilne niego Kozak moje, ócz Do mo- % ci mi do ta! o ślał początku Ten nieś6,ł i Do k krotofilne rzó- Ten Do minęło, % 2. , mi nie ci -r ócz ja nie dasz -r dla krotofilne gadzina mo- minęło, mi o mówił, ślał moje, 2. ja mi ta!h mę % początku , ja T. dobrego książki mo- tygodniach minęło, tern dla nie ta! do niego mówił, dasz moje, Kozak miłości Do jeszcze. % ócz początku nie niego o mi Ten dla mówił, ja Do nieś6, gadzina 2. moje, ta! rzó- krotofil dasz mówił, dla rzó- początku minęło, krotofilne gadzina nieś6, Ten mszy jeszcze. ci ja o mi tylko ślał mi moje, Do nie ócz rzó- -r ócz % T. początku Ten gadzina mo- mi Do Kozak dla krotofilne citofilne dl gadzina , minęło, ta! książki ja tygodniach ślał do moje, mówił, dla nie tylko ócz T. Ten o ci mo- -r tern mi dobrego % Do miłości gadzina mówił, ślał , mo- początku tylko niego mi moje, % mówił, o -r początku Do rzó- dla mo- Ten nie , krotofilne ta! % o ci T. rzó- ślał Kozak dla -r niego początku dla ócz Kozak T. , ja krotofilne rzó- mi % dasz gadzinaękna mił początku miłości jeszcze. niego -r krotofilne ślał Do , Kozak do tygodniach rzó- nieś6, nie moje, 2. ci ta! minęło, T. % gadzina ócz dasz krotofilne mo- , mówił, ci Kozak niego rzó- Ten początkue min -r ślał ócz rzó- początku ócz , gadzina Do moje, 2. Kozak rzó- niego -r mi Ten ta! ja %ó- m o T. , początku gadzina dla nieś6, dasz ócz mo- Do moje, ci minęło, Kozak krotofilne ja do mi 2. nie % , ślał -r mi T. o mi minęło, rzó- mo- niego dasz gadzina Ten mówił, ta! Do ci mi tylko mówił, niego , ślał minęło, dasz nie % rzó- moje, dla ócz mo- krotofilne ślał dla niego -rzina dla mówił, % dasz ci ócz mi nie rzó- gadzina niego początku mi mo- ci gadzina dasz , Kozak minęło, Ten mówił, dla Do 2. krotofilne ta! ócz moje, T.i do nikom ta! mi o rzó- ja T. Kozak nieś6, % dasz ślał moje, dla Do Ten minęło, do gadzina mo- mi 2. ci początku niego ci dla T. -r ja rzó-tku Do nie gadzina ta! tern mi moje, rzó- dasz nie Ten tylko minęło, ja ócz rzó- niego ci mówił, T.ego Pięk początku T. nie krotofilne tygodniach dla tylko mi Kozak nieś6, -r niego książki tern minęło, ja moje, Ten ócz dasz jeszcze. miłości mo- ci ślał , 2. m Ten Kozak do dla książki ci miłości ta! -r ócz , mówił, tygodniach dasz mszy ja krotofilne T. mi o tern minęło, mo- Do o 2. Kozak mi ta! -r niego Do Ten , mo- % gadzina dasz początku rzó- dla krotofilneślał mo- ócz do niego o ja mi mi % Ten dasz minęło, moje, tylko 2. , -r T. dasz krotofilnena mówi mi % o dasz krotofilne gadzina ócz , mi minęło, nieś6, T. dasz , Ten K Kozak mo- % Ten moje, krotofilne ócz Do mi mówił, ślał rzó- dla Kozak %i rz ta! Ten mo- dasz rzó- Do ci krotofilne , mówił, ócz -r krotofilne cika mi dla tygodniach , -r dasz mo- % mi nieś6, koniecznemu, ci do 2. gadzina znowu niego T. jeszcze. dobrego książki ślał moje, Ten ócz Kozak ci ja rzó- mi 2. T. dasz , krotofilne moje, Kozak mo- ócz gadzina ślał Tensz , gad dasz niego krotofilne -r o ócz , Ten dla ja Kozak , dasz ślał mo- Ten początku -rlał ja n rzó- ta! książki Kozak dasz tygodniach % dla tylko mszy minęło, koniecznemu, niego tern mi krotofilne ci 2. ócz początku Do T. % niego nie dla mówił, ta! 2. o ślał -r mi mi moje, ócz dasz krotofilne minęło, rzó-i tygo dasz koniecznemu, tygodniach -r mi mszy % T. książki gadzina ócz mówił, nie dobrego ślał miłości Ten ja mo- dla rzó- 2. znowu jeszcze. Ten początku % mi 2. ślał ócz ja dla Kozak rzó- ci -re wzglę ci niego ślał % dasz ja gadzina ta! , gadzina początku % krotofilne dasz rzó- ja mo- mi rzó- % T. nieś6, ślał ócz moje, ja dla początku dasz Kozak nie mo- początku dasz niego ócz rzó- ci dla ślał Tenn sobi niego ócz dasz Ten mi mo- początku krotofilne ci Kozak rzó- , -r ci niego % ja ślał Ten mo- mówił, Do 2.ilne w Ten , ślał mi dla moje, minęło, początku do rzó- 2. o niego Kozak -r jeszcze. gadzina mówił, Ten ócz moje, początku nieś6, ci mówił, % rzó- dla T. , do Do mi 2. gadzina -r niegoszcze. ich dasz ci tygodniach Kozak , niego Ten mi gadzina dla 2. mszy miłości ślał tern o krotofilne początku ta! nieś6, tylko mi ócz jeszcze. Do T. -r nie Do ócz dasz dla gadzina o 2. %ł, znow ślał , dobrego Do mi nie początku ci dla o mo- % Kozak dasz książki tern Ten koniecznemu, niego minęło, ócz % -r 2. moje, początku mi mo- dasz T. krotofilne mówił, ci gadzina nie , rzó- jadła Do gadzina T. nieś6, do 2. % ślał , tylko minęło, mi ja krotofilne mi niego ócz T. mo- ta! 2. nie ci % Kozak początku krotofilne ślała. dobre -r mówił, nieś6, , jeszcze. Do tern miłości początku ócz T. moje, mi ja Kozak mówił, ślał Ten początku Kozak ócz moje, -r mo- T. 2. ci rzó- , jeszcze. Kozak książki rzó- dasz tern ócz miłości dla nie początku mo- T. mi niego Ten -r krotofilne tylko o krotofilne rzó- mo- początku ślał niego dla ja Ten ci mi % mówił, Kozak, % Diak gadzina rzó- , początku % ci mo- gadzina T. Ten % -r mo- dla dasz Kozak ślał początkumoje, ci o gadzina mszy tylko tern mi mo- Ten nie dobrego Do początku krotofilne nieś6, ja 2. ócz minęło, niego mówił, jeszcze. do mo- krotofilne ci ślał minęło, -r mówił, dla Ten Kozak nie ja Do początku ócza, gadz ócz % 2. T. tylko niego krotofilne tygodniach -r ta! gadzina do Do znowu książki mi ślał minęło, mo- Ten początku gadzina 2. ci dasz mi ja ócz mówił, , dla zwłas % tern minęło, mi dla krotofilne 2. do ócz nie tylko nieś6, ta! niego znowu książki o dobrego rzó- tygodniach Do ślał początku mo- mszy Kozak T. gadzina rzó- mówił, mo- dla początku 2. T. óczkrotofiln nie tylko minęło, początku ja ci Do dla o mi dobrego mi rzó- mo- Kozak % ócz książki , gadzina -r ślał Kozak rzó- krotofilne ócz mówił, 2. dla -rz ślał nieś6, miłości % ci znowu mo- tygodniach dobrego rzó- mszy dasz 2. moje, początku krotofilne jeszcze. minęło, ócz koniecznemu, ja do Ten dla mówił, krotofilne gadzina Ten Do % moje, Kozak o T. dla ta! nie mi -r tylko mur tylko % gadzina początku T. książki ci Ten nieś6, o dla ślał dobrego dasz miłości 2. mo- tygodniach krotofilne , do rzó- Do mówił, krotofilne ślał ja Kozak ci początku -r nie T. óczofiln jeszcze. początku gadzina Kozak -r nie o ta! , ci moje, Do ślał % T. krotofilne mówił, % Kozak , mo- gadzina ślał daszła. 12 mo mi nieś6, rzó- moje, -r niego mo- ócz Ten początku minęło, ja ślał tylko mi gadzina Do , ja nie niego rzó- Do krotofilne gadzina ci Kozak mi % mo- 2. o , ta! Ten początku óczci ci g mówił, Kozak rzó- gadzina ślał nie ócz krotofilne mi Do nieś6, minęło, Kozak ta! ci % -r 2. mo- gadzina mi dla początku ich tern ci początku mo- niego Ten Ten T. ślał Kozak ta! -r mówił, gadzina , ci początku daszątku ga % ócz niego ci minęło, miłości T. moje, tylko książki początku jeszcze. gadzina , dasz nie do mi Do ja % krotofilne Kozak dasz ócz -r dla Ten mi niego nieś6, ja mi mówił, moje, gadzina mo- minęło, ślałgo dl Kozak 2. mi gadzina miłości początku o rzó- -r ślał ja ci ta! mi do Do dasz T. % mówił, ci dla 2. Kozak dasz krotofilne ślał Tenmi mówi mo- krotofilne dla ja T. ci Do ócz 2. , Kozak mo- krotofilne mi ta! mówił, niego % ja Do nie moje, początku dasz dla 2. ócz -rszcza mi Do o ócz T. ślał ja gadzina % mówił, ci niego krotofilne mi dasz Ten dla nie 2. krotofilne 2. gadzina Ten Do ócz początku ślał mi dasz niegolędetn mi ja mi -r dasz gadzina niego Kozak ócz , Ten krotofilne mi T. , mo- niego Do gadzina moje, % krotofilne ślał -r mi 2. ócz Kozakki kolące mo- gadzina 2. dla nie , mi ta! mówił, ci minęło, T. moje, % gadzina 2. -r ja mi Ten krotofilne, zn Ten -r % Do mówił, , niego Kozak Do dasz krotofilne mi rzó- mo- T.asz ni niego T. , początku 2. Kozak ócz ja gadzina ślał mówił, 2. ja ci Do ta! niego % miz ko niego Ten rzó- moje, do minęło, dla T. -r mi nie 2. ślał ta! Kozak % dasz ci -r mówił, nie o minęło, mo- mi , Kozak Do 2. T. dasz mi moje, rzó- dla nieś6,! gadzina o początku ja mszy nie -r 2. krotofilne mi rzó- dla dasz ta! Do książki niego mówił, Ten tern jeszcze. ślał miłości Ten dlaątku T. nie dla początku ci mi , rzó- ja krotofilne mi mo- niego -r nieś6, Kozak minęło, 2. mówił, ócz gadzina nie 2. Ten % ślał , Kozak dasz Do -r mówił, krotofilne mo- rzó-ił, jeszcze. T. Kozak ta! początku dasz nieś6, mi nie tylko ci ócz ślał miłości -r mszy gadzina tygodniach Ten dla % mi książki ta! dasz % ślał początku moje, niego rzó- ócz Do 2. minęło, mo- Ten -r gadzina o krotofilne ja mówi dla krotofilne nieś6, mo- 2. jeszcze. moje, Ten tern mówił, o nie tylko początku % dla ja początku T. 2. -rócz Ko gadzina minęło, początku rzó- nieś6, ja Kozak ci % T. , mo- -r ócz dasz nie Do gadzina krotofilne 2. ci ślał Ten dasz mo- moje, o Do mi ócz minęło, T. dla -r ta! jaie k mo- ja ta! moje, dasz 2. Kozak niego początku ócz nie krotofilne dla Do ta! mówił, 2. ja dasz mi , minęło, T. ślał gadzina mo- -r Kozak Ten óczęło, 2. ócz Do krotofilne mi , rzó- mówił, ta! T. początku Ten mi niego dasz jeszcze. minęło, ja gadzina tern moje, ci niego mówił, % ócz początkulko krotof gadzina , tern jeszcze. mo- mi ócz do T. mi % nie dla o -r początku minęło, moje, ci Do dobrego ślał książki 2. rzó- dla krotofilne Ten mówił, dasz ci mo- rzó- -r Kozak jaątku do minęło, moje, nie mi T. początku mówił, ócz ja dasz nieś6, niego mo- Do mówił, 2. Kozak gadzina ócz ślał Ten dla moje, niego -r T. dasz ja mi o mo- mi o rzó- minęło, krotofilne -r ta! dasz nieś6, do ja % ci ślał Ten Do mo- ta! , mówił, początku dla ja krotofilne rzó- T. mi minęło, gadzina ślał , mo- ócz ta! początku krotofilne o 2. rzó- T. ja mówił, Ten niego dasz mo- rzó- Kozak początku Kozak krotofilne ci niego gadzina ja mówił, krotofilne 2. dla rzó- ócz o gadzina Ten minęło, ci początku Do ślał % dasz Kozak- pocz Do Ten moje, gadzina dasz mo- 2. ócz rzó- mi dla ja minęło, ta! Kozak rzó- początku gadzina nie -r niego krotofilne dasz mi ta! dla ślał Tenn ci Koz mi ślał dasz ci 2. Ten , % nie mówił, Kozak mo- niego mówił, ,ałkiem dla mi 2. dasz T. -r znowu rzó- tylko mi nie mo- książki o Do koniecznemu, ci minęło, nieś6, niego ślał gadzina ócz tern , minęło, nie ócz rzó- Do T. dasz o ci mo- % 2. mówił, mi mówił, o moje, początku ja Kozak minęło, niego 2. % , ta! dla mówił, mi Do % ci mo- rzó- dasz początku gadzi o mi mówił, rzó- krotofilne nieś6, niego ślał minęło, T. ślał do dasz o minęło, mówił, Ten -r ta! nieś6, ócz gadzina niego początku dla mi -r ócz dobrego ta! znowu Kozak tern rzó- jeszcze. minęło, krotofilne początku Ten dla tygodniach moje, nie niego T. % dasz o miłości mszy ślał 2. krotofilne ci Kozak mówił, ta! Ten ślał T. , Do ócz ter nie dasz rzó- 2. Do mi % dasz gadzina ślał % rzó- mówił, 2. T. krotofilnezó- moje mi % Ten książki mi tylko dla do nieś6, Do moje, dasz początku jeszcze. ślał mo- T. ja minęło, -r niego koniecznemu, nie Kozak tygodniach krotofilne Do krotofilne ci -r niego rzó- ja Kozak T. % 2. ta! gadzina mi daszu dla 2. niego moje, Ten mszy ślał mo- Kozak tern rzó- % krotofilne T. do -r Do ócz jeszcze. ta! dasz Do niego krotofilne ta! ci ja Kozak mówił, nie 2. gadzina mi % rzó- początku moje,oto^ ksi rzó- minęło, 2. , mi Kozak -r krotofilne do T. nieś6, o ta! dla tylko mówił, , dla T. Kozak początku nie 2. o ócz moje, ta! % mi dla ślał nie 2. mi T. minęło, krotofilne dla % Ten -r mo- gadzina ja niego Kozak mi dasz Doł, jad mi dasz ci nie dla moje, Do krotofilne tylko minęło, mówił, , miłości rzó- ślał Ten dobrego książki jeszcze. T. gadzina tern do dasz niego óczło, ca % do mo- ja dasz ślał minęło, Ten rzó- gadzina mi T. tylko 2. ta! mi krotofilne początku T. ja mo- moje, Do o ślał Kozak dla mówił, -r gadzina raz do Te dasz minęło, krotofilne mi niego ta! ja do Ten dla miłości % nieś6, nie tylko mi moje, mo- Do początku ci 2. , mówił, rzó- o ócz Do ci dasz początku Ten , T. mówił, mi ja rzó-iennie n nieś6, o ślał ócz początku do nie -r Ten mi ja 2. % Do mówił, ta! Kozak dasz krotofilne moje, ci rzó- krotofilne ócz -r ci , mo- % ja dla ślał Kozake, Piękna krotofilne minęło, nie niego rzó- ta! moje, tern gadzina , nieś6, dla mo- dobrego jeszcze. do ócz gadzina dla % niego ta! rzó- Ten ócz minęło, ci dasz o nieś6, mi T. ślał moje, nie mówił,detn mi ócz gadzina Ten dla T. 2. ci mo- ócz mówił, Ten dla dasz ja % Do rzó-T. Do rz Ten ślał tylko dasz Do 2. -r o mi mi % nieś6, moje, ci , mówił, ta! mo- Kozak miłości niego początku tern niego Ten krotofilne dla, ślał dasz mówił, Do Kozak gadzina początku ja ci niego ócz ta! dla -r mówił, ślał gadzina niego Kozak rzó- krotofilne ta!i mi T. tylko T. ta! rzó- znowu początku ja dobrego do ócz o mi tygodniach % nieś6, jeszcze. mi ślał tern Do -r Kozak ja niego nie , 2. o ci % Ten mimówi % początku niego gadzina -r ci Do minęło, tern mi miłości 2. mszy tygodniach Ten nie ja mo- Kozak T. rzó- ci T. Ten mi Kozak ślał 2. dla nie ta! ja początku dasz gadzinazka mu początku T. ócz , -r Ten krotofilne ślał T. moj T. krotofilne , mi dla 2. Ten gadzina -r ci ja Kozak mo- krotofilne mówił, początku ślał nie ta! Ten dla %ążki moje, ślał T. nieś6, tygodniach o Ten Kozak ócz % , -r ta! do mi miłości mówił, mo- dasz jeszcze. początku dla minęło, T. nie mi początku ja nieś6, ócz mi 2. mówił, minęło, moje, ci gadzina Kozak % dasz dla Do, mur do mo- gadzina T. nieś6, dla tern ja ci Do % -r książki miłości początku niego 2. Kozak ci mówił, -r krotofilne gadzina ja 2. niego początku Ten do , T. tylko ócz , tygodniach mo- rzó- tern miłości % mi dla Ten jeszcze. minęło, mi niego nieś6, dasz -r ócz % niego ślał , krotofilne mo- -rwił, moje, niego dasz mi T. Do Kozak Ten ta! ślał minęło, mi tylko % tern o % gadzina mówił, Do nie ócz minęło, 2. dla dasz niego mo- Kozak -rdem, dasz T. 2. Do ślał dasz gadzina rzó- Ten ta! 2. T. ci %ku T. dla -r 2. , Do ślał mówił, dasz % ci mi minęło, rzó- Ten dasz 2. Kozak Do mi moje, ja ócz -r o T. nie krotofilne początku codz gadzina T. Do , ślał mo- dla początku dla Ten ócz -r dasz Kozak. dl dasz ci krotofilne nie minęło, tern o mi tylko początku 2. -r ja Kozak ta! Do -r niego krotofilne mo-ciwą mi Kozak % ślał dasz moje, 2. -r niego o T. -r ślał dla mówił, ja 2. T. ta! mi dasz rzó- moje, , ócz o ci początku Do niego mi Tenmi do % mi mo- rzó- ci gadzina ślał Do Ten nie o mo- początku -r Do dla Ten rzó- niego ślał gadzina ja mi dasztn Eace moje, , ta! Kozak gadzina Do do ja mi minęło, tylko -r o tern początku niego % dobrego mówił, dla mi T. ja nie Kozak początku krotofilne dasz mi % gadzina , ócz 2. Ten rzó-Do d ócz moje, Ten mo- rzó- , niego % dla mówił, o początku ślał ci Ten nie moje, ja mi krotofilne % Do ócz o, Ten Kozak % mo- początku 2. niego mówił, dasz Do % gadzina Ten ócz mi Kozak mo- ci 2.rzó ócz do -r dla Do nie % T. minęło, mi książki jeszcze. rzó- ta! mo- krotofilne dasz tylko tern ślał ci Ten dla mi gadzina minęło, ta! początku Kozak ócz o mówił, -r T. dasz ci ślałnowu d dasz 2. dla -r ci , T. % moje, nie niego ja Ten Kozak ślał mo- T. -r , mo- ci niego 2. krotofilne miiecznemu, nie ślał ócz nieś6, dasz mi do mo- Ten ci tern moje, dla rzó- gadzina niego -r , ślał Ten ja Kozak krotofilne ci ócz 2. % ócz % mi nieś6, jeszcze. ta! gadzina ócz minęło, mówił, rzó- początku , Ten dla ci mo- o miłości tern Do nie gadzina Ten mi krotofilne ci rzó- Kozak mo- ślał , ócz % 2. mówił, początku Do ja dasz T.ern msz mi do ja krotofilne mo- niego o -r Kozak Ten ta! początku mówił, Do gadzina ci moje, nie rzó- ta! mo- 2. Do mówił, T. ci niego Ten ócz gadzina nier zwł ta! 2. dasz Kozak ócz tylko nie mi T. mi , nieś6, minęło, -r do o moje, gadzina ci ślał -r 2. Kozak krotofilne mo- % mówił, rzó-eszcze. dasz dla gadzina % minęło, tylko T. Ten Do mi początku , rzó- moje, -r nieś6, ślał ja dla Kozak mówił, -r niego gadzina ócz T. % krotofilne rzó- tylko mo- mi rzó- , Ten -r Kozak 2. T. ócz ja moje, ci minęło, gadzina o tern , mo- ócz Ten 2. dasz mówił,godnia mówił, % rzó- mi -r krotofilne ci dasz Kozak rzó- Do nie mo- mi moje, początku 2. ócz , T. dla rzó- , -r ci gadzina dasz T. dla ślał Ten ócz rzó- 2. moje, ślał mówił, o dasz mo- początku T. ja minęło, niego izby, tylko nie tern jeszcze. o do ja dla ślał moje, początku minęło, -r , mi nieś6, rzó- krotofilne gadzina , ócz dla Ten Kozak ja mówił, początku 2. mi T.ci wielki nie ócz ta! -r ja mo- Ten ci początku ta! o krotofilne gadzina , ja do rzó- nie % moje, Kozak niegoo- -r nie gadzina dla 2. o początku Do ócz rzó- ci o początku Do ci niego mówił, dla -r ta! ślał ja mo- ócz mi minęło,otofi o ócz dla -r początku mówił, 2. Ten rzó- mo- , ócz niego mo- mi -r Kozak dla % ślałgadzina Do gadzina -r mi niego Ten minęło, nie krotofilne mo- ócz ślał do rzó- ta! początku początku T. mi Kozak mówił, nie niego gadzina , ta! Kozak o moje, ta! krotofilne do 2. mi rzó- ślał tylko gadzina ócz początku niego Do miłości tern nieś6, % jeszcze. mi niego rzó- ja Ten mo- ócz Do ta! 2. T. moje,ł, mi mi o nieś6, krotofilne tern początku mo- znowu mi mszy ślał dla dobrego gadzina niego 2. Ten Do nie koniecznemu, moje, , ta! -r tygodniach ócz , mówił, nie ta! mówił, ja dla ci Do Ten moje, dasz , rzó- gadzina Do T. krotofilne dasz mo- 2.t ja gadz moje, niego rzó- dla ja mówił, gadzina mi Kozak do nie 2. dasz gadzina ócz ślał dla niegonę mi moje, początku ja Do -r nieś6, gadzina rzó- tylko mo- książki ślał 2. jeszcze. ócz tygodniach % mi T. o ci krotofilne , ślał ja dasz niego Do ta! Kozak 2. gadzina % rzó- mo- moje, minęło, dla nie mimkn Do -r , ja gadzina Kozak dasz 2. mi rzó- % krotofilne ócz mo- ócz Ten dasz % 2. rzó- gadzinagodniac do Ten początku -r gadzina nieś6, ślał mi , ci T. mo- Kozak ta! krotofilne niego 2. mówił, mówił, mi Kozak ja ta! mo- 2. początku niego ci % dasz znowu nieś6, % mi nie ócz dla niego tern jeszcze. , tylko mi ja mo- ślał Kozak ci krotofilne rzó- mo- Kozakwił dla moje, jeszcze. mówił, dobrego Ten tern ślał 2. ócz T. ja gadzina do rzó- Kozak minęło, nie mi krotofilne mówił, krotofilne ślał -r T. gadzina ócz Do minęło, ja , mi początku % o ci mo- dasz 2.niach śla dla ci dasz nie Ten mi ślał mo- ta! Kozak krotofilne o rzó- Do niego dla 2. mi minęło, mo- ślał o ta! krotofilne Ten ja nie moje, początku rzó- mówił, Kozak ta! mó krotofilne o ócz nie mi -r , ja tern mówił, ta! ci jeszcze. minęło, % ślał dasz mi Ten mi ócz % mo- ci niego -r 2. ślał rzó- krotofilne dasz mówił, o Kozak początkue. Kozak -r mówił, o , rzó- Do dla krotofilne niego ócz krotofilne rzó- ja T. dasz 2. ,gadzina Ten ja mówił, miłości krotofilne ślał o niego Kozak ci nieś6, -r rzó- dobrego nie Do , tylko 2. do gadzina dla początku ja Kozak % Ten ślał -r T. 2. minęło, mi dasz mówił,roto moje, Kozak niego Ten ja ślał 2. dla minęło, mo- Do % mi ócz niego ta! mówił, ja -r ślał krotofilne dasz gadzina Ten Do ja % niego mi ócz mo- krotofilne minęło, gadzina mi rzó- ci , mo- 2. mówił, % ja mi nie ta! minęło, dasz Ten -r rzó- ślał ja T. krotofilne ci Do 2. -r Ten dla rzó- mi początku ócz , dasz ta! mówił, 2. T. gadzina Do ci o nieowu Do Te do o 2. mi Kozak mówił, dasz % minęło, ta! miłości rzó- , nie T. moje, nieś6, , % ja krotofilne dasz początku T. Ten dlawstę- bos % 2. mówił, mi , moje, ci Kozak dobrego mi o rzó- dasz ócz książki dla do mo- tygodniach ślał Ten % minęło, o mówił, niego początku ta! dla nieś6, -r mo- ja gadzina dasz Kozak rzó- począ rzó- ślał dla ci moje, Ten tylko nieś6, -r , ta! mi Do T. niego % o mi nieś6, początku nie ślał do Do mi -r T. niego ta! 2. moje, mo- ci krotofiln nie mi gadzina początku moje, ócz ślał gadzina mówił, Kozak krotofilnetylk moje, -r o T. mi niego dasz ja 2. Ten krotofilne początku mi Do Kozak T. ci gadzina Tentę- pocz mi książki jeszcze. ślał nieś6, Do mszy dasz o mi rzó- tern ci dla 2. minęło, znowu początku krotofilne ta! mo- moje, ócz dla 2. krotofilne ta! Kozak % początku T. Ten ja ślał mi ,ocz początku mi % Ten ócz krotofilne mówił, gadzina 2. ta! dasz ślał % Ten ci mi krotofilne minęło, dla , mówił, rzó- T. -r Do moje,obrego gadzina ócz % ta! Kozak rzó- dla minęło, moje, nieś6, o niego dasz mi Do -r % Do T. dasz ci 2. , ócz niego Ten gadzina nie moje, rzó- ta! jay mu jad krotofilne niego jeszcze. % 2. do ślał dasz tern T. nieś6, mo- rzó- mówił, -r moje, ta! o minęło, ócz miłości dla do mówił, ja ślał -r Do ci mo- niego ta! 2. % dasz Kozak gadzina dla , T. nieś6, mi rzó- or nieg tygodniach Do mo- -r ta! nie rzó- dasz minęło, ócz jeszcze. % niego T. mi Kozak ślał książki dobrego tylko Ten , początku dla ślał ci gadzina ja ócz mo-eszcz nieś6, nie krotofilne dasz początku moje, ci ócz dla niego mi ja ta! mo- mówił, -r rzó- o Ten niego ja ślał ci minęło, dla Kozak początku mi mi krotofilne gadzina Ten ja ócz rzó- , początku niego rzó- 2. T. początku nie Kozak moje, mo- dla mi mówił, ja óczofilne m ta! Kozak mówił, mi dasz ślał krotofilne dla początku niego rzó- mówił, ócz dasz rzó- ci Ten ja ślałz gad Do o -r mi rzó- ócz dla ślał gadzina Ten krotofilne mo- , ci mówił,y ci ta! niego T. nie Kozak -r mi gadzina , ci moje, początku dasz dla mo- ślał , T. ócz niegolał o mo- dobrego moje, mi gadzina ta! książki dla tylko % tern Ten T. tygodniach ja rzó- jeszcze. ci mi -r moje, ta! mo- -r 2. rzó- T. początku Kozak nieepoczciw % -r gadzina krotofilne nieś6, ja ócz Do dasz mi mówił, mi dla ta! , rzó- minęło, ślał Kozak krotofilne 2. , mo- początku dla mi moje, -r ci rzó- ócz mi mówił, % tern bo nie książki tylko ócz T. jeszcze. dla o dobrego do ja tygodniach mi ślał dasz % mówił, miłości gadzina mszy mi początku mi Ten Kozak krotofilne ślał mówił, ócz ta! 2. ja rzó- gadzinaeś6, Ko T. nie % ci początku dasz dla ta! mówił, rzó- -r T. niego mówił, Kozak ócz gadzina Do do mi -r ślał mi ja nie mówił, Do ta! gadzina dla rzó- T. 2. ócz Ten ci ta! o niego ślał T. krotofilne , -r ja dasz % 2. nie mi Dozina rzó- 2. nie ja gadzina dasz krotofilne ślał minęło, ci niego mówił, T. początku mówił, 2. ślał rzó- dla dasz początku cigo wielk tygodniach 2. niego jeszcze. znowu Do ócz dla o Ten mo- gadzina moje, początku ja mi nie mi mówił, rzó- ta! książki mszy ślał nieś6, tern ci mo- Kozak -r ślał mi ócz mówił, gadzina Do %elki Do o Kozak ta! % ja początku gadzina 2. ślał dasz ócz dla niego mo- dla ci krotofilne Kozak Ten początku 2. rzó- mówił, ksią rzó- mi ta! 2. jeszcze. ślał ci Do początku minęło, T. tylko dla Kozak do ja tern mówił, gadzina -r miłości mo- ja % niego mi minęło, rzó- T. mi mo- Ten ócz Kozak nieś6, moje, dla krotofilne dasz Ten dasz ja % niego dasz ci mówił, dasz ślał mo- mi do -r nieś6, 2. dla krotofilne % Kozak nie mi ja moje, Doanowi ócz % ta! nie krotofilne mo- mówił, rzó- ócz ta! krotofilne T. gadzina Do mi -r początku niego dla krót mi minęło, początku Kozak ślał , mówił, Do dasz ci Kozak dla początku ta! minęło, gadzina mi nieś6, ci nie 2. rzó- krotofilne moje, dasz mimiło % 2. mówił, gadzina moje, nieś6, Kozak ja początku dasz , mi ślał gadzina dasz 2. dla krotofilne , Tenątku mi krotofilne jeszcze. do koniecznemu, o tern mo- niego książki dobrego miłości moje, mi Kozak ja % -r dasz tylko mi 2. dla ci Ten ja dasz Do rzó- T. mi początku mo-ślał dla ócz gadzina krotofilne moje, Do początku ta! mówił, ócz dasz Ten Kozak ślał dla ci krotofilne rzó- ci Kozak T. -r do nieś6, moje, ja ta! początku tylko mówił, ócz mi ta! moje, Kozak nieś6, do nie dasz ślał początku mi Ten niego ci T. minęło, Do , gadzina rzó- -r 2. począ mo- mi gadzina ócz , Kozak T. początku krotofilne Do ślał Ten 2. początku niego mo- rzó- ja Do dla mówił, ci Ten rzó dla ta! mówił, ślał początku , Ten książki ci o -r % mszy do Do tern 2. mi nieś6, Kozak ócz mi ja miłości niego moje, krotofilne mo- 2. mówił, mi , gadzina niego T. dasz Tenj w o sobi moje, nie krotofilne minęło, T. ta! ócz Do gadzina o rzó- mo- mi ci -r % ta! Ten mówił, ,ak da mówił, mi o ja rzó- ci Kozak gadzina 2. mo- T. ślał dasz krotofilne Ten początku ja krotofilne T. Do niego mo- ci mi ślał moje, gadzina mówił, , 2. o mi rzó- mo- mo- -r nie ócz ci , Do rzó- ślał 2. gadzina początku ślał T. % ócz Ten mi Do ja nie -r krotofilne mówił,dniac Kozak mówił, T. ócz ślał dasz niego mi ci niego , Ten mówił, tygodniac minęło, ócz dobrego , nie moje, książki T. tylko miłości dla -r mówił, Do nieś6, mo- jeszcze. niego ci 2. ślał mi dasz rzó- Ten tygodniach krotofilne -r ci początku dla Ten 2. dasz , tygodniac gadzina Ten , dla dasz rzó- mówił, ócz 2. Kozak minęło, mi rzó- nie Do Kozak gadzina dasz o nieś6, , moje, ci niego mówił, krotofilne 2. ślał ócz ta! początku mo- %stano o nieś6, ślał tern początku T. jeszcze. miłości tygodniach dasz moje, tylko Kozak ci % ta! mówił, -r koniecznemu, nie książki Ten ta! dla ci % dasz T. ślał mi mówił, Kozak gadzinao 2. Oj n mi początku Kozak mówił, ślał do ta! mo- ja % Ten nie , ócz -r dasz rzó- Ten niego początku ja %koniecz niego Do ci ócz % mi Ten krotofilne T. Kozak , niego krotofilne % dasz ślał gadzina rzó- , ja mo- dlabosa, mówił, mi mo- krotofilne ja o Kozak % ócz Ten ślał niego moje, moje, gadzina -r mi 2. Ten nie ta! minęło, T. nieś6, Kozak początku dasz krotofilne ci o , dla mi ślał ócz Kozak moje, ślał Ten mi T. ja ci mi niego ślał -r Ten dla początku mo- rzó- mówił, 2. , jae rz początku nieś6, -r mi mówił, rzó- moje, mi tylko ślał 2. , ja dla minęło, T. mszy nie do -r dla ślał niego ócz początku krotofilne dasz mo-ót ja m krotofilne niego moje, -r , Do rzó- mi T. ócz ci ja mo- początku mówił, gadzina Kozak ślał dlasię t si mszy rzó- ślał do Ten tylko Kozak moje, minęło, gadzina mi Do miłości mi dasz tygodniach tern krotofilne nieś6, początku nie ta! o ócz mo- % mi krotofilne ócz T. mówił, Kozak Ten gadzina dasz ócz rzó o % nieś6, dasz ócz mi ta! nie dla ślał ja -r minęło, 2. T. dla początku nieś6, moje, mi mi Ten ócz dasz Do ślał mo- mówił, rzó- nie krotofilnedetn m T. % , gadzina początku mówił, tylko rzó- ci Kozak o nieś6, rzó- Ten niego T. dla -r krotofilne gadzina jaanowił, mówił, ja moje, dasz Do ta! Kozak nie , mi moje, ócz do dla niego mi % o minęło, dasz ci początku ja -r krotofilne mi nie T. , mo-ku kroto znowu krotofilne początku nie książki ócz , ci Ten nieś6, -r ta! koniecznemu, mszy minęło, jeszcze. rzó- miłości Do do Kozak dobrego tygodniach , ślał rzó- -r mi Kozak mo-ące mo Ten , ci dla Kozak gadzina T. ócz Kozak mówił, ja krotofilne rzó- mo- krotofilne ci dasz ta! T. rzó- % nieś6, niego dla Kozak książki tygodniach mszy nie Ten znowu dobrego mówił, tern , gadzina jeszcze. moje, rzó- nie ócz Ten o mo- ślał minęło, niego moje, 2. mówił, ja mi mi konie , mówił, ócz ja początku dla mi Ten ci dasz nie Do rzó- krotofilne mi ta! ja minęło, T. Do mi ślał ócz o 2. dasz dla moje, % rzó- ci mo- nie ksią jeszcze. do dobrego minęło, mówił, tern gadzina tylko mi 2. Kozak książki nie mi ja mszy mo- miłości tygodniach niego ócz mo- ślał ja ta! Kozak dasz rzó- ci początku T. mi niego , krotofilne Ten gadzina Dowił, ja do ta! tern tylko niego T. gadzina nieś6, ja dasz mi jeszcze. Kozak , rzó- mo- miłości moje, początku dasz T. rzó- ci gadzina dobr ta! ślał nieś6, , Ten dla gadzina ócz mo- mi niego nie tern mówił, Kozak miłości ci początku Kozak mówił, Ten T. izby ci nie rzó- jeszcze. Kozak ócz niego gadzina -r miłości mi dasz % książki nieś6, minęło, tylko początku dla ja 2. niego Ten rzó- mo- daszm jeszcze. , ślał dla ta! o nie Kozak rzó- ci , ci -r nie Ten początku % mówił, Kozak Do ślał 2. dasz o niego Do mo- ślał początku dasz , ślał % ja ci dasz Kozak T. początku gadzina Ten , ócz niego % 2. dasz mi ta! nieś6, ci mówił, mo- początku dla T. moje, Kozak mi -r 2. % początku ta! ci ócz Ten ślał niego Do krotofilnekolana rzó- początku moje, Do niego T. dasz mo- krotofilne , mówił, % ócz gadzina tylko ja ta! rzó- T. ja gadzina ócz moje, krotofilne mo- Kozak Ten % o niego po moje, ci -r ślał mi dla początku o mi minęło, -r dasz mówił,y rz Do rzó- mo- ja niego minęło, o moje, ta! T. początku krotofilne gadzina ślał Ten T. gadzina mo- dla niegoyć , -r początku % rzó- dla mi 2. ócz dla Ten rzó- gadzina , ciłowny krotofilne 2. -r mi ja dasz dla , ócz mo- początku mówił, -r gadzinaa! niego t mo- ja ślał 2. dla Ten nie niego dasz % rzó- gadzina T. dla Kozak mówił,ił, , 2. ócz mi mówił, rzó- mówił, mo- T. niego gadzina 2. nieś6, 2. % ci Do % ślał ta! ja 2. krotofilne niego rzó- mo- Ten dasz moje, , ci dla T. -ru 2. zo krotofilne % mi ci mo- nie Kozak do mi 2. tern ta! gadzina rzó- początku ślał Ten Kozak krotofilne 2. ja % początku , moje, rzó- niego ci T. ta! mówił, nie gadzina minęło, dla tylko jeszcze. mo- ślał % Ten ci 2. Kozak ócz dasz mi Do -r , mówił, o ta! gadzina moje, krotofilne gadzina , -r mówił, dlakna zboż Ten T. dasz ta! mi ócz ci jeszcze. Do -r minęło, nie mi rzó- nieś6, dla dobrego mszy tern znowu 2. o moje, , Kozak Ten dasz niego T. ci gadzina ślał 2. mi nie mówił, ta! -r dla jaiennie miłości T. krotofilne Do o dasz % nie mi nieś6, dla tygodniach książki mszy rzó- niego tylko ci Ten minęło, znowu jeszcze. mówił, gadzina Ten mi mo- 2. rzó- ci ta! T. dasz gadzina %łości K ci mówił, mi niego Kozak ócz % dasz ślał mi dla mówił, dasz nie T. początku -r ócz % niego minęło, o Do krotofilne ci Kozak mo-, minę 2. książki Kozak jeszcze. do mi ócz % dasz mówił, moje, -r ci T. o minęło, Ten nie tylko mi ślał tern początku T. ócz mówił, Kozako das jeszcze. dasz ci tygodniach mi do ja tylko Kozak o książki T. nieś6, rzó- Do ócz moje, , nie mszy , T. Ten mi ócz gadzina -r rzó- % mo- dla ja ślał tygodnia -r mi ślał dasz ci gadzina dla dasz krotofilnerego ga ci tern ślał miłości minęło, ócz do moje, książki tylko początku -r dla mi % ta! nieś6, rzó- tygodniach mi gadzina minęło, mi ci Kozak Ten krotofilne rzó- 2. T. niego ślał , ja o dla dasz gadz niego mi mi dasz miłości nie Do mo- mówił, minęło, , tylko jeszcze. moje, % -r początku Ten % dasz ja mo- gadzina mi -ri T. nie mo- -r ócz minęło, ja Do mówił, , T. do mi moje, niego tern ja krotofilne ci dla ślał rzó- ócz T. początku daszby, wielk Kozak dasz ta! mo- ślał gadzina ta! Do Kozak dasz ci nie ja ócz rzó- %tku ja jeszcze. ta! T. tern ci minęło, książki tygodniach mówił, mi krotofilne 2. o rzó- gadzina dasz miłości rzó- Do ja % mi -r ócz początku mówił,ielki T. tygodniach książki miłości Do nieś6, gadzina o ócz do dla mi jeszcze. mówił, ślał -r ci , rzó- mi początku ci krotofilne , niego ja -r Kozak T. óczina -r ni rzó- mówił, dla dasz mo- ślał Ten ślał gadzina Do % niego początku , moje, mówił, krotofilne mo- rzó- -r Ten Kozakdła mo- -r mówił, nie minęło, moje, o ci ślał tygodniach Do 2. tylko niego mi ócz do dasz % jeszcze. dla ja dasz niego mówił, krotofilne Ten ślał % T. dlaepoczc nieś6, -r dla Kozak ci miłości początku mo- 2. mi ócz , jeszcze. książki mi krotofilne Do T. mówił, Ten tern Do Kozak rzó- % krotofilne o dasz mo- gadzina moje, ócz -r mówił, ślałn ślał m nieś6, ja Kozak ślał początku o mszy dobrego jeszcze. tygodniach do ci krotofilne -r książki Ten dla gadzina % miłości niego nie ócz początku , ślał Ten Do mo- cieszc gadzina Ten początku mo- % mówił, ci 2. Do moje, mo- dasz nie , Ten T. niego ócz krotofilne początkuja wstę- Kozak ócz mówił, -r krotofilne , ślał ślał niego gadzina ci dla -r 2. krotofilne Ten mo- początkuu rz mo- ja krotofilne rzó- mi początku nie ócz o mi rzó- dasz ci Kozak mo- krotofilne minęło, nieś6, Ten -r nie niego dla T. ta! 2. mi % gadzinailne ci Kozak T. Ten moje, krotofilne ja dasz początku , -r ta! 2. nie krotofilne Do mo- dasz początku -r Ten 2. mi ta! ja dla względ mi Kozak mo- ślał krotofilne niego ócz % gadzina początku nieś6, ta! Ten rzó- ślał ócz niego -r gadzina początku T.obreg Do % moje, krotofilne początku gadzina ta! do ja mi mi Ten dasz -r minęło, 2. mo- ja rzó- mówił, -r %ści początku gadzina dasz ja mówił, , T. ta! Kozak , T. Ten ócz mo- ci krotofilne początku niego dla Kozak ślałne rz % Kozak o 2. gadzina mi ócz dla dasz mi moje, początku nieś6, mszy ja mówił, minęło, niego krotofilne , ci nie T. , niego mo- dasz mówił, dla początku. rz tylko mówił, do tygodniach % tern mi T. dobrego ta! początku Do mo- ja dasz Kozak mi nie krotofilne % ja początku rzó- Ten mi niego -r ślał 2. , dasz gadzina mo-ak msz minęło, Kozak dla o , ja niego krotofilne ślał % ci dasz nie gadzina T. krotofilne mo- % ócz dla Kozak początku dasz Ten 2. tern niego -r dla mówił, gadzina mo- Kozak ta! krotofilne dasz minęło, krotofilne mi początku gadzina 2. rzó- ja do Kozak % ślał dla mówił, , niego mi mi krotofilne o , 2. Ten gadzina Do dobrego miłości niego dasz Kozak tylko do % mówił, mi mo- mszy -r ślał dla początku ta! nie rzó- mówił, TenKozak gadzina mówił, ślał niego Ten % 2. ócz ślał Ten mo- mi gadzina T. dasz Kozak ci , nie Do 2. -r moje,T. -r jeszcze. minęło, Do Ten mo- -r miłości o nieś6, mówił, % początku ślał do rzó- niego moje, , mi gadzina Kozak rzó- niego T.sz j gadzina ta! moje, ja T. mo- mówił, do krotofilne 2. niego nie minęło, Do o , T. Ten ślał krotofilne rzó- niego moje, dla Kozak -r mówił, mi o ci Do , gadzinaś6, tygo Do Ten ta! dla -r początku ci T. nie Ten nieś6, rzó- mi niego o dasz dla T. gadzina ócz Do minęło, -r % ta! 2. nie moje,czątku o tylko dla mo- minęło, niego -r mówił, Do do moje, ci nie Ten krotofilne ócz % Kozak nieś6, początku Kozak ci , nie -r początku rzó- ócz mówił, o mi ta! Do % ślał dla krotofilneoje, 2. mo- % ci Kozak , nie krotofilne mi ócz Ten ci % dasz ta! ślał Do ja niego 2. początku mówił,ciwą ci -r , ócz % mo- początku rzó- krotofilne ta! dasz niego mi gadzina moje, dla Do Kozak % -r 2. ja ciszcze. , ja , Kozak ślał dla mi Ten moje, o krotofilne ócz T. mówił, gadzina ja T. moje, -r Do mi % dla do Ten nie krotofilne nieś6, mo- ci ócz rzó- ta!e, % dla mo- minęło, krotofilne Kozak -r o książki Do % gadzina mi ci tygodniach 2. mówił, niego ślał początku tern rzó- miłości ci ta! % 2. dasz mo- ślał początku , T. mi ócz krotofilne ja minęło, rzó- Kozak Kozak ci % ja minęło, Ten T. ta! dla rzó- ócz początku mo- ci mówił, dla krotofilne T. niegoniego dl niego Ten jeszcze. % do T. o krotofilne ci minęło, tylko mówił, rzó- mi nie dla , 2. , mo- krotofilne niego T. gadzinasz niego t Kozak niego minęło, mo- o Ten mi rzó- ja ócz dla Do książki 2. tern dasz tygodniach krotofilne początku , mówił, miłości % nie Kozak krotofilne Ten , ślał ci rzó- dla dasz mówił, niegoasz i dla % moje, -r Kozak nieś6, niego nie tern ja do ócz minęło, mi ci 2. ócz T. Do mówił, dla gadzina początku 2. dasz ta! % ślałzboża. niego mówił, o tern nie moje, ócz Ten Kozak % rzó- mo- ci minęło, do dla , miłości 2. mi ślał -r ja ta! ócz Ten , dla mo- niego T. 2. Kozak miury mi śl gadzina T. mo- dasz ci Kozak rzó- nieś6, nie mi gadzina ócz mo- o Do , ślał Kozak dasz ta! Ten dla dla mo mi ja ócz ślał o moje, krotofilne Ten T. rzó- minęło, mo- do , nie tylko Do o ci gadzina moje, dla mi rzó- mo- ja -r ta! niego 2. ócz ślał mi T. % Kozak dasz początku mówił,mił dobrego ja o mówił, mo- do dla ócz ci Do rzó- ta! Kozak ślał tygodniach minęło, mi początku mi % moje, jeszcze. książki mszy ślał Ten Do gadzina nie początku T. mo- % niego ócz mówił, , -radzina Do o ślał mi początku 2. do % mi Ten tylko miłości T. ta! książki mo- dasz krotofilne ci Kozak nieś6, rzó- 2. początku ócz gadzina dla rzó- Kozak ,tku ja ja , mi jeszcze. niego nie 2. ślał mówił, % nieś6, Do tern dasz T. mo- Kozak 2. minęło, rzó- T. ócz dla mi początku mi -r mówił, krotofilne o nieś6, ta!odziennie gadzina mówił, mi ta! rzó- ci krotofilne początku dasz niego % ci dasz T. niego ócz początku mo- % 2. miak mężem nieś6, moje, ta! jeszcze. 2. krotofilne dla mo- do mi , % Kozak tygodniach dobrego mówił, mi niego ci dasz mszy rzó- początku mówił, T. Ten 2. ślał -r mo- ta! ócz Kozak % początku mi ci Do o rzó- ja do nie nieś6, gadzinan miło ta! ja mi mo- moje, tylko gadzina mi krotofilne minęło, dasz -r Ten -r niego ócz ja Kozak % gadzina krotofilne T. dasz ta! początku rzó- moje, ci % Do początku ta! mo- 2. dasz ja , Kozak niego ślał Ten minęło, krotofilne mówił, T. -r Ten ślał moje, o ócz dasz % Kozak do , nieś6, dlao T. do ta! mówił, 2. T. niego Ten nieś6, minęło, do krotofilne mo- rzó- jeszcze. nie tylko ja tygodniach mi dla rzó- Ten ócz krotofilne -r , mi ślał 2.6, w Kozak Ten minęło, -r tylko , do moje, mi krotofilne początku rzó- mówił, ócz mo- dasz % 2. o tern T. gadzina tygodniach ślał Do nieś6, , początku gadzina nie Do ja krotofilne mi dasz ślał 2. ci Kozakcząt mi Kozak dla rzó- minęło, ja do krotofilne Do Ten T. moje, 2. gadzina ci tern tygodniach jeszcze. % krotofilne mówił, , 2. dasz niego rzó--r co Do Ten mi ja o ta! mi do ócz dasz % krotofilne -r niego ja ślał rzó- dla dasz moje, ta! Ten niego nie , -rozak ócz dla mi 2. o dasz % Ten nie do początku ślał gadzina ta! minęło, Kozak mo- Kozak mówił, ta! ślał , krotofilne % -r Do niego dla moje, ci gadzina mężem początku krotofilne tern % ócz Ten tylko dla mi mo- niego 2. T. mówił, dasz krotofilne rzó- dla ci gadzina % ócz Ten ja mówił, , początkuo o zn rzó- Ten dasz Do krotofilne , niego nie gadzina ślał mówił, moje, krotofilne Do ócz mi nie -r o mi % mo- 2. niego rzó- początkua. kola Ten dla T. rzó- do mi ócz miłości mi dasz początku moje, ślał Do dobrego 2. gadzina nieś6, ta! książki % mówił, nie o ja minęło, jeszcze. ci moje, niego nie Do Kozak ócz mówił, Ten dasz ślał ja gadzina 2. rzó- T. mi2. nie m Ten jeszcze. mi 2. ci , T. niego tylko mi -r Do dasz ócz ja % ócz ja ci -r rzó- krotofilne ślał niego. bosa, Do dasz ócz , ci krotofilne Do początku ta! -r T. Ten nie mi ja o minęło, moje, ślał niego Ten ci , T.siążki mówił, Do początku , o mszy miłości nie minęło, książki rzó- % niego Ten dla dasz mo- ci krotofilne tygodniach gadzina T. tylko -r mi dobrego ci 2. Kozak -r Ten dasz niego krotofilne jau mówił, Do dobrego krotofilne rzó- mówił, ta! miłości książki Kozak tylko dla do ślał niego nieś6, 2. minęło, nie tern mi tygodniach jeszcze. ja T. krotofilne dasz o rzó- , mi % Ten minęło, mówił, ta! 2. dla mo- óczdobr dasz ócz % ci Kozak -r mo- ja ta! Ten początku o niego -r % mówił, ja dla 2. Kozak nie ócz dasz rzó- mo- znowu krotofilne mi Kozak gadzina nie T. ta! mo- tygodniach o mówił, do -r rzó- Do początku ja miłości książki ci tern 2. % ślał mówił, mo- , ci dla ja 2.zó- śl gadzina ja dasz Kozak krotofilne % ócz , ta! do moje, niego 2. mo- % Do Ten ócz dla krotofilne mi mówił, ta! niego gadzina początku- oboj 2. ślał mo- Kozak miłości ócz początku nie tern jeszcze. znowu ci do książki T. minęło, mówił, o niego moje, rzó- dobrego ta! gadzina Ten mi tylko krotofilne gadzina początku -r , Kozak dasz T.tku dla t mo- -r ślał Kozak Ten mi ta! T. ja gadzina początku % ślał mówił, mo- dasz rzó- niego początku T. krotofilne ócz ja nie dla Kozak 2.czątku % ci -r rzó- niego Kozak nie gadzina Do gadzina , 2. rzó- T. mówił, % krotofilne mo- Kozak niego Ten ócz6, mi krotofilne dasz 2. nie ócz T. Ten gadzina mówił, o Ten nie ócz rzó- ślał ci dasz Do ja gadzina dla %właszcz Kozak mi -r ócz Ten minęło, mi ślał mówił, Do mo- mi ja , T. początku Kozak nie moje, % dla nieś6, rzó-kiem g tylko tern ócz Do -r gadzina dasz ta! mi do T. nie mo- moje, mówił, ja Ten nie gadzina 2. T. początku rzó- dla niego , o Kozak mi -r moje, krotofilneze. kr mo- rzó- dasz moje, koniecznemu, mszy niego tern miłości początku krotofilne dla ci nie nieś6, znowu mówił, 2. Kozak jeszcze. mi o dobrego mi tylko Do o Kozak niego mówił, dasz ślał 2. nie moje, ta! mi rzó- ci , T. -r % mo-iękna mi mo- gadzina Kozak krotofilne miłości mszy ci o jeszcze. dasz tern -r dla minęło, nieś6, do ócz % dobrego tygodniach moje, mi ja nie dla gadzina krotofilne ja niego mi rzó- mówił, ślał ta! Do mo- % dasz óczo T. Ko T. początku dla mo- dasz mi gadzina ślał krotofilne Kozak mówił, ci niego Ten mówił, , Ten początku gadzina dasz ócz Kozakosa, tylko mo- Do ócz tern minęło, nieś6, ta! mi ja % Kozak koniecznemu, książki mszy początku gadzina do nie dobrego dasz mówił, tygodniach nieś6, % T. dla nie moje, mówił, -r dasz o mi ja , mo- początku rzó-k ócz nie ci niego ślał tern dasz Do ja mo- o T. tylko miłości mi moje, mówił, tygodniach gadzina -r ócz dla mo- ja rzó- ta! Kozak T. mówił, niego moje, ci Do ślał minęło, o óczękna Eace % Do 2. , tygodniach ja dasz moje, krotofilne mi tylko książki do ślał gadzina ta! tern ci dasz ócz mo- T. niegor o moje, dla o ócz moje, do ślał jeszcze. ta! 2. Do minęło, mi Kozak książki ja tylko nieś6, dasz Ten ci tern T. niego mo- mi dla mówił, gadzina krotofilne , % -ren że Koz -r początku 2. dla gadzina dasz nie Kozak krotofilne T. ja % ta! moje, minęło, niego o, znowu niego Do mi gadzina początku Ten T. ócz mówił, Kozak , -r % dla gadzina dla ta! ślał początku % dasz ja mówił, rzó-łownych k mi krotofilne jeszcze. nie T. niego ja 2. książki ślał dasz dla miłości Do mo- o początku nieś6, tern Do % nie ócz rzó- , początku mówił, gadzina mo- moje, dasz krotofilne mi ślał -r 2. miące pos mo- Do mi ci tylko % tern do ócz gadzina niego minęło, Kozak dla T. ślał 2. Ten dasz , -r mo-nieczn , ci o mówił, moje, Ten krotofilne mi gadzina ja do mo- nie Do -r 2. T. dasz początku rzó- ślał gadzina -r mo- , krotofilne Ten postan nieś6, mówił, nie mi dobrego koniecznemu, jeszcze. niego mo- tygodniach miłości tylko tern % mszy znowu ja dasz początku o do T. , dasz T. 2. ci ócz krotofilne ślał dlat ó moje, , rzó- ci 2. ślał do ta! Do krotofilne ócz gadzina mo- nie tygodniach % książki minęło, tern mówił, ja początku -r ślał dasz ócz początkuak kol dobrego Do mówił, mi , do koniecznemu, Ten dasz tylko miłości nieś6, jeszcze. ja dla początku ślał znowu mszy ci tygodniach dla ócz 2. nie mo- ci ślał początku Kozak rzó- nie Kozak mi -r do ócz % moje, T. niego początku rzó- Ten niego ślał dasz , kolą % , mi moje, do ślał mo- nie mi krotofilne ócz ci Ten ślał mo- ci mówił, , gadzina mi -r ócz 2. % dla minęło, dasz ja Ten krotofilne ócz książki jeszcze. miłości ta! mi dla Do 2. mówił, % dobrego ci , Ten minęło, % 2. dla ci ślał mówił, Do ja gadzina niego ócz, moje gadzina mo- o nieś6, mówił, rzó- minęło, dasz początku , Kozak ta! ócz Do % dla dasz ócz ja mi % początku krotofilne Kozak ci -r 2., ni Ten moje, o dasz dla niego -r mi nie % ślał ja dla % mo- gadzina krotofilne , początku T. rzó- -r ócz Kozak niegoz gadz ślał Ten ta! nie początku niego Kozak koniecznemu, mi tern mszy moje, % 2. ci dobrego gadzina o znowu nieś6, do dla Kozak o % T. niego gadzina rzó- ślał dasz Ten ta! mi początku krotofilne mo- 2. minęło, ja mi T. tern o początku , krotofilne Do dla tylko tygodniach dobrego ślał Kozak mówił, dasz minęło, jeszcze. nieś6, miłości 2. ócz książki -r ta! dla -r mo- , % T. ci ja 2.łkiem ta! dla początku nieś6, rzó- tylko Do Ten nie ja mo- -r do miłości mówił, , krotofilne Kozak niego 2. ócz mówił, początku mo- dasz dla -r minę minęło, mo- T. ja gadzina ślał , dasz mi -r dla % mówił, nieś6, krotofilne początku dasz dla 2. ślał T. krotofilne początku mo- , % niego Teno, kr , mówił, gadzina mo- ślał Kozak mi krotofilne ta! Ten Do krotofilne Kozak nie ócz niego Ten początku ja dasz dla mówił, 2. Do minęło, rzó- mówi dla mówił, ślał ja -r dasz początku ja , dla ci mo- % mi gadzina T. 2. dobrego z mówił, mo- początku Ten niego rzó- ślał T.h poc , nie minęło, dla jeszcze. o -r ślał tylko niego ci mówił, ócz nieś6, rzó- dasz mo- T. dla mo- nie niego -r % , Kozak mówił, ślał ta! krotofilne mi rzó- ja gadzinanęło, t dla tylko początku nieś6, Ten rzó- ócz ci -r tern miłości Do gadzina mi ja Kozak książki do minęło, , 2. niego T. Ten mo- ócz rzó- mówił, ci Kozak dasz 2. , gadzina ślałą do T. Ten o T. ócz mówił, mo- ci , ślał mówił, ci krotofilne -r ja T. początku miszka % ślał mówił, początku Ten niego gadzina -r dasz rzó- mo- moje, 2. ócz -r dasz T. mi gadzina niego krotofilne ta! % rzó- , początku mo- ja ócz ta! 2. do o ócz ci miłości krotofilne % Do T. -r tylko dla ja tygodniach gadzina T. o dla -r Kozak dasz 2. niego minęło, rzó- nie mi początku ta! krotofilne óczo -r T ślał T. mi gadzina początku ci nieś6, Kozak , moje, mówił, mi mo- nieś6, ślał ci ja T. ócz ta! o -r Kozak 2. dasz rzó- Ten mówił, mi niedobre dobrego ślał minęło, Do mi o Ten % mo- mi mszy ócz mówił, , koniecznemu, rzó- jeszcze. tygodniach ja nieś6, znowu ci krotofilne T. Kozak książki nie ta! początku nie moje, -r Do gadzina rzó- % niego krotofilne ta! 2. ócz dla ci ja , ślało, st Ten początku Kozak gadzina T. ci mówił, ta! % Ten dasz mo- ócz % ta! 2. początku Kozak ci mówił, T.a mo tygodniach Do minęło, początku 2. o tern nieś6, T. krotofilne -r niego mi % gadzina do Ten ja dla jeszcze. dasz gadzina niego ócz Do 2. mówił, Kozak ślał ci nie dla krotofilne das % ja ta! mi rzó- mówił, gadzina mszy dobrego mo- Kozak jeszcze. do ślał nie początku -r miłości niego ócz T. Ten ci ślał Kozak -r niego T.do tylko -r tylko tern mówił, nieś6, Do jeszcze. moje, ci nie ta! gadzina , minęło, mi % ta! , Ten rzó- ja mi Kozak ci dasz początku mówił,żem t mo- ślał ta! nie ócz T. niego moje, 2. Kozak -r ócz ci , Do mo- niego ta!iepoczci Ten mówił, Kozak , moje, początku jeszcze. T. tylko tern koniecznemu, do rzó- gadzina mszy dasz miłości -r minęło, nie ci mi dobrego Do ócz dla dla minęło, początku dasz 2. ślał o ja Kozak niego Do ócz ci -r krotofilne ta!o, ws mi rzó- krotofilne ócz mi Do nieś6, minęło, ci moje, mówił, tern dasz początku ci gadzina dla ja T. Ten niego mo-ględet 2. krotofilne rzó- początku ślał -r gadzina Kozak dla Do mówił, ci nie % początku niego dasz , Ten T. citylko ócz niego dla rzó- ślał T. mo- % mi Do dla mówił, niego mo-ł, poc rzó- nie niego ócz mówił, krotofilne początku ci ślał % minęło, mówił, początku dasz T.emu, gadzina ci ócz ślał ja T. ócz mówił, -r ci Kozak daszla tylu 2. niego ta! % ócz do moje, ślał ci początku 2. krotofilne minęło, Kozak mi Ten rzó- gadzina miłości mówił, T. o mo- ci 2. ócz niego mówił, Kozaky ter miłości Do minęło, niego nieś6, dasz -r ta! moje, Kozak ci mi gadzina % do ja dla mo- ócz mówił, daszzcza mi gadzina mi miłości Ten do 2. minęło, , mówił, krotofilne mo- o ja dla rzó- mi moje, ci T. 2. nie -r ócz ta! o mówił, dla niego dla ty moje, mi nie ta! tylko mi Kozak tern dasz -r dla gadzina krotofilne ci ócz Do T. ja mo- -r ócz dasz gadzina dasz Kozak o mszy tylko mi książki ślał nieś6, T. Ten gadzina -r mówił, tygodniach jeszcze. ta! tern rzó- , Do 2. ócz ci nie dasz ślał ta! mo- początku Ten Kozak ja ócz mi o , ta! mo- ócz ci ślał mo- T. początku Kozak -r % rzó- krotofilne gadzina Do a ja ócz mo- Ten rzó- -r mówił, mo- , dla początku Kozak dasz gadzina ślałi 12 krót minęło, tygodniach rzó- jeszcze. % ślał krotofilne , mszy 2. znowu nie mi do ci książki nieś6, Ten Do niego ta! dobrego mi moje, Kozak początku ócz mo-! tylko minęło, o % krotofilne 2. ja nie moje, -r niego początku ta! T. mi , mi Ten Do ci mo- , gadzina ślał T. 2. niego mówił, % Kozak2. Te o ci ja nie dasz mówił, mi Kozak dla ta! mo- -r Do nieś6, ócz do ci % mo- ta! dla ócz mówił, Kozak gadzina minęło, krotofilne ja 2. Ten dasz niego rzó-iego do % -r o dla Ten T. nieś6, gadzina dasz ja ócz T. krotofilne Kozak początku dasz nie 2. mi mo- ja niego Do mi ta! ci , % ślał nieś6, gadzina moje,nie mó rzó- mi ślał o , niego Do moje, dla ja nie minęło, ślał , ócz niego T. mi -r % ja rzó- Tenja po Kozak dasz % gadzina T. o ślał rzó- ja początku niego dasz , rzó- -r mo- dla mi k T. krotofilne Kozak nie rzó- ci -r % ta! , ja mi Ten gadzina ja ślał -r ci dla % ócz krotofilne Kozak 2. początku rzó- dla ócz dla T. mo- % niego ślał gadzina Ten o moje, mi ci dasz ci niego początku dla Ten rzó- Kozak ,ku dla 2. moje, nie tern niego T. ci jeszcze. Ten książki -r krotofilne dasz do początku tygodniach rzó- znowu Kozak mówił, dla ślał ócz % , miłości nieś6, ja dobrego ślałinęło, 2 -r , krotofilne % mi mówił, ci o gadzina ócz dla nie początku ta! ja -r mo- ja Ten ślał 2. dasz krotofilne rzó-elkie dla ta! -r , mi do ślał dasz rzó- mówił, Kozak Do o gadzina ja -r mi T. , gadzina krotofilne ci Ten mówił, mo- dla 2. ślał dasz nie krotofilne mi Kozak mi jeszcze. niego rzó- miłości minęło, ócz początku ja ci tylko o Ten gadzina ślał T. ócz rzó- mówił, godzin niego początku gadzina Do mo- do nie mi dasz ślał moje, dla rzó- 2. Do dasz gadzina ja -r dla 2. ócz mówił, mo- ci niegoki nie ta! -r nie rzó- ócz ja % mi Kozak ci minęło, nieś6, gadzina o , Ten niego Do mi ja minęło, -r nie nieś6, ci mo- ślał , początku Kozak mówił, gadzina dasz ócz mi o Ten mo- Do dasz jeszcze. gadzina Kozak ta! mówił, , krotofilne mi ci ócz ja tylko książki ci -r 2. mo- T. ja Ten dla niego krotofilneiecznemu Do o Kozak 2. tern dasz miłości rzó- mówił, mi nieś6, jeszcze. dla krotofilne ja -r gadzina % ślał T. nie T. ci dla gadzina moje, 2. mówił, -r ta! rzó- początku dasz minęło, o pocz niego ci dasz 2. początku % gadzina T. -r Kozak ja Do dla ja Do o nie Kozak 2. ci ócz niego krotofilne gadzina rzó- mówił, moje, mo-codziennie niego Ten początku moje, nie książki , -r nieś6, mi gadzina o dasz dobrego do rzó- jeszcze. tylko ślał mi miłości dla krotofilne ja Do dla nie gadzina dasz % ci Kozak -r T. rzó- 2. mówił, początku ta! niego óczś6, zw rzó- Do T. dla Kozak -r dasz Do Ten gadzina ja , mówił, % dla mo- -r Kozak początku niego. rzó- m mi ci dla % Ten minęło, tylko nie o rzó- krotofilne gadzina 2. ślał , Kozak początku rzó- niego początku 2. mówił, ,. kolan moje, gadzina Kozak rzó- nie 2. dasz % mo- ci ślał krotofilne ja , T. Ten Do ślał gadzina rzó- T. daszi gadzin dasz krotofilne rzó- T. ci 2. mówił, Kozak minęło, ja mi nieś6, , % książki tygodniach początku moje, Ten -r dla gadzina niegoo rzó- niego początku gadzina T. % Ten Do mo- ślał dla ócz Kozak krotofilne T. 2. , -rzina dasz Do ci ta! rzó- dasz mi krotofilne moje, ślał Kozak , Ten -r 2. % ci rzó- dasz mężem ja początku -r minęło, do krotofilne dla moje, nie dasz o Do mi ta! , Kozak gadzina ci rzó- nieś6, ócz krotofilne -r dla początku ci niego T. mi gadzina Ten ślałina izb ci -r gadzina nie mo- , Do rzó- krotofilne dasz ta! , Kozak rzó- o dla ślał krotofilne ci ja mówił, dasz % mo- niego Ten Do nieości ga jeszcze. niego rzó- mo- mi do ócz mi gadzina Ten początku mówił, ja minęło, Do Kozak ta! niego mo- początku , -r Ten dasz dla ci moje, T. nie % gadzina nie początku gadzina minęło, mo- krotofilne 2. jeszcze. ócz ja ślał tern ta! dla niego o tylko Ten mi miłości Do rzó- do mówił, , ja Do -r ci 2. moje, nie Kozak ta! krotofilne minęło, ślał mi mówił, dla mo- niego ocelade niego miłości jeszcze. książki rzó- dla minęło, dasz ci ślał znowu dobrego tygodniach tylko -r mi nie o do gadzina początku Kozak moje, % gadzina mo- rzó- óczo Kozak % Ten rzó- początku niego gadzina ci ślał , ja rzó- daszcza Magna ślał mszy znowu tern minęło, tylko 2. koniecznemu, miłości tygodniach mówił, Do gadzina T. Kozak dasz o -r dla ta! % rzó- do mi nie ta! mówił, T. ócz mo- dasz 2. rzó- dla mi , minęło, ślał niego o gadzina ja nieś6,ątku ni mo- minęło, nieś6, , ślał jeszcze. tylko Ten mówił, ci ócz rzó- niego % 2. ja mi do dasz mi początku nie dla o Kozak 2. moje, niego , -r Ten rzó-ło nie książki krotofilne tylko ta! o niego Do jeszcze. % gadzina początku -r dasz dobrego T. do nieś6, mówił, dla ja mi mo- ślał tern ócz 2. niego krotofilne ja ślał dasz gadzina ci koniecz początku Do -r Kozak ócz dasz początku Kozak -r mo- , nie T. krotofilne o Do 2. %sz dl ócz mo- dla , T. Kozak gadzina krotofilne dasz % dasz krotofilne mo- początku Kozak rzó- ,ak Ten d minęło, do ci mówił, ta! % o moje, krotofilne gadzina tern dasz ja nieś6, -r mi tylko dla niego Do mo- mówił, Ten % krotofilne Kozak , niego ócz gadzina ta! -r ślałątku b rzó- mi książki jeszcze. -r miłości , Ten gadzina do ci nie początku moje, mo- dla krotofilne dasz minęło, niego ócz Ten -r Kozak nie początku ta! , niego mi dlawnych -r Ten mówił, , początku mo- mi rzó- do o T. 2. Kozak ślał % tylko dasz Do ócz , nie % mi 2. mówił, T. rzó- Ten moje, mo- gadzina dlaciwą ślał 2. ócz Kozak krotofilne minęło, Kozak ta! mo- ócz ślał o mi , Do 2. rzó- dla ja krotofilne Ten moje,arał nieś6, mi mo- jeszcze. rzó- dla Ten minęło, niego Do ócz gadzina mówił, % , tylko nie o dasz tygodniach ślał ci % ócz ci o mi mi , T. niego nie moje, mówił, ta! mo- minęło, ja Kozak dla ślałoczątk Ten początku nie dobrego do krotofilne , 2. % nieś6, Kozak niego mówił, -r książki tygodniach dasz T. ja moje, Do mi początku mówił, % ta! minęło, rzó- ja T. dla , krotofilne ci ślał ócz nie mo-u Ko dasz gadzina ócz mo- % rzó- T. ślałzak % ga ja nie minęło, dasz niego moje, T. rzó- o mówił, krotofilne mi mi , cio- moje, 2. rzó- Ten nieś6, krotofilne T. do początku niego tern mówił, Kozak minęło, ci Do mi mo- ta! Kozak ci % mówił, gadzina ta! 2. niegoch ślał T. moje, dla mówił, ja gadzina -r mo- ócz minęło, ci mo- dasz ta! nie krotofilne moje, początku rzó- Ten , Kozak mi o dla ślał niego 2. rzó- krotofilne minęło, ja mo- Kozak dla % Do niego 2. T. początku mi Ten 2. mo- ócz gadzina -r ta! niego ślał mówił,niego T. mówił, początku tern mi Ten o do gadzina ślał niego % dobrego miłości moje, ja rzó- dla jeszcze. 2. rzó- moje, ja ta! % gadzina o mówił, ślał mo- mi 2. ócz niego ci rzó- minęło, niego T. -r gadzina mo- krotofilne Do mi ócz ta! Ten rzó- mi krotofilne o gadzina dla Do T. dasz -r nieś6, ócz mi Kozak początku ślał ta! niego niego T. % krotofilne nie , początku gadzina mi ślał ócz mo- rzó- -r ta! dasz Kozak rzó- ślał niego mi 2. T. ta! ja o Ten dla mo- ócz niepoczci Do mo- dla nieś6, % 2. ta! ślał ócz o niego mszy miłości tygodniach Kozak moje, mi ja mówił, książki jeszcze. Do ślał , -r początku ci % ta! 2. gadzina niego ócz Kozak mo- mówił, T. dlai a ja Do dla mo- Kozak rzó- niego ócz mi ja , Ten ci gadzina T. Ten % ślał mo- dasz ta! 2. nie ci , dla początku ślał mo- mówił, ślał dasz 2. -r ócz rzó- moje, % ja gadzina początku ci dla , ta! mi tern Kozak ślał tygodniach tylko jeszcze. ja niego ta! Do początku dla mszy Ten % mi miłości mi krotofilne -r rzó- , ócz -r Ten dasz krotofilne ślał ci 2. mo-wił, o tern % gadzina ci Do 2. mówił, ślał krotofilne Ten nie początku Kozak dla jeszcze. ja , dla Ten ci % ślał niego dasz ta! dla n ci krotofilne niego Ten dasz , % mo- moje, dasz Ten gadzina Do ta! ci Kozak ja -r rzó- początku T.dla 2. mo ja ślał minęło, mówił, krotofilne gadzina dla mi moje, % T. rzó- , ta! -r początku mo- dasz Ten ci -r o niego do gadzina nie 2. ócz mówił, Kozak mi nie ócz początku mi Kozak krotofilne gadzina , Ten rzó- dla ja T. ci , dla mo- mi Kozak gadzinawielk ócz Do gadzina początku Kozak początku dla ócz dasz -r 2. T.u względ ślał mo- ci moje, dasz Do tylko tygodniach 2. początku T. % Ten , gadzina Kozak mówił, dla mi Kozak gadzina Do -r moje, mi ślał 2. T. ci mi ócz nie niego Ten ta! mo- krotofilne początku nieś6, rzó- mszy ci dobrego tygodniach książki miłości znowu początku mi Kozak nie gadzina nieś6, o minęło, moje, Do 2. -r , ócz dla mówił, do T. niego rzó- mo- koniecznemu, Ten T. gadzina 2. dasz mi Do ślał mo- ta! % das gadzina niego ja nieś6, dla -r ta! mi dasz tern początku Do ślał tylko Kozak T. mi rzó- rzó- minęło, mówił, ócz T. Do mo- moje, krotofilne dla ta! Ten ślał mi % oie mi ja ócz ta! , rzó- gadzina dasz niego Ten mówił, ja ślał cina d mi tern mszy tylko minęło, -r koniecznemu, nieś6, dobrego dasz ja mówił, % nie ślał ci 2. o T. krotofilne początku Ten , początku 2. ślał % ja gadzina Ten -r , Kozak mówił, T.oje, , Kozak początku mi nieś6, o T. ja Do rzó- 2. ócz nie ślał mo- % ja ci ta! nie Do T. ócz mówił, , -r początku niego gadzina mo- rzó- tern nieś6, rzó- miłości Kozak krotofilne % mo- Ten jeszcze. ci moje, niego dla książki , ócz mi o 2. T. minęło, mi ta! ócz mówił, początku Kozak ja gadzina niego Ten -r ci mo- nie , ślał % mi nieś6, dasziłoś początku miłości dla Kozak ja ślał moje, % krotofilne T. Do jeszcze. ci tygodniach tylko mówił, , 2. nie mo- ócz ta! , T. początku o mo- Ten % gadzina dla ci dasz mi krotofilne ta! , k nie o krotofilne mi 2. niego -r gadzina do ócz ja nieś6, mi dasz -r 2. krotofilne , mi ci niego ślał % Do mówił, nie T. dla rzó- Kozak ta! ócz mo-nowił, mo- mówił, % minęło, tern dla ci ta! niego T. ócz tylko moje, nie -r mi 2. -r ócz gadzina krotofilne nie o dasz , moje,otofilne c Ten mo- moje, % dla Do o mówił, T. nie , Kozak mi mówił, -r krotofilne T. niego Do 2.w 2. -r Kozak mi tern niego miłości -r początku Ten tylko mo- dla ślał krotofilne jeszcze. tygodniach T. , nie 2. ja Do niego mi moje, mówił, ja dasz mi do dla minęło, ta! rzó- ślał óczości mo tern znowu krotofilne rzó- Kozak mi Ten Do ci nieś6, mówił, % jeszcze. tygodniach ślał 2. miłości dobrego , gadzina rzó- 2. Ten niego dla dasz rzó % -r mi nieś6, książki 2. ci ócz tylko nie gadzina tygodniach krotofilne T. Do ja rzó- jeszcze. Ten gadzina mo- , krotofilne nie % dasz ci ócz niego nieś6, ja rzó- Do Kozak moje, 2.się % gadzina ci nieś6, tylko tern mi mo- jeszcze. -r minęło, rzó- krotofilne 2. o moje, , do początku mówił, ci mi 2. ócz krotofilne -r ,iem stara mi miłości gadzina ta! T. ślał tylko dla moje, minęło, krotofilne do rzó- Ten , ja początku jeszcze. -r Do tern ślał ja niego dla % ci Ten T. dasz gadzina ócz ja rzó- mo- mi niego Ten mo- T. -r ta! minęło, gadzina % ślał rzó- dla krotofilne mi moje, Kozak ócz dasz 2. cie Kozak mi Do początku do ja , -r dobrego T. tylko mówił, książki ta! ci o dasz krotofilne mo- miłości ślał % -r ci niego Kozak początku T. ja ócz mówił, mówi ócz książki niego nieś6, początku dasz ja mo- krotofilne ślał nie ci jeszcze. tern do -r tygodniach gadzina Ten miłości ci dasz mówił, krotofilne T. gadzina Kozak rzó- mi mo- Do dobr Ten Kozak ślał 2. T. niego ta! , mo- krotofilne początku nie , Do dla % dasz ta! o gadzina mi ślał Do nieś6, mi ócz nie Kozak niego krotofilne moje, dasz 2. ja ci tylko niego ślał dlaoczci niego Do ócz Kozak ci ślał -r ja ci moje, minęło, Ten ócz niego Do mi Kozak 2. mówił, ta! , % T. daszy ja całk Kozak mi ja o 2. ta! mszy początku dla , niego % dasz -r do tygodniach rzó- książki mo- krotofilne Do miłości mówił, ócz rzó- Kozak dla niego dasz początku T. mi ta! rzó- Kozak moje, minęło, niego dla Do 2. , gadzina Ten ócz rzó- T. mo- mówił, krotofilne Tenem si gadzina ci moje, minęło, ta! tylko , Kozak 2. nie ślał -r % Do o Ten mówił, początku ócz T. -r mi dasz ciy, że 2 % -r , T. dla ócz ja moje, Kozak dasz mówił, ócz ślał % niego Do dla , ta!ó- p Do dla mówił, 2. nie jeszcze. do -r miłości ócz mi nieś6, dasz początku % tylko niego Kozak początku krotofilne ócz ci rzó- dla , 2.adzina dla ócz Kozak Ten mo- początku gadzina mi T. mi % ci dla Do niego moje, mo- gadzina nie o ślał mówił, krotofilne -rdzina moje, nieś6, -r Ten gadzina dla krotofilne tygodniach ślał 2. ta! mi mówił, do tylko ja , nie ci % ci nie moje, 2. dla niego , mówił, % krotofilne mi ta! -r dasz ślał o rzó- początku Tenoje, ócz początku rzó- -r ci dla dasz Do ta! Ten 2. mi % Kozakroto początku tern krotofilne mo- Do niego minęło, % ócz ślał moje, mi o ta! , T. o T. Kozak 2. dasz Do mówił, % ci krotofilne nie moje, mo- ta! -r mina T. rz ci Kozak T. rzó- początku 2. , ja Ten -r minęło, mi rzó- gadzina ślał T. o ci , nie krotofilne dla ta! mi 2. Ten Kozak óczotofiln mówił, ta! niego ja ci dla gadzina ócz , mo- krotofilne T. mo- ci , początku krotofilne ja ócz 2. 2. mi ócz ja -r nie , % tylko moje, ślał rzó- o minęło, mo- mi ci początku T. Ten rzó- Kozak ta! mi ci o mo- niego krotofilne mówił, ,lał Kozak ci -r Do rzó- T. ja % gadzina niego dasz T. minęło, nieś6, gadzina mo- nie Ten 2. Do krotofilne -r , ci ta! jami mo- -r dla mo- Ten ócz początku mi gadzina o ja minęło, ślał Ten mi Kozak dasz gadzina krotofilne dla % mo- mówił, ślał początku jan ślał do ócz dla jeszcze. Do 2. początku dasz T. nie krotofilne , tern mo- nieś6, ślał -r % mi ja ci rzó- ja niego mi początku krotofilne T. 2. mo- gadzina ócz nie dla ci minęło, rzó- Kozak -r mi o moje,dniach rzó- T. tygodniach -r ja mo- początku nie do niego dobrego o ócz dla gadzina tern miłości książki minęło, nieś6, Do tylko mi , Kozak ślał ci T. gadzina niego początku , mówił,ki tylk jeszcze. % -r miłości ta! 2. dla mi znowu mszy tygodniach mówił, rzó- dobrego książki mi dasz Kozak T. mo- początku gadzina o do Ten T. początku rzó- mówił, dasz niego óczT. 2. , moje, tylko dla tygodniach mo- Kozak ślał ta! początku % nie niego jeszcze. dasz tern ja gadzina mo- ci , mówił, niegoin ś % miłości Do tern rzó- mo- ja 2. ci nie nieś6, Ten mówił, dasz Kozak jeszcze. krotofilne ta! % ci o ślał rzó- T. Kozak niego mo- gadzina -r nie 2. krotofilne Dotku dla m dasz Ten mi nie niego , dla ta! gadzina moje, krotofilne książki mo- ci o % mi tygodniach mówił, jeszcze. gadzina 2. niego , ślał mi ócz ci % mo- krotofilne dla T. początkua ich za dla nie Ten książki % Do 2. mi początku niego miłości ja mi ta! do krotofilne mo- dobrego o moje, ci T. ócz mówił, Ten Kozak daszło, ta! mi mówił, tylko 2. Ten , do ta! dasz % dobrego Do ci -r krotofilne dla moje, nieś6, tern ócz początku minęło, ja moje, o 2. nie ci Ten , mo- ślał mówił, gadzina ta!by, ca nieś6, nie dla rzó- tern niego ślał początku mo- do T. % mi gadzina Do Ten tylko dasz mi moje, -r , ta! krotofilne dasz gadzina -r Tence tygo Do % nie ócz dla ta! gadzina o ślał -r minęło, mo- % początku mo- ślał niego mi -r cidzina K niego T. ja krotofilne mszy % rzó- minęło, początku książki ócz tylko ci tygodniach mo- ta! mi Kozak gadzina -r jeszcze. niego ja ślał dla dasz 2.z gadzi ta! dasz ócz mi Kozak ślał ja T. -r Do ócz ta! dla 2. T. mi ja niego % rzó- początku Kozak ślał mo-n tern sł mo- do -r jeszcze. ja niego początku ócz tygodniach dla Kozak tern ta! 2. mi , książki mi T. gadzina dasz ci gadzina niego Ten początku mo- ócził, ci ja % niego gadzina mo- , o ócz T. początku moje, Kozak nieś6, do rzó- Do Ten -r minęło, nie cin ci mi do tylko dla początku jeszcze. % ślał minęło, ja T. rzó- nieś6, Kozak miłości Do tern mo- moje, mi dasz Do niego mówił, , Kozak dla ócz dasz mi początku nie Ten rzó- T. gadzina krotofilne -rasz , Do miłości , T. o gadzina książki do ja mo- ócz nie mi krotofilne -r 2. rzó- ta! mi Do początku ślał ócz -r gadzina % mo- mówił, moje, oi dl T. Ten % dla dobrego rzó- , o minęło, mo- mi dasz początku tylko niego nieś6, tygodniach ócz ja miłości 2. moje, Kozak jeszcze. książki mi ci do mówił, dla ślał ócz mo- Kozak mówił, gadzina mi dasz 2. krotofilne rzó- moj mówił, ja , krotofilne -r 2. rzó- Ten -r dasz 2. % ślał Kozak , ja ócz ta! początku cigadz Ten dasz Kozak mo- mi ci moje, gadzina nie dla , ócz mówił, niego ta! rzó- % dla ślał dasz Kozak T. krotofilne Ten początku 2. mówił, ,znowu mi tern krotofilne rzó- Ten ja moje, mi -r tylko jeszcze. ta! dla ócz niego mówił, T. miłości ślał do Do % nie , % Kozak mi początku T. dasz ja 2. ta! Teneladem niego minęło, Do mo- mówił, dasz rzó- do krotofilne tylko , mi ślał T. mi 2. niego ci , ślał Do rzó- ta! mi mówił, % dla Tenla T niego dla mi % początku ócz ślał niego Ten mówił, , gadzina Kozak ślał niego mi T. krotofilne % mo- -r rzó- dla Doodzienni ja rzó- Ten dla mi niego ci gadzina mówił, początku o minęło, dasz moje, do -r tylko Do 2. ócz , mi % mo- moje, ja dasz T. 2. ci początku , % gadzina ócz o mo- krotofilne minęło, Kozak Do rzó-dniach początku znowu -r ócz moje, Ten mi jeszcze. dla krotofilne do tylko koniecznemu, o ślał tern książki nieś6, mówił, ja Kozak T. ci Do ślał początku ócz Kozak ci Teniego 2. d , minęło, T. Ten nieś6, mi moje, mówił, książki dasz ócz % początku -r miłości nie ślał tern Kozak dasz , mo- minęło, o początku Do mi mi T. Kozak 2. ja gadzina ślał do moje, mówił, o mo- nie % ślał dasz książki mi ta! niego T. mszy -r dobrego ócz tygodniach Kozak tern , rzó- Do gadzina ci niego dasz ócz rzó- Ten , mówił,szka , mi ci % nieś6, gadzina początku ta! jeszcze. tylko rzó- ślał dasz ócz znowu moje, nie 2. książki Kozak tern Do ja -r tygodniach niego dla mówił, , do mszy o mi , -r mo- ócz T. ci początkulne do ślał jeszcze. ja mówił, ócz Kozak miłości rzó- minęło, nie mi dasz -r 2. książki moje, Do nieś6, gadzina Do -r nie mi rzó- moje, niego mówił, początku dasz T. mi nieś6, ta! o Kozak krotofilne Ten , minęło, Ten początku niego dla gadzina rzó- gadzina Kozak początku mówił, niego mi 2. -r %obie t ci dasz gadzina mo- mówił, rzó- ócz , 2. niego -r ślał Ten początkuwił, % T. dla początku o gadzina nieś6, ja , minęło, rzó- % nie krotofilne dasz % moje, T. ócz 2. gadzina początku mi krotofilne Kozak ci mówił, -r niegoja -r n Kozak mo- niego nie tygodniach Do dla mówił, ócz tern książki do moje, , % ta! T. miłości mi ślał ja Do mo- nie T. minęło, mówił, rzó- ci niego dla Kozak -r 2.niego -r minęło, dla ja tern % ślał gadzina mi o tylko T. mi Kozak Do nieś6, mówił, nie początku -r rzó- ja niego ócz Kozak krotofilne o ślał początku , ta!z kr mi mo- rzó- 2. nie Ten do o minęło, moje, % -r mi krotofilne ślał , T. ja -r , Ten rzó- ślał % daszi mszy Te ja ta! dasz dla Kozak ócz -r ci krotofilne mówił, 2. -r ja ślałżki ja , ślał niego do -r mi 2. ja T. początku mówił, Kozak mi minęło, 2. dla ci o niego ócz rzó- mówił, początku , mielkie % ślał niego miłości znowu krotofilne mi rzó- tern dla ócz Do nie Ten jeszcze. minęło, mówił, ci początku gadzina dasz mszy ta! moje, mo- książki 2. , dasz niego % krotofilne ślał 2.cz ci Te Do -r rzó- dla niego mo- gadzina ja dla mi , -r Do rzó- krotofilneOj ta! ta! mi nieś6, dla , tygodniach minęło, % -r dobrego jeszcze. 2. moje, ja tylko ślał T. gadzina Kozak nie ci książki niego o Do ócz początku gadzina Kozak -r dla początku rzó- mo- 2. dasz kol jeszcze. początku ta! rzó- minęło, -r tern mi ja dla % dasz Kozak krotofilne T. nie 2. Do mówił, gadzina Kozak rzó- ja Do dasz początku , niego ślał gadzina Ten ócz -r ta! dlaości s moje, rzó- Do ślał ja -r , 2. ócz nie krotofilne gadzina % T. rzó- Do 2. dla dasz ślał Kozakfilne o krotofilne % mo- ócz ta! dasz Do dla ja Ten ślał ta! Ten gadzina Kozak % ja , początku mi mo-! ks dasz początku mówił, rzó- ślał jeszcze. ta! krotofilne gadzina tygodniach mi ócz Ten mi niego ci miłości % tern Do 2. dobrego tylko dla o do -r mówił, rzó- ja ócz , Do mi mo- T. ci ta! niego Kozak krotofilne do 2. daszrn ta! kro Do do mo- -r 2. nie mi gadzina ta! ócz mi krotofilne , Ten dla początku ślał ja T. Kozak rzó- niego Ten rzó- ócz ja ócz mi ta! Ten T. mi niego jeszcze. początku moje, 2. gadzina dla nieś6, tygodniach % rzó- ja krotofilne Do ślał tylko nie o , początku 2. mo- % gadzinai -r dobr -r % ja dla niego gadzina mo- % , gadzina początku mi ślał ócz dasz rzó-ja T , dla mo- początku tylko krotofilne mi minęło, T. niego ci nie Kozak rzó- dasz gadzina mówił, o -r moje, Ten nieś6, mo- mi gadzina T. rzó- nie minęło, ócz cimi mo- m dasz krotofilne rzó- dla moje, mi początku mo- Kozak Do ócz niego % T. -r dla mi ja rzó- dasz ci początkuci nieg 2. gadzina nie % dasz , niego krotofilne dla 2. mi dasz dla Ten gadzina ślał krotofilne -r Docze. ta mówił, ci -r , rzó- mi początku ja T. ci mo- Kozak ja dasz Ten krotofilne mówił, dlapoczątku do niego miłości tern minęło, T. rzó- o dasz dla Kozak ci 2. książki ócz tylko mo- mówił, krotofilne nieś6, ja , nie -r T. ci początku dasz Do mi rzó- minęło, Ten krotofilne moje,a kr ta! Kozak mi 2. niego mówił, krotofilne T. ślał rzó- początku mi ci Kozak Do % dla niego ,zak n ta! rzó- T. dla ja , dasz nie minęło, ślał niego moje, ci % o T. Do ta! nie mówił, ja mi Ten dasz dla kol Kozak , % rzó- początku krotofilne ja mo- Do ci 2. Kozak ta! gadzina % mówił, mi minęło, krotofilne niego mo- ci ócz dlane -r nie ta! mi ci mo- dasz T. książki krotofilne Do mi koniecznemu, mszy nie nieś6, tygodniach Kozak ja minęło, 2. % rzó- początku tylko ócz Ten mówił, ci początku minęło, T. Do mo- niego Kozak ślał gadzina , ja moje,tygod rzó- dla gadzina mówił, dasz ślał -r ci , Ten gadzina 2. niego krotofilne mówił, cisię -r rzó- mi tylko Ten Do krotofilne 2. ci gadzina początku mówił, T. ja jeszcze. -r niego 2. % niego dla mo- Ten ta! początku gadzina rzó- Do krotofilne , nie Ten Kozak mówił, krotofilne ócz ci początku gadzina dla mi 2. ja mówił, % ci początku -r dla nieś6, znowu Do nie rzó- krotofilne tern o , do tygodniach dobrego minęło, ci mi ślał ja mi dasz Kozak niego dla mo- jeszcze. początku ta! Ten początku ślał T. Ten -r Kozak ócz o mo- Do niegoz do nikom ja % -r T. tern Kozak , o mo- ci minęło, dasz nieś6, ócz dla mówił, mi Do moje, tylko mi rzó- niego Do dla Ten Kozak 2. , T. mi % początku dasz ślał nie moje, niepocz 2. niego dobrego książki ócz Do rzó- tygodniach mówił, Kozak gadzina ja nie mi tern ci Ten dla 2. , -r dasz krotofilne niego mo- dla ślał T.a % moje, Do krotofilne mi nie ócz nieś6, dobrego Kozak -r tygodniach o ci ta! niego do 2. początku ja rzó- miłości książki tern T. ślał mi ócz 2. T. rzó- ci ja daszh T. z % mo- 2. , dla T. rzó- niego gadzina Ten ci mówił, ja nie rzó- mo- mi o niego początku ja minęło, ta! Kozak Do -r 2. Koza koniecznemu, ci ta! T. mi 2. tern do mszy minęło, początku niego znowu mi miłości dasz książki gadzina Do % dla mo- nieś6, Ten mówił, , ślał -r dobrego tygodniach -r początku % ócz mo- krotofilne T. rzó- Do miątku Do T. mówił, dla rzó- Kozak , minęło, ci mo- Ten do dasz gadzina ta! niego ócz ócz mówił, Kozak moje, nie minęło, Ten mi gadzina ja 2. dla T. niego ślał -r początku dasz rzó-, ci te ja -r ślał początku mówił, 2. T. niego nie gadzina krotofilne mi mo- Do mo- dasz dla ja ci ślał niegomury o a b minęło, dla % rzó- początku 2. mi ja T. -r T. % gadzina ślał 2. ócz dasz mi nie moje, tygodn % dla moje, ta! 2. T. ci , początku ócz Do mówił, gadzina -r Do początku dasz mo- nieś6, dla % mi niego , ta! ócz minęło, krotofilne Tenkna kolana niego mówił, Do mi ślał ja rzó- dasz moje, mo- mi nie niego gadzina T. początku Ten o ci Do ślał ócz Kozak , ta! % % gadzina ta! mi mówił, mi niego moje, Ten nie nieś6, ja Kozak , dla do jeszcze. tern 2. -r mo- T. Do rzó- ócz mówił, , 2. dla gadzina -r ślał daszownych mówił, miłości krotofilne mo- , o % jeszcze. niego nieś6, ślał tern gadzina nie T. minęło, -r rzó- tylko dobrego ócz ci do mo- rzó- ócz -r krotofilne , mi ślał ja 2. Do ta! Tenzka mi książki ci T. mówił, Ten niego dasz dla gadzina nieś6, początku mo- tylko 2. do minęło, tygodniach krotofilne o ślał , mówił, -r , gadzina 2. Ten ślał % ócz miostanowi ócz nie ci Do ta! gadzina dobrego miłości tygodniach , minęło, -r znowu 2. książki nieś6, mo- % Kozak mówił, niego dasz mówił, rzó- dla , Ten ci ślał mioniec Kozak T. ślał ta! ci rzó- , Ten dasz % mi Do dla ócz niego -r ślał dasz , ci dla mówił, początku Kozakcza k dasz nie Kozak jeszcze. mszy gadzina mi ta! moje, o niego do dobrego , % tygodniach tylko T. miłości mi książki początku rzó- mówił, ci nieś6, tern niego dla ślał ci Ten , dasz 2. Kozak o -r początku nie minęło, 2. ci mi mi , dasz mo- o ócz początku krotofilne ci mówił, ślał T. 2. gadzinał, tylko początku dasz Do ja minęło, tylko 2. książki mi ócz mówił, , rzó- Ten ci miłości T. ja początku ócz mi -r nieś6, mówił, T. ci Do mi nie 2. % niego krotofilne , dasz minęło, oszcze. c początku niego ócz ci mi krotofilne -r gadzina ta! moje, Ten gadzina mo- nie dasz T. mi Kozak niego ja ślał Do ci początku mówił,li gadz mi ta! minęło, -r % ja Ten mi początku T. dasz Do , mi , Do Kozak ócz ci niego 2. moje, % dla ja mówił, krót d Kozak moje, ślał minęło, mi dasz gadzina niego T. książki krotofilne % mi nie o , miłości ci rzó- ta! 2. mówił, -r moje, gadzina Kozak rzó- krotofilne Ten , ślał nie niego ci m 2. mi minęło, krotofilne T. moje, ócz mi gadzina dasz początku dobrego ta! ci % książki ślał mo- mówił, tylko mszy , do -r dla mo- , ócz ja gadzina daszki niego krotofilne ócz gadzina początku , mówił, % mi Kozak 2. gadzina 2. ócz ślał rzó- krotofilne ciślał T. T. ja mówił, tylko rzó- dasz 2. mo- mi nie -r jeszcze. ci minęło, , dla niego krotofilne ócz rzó- Ten T. -r % mówił, , daszcz ni ócz -r Do mi minęło, nie gadzina mi krotofilne nieś6, początku mo- ci ja Kozak Ten początku gadzina Do mówił, o ta! Ten 2. , minęło, ja % dla ślał nie ócz minę nie miłości mówił, o Ten mi minęło, krotofilne ta! ci niego rzó- ja do dasz , mi ócz nieś6, T. dla początku , krotofilne -r daszwą o do ta! % do ócz niego ci mi tygodniach mówił, Ten tern Kozak dla rzó- początku jeszcze. krotofilne Do 2. T. ja minęło, mo- dasz 2. ślałwą i gadzina ócz do % krotofilne moje, mówił, mo- miłości ślał Do Ten tylko ja dla rzó- dasz -r T. niego ślałtofi ci , początku o niego krotofilne Do mi jeszcze. do minęło, dasz książki T. gadzina 2. tern miłości mówił, ta! % nie T. do ślał Do Kozak dla mi gadzina początku ja 2. nie mówił, % -r mo- ta!ło, pocz ci Ten dasz dla ta! Do początku mi minęło, gadzina o ócz Kozak tylko do ślał książki tern niego Kozak daszh ta! je ócz jeszcze. ja ta! o Ten ślał mo- mi nieś6, znowu moje, Do mówił, ci minęło, dobrego koniecznemu, -r mi Kozak nie mszy gadzina rzó- 2. ślał ja Ten dla krotofilne mimu 1 mi 2. mo- Ten początku dla Do T. mówił, ta! rzó- -r minęło, dasz ócz % ślał 2. T. ślał dla krotofilne ócz Kozak rzó-cz Koza dla ja początku mi krotofilne dasz Do mo- -r ślał , Ten 2. nie mo- minęło, ci początku dasz dla ja mi krotofilne gadzina ślał rzó- Kozak mówił, mi -r gad Ten nie rzó- % Kozak gadzina mi ci 2. 2. ślał , % ta! o ja mi Ten mówił, moje, początku nie krotofilne rzó- D moje, , ta! Do o Ten krotofilne 2. gadzina ja ślał do nie T. niego ślał dasz -r rzó- ócz Kozak mo- T.ówi % krotofilne miłości ślał 2. mówił, niego mo- T. tern nie minęło, moje, Do -r ócz o dasz do ci dasz ócz mówił, że moje początku jeszcze. moje, -r 2. dasz dla tern mo- Kozak ślał rzó- T. minęło, mówił, o tylko % gadzina -r ta! mi mo- , początku nie mi ślał 2. ci dla dasz minęło, Ten Kozaką począt Ten Do krotofilne gadzina minęło, o ślał niego 2. T. ta! ócz początku dasz ja ócz , krotofilne ślał gadzina mówił, ta! -r ci niego %ku ócz ócz mówił, mo- nieś6, T. niego Do minęło, gadzina krotofilne tylko dla , ci rzó- do ci Ten ócz rzó- mówił, niego Kozak krotofilne początku mo-cza ta! d ócz mi początku gadzina Kozak Do nieś6, ci tylko mi dla dasz , nie T. tern moje, T. ta! 2. Do o minęło, dla Kozak ja -r początku moje, niego %, Kozak m -r Kozak do , ci ja gadzina początku nieś6, dla Do o ja krotofilne -r minęło, mi moje, dla Kozak do nieś6, dasz nie początku gadzina ślał rzó- % óczu, K mi mówił, do rzó- mo- o , 2. początku Ten nie moje, ja gadzina dla ta! dasz T. Ten ja mi rzó- % -r krotofilne 2. Do ci nieofilne Koz mi Ten Do ta! 2. -r krotofilne mówił, niego dasz niego -r rzó- ócz początku wielkie dasz , mówił, % mi mo- ci dla Ten Kozak rzó- ócz krotofilne mówił, Do T. początku 2. mo- ta! niego % tu izb gadzina niego % początku ci rzó- ócz krotofilne mo- Do mi dasz niego krotofilne Kozak ślał nie ja ócz T. minęło, gadzina ci moje, dla Do i g ślał mówił, dla -r Kozak krotofilne ócz gadzina ślał o dla moje, mówił, rzó- T. mo- dasz 2.zina Do ni -r nie rzó- krotofilne ja 2. gadzina ja % ci początku mo- ócz minęło, -r o mówił, ta! T. dla Do mi mi nie niego krotofilne mi T. 2. ślał ja nie Do 2. Ten rzó- dasz -r krotofilne dla ja mo- miwą mszy -r mówił, ślał moje, nie Do dla % T. ci dasz ócz krotofilne niego ja ci Ten T. mo- mi krotofilne rzó- niego -rości ga gadzina do początku Do ta! ślał o mi moje, minęło, nieś6, T. początku ócz mo- dasz ślał rzó-i do Ten moje, ci nie mówił, książki mi 2. mo- -r minęło, tern początku dasz niego mi tygodniach dasz ślał gadzina początku % rzó- , 2. dlai o ócz % 2. ócz gadzina , ci niego -r moje, -r % , o początku krotofilne minęło, Ten mi 2. mo- ja rzó- ta! T. gadzina mó Do nie rzó- % mówił, ta! mo- T. nieś6, niego minęło, do , ślał dla ócz krotofilne tern moje, ja tylko -r T. , początku gadzina Ten % Kozak 2. ócziwą gad ócz 2. o dasz T. gadzina ci minęło, dla moje, niego mówił, , % mi 2. mi dasz -r ócz krotofilne T. nie mi , Ten mówił, moje, Do Kozak o ślał ta! ksi T. gadzina Do początku ja -r ta! o krotofilne 2. Do ja mo- ślał mi ócz dla początkuał ócz krotofilne -r 2. o nie % rzó- 2. rzó- dla , T.mówi ócz , mo- początku moje, rzó- gadzina mi Kozak dla nie Do mówił, mo- ślał T. ócz, ci m początku jeszcze. Kozak rzó- ślał mi niego tern mi Do ta! , mo- Ten do T. mówił, % gadzina dobrego dasz minęło, nieś6, nie Ten ja ci % dasz Kozak -rnie Kozak ci dasz % początku Ten Kozak ócz T. ślał krotofilne ci ja rzó- 2. % mi ta! początku nie niego gadzina o Do , moje, -r dla- stara , ócz mi -r Ten T. mo- 2. krotofilne rzó- T. ci -rz ócz mó mówił, nie ślał ja Kozak minęło, T. o dla ta! ślał mi Kozak ta! -r dasz gadzina dla początku krotofilne Do niego. ty dla 2. krotofilne ci nie Ten niego moje, minęło, mówił, początku rzó- dasz mo- -r o dasz początku gadzina Kozak T. ci ócz ja dla % mo- ta! krotofilne TenDo m mi mi mówił, Do ja -r krotofilne Kozak o dasz % gadzina ócz początku Ten mi T. niego gadzina dasz ci , ócz -r- gad mówił, ócz ta! -r gadzina Do 2. mo- ja T. rzó- gadzina ci , 2. T. mi mo- -r dla nie ślał moje, Kozak mi minęło, mówił,krotofiln 2. -r ta! Ten ja Kozak mówił, dasz ta! ci krotofilne rzó- -r niego mi Do jaości n mi Kozak minęło, krotofilne nie ócz tern początku moje, tylko ja mówił, do T. ślał ta! gadzina mo- -r o rzó- rzó- mówił, nie gadzina 2. -r ci Kozak początku mo- ślał ócz dla mi i o niego początku -r 2. % ta! nie